Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295 KB, 31 trang )

Website: Email : Tel : 0918.775.368
MỤC LỤC
Website: Email : Tel : 0918.775.368
Website: Email : Tel : 0918.775.368
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Website: Email : Tel : 0918.775.368
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
LỜI MỞ ĐẦU

 !"#$%$&'()*+,
-  ./$0123')4)*56/$0
12'787$9:
;<,-6,6$2%$(,-"#'9=9:
'+/2'$>
?@A2,1B$,-"
CD=-+:,-,1(-'::
22E;2F.?42%$("G?,H(
4%)4%=*$+&$::?4
$&2%$(I'()*,-"J&K':
=*H$>!$+ !
287$9,-L! 
F%2@;12:! M2
2;*-!7$9$-"
J&K'10NOGiải pháp tạo việc làm cho người lao
động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.” 22
B=A6'-=*H:87
$97"
P-=-=HQ+N
Chương 1: Sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi
đất.
Chương 2: Thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi


đất trên địa bàn Hà Nội.
Chương 3: Các giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên
địa bàn Hà Nội.
R'16+?4 )SK&!'TUV"#V
7'W70V+K2(%=%%1X:?>P-:C87
2Y,-X2Z$%$&4K2(1(
;=6=%%'9'"
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
[
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
CHƯƠNG 1
SỰ CẦN THIẾT PHẢI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
BỊ THU HỒI ĐẤT
1.1. Cơ sở lý luận về lao động.
a. Khái niệm chung về lao động.
\$<&@:!4W
F=-]:$%!6KF255;?!
"8:X2H:&2%$(
%1%$&%^(;%$*!&
$"\,!'-?4H:!+?>
:4?42%$(,-."J&$M!
1E$09X&%,%;?@
!$@,6.?%:!F
:?42%$(,-!"
V@=<.4(H:$
+($?;_$K)5`,
?6$%$*D)"V@,6.!
,9'-!0%$&?64;?6
?%:!'-!"7?@ a,6.M
?49)E?@$4"

7H=H<$],6.
_'*!bK7c![d--ef]
<--dd]g"
\4;!'*2+=2K)?
$],6.
D&"\4;=H<
<&c0
2g"
b. Các yếu tố ảnh hưởng tới lực lượng lao động.
• G?"
G?!=H)?$])?
]"G?$];$=2KH
)?:,-)?,1:,-"G?:,-
<$]D,1
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
h
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
"C'4;"J&K')?'-
+=6'-*-4;"R1+)?I6
>-1+!4;"
J'-%-?4=-!)?%25K2
%$&2%$(,-!^ %+-?%!^
 ,'-,D:-?i ^&"
#1>% 2%$()?$&%
)50Y@<$=,6>-
,-26.?%90,1"8+<0I
,126X$0-)j1? 2%$("
J&K'< '@.)?2"
7;: % 2%$(@.)?>@
"J% ';^>%4!9,0,k

K9?!);.-?@,B_,6.2M
,%=?@,B_??6;6=6"GK'$i_;?
$,6.??al69?4.49"mD
,%% 2%$(M?6:K%':
KM)E-?@9MB$ $
2%$(,-"n% oa?i),-:
&;'9$'$$H)M*
!5:K)S-a?i>%'"
8'/.)?!- [pq>% rh3Qq
% TQ3sq"JM>[ssq"8Qts)?$9
- ?>% 2%$(>)?.$,,
-.K@?!)2:%24 $6'-
"G,-:)?1 2%$(,-
$<$0; % 2%$(
7$9"
• #/4;"
#/4;/2$.!4;
)?$]c<![d]$>9g"#/4
;%*'1! :,
-"#/'a9%%'1!H?u25
5?6)*5!,-"Ja9/4
;$$9@%%*'1,-
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
Q
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
%H4$,-)4%;H
$+X2%%@:!*$$
,-"b9:a9IX2:*%?%
%%:%*%;?
;$9*$"8'/4;

!7 6SM>@c$9) 
v[qg? % $9- "
• #2/2"
#2;<$]:(
$>$&$:,1"7
'(1%:4&"#2D
$ID226"7,1a%D,-M
6>-%"
#/2/q?,1$9]?
4;!"#1-/2!
Hw %H4,1;?l)5=B2%
+?6?62x)*566?6_'1"
m/2^26?yX26!?l)5
"P(&;<1,%2E;2 ,6
.,$X"JM <!&$:
2X20&;<2E;2?4$
 "n,:2X2%)2
..?.;K"
#'9 % 2%$(/2,1
26%;X?44H;?l)5-"7'9
)?o-/B,D220z,1
(&$:',A)&0,1H4)4$<90=262
K0-"#&$:'6'$2]=->% 2%$(
7$9"
• #"
P%$&2H
4M2D"R_A
!`(%%;6?l)5;
!4;"7-6?l)5)2?y-259
$%2+%2E;2(<"7;:-

Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
s
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
6?l)52)2(?y?6)S
-&$:2"
c. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lực lượng lao động.
V; 266;D?42!
2%$(,-"mD,%;_A-;H
'-.?+"J;(;
%)5:?@,B_!=$,
+"
U%)5;$<'-$0X2?42%$(
.!"{9 %)5$  
%)52]1>0+$F%)5$=6
&%0"bF$4%0('<
%)5@K2"mD)E,12661<
0@@K2+$? <
0@2"7(:;$&%)5*262,%
,(62!&!"C,6
"n% 2%$(%)5;4) &@
F,1^$&.'91,kK0
"P-6%)5.4;$&:,6.X
x'] 1"J1']Xx'.$>
,-"$M!%)5M;%%%! .
.?!`%$&I',-@"
U%)5?@,B_.;6H46
:+"7?@,B_(:<;K$4
-2^?@,6.K2$,"1
)Z.??@,B_$i_?y'-..?
$+X2$i_2%$(<,B_(

:"8+<MX2$i_:;<,k
.,k6-?61%)5>$"7<,6
?@,B_M.H4D?;=F,A)
]"7'-%)5?@,B_4I['-
6>-.?"C''-$0$
.?"
1.2. Cơ sở lý luận về việc làm.
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
d
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
a. Khái niệm về việc làm.
2:$EH:,%$?625
%,!?6"m
,*$*$?6!"#1
4;%$&:$?62xK2"n
`:2%$(,-,%:;(_
,:,%"
#$ '$+-,-:K2$<
$,4(-,-,4 ,4K2(<
;"
8'?,,- '(?9,-
2;']"#_[Q+Qb
K JM!w.[||s=N
“Mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa
nhận là việc làm”.
#'9!$:'I
']"#$ '$Fa$%2
)F$=9- & ;1]
*M$%2,-,%&=*,11
]*"&K'z$ "8'

 ',1MD" 0a&;1
2E;2K2; ,'-,&0?u?"
J('-'-9-E26
%-;!"#'92:$E',1
=>&zz;:z
=>M25@]*!1
"
b. Phân loại việc làm.
• T_@?l)5"
- Việc làm đầy đủ:?4B!=@,6.
$,-)"8'%,%'!$:%
`,6.&(&;
$z"#'9%*?_,%
'S26%;%$&?l)5&,1
K2-;!1"#4-
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
e
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
al'D.?K22"'!
.@$9,:N@?l)5.?
K2"m0'!MB26?l)5!
_K*cp-t'gH'26:K2,1
2+@+(!c' '*@
+(edf"fffH%g"
K'<!'*K2 +@
K2(<'!"
- Thiếu việc làm:<,1:,?l
)5-!&:K22+@
+("
#_!]@- c-zN}\~g-

;$h):N
#-1&N<'!!
KM%*:K22)',A
,]@,A,-.?2&
1,%@K2+"
#-<&N< +
k*,1!,-9
1?u?("
- Thất nghiệp:;<$]:(
$>$&$:,1"7
'(1%:4&"
#2;:N
#249N/2+9=>1?
$6:'(^`'`,%"
#2+N?4,A)$%DE?l
6?X,A))']+,-"
#2,•N,]2+]>
:?'%!,•,-"
#2,kKNG'-1=F%'D1
9-+"
#21N,K24-) @2K
;"
#2_0'-m$,N@-(Xx'1
<@+2"
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
v
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
#2_EN,125_-"
• T_*$!"
- N14)

MB'9!1$&'91,kK"
- 25N14)
?1"
c. Một số mô hình lý thuyết tạo việc làm.
• m1&\_€?
\_€?$1&6<1212
$%$&.$>M0Om1&,4](•"m1&
9@?4)'(^,412?,412"
V42%$(!12'-*.$>,-25
,6.X)^!12"\;'
.,-?;)^$' "P
)^+$121>@(,16=6
;?!"J&,412$&$
96)'1/$0'')4
%,12(X"m1&;$)4$9%6
*N
- #/X?,412+@ /
I'>,4'c)5D+,%g"
- P4*,12"
- 711(6'-,126'($2"
- #+12,1.c4-S.)
'1g"
• m1&](
m1&](1c#g'-$4-2'-*.
$>"%2)5%-=,0,kK1X2;
K"C ,412-%2)5%-=1
(6;$X2.6;?;
?62x"C ,412%?62x)$'
."&K'%!26$61+"C
'=%?62640?612E;2c1?l

)5'1?l)5g"
#$(N
- #$%=;129612'^"
- C..?12,9)*'(,B
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
p
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
12,1.%1?6"
• m1&8$$'#"~?
~?$%=2%2`$;:^
X2,-'.$>"#_1&:
$`_ .2%$(12"C):?6
12_.5$19$6''!>$.1
$H'2"b9: I`$;(.?N
 K611%)5,11‚6-%]
@N]@)*5]@)5‚.,x1?6:cK2
,x%'12g"V  :
'!=F%2%$(H121
2c_$gN):?612‚T%$(1
2-=-1?6‚T%$((!12c15
6-g‚T%$(?62=%'-‚8:
H=^?6K'(=%)5‚T%$(12:
.'112)*5"J%=2%2'  .$>
+.$>,-K24-!
.9"
d. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm.
• Điều kiện tự nhiên.
m`-$9,49%'-
,K*&ƒCZ',1F,K1 ' 
*&H=FEX'E=(%H'9,%?6

'ƒ#^%'-$9`(40;%2+@?6
%,),%?(:$.?
$%$&?6"#^$9`(40
;2E;2 $&$:%?@,B_!=6"
• G?"
G?^'-?6^'-9)E"R'1)?.&
)*5."PH?6I.9):
%:)1%:
S"CH+)?I'-*9)E"#E'?>
 Y)9)E!`,%"C(
;?6=%$%)2=26
-*-!9)E"7-;=%$%
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
|
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn
?626.9;:-,1%
)2=26?6?;(=F2?6
F$%&$:`"R%$&))I)?>^+'
]"P+)?']?y)S-9)E?6>
^+']"7<E))-=26.9;?6
(%2@!!)^.9 
22:$` "#$,<E)):266
?;?6)S-&$:=*2"
7$;I'-6>-%$&:
"#$:12:%
)2'2%$(MB?@,B_$&
'91'(%2@;'9!1$1
E-"7$& +&,-;
_X'0 (;K2%2@;
?"7E',65(!&

$!%:%)5:'(9
,,-@K@"C (*-=6
`"
• J+-?%
J+-?%'-$022:
"7 )E%15?%2%2K(6=6;'
;!)H=)26_<!$+X
z!6 $F  '2%$(
?!);"J&K'$`,•,%
7 :$%?%5(%2%2Y2E;2  
2%$(?6?:9+
"#$bK! '*NO7'
=,•?l)5=,•`2%2K,1
•c,6[[eg[QI$jNOU6'-=66
0,6.+$%!
 !%)2"•
e. Ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn nhân lực.
• „>!:-?l)5H4"
V42%$(!,-25$ ?l)56
Họ tên: Lê Thị Hồng Ngọc Lớp: Kế hoạch 48A
[f

×