Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐỀ THI HKII MÔN VẬT LÝ 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.66 KB, 2 trang )

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)
Câu 1. Ba thơng số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?
A. Áp suất, thể tích, khối lượng. B. Nhiệt độ, khối lượng, áp suất.
C. Thể tích, nhiệt độ, khối lượng. D. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
Câu 2. Kéo một xe gng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150N. Góc giữa dây cáp
và mặt phẳng ngang bằng 30
0
. Cơng của lực kéo tác dụng lên xe để xe chạy được 200m có
giá trị ( Lấy
73,13 =
)
A. 51900 J. B. 30000 J. C. 15000 J. D. 25950 J.
Câu 3. Biểu thức của định luật bảo tồn động lượng là
A.
1
2 1 2
P P P' P'+ = +
ur ur ur
B.
1 2 1 2
P P P ' P'+ = +
C.
1 1 2 2
P P ' P P'+ = +
D.
1 2
1 2
P P P' P '+ = +
ur ur ur ur
Câu 4. Động năng của một vận động viên có khối lượng 70kg chạy đều hết qng đường
400m trong thời gian 45s là


A.2765,4J B.2756,4J C.2576,4J D.2675,4J
Câu 5. Trong hệ tọa độ p - T đường đẳng tích có dạng ?
A. Đường thẳng song song với trục tung
B. Đường hypebol
C. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ
D. Đường thẳng song song với trục hoành
Câu 6. Một lò xo bị giãn 4 cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là
A. 250 N/m B. 125 N/m C. 500 N/m D. 200 N/m
Câu 7. Thời gian tối thiểu để một động cơ điện có cơng suất 15000W thực hiện được 300
kJ là
A. 50s B. 20s. C. 0,02s. D. 0,05s.
Câu 8. Biết thể tích của một lượng khí khơng đổi. Chất khí ở 0
o
C có áp suất 5atm, áp suất
của nó ở 273
o
C là
A. 5 atm. B. 0 atm. C. 10 atm. D. 2,5 atm.
Câu 9. Đơn vị nào sau đây khơng phải đơn vị của cơng?
TRƯỜNG THPT CẨM LÝ
Dùng cho lớp 10A1

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT- KỲ 2
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Mơn thi : VẬT LÍ – LỚP 10
1
A. kW.h. B. N.m. C. kg.m
2
/s
2

. D. kg.m
2
/s.
Câu 10. Cơ năng là một đại lượng
A.luôn luôn dương B. luôn luôn dương hoặc bằng không
B.có thể dương, âm hoặc bằng không C. luôn luôn khác không
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm). Một quả đạn có khối lượng m = 2kg đang bay theo phương nằm ngang
với vận tốc 250
m
s
thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Nếu mảnh 1 bay lệch
theo phương nằm ngang một góc 120
o
với vận tốc 500
m
s
thì mảnh 2 bay theo hướng nào,
với vận tốc là bao nhiêu?
Câu 2 (3,0 điểm). Một hòn sỏi khối lượng m= 0,2kg rơi không vận tốc đầu từ điểm M ở độ
cao h=45m xuống mặt đất. Lấy g =10m/s
2
. Bỏ qua sức cản không khí.
a. Tính cơ năng của vật tại M.
b. Tại vị trí nào hòn sỏi có động năng bằng thế năng ?.
Câu 3 (2,0 điểm). Một búa máy khối lượng M = 1 tấn, rơi từ độ cao h= 8m vào cọc có
khối lượng m = 800 kg. Biết va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Bỏ qua sức cản
không khí, lấy g = 10 m/s
2
.

a. Tính vận tốc của búa máy ngay trước khi va chạm với cọc.
b. Vận tốc của hệ cọc và búa ngay sau va chạm.
**********
HẾT
**********
GVBM : Nguyễn Đức Sinh

2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×