Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

Đánh giá việc thực hiện ghi hồ sơ bệnh án và mã hóa bệnh chấn thương sọ não theo ICD -10 tại bệnh viện Cam Ranh- Khánh Hòa năm 2011-2012

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (15.39 MB, 79 trang )

×