Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (139.44 KB, 16 trang )


 !"#
$%%$&'


!
"
#
 $%
&
'
(%%$&'
()(*+,-).)/0
 "%
!
1
!
 $
'"
)%%$&'
$2*(/3,4
15
!
56
!
578
!
"15
!
56
!


578
!
1
!
556578 $1556578
'
*%%$&
$2*(/3,44

!
5%
#
5'
!

9
51
!

9
 "5%
#
5'
!

9
51
5:
!
51

!
5" $55651
'
+%%$&
6;<(4=3>?<,*@=A4B#CD*<
(/
78 "78
#

&
78
!

#
$78
!
'
,%%$&
E&F>GHA?A,/?<
!
"I
!FJK(>GHA?ACD*?<
!
,/?<
E&B> "E&F>
E&&> $E&L>
'$
-%%(&'
$2*(/3,4
:

!
51
!
55" "5
!
%
&
5
!
%51
#
:515
!
5"
!
$:
#
51
#
5
#

!
5"
#

!
'"
.%%(&'
MN4/OP4/P,*@/PQ?R I

S)4/PGHA
>)K?78QTQ 
">)?%Q'Q
>)K?,QQ,
$>)?
!
51
!
5
!

'
%%(&'
44,
!
5%
#
51
!

9
5'
!

9
$2*4?UA44P@

!

#

5
!
%
#
51
#
5
#
'
&
"
!

#
5
!
%
&
51
#
5
#
'
&

!

#
5
!

%
&
51
!
5
#
'
&
$
!
%
#
5
!
%
#
51
#
5
#
'
&
'"
$%%%(&
MNVWSG,GO
!
%
&
AG,GO?RNXGH(
"

!
"1
: $:
!
%
&
'
$$%%(&
EFG,GO#YQ9JZ<W;)/[Q?R,/?<
)>
!
\PO
FQE "FQF9
F!9 $FFE
'
$(%%)&'
$,GO)(*+,-),*N4
 "1
1 $
!
%
&
'"
$)%%)&'
'WN,3W]U,/V*/0^
"]U<()PVX3,,*@X>)K@>IAE)/P4
""]U<()PVXE,*@X>)K@>IA!*3,>)
"]U<()PVXE,*@X>)K@>IAE*3,)
/P4
$"]U<()PVXE,*@X>)@>IAE*3,)

/P4
'
$*%%)&'
$2*W]U?UA4,1
!
5,5"578
!

#
^
15,
!
5"
!
578
#
"15,
!
5"
!
578
!

15,5"
!
578
#
$15,5"
!
578

!
'
$+%%)&
MNVWS!S)Q);/_G,GO1Q);/_G,GO
!
Q
?RNG`(
a,-) "a,-).)
$,GO1 $:
!

'$
$,%%)&
$b9QY
!
/> G,GOEF1Q),,/?<>?<

!YQ9 "E#Q!9
!E $EFQ9
'
$-%%)&
G,GO!F1G,GO#YQ9QI,X)P?R,c
d(*+,-)e
>/f),
",*N/0
,*N4
$,*NP=
'"
$.%%)&
E9Q9P4?A/N/?<9FF)G,GO1[/;)G,

GO*
!6 "EQ96
E6 $FQ96
'
$%%)&
FQ!P49F)?A"I>?<P@?AEg)1[
/;Ph)G,GO,/?<
E&Q!J "LQEJ
YQEJ $BQ9J
'
(%%%*&'
G,GO"
!
G,GO1
!
%
&
'c*,;K
'cI "'c<
'cP, $'cP/f
'$
($%%*&'
$2*(/3,),
1
!
578578
!

#
5

!

#
"1578
!
578
#
5
#
1578
!
578
#
5
#
$1
!
578
!
578
!

#
5
#
'"
((%%*&'
6,h
1 "1
!

%
&
1
!

#
$1
!
%
'
()%%*&
MNVWS/?<!G,GO1Q1
!
%
&
?RNG`G,GO
:
!

#
"

!
%
&
$"
!
'$
(*%%*&
PSQ?RNG`/[ii ,j?);KVW?</NW

P,;)hh,(V*P[1I,G`9(*dN/?/(W@,)
,*@/[^
! "#
& $9
'
(+%%*&
kLG,GO
!
%
&
!FJG,GO"
!
G?:?<>I,/?<
&F "&Y
&YQY $&FQY
'
(,%%+&
PG2*WI,
→ → →
1  1&
12
( *
3  4 5 6
(
lQmQT?<
15,
!
5,
!
"151

!
%
&
51
151
!
%
&
5
!
%
&
$15,
!
5
!
%
&
'
(-%%+&
PG2*WI,
→ → →
 78 1  1'32
( ( (
& 4 5 6
(
lQmQT?<
%
#
5

!
%
#
5"%
#
"%
#
5
!
%
#
5"%
&
%
#
5
!
%
&
5"%
&
$%
#
5
!
%
&
5"%
#
'

(.%%+&
(@,1P4Q?,,-/4Q4/P4Q4,j,P$2*
(A@P@?<
1
!
5%
#
5
!
5
!
%
&
"1
!
5%
!
5
!
5
!
%
&
1
!


5%
!
55

!
%
&
$1
!
5%
#
5
!
5
!
%
#
'"
(%%+&
U/[WN,On(<(U,
Q4W]U o E p W]UGG
WQ44 o ?A p ! GG
 "]Up# o?A
GQ4GG o & GG p ), o 4
E ! # & ?<
1?A54W]U545), "1?A54W]U5),54
1?A5),5454W]U $1?A5454W]U5),
'$
)%%%+&
U/[,
$2*E ! # & ?<
1SV5515,1
!
"1SV515,5

1SV55,%
&
51
#
$1SV55151
#
'$
)$%%+&"
MNWI/f=ii 4=iii /P4NG`?<(
51Q>>.) "155>>>
15?A5>>.) $1?A515>>>
'
)(%+&"
U/[WI,
( )
→ → →
9$: 9(: 9):
     3 
+
( ) * ) *
(
$2*(,/V*`<AOPE ! # ^

!
5
!
5 "
!
5
!

5

!
5
!
5
!
 $
!
5
!
5
#
'$
))%%+&"
#S)?G2Q)Z/_EG,GO(,/V*1
!
%
&
5
!
%
&
5
11
#
MNDPG,GOP@G`,X?<
1PP,5+,-) "a,-)5PP,
a,-)5WPP $a,-)Q>P
,

,
!
,
!
,1
#

!
!
E
#
&
'
)*%%+&"
$2*[)nq(c/?<A,
15
!

!
5
!

"
!
1
!
5:,1
#

!

,1
#

!
5
!
15:,1
#

!
$15
!

!
5:,1
#

!
'$
)+%%+&"
!S)QE/_>3)QE/_W]U>/3,rPKP=Q> 
"s?UQNXGH(,/NVWS!(/^

!
 "$,GO
:
!
.) $1
'
),%%,&'

MN/3,I9QY44QSVW@,)
#
^
EF "EFF
9F $9
'
)-%,&'
&)1GHAG,GO,/?<)),h\PO

9QL9 "9LQ9
9L9 $FQ9L9
'
).%%,&
1?R,/?<G,GO1>P;9F)G,GO1
!

#
E6A9F)G,GO

!
E61[/;)G,GO1
!6 "E6
EQ96 $FQ96
'"
)%%,&
L,P9FF)G,GO[/;4)g\PO4
FQ& "FQ!
FQE $FQ#
'
*%%%,&

L4E>)K6POiiGHAkLG,GO
!
%
&
EFJ
4>)K6
6 "T
, $78
'
*$%%,&
G,GOFQE)"
!
GHAFQ!)1
!
%
&
,/?<W@,
)>I^
FQ!## "!Q##
!## $!#Q#
'$
*(%%,&"
9Z<!),
#
%
&
GHAG,GOG?K&&L)>
/> :?<),
#
PZ<W/,

! "#
& $E
'
*)%%,&"
%HZ<>
!
G,GO
!
G?Q,/?<!F>ItK&Q&L>
/> >cPh)N
!
PZ<P@
!9J "#9J
!FJ $9FJ
'$
**%%,&"
M*!QB)P>4c.),/?<PG,GO
EFJ:?<G,GOEFJ//N)cP@
EFk9 "EFQk9
EFkQ9 $EFkQk
'
*+%%,&"
9FF)G,GO1!6&FF)G,GO96Q,/X)
P?R,cWs(*+,-)Q(*S?<,^
a,-),*N "a,-)>/f),
a,-),*N4 $a,-),*N/0
'$
*,%%,&"
kLFG,GO
!

%
&
EFJ&FFG,GO"
!
9Q!J1[/;Ph)
(PG,GO,>W0>I

!
%
&
G?YQ9J 5FQ9&J "
!
%
&
G?9Q9J 5FQ9&J
"
!
G?YQ9J 5FQ9&J $"
!
G?9Q9J 5FQ9&J
'
;<
*,%%-&'
M);R(*WK)Ws)(*>I4uAXvWO
@QS)P@0)(
Gb/S "GbS
>) $Gw
'"
*-%%.&'
1n>)KGH/?<AG,GO

785 ",578
5 $,5
'
*.%%.&
$2*K/;>)KWI6/;K/;>)KE xP
c:)K/P?A! cA?Ar/3,>S?RK# c
/P:)K/P?AcA);G,GO45
!
%
&
2
c& :)K/P?APx15: /.*/?<>)K/,P>09 
E5!5#5&59?<
c)GQ)8Q>3)Q>/PQG,GO),
")8Qc)GQ>3)Q>/PQG,GO),
>3)Q)8Qc)GQ>/PQG,GO),
$c)GQ)8Q>/PQG,GO),Q>3)
'
*%%.&
$2*>)KGH/?<A'W1
#

!

655T578 ":5655T
:55T5, $655,5
'
+%%%&'
PG2*K/;>)KQ)/rOP^
,>e)QP?A)8 ",)85P?A>e)

,=5P?A>e) $,>e)5P?A=
'"
+$%%&
MNVWS/?<>)K)A=QNXGH
G,GO>3) "G,GO),)8
G,GO),>e) $G,GO4,j,P
'
+(%%&
9Q&W;)G,GOWKPG?%,c,/?<W@,)>I
WK^
Y&L "YQ&L
Y&QL $FQY&L
'
+)%$%&'
M=P>4,/?<4=x4=x
78 "78
!

#

78
#

&
 $78
!

'
+*%$%&
U/[

lpl
!
pl1
#

!
pl
y
l
#
pl
#
pl
!

#
pl
l
 "78
6 $,
'"
++%$%&
2*/K,E ! /3,<>)=AW);,*@>
?PWI)x# QtPz)?<W& E5!5#5&
?<
5z5!{9J5G?A!J "5z5!{9J5P@!J
5z5#{YJ5G?A!J $5z5G?A!J5P@!J
'
+,%$$&'
),/V*=>uSWcS>)K>0WOh)t^

c/=P?A>4
"WG,)|,Q4w
@)z);>)K?P)Q>8
$PXK,>G)Wsz,>XGH
'
+-%$(&
:)Kl(1qQGb/SQGbS5'c)KAG,GO4
/P5NIZ'WPG,GO),l
= "d
/[ $WK
'
+.%$(&
U/[

!

#
pmplpl
!
pl
!
pl
y

l
#
pl
#
pl
!


#
:)Kl5m?<
5T "785
5, $56
'"
+%$(&"
&>)KQ78Q,Q}(*)Z);W;>)KS)/
_E5!5#5&%,/0xxG,GO1xS)Q(*S?<r
EW>4,(S5W;>)KG~!5#5&>(*S?<d:I,D
E/_
 "78
, $
'
,%%$(&"
U/[:)KpW]Up),Ep),!$2*,*N,/V*`<AU
/[P@^
,p,p,%
&
p,
!
 "1p1p1
!
%
&
p1
78p78p78%
&
p78
!

 $6p6
!
p6%
&
p6
!
'"
,$%$)&
9QYW;=GH&FFG,GO,%
&
LJ:?<(P=,/?<

Y&F "FQY&
YQ& $Y&
'
,(%$)&
EFZ<[))/[G,GOG?,/?<YQB!>/> :
?<,PZ<
9Q&)
"!Q&)
&QY)
$9)
'
,)%$)&"
M(z(>)P_@/(z/?<WN,G•Ws

!

#
!%

!
!
!
Ph)3>?<)P/(z

!FQk#J "!FJ
EFJ $EFQk#J
'
,*%$)&"
EBQ&6
!
GHIAG,GO,/?<(>),H1I,?R
/8)W;?<>*/N/=d>?<=/2)cW@,)^
B&QB "BQ&B
FQB&B $B&B
'"
,+%$)&"
Wc=>?<9FG,GO/[,j%,);R(Wc=P
/8)Vd(*>?<Wc=9!"IPs/[PW)P@W3)qWc=
%)),=K,c
EQ!9) "!Q9)
FE!9) $FQ!9)
'$
CHƯƠNG III.
PHI KIM - SƠ LƯ"?'@!ABCA5D!EF
,,%$*&'
%c.)c>/*?<?,,-Q/PQWQQP
>4G?
%
!

Q
!
Q
!
Q'
!

9
"%
#
Q
!
Q
!
Q'
!

9
%
!
Q
!
QQ'
!

9
$%
#
Q
!

QQ'
!

9
'
,-%$*&
U/[WI/f,'>)p44E p44! p4
$2*(`<AU/[P@
%p%
!
p%
#
p
!
%
&
 "pp
!
p
!

#

'p'
!

#
p'
!


9
p
#
'
#
 $1
!
p1p1
!

9
p1
#

'
,.%$)&'
1?Rh/V,/N/)/;K/;>)^
:ch)/;c>)/A>)K4
":ch)/;c>)/A>)/P
:ch)/;c>)/A/P4
$:ch)/;c>)/A>)K/P
'$
,%$+&
%H>G,GO:rS/;?RQc.)c[)
:Q
!
Q:
!
 ":Q:Q
!


:Q:
#
Q
!
 $:Q:
#
Q


!

'"
-%%$+&
9QY>)K6POiiiGHA
!
G?d,/?<EYQ!9),CD*>)K6
78 "
P $6
'
-$%$,&'
W[)nGK`d^
:)?UQdQZ ":)?UQdQW/Od
:)?UQZQ $:)?UQ4?UQ
'"
-(%$,&
P,*S>)Q?RXGHW(/N/3,I>)K^
6;4>)K?'WQTQ,Q
"6;W]U?1Q
!

Q,
!
Q
6;4?1
#
5
!
%
&
5
#
'
&
Q
$6;),?1Q
!
Q,
!Q

'
-)%$,&
MN)_)q>
!
PZ<Q?RGbZ<>+,E Q
,/Gb>tK+,! (*>I),/04,(S(/8)XGHrE Q!
?<
1?AP5/[ii 4,
":/P4Q/[ii 4,
1P/P4Q/[ii 4,
$1?APQ>/P4

'
-*%$-&'
c4,(/[)Q4)hQ,€/?<SQd
M3,IWI<(_@)
"M3,IWI<(_@=
M3,IWI<(_@
$M3,IWI<(_@W
'
-+%$-&
P,€O,SE#J1
!
5E9J5B!J%
!
8>?< 
K,€*G?AGK4
1
!
Y%
!
"1
!
!Y%
!
1
!
#Y%
!
$1
!
&Y%

!
'
-,%$.&'
"Il(,K,*@X?,MSKVE!o5#A88P5A`
!88PQD*PWc,Ql
68 "4
%= $1)
'
 %$&
PG2*WI,
→ →
%
(
)
139:
1
4 5 3

dlQm?<
Q "Q
!

Q, $Q,
'"
 %$&
$2*4?UA,*@,;,>d#
1
!
Q6Q
!


#
Q%
!
Q'
!

9
Q%
#
Q
!

B
"1
!
Q6Q:
!
Q%
!
Q'
!

9
Q%
#
Q
!

B

1
!
Q6Q
!

#
Q%
!
Q'
!

9
Q%
#
Q
!

B
$:
!
Q6Q
!

#
Q%
!
Q'
!

9

Q%
#
Q
!

B
'
-%$&"
:)r?Ac>(*4,(SS?<Wd
•,(>
!
PAU,(>+,*NQ>)ruG?A,(
>+,*NQ/;c)/Q>
!
PG,GOP
"•,(>
!
P0U,(>+,*NQ>)ruG?A,(
>+,*NQ/;c)/Q>
!
PG,GOP
•,(>
!
PWs,(>+,*NQ>)ruG?A,(
>+,*NQ/;c)/Q>
!
PG,GOP
$•,(>
!
PWs,(>+,*NQ>)ruG?A,(

>+,*NQ/;h@Q>
!
PG,GOP
'
.%%$&"
h)QIA@,H>c&YPS,(1I,?<‚/?</3,Ix
),h1d(W@,(),^
BQBPS,( "BBPS,(
BQ9LPS,( $B9QLPS,(
'$
.$%(%&
BQ#6
!
"IS,,(cP@/Kk9JN>
,/?<r/>
EQFY& "EFQY&
EFYQ& $EFY&
'
.(%(%&
M=PYQB!  >G?r/>,/?<)),\PO
#!Q9 "#Q!9
#LQE $#QLE
'
.)%(%&"
"IPsE)W>*cP#k&:ƒCD*?<ScP>/*E>
L&JW
!BFFF:ƒ "!B9LF:ƒ
#E9!F:ƒ $#EFFF:ƒ
'"
.*%(%&"

P<(>A4,*@lPOiCQ4I)9FJ3>?<1,*@
l
 "
% $'
'
.+%(%&"
LQ&1
#
G,GO,/?<);(>QGb>*+,G,
GO?AP(*G?d,/?<)),>I\PO
EFF "!F
E9 $EF
'$
GH"IJK'LDMA
.,%($&'
M*);<(n,Ul,/?<U?A>WQ>Pl
,*@^
QQ "QQ1
QQ% $QQ'
'"
 %((&'
'c/qP?)8
'cI "'c;
'c4„>X $'cV*
'
 %((&
Ph)3>?<,*@P<()8?<
BFJ5#FJ "B9J5!9J
LFJ5!FJ $kFJ5EFJ
'"

.%((&
6;<(n,Ul[)!,*@‚S3>?<WA/P
#E'VX>lEY/CD*l

!

!
 "
&
&
 $
!


'
%%()&'
'c/qP?88
'cI "'c;
'c4„>X $'cV*
'"
$%()&
M*C88,/?<#QYU?A"IPs4I)!FJN>>CD*
N>>r/>G`
##Y "#Q#Y
##QY $FQ##Y
'

(%()&
6;WdG,E488UZ<P@GHAWP)(*G?
(*WP))cEQYc4c*PPh)3
N>488U?<
LLQLJ5EEQ!J "EEQ!J5LLQLJ
BBQLJ5!!Q!J $!!Q!J5BBQLJ
'"
)%(*&'
(,KW8]8/q/N)
CtYKQY@>I/U
"CtYKQ#@>I/48>eA#@>I/U
CtYKQ!@>I/48>eA&@>I/U
$CtYKQ&@>I/48>eA!@>I/U
'"
*%(*&
M,ABQLW8]8W;= Q?R,/?<EEQ!9W8]8S,,(
c
9J "E9J
EFJ $!FJ
'
+%(+&'
$,)0S/;
hG "\c)G
:*/f $:S/;(/O
'$
,%(,&
U/[WI,
→ →
( (
%

%
1 1
4 5 6
N7
7
dl5m5T?<

!

!
5
!

&
5
!

Y
 "
!

&
5
!

!
5
Y

Y



!

!
5
!

Y
5
!

&
 $
!

!
5
#

&
5
#

Y

'
-%(,&
Z<[)
!


!
5
&
5
!
MNDPx>PZ<P@NXGH
?<(
G,GO?AWP)Q?,,-/4 ":5G,GO?AWP)
15G,GO?AWP) $
!
5G,GO?AWP)
'$
.%(,&"
MN/3,I>lQ?R0xx?A4W,"IPslN))(),
G,GOWP)l

&
 "
Y

Y


!

!
 $
!


&

'
%(,&"
:/*);<(n,UlP4Q?R/N
!
A
!
Q(*‚S3N

!
A
!
EECD*l

&
 "
Y

Y


!

!
 $
!

&


'$
$%%%(-&
M*);(n,U‚!,*@Q?R,/?<!!
!
EL

!
"IVX>EY/

&
 "
Y

Y


!

!
 $
!

&

'
$%$%(-&
<(n,U>?<,*@?,L9QBJE&Q#J"I
VX>!L/

&

 "
Y

Y


!

!
 $
!

&

'$
$%(%(-&
Z<88)8G,GO?AWP)Q(*G,GOWP)K),,
/?<ELQL/WP)8:?<WP))c
EYF "L
EQY $EY
'$
$%)%(-&"
>@@>/[ Q>G,)0Q>VP

Y

Y
"
!


!

&
$
!

&
'
$%*%(-&"
6;>@@kFJ
&
Q&J
!

Y
Q#J
!
Q#J1
!
3NMN/*E)
#
>
@@P@dN>>G`
kBFF "kYFF
Ek&F $Ek&
'
$%+%(-&"
W8]8GHIA
!
,/?<!kQE,PxV,YYY:?<W8]8G`


BQB "BQL
BQY $BQ9
'"
"OP4A !QKIJK'L<R
$%,%(.&'
M;P?<,
)P?<,8*PEFF)Z<P?<,A?A
"P?<,8*PEFF)Z<P?<,A?A
)P?<,8*PEFFF)Z<P?<,A?A
$)P?<,8*PEFF)Z<P?<,A?A
'$
$%-%(.&
(,K,P?<,8*

#{

!{
 "
#{

{

#

#
 $
#{

{


!

9
'
$%.%(.&
%)P?<,8*P9FF)P?<,&F
F

!F) "!FF)
!) $FQ!)
'"
$%%(&'
\()hG,GO448[/;Ph)x
#{YJ "E{#J
!{9J $!{EFJ
'
$$%%(&'
$2*(cA448
TQ,Q1
!

#Q
: "TQ78Q1
!

#
Q
%
!

Q1
!

#
Q78Q: $TQ1
!

#
Q78Q:
'$
$$$%(&
M,448AP?<,8*4,j,P)4ud?R,/?<);(
0>),Q)`U)Q>P?AfP@)q?A%c.)/
/)8*88 "8*48
P?<,8* $)8
'"
$$(%)%&'
$2*[)()c,€V
W;Q48,]UQ,]UQ'…
"W;Q48,]UQ,]UQ'C
W;Q48,]UQP]UQ(Wz
$W;Q48,]UQ,]UQ(Wz
'
$$)%)%&
/K?‚,
{:/N)V,*P>>Q/?RE P)eWO>,.P>>
@)8,*N! Q,/P?<,8*
{a,Pdd# & Q/V*+,Pd+,PP_@Qx(H>

!

Qxc
!
QdD*GHVWs>+,*N
{PUN/;DQ9 DP,3,r))|QtP_D9 DP,3,r
+,cK
$2*E Q! Q# Q& Q9 ?<
(WzQ,]UQW;Q48,]UQP]U
"%P]UQ,]UQW;Q48,]UQ(Wz
%P]UQ,]UQW;Q(WzQ48,]U
$%P]UQ,]UQ(WzQ48,]UQW;
'"
$$*%)$&'
6;P8/?<P?AKG,GO>8Q>/,q@)
(G,GO*?R4c*P>IP8S?</
%_4 "%_>X
%_* $%_/H
'$
$$+%)(&'
$2*([))8
68Q8*8Q,@@Q,W,
"'8*8QW;48,]UQP]U
'8*8QW;48,]UQP8
$'8*8QW;48,]UQ,]U
'
$$,%))&
‚G`G,GOG,GO1
#
P1
#
NVWS/?<)Z(P

),/V*
[W;Q,]UQP]U "(WzQ[W;QP]U
[W;Q8*8QP]U $(WzQP]UQ,]U
'
$$-%))&
‚G`?AxY9
F
Pr@ NVWS/?<
W;Q(WzQ,]UQP]U
"W;Q48,]UQ(WzQ,]U
W;QP8Q,]UQP]U
$W;Q88Q,]UQP]U
'"
$$.%))&"
P);W,f_kQWK1)/2IS)DWI#/_#
(,]UQP]UQW;?,}(*)Z);(S)Q/
_EQ!Q#50G,GOS)Q(*E,*N),451)I
H0G,GO1
#
P)!Q#(*!>IWK0
(/_PEQ!Q#?<
\,]UQP]UQW; "W;Q,]UQP]U
\,]UQW;QP]U $W;QP]UQ,]U
'"
$$%))&"
M*(n,Ul);P(W;QP]UQ,]UQP8 (*K
Pc.)
!
Q
!

>1
!
CD*lN
W; "%P]U
\,]U $'P8
'$
$(%%)*&
M,!F)G,GO,]UAE?<G?
!
?R(*PEQFLWK1[/;
)gG,GO,]U
F!96 "F!6
F96 $!96
'
$($%)*&
:@)8,]UQ?R(*P!!Q&>
!
r/>"IS,,(+,Pd
@)8kFJ:?<,]U/2(*uW/,
LQE "LE
FQLE $LEF
'"
$((%)*&
M*);K,4,;);P(,,]UQP]UQW;Q48,]U
?R,/?<?A
!
8‚S3)YEECD*,4/
\,]U "l8,]U
%P]U $W;
'

$()%)*&"
MN/3,IP?<,8*Q);>/2@)89&,]UIS)
K#F
F
„#!
F
"IPsc4c*P$/Q>?<P?<,8*,/?<
EQ#L "!QBY
!BQY $E#QL
'$
$(*%)*&"
xE(?A)E9JP]UN,/?<>P]UWIS,,(,[
/?R/KLFJ \PO
E9F "E!F
E#F $EFF
'"
$(+%)*&"
P_IQ?Rc4,(P?<,8*Ws(,Kq=Q_(+,
PdP@4c*P8!/K,
( )
→
38
S   S 1    

+
, $% ( , $( ,


! !
9

F
Y E! Y ! !
#F #!
men r u
C H O C H OH CO→ +

 î
"IS,,()Z/KP@/3,/KLFJ
CD*>?<P?<,8*,/?<xE(W;
#FF> "!FF>
#LBQ&> $#LQB&>
'

×