Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống khối Mầm Non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (168.06 KB, 42 trang )

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG KHỐI MẦM NON
Câu 1. Khi cô gõ 06 tiếng, yêu cầu trẻ nghe và nêu kết quả đếm, nhưng có trẻ trả lời
không chính xác kết quả, cô xử lý tình huống đó như thế nào?
- Cô cho cả lớp nhắc lại kết quả đếm
- Nhận xét bạn đã đúng chưa
- Cô gõ lại và yêu cầu cháu trả lời không chính xác nghe cô gõ và đếm lại
Câu 2. Khi trẻ đếm số lượng một nhóm đối tượng 07, có trẻ đếm bỏ cách, cô xử lý
tình huống đó như thế nào?
- Nhận xét kết quả cả lớp
- Nhắc lại cách đếm
- Lại gần trẻ chưa làm đúng yêu cầu của cô đếm lại
- Động viên khen trẻ khi trẻ đã làm đúng
Câu 3. Khi cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng 8 ở xung quanh lớp, trẻ
không lấy đủ, cô sẽ xử lý tình huống đó như thế nào?
- Nhận xét kết quả
- Cho trẻ đếm lại
- Khuyết khích động viên trẻ để trẻ lấy đúng theo yêu cầu của cô
Câu 4. Khi cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng 8 ở xung quanh lớp, trẻ
không lấy được vì đồ dùng đó để trên cao, cô sẽ xử lý tình huống đó như thế nào?
- Cô lại gần giúp trẻ lấy đồ dùng để xuống vị trí vừa với tầm tay của trẻ
- Cô chỉ vào từng đồ dùng đó yêu cầu trẻ đếm
- Khen trẻ khi trẻ làm đúng
Câu 5. Khi cô yêu cầu đặt thẻ chữ số tương ứng với số lượng là 8, nhưng trẻ đặt nhầm
thẻ chữ số 7, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Kiểm tra kết quả của trẻ
- Cho trẻ đối chiếu với kết quả của cô trên bảng
- Lại gần trẻ động viên đặt lại thẻ số cho đúng
- Nếu trẻ thường nhầm về nhận biết các chữ số cô cần quan tâm rèn kỹ năng cho
trẻ nhiều hơn
Câu 6. Khi cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tìm đúng số nhà, có 1 trẻ có số thẻ chấm
tròn không tương ứng với số nhà, cô xử lý tình huống đó như thế nào?


- Cô nhận xét kết quả chơi của cả lớp
- Lại gần cháu về chưa đúng nhà theo yêu cầu luật chơi , hướng dẫn trẻ đếm số
chấm tròn trong thẻ để trẻ nhận ra trẻ nhầm
- Tổ chức chơi lại để trẻ có cơ hội sửa sai
Câu 7. Khi cô yêu cầu trẻ đăt thẻ số 6 vào nhóm có 6 đối tượng nhưng trẻ đặt ngược
thành chữ số 9, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Kiểm tra kết quả trên trẻ
- Cho trẻ đối chiếu với kết quả của cô trên bảng
- Lại gần trẻ hướng dẫn để trẻ làm lại cho đúng
- Động viên khen khi trẻ đã làm đúng
Câu 8. Khi cô yêu cầu trẻ xếp các đối tượng thành hàng ngang ra bảng, nhưng trẻ chỉ
xếp được đến số 8 thì hết chỗ, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Nếu bảng nhỏ không đủ cho trẻ xếp thì cô nhắc trẻ xếp thẳng xuống nền nhà
- Nếu trẻ xếp cách quãng cô hướng dẫn trẻ xếp các đối tượng trên bảng gần hơn
- Khen trẻ khi trẻ làm đúng
Câu 9. Khi yêu cầu trẻ xếp các đối tượng thành hàng ngang ra bảng, nhưng có 1 trẻ
xếp theo hàng dọc, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Cô nhắc lại yêu cầu của cô
- Lại gần hỏi trẻ đã đúng yêu cầu của cô chưa, yêu cầu trẻ xếp lại
- Khen trẻ khi trẻ đã làm đúng , nhắc trẻ lần sau chú ý khi cô hướng dẫn
Câu 10. Trong phần trò chơi củng cố, thời gian đã hết nhưng trẻ vẫn muốn chơi, cô xử
lý tình huống này như thế nào?
- Khen cả lớp đã tích cực tham gia chơi hào hứng
- Cô nhắc trẻ đã hết thời gian chơi để chuyển sang một hoạt động khác, giờ chơi
sau cô sẽ cho các con chơi tiếp
Câu 11. Trong phần trò chơi củng cố, thời gian vẫn còn nhưng trẻ không muốn chơi
nữa, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Cô cần điều chỉnh lại số lần chơi ít đi so với dự kiến ban đầu
- Dùng thủ thuật gây sự tập chung chú ý của trẻ vào cho chơi
- Dừng hoạt động nếu thời gian đã gần hết để nhận xét động viên trẻ

Câu 12. Trong giờ toán có một trẻ thiếu đồ dùng học tập, cô xử lý tình huống này như
thế nào?
- Cô lại gần và xin lỗi trẻ nếu đó là lỗi do cô chuẩn bị không đủ
- Nhờ cô phụ lấy thêm đồ dùng cho cháu
- Hướng dẫn để trẻ tham gia kịp cùng các bạn
Câu 13. Khi cô yêu cầu trẻ lấy thẻ số 9, trẻ lại lấy thẻ số 8, cô xử lý tình huống này
như thế nào?
- Hỏi cả lớp xem bạn đã lấy đúng yêu cầu của cô chưa
- Động viên để trẻ tìm và lấy đúng số 9
- Khen trẻ khi trẻ dã làm đúng yêu cầu của cô
Câu 14. Khi cô yêu cầu trẻ tô nhóm có 9 đối tượng bằng màu xanh, nhóm 10 đối
tượng màu vàng mà chỉ có 1 chiếc bút màu xanh, 2 trẻ tranh nhau, cô xử lý tình
huống này như thế nào?
- Cô lại gần nhắc trẻ không nên tranh giành với bạn
- Động viên trẻ nhường bạn , hướng dẫn trẻ có thể đổi nhau một bạn dùng trước
một bạn dùng sau
- Lấy thêm 1 cái bút màu xanh
Câu 15. Khi cho trẻ làm bài tập vẽ thêm số bạn cho đủ 10 bạn, hết thời gian nhưng có
cháu chưa làm xong, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Nhận xét khen các bạn đâ hoàn thành bài vẽ theo yêu cầu của cô
- Lại gần nhẹ nhàng nói vói trẻ không sao chiều nay con sẽ làm nốt bài của mình
- Nhắc trẻ lần sau cần nhanh hơn, nếu trẻ yếu về kỹ năng cô cần quan tâm rèn
thêm cho trẻ
Câu 16. Khi chia trẻ thành 2 nhóm chơi với số lượng yêu cầu phải bằng nhau để chơi
trò chơi mà thừa ra 1 trẻ, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Cô cùng trẻ kiểm tra đếm số trẻ trong nhóm
- Cho trẻ nhận xét nhóm của bạn đã đúng với yêu cầu không
- Tổ chức chơi một lần nữa để trẻ có cơ hội sửa sai
- Khen khi trẻ đã làm đúng
Câu 17. Khi cô yêu cầu trẻ lấy nhóm số lượng 5, trẻ không lấy đúng theo yêu cầu của

cô, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Yêu cầu trẻ đếm lại nhóm dối tượng vừa lấy
- Cho trẻ nhắc lại yêu cầu của cô
- Hướng dẫn trẻ làm lại
- Khen trẻ khi trẻ đã lấy đúng
Câu 18. Khi cô yêu cầu trẻ lấy nhóm đồ dùng có số lượng 9, trẻ không cầm được 1
lần, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Cô lại gần gợi ý : Lấy một cái hộp hoặc rổ trong góc chơi để đựng
- Cô giúp trẻ lấy
Câu 19. Khi cô phân nhóm số lượng theo giới tính mà trong đó có bạn nhầm khi chọn
nhóm, cô xử lý tình huống này như thế nào?
- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả
- Cho trẻ nhận xét xem nhóm nào phân nhóm đã đúng với yêu cầu của cô
- Nhăc lại yêu cầu của cô
-Tổ chức chơi một lần nữa , nhưng yêu cầu nhanh hơn
- Nhận xét khen trẻ kịp thời khi trẻ thực hiện đúng
20.
1. Khi cho trẻ lăn khối cầu mà khối cầu của trẻ lăn vào gầm giá đồ chơi không lấy
được, nếu là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?
- Cô lấy khối cầu khác trong số đồ dùng chuẩn bị dư để đưa trẻ.
2. Khi cô yêu cầu trẻ lấy thêm đồ dùng để cho đủ số lượng 7 mà trẻ lấy sai số lượng,
nếu là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?
- Yêu cầu trẻ đếm lại thứ tự nhóm đối tượng mới tạo thành. Kiểm tra kết quả so với
yêu cầu của cô.
- Cất bớt hay lấy thêm cho đủ số lượng cô yêu cầu.
3. Khi trẻ nhầm lẫn khối vuông và khối chữ nhật vì cả 2 khối đều có 6 mặt, nếu là giáo
viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?
- Phân tích kỹ: Khối vuông có 6 mặt đều là hình vuông, khối chữ nhật có 6 mặt nhưng
có mặt là hình chữ nhật
4. Khi trẻ nói cứ khối nào lăn được là khối cầu, nếu là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị)

sẽ xử lý như thế nào?
- Phân tích kỹ: Khối cầu lăn được các phía vì khối cầu không có góc, cạnh, mặt phẳng,
khối trụ chỉ lăn được một phía vì khối trụ có hai mặt phẳng là hai hình tròn ở hai đầu.
- Cho trẻ thực hành nhiều vào các hoạt động trong ngày.
5. Khi cho trẻ ôn lại kiến thức cũ trước khi vào nội dung chính mà đa số trẻ chưa nắm
được kiến thức cũ, nếu là cô giáo dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?
-
CÂU HỔI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG
Đề 1:
- Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điều lệ
trường mầm non 2008? (40 điểm)
Đề 2:
- Anh (Chị) hãy nêu nội dung chế độ chăm sóc trẻ ngủ tại trường Mầm non trong
điều 25 quy chế nuôi dạy trẻ?(40 điểm)
Đề 3:
- Anh (Chị) hãy trình bày quyền của giáo viên được quy định tại điều 37 - Điều
lệ trường mầm non năm 2008? (40 điểm)
Đề 4:
- Anh (Chị) hãy nêu chế độ nhận và đón trẻ được quy định tại nội dung quy chế
nuôi dạy trẻ? (40 điểm)
Đề 5:
- Anh (Chị) hãy nêu chế độ trả trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy
trẻ? (40 điểm)
Đề 6:
- Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) được
quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)
Đề 7:
- Anh (Chị) hãy nêu chế độ vệ sinh phòng trẻ được quy định tại quy chế nuôi
dạy trẻ? (40 điểm)
Đề 8:

- Anh (Chị) hãy nêu những hành vi giáo viên không được làm, được quy định tại
điều 40 điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)
Đề 9:
- Anh (Chị) hãy nêu nội dung hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
ở điều 24, điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)
Đề 10:
- Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng tránh hóc sặc được quy định trong quy chế
nuôi dạy trẻ? (40 điểm)
Đề 11:
- Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương được quy
định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)
Đề 12:
- Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng bỏng được quy định trong quy chế nuôi dạy
trẻ? (40 điểm)
Đề 13:
- Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng chết đuối, thất lạc được quy định trong quy
chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)
Đề 14:
- Anh (Chị) hãy nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26
trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)
Đề 15:
- Anh (Chị) hãy nêu chế độ dạy trẻ được quy định tại điều 31 trong quy chế nuôi
dạy trẻ? (40 điểm)
Điều 16:
- Anh (Chị) hãy nêu nội dung kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm
non được quy định tại điều 6 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40
điểm)
Đề 17:
- Anh (Chị) hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
trẻ được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40

điểm)
Đề 18:
- Anh (Chị) hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng
nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)
Đề 19:
- Anh (Chị) hãy nêu quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại điều 43,
trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)
Đề 20:
- Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của trẻ em tại điều 44, trong điều lệ trường mầm
non 2008? (40 điểm)
Đề 21:
- Anh (Chị) hãy nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26
trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)
Đề 22:
- Anh (Chị) hãy nêu những hành vi giáo viên không được làm, được quy định
tại điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)
CÂU HỎI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH GDMN
Câu 1. Nêu nội dung tổ chức hoạt động ngoài trời?(30 điểm)
- Câu 2. Mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm mấy lĩnh vực ? Là những lĩnh vực
phát triển nào? (30 điểm)
- Câu 3. Mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm mấy lĩnh vực? Là những lĩnh vực
phát triển nào? (30điểm)
-
Câu 4. Liệt kê chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở lớp? (30 điểm)
-
- Câu 5. Nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh trong
việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)
- Câu 6. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo
lứa

tuổi mẫu giáo? (30 điểm)
- Câu 7. Nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm)
- Câu 8. Nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học tạo hình theo mẫu
- Câu 9. Nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học cho trẻ làm quen
với khái niệm toán ( tiết lập số mới tiết 1)
- Câu 10. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm những lĩnh vực nào?(30 điểm)
Câu 11. Khi cho trẻ hoạt động ngoài trời, bạn cần chuẩn bị những vấn đề gì?
- Câu 12. Tổ chức môi trường an toàn cho trẻ là gì? (30 điểm)
-
- Câu 13. Nêu những kỹ năng giáo viên mầm non cần có? (30 điểm)

Câu 14. Nêu những kiến thức giáo viên mầm non cần có? (30 điểm)

Câu 15. Lựa chọn nội dung giáo dục của chủ đề trong chương trình giáo dục
mầm non cần dựa vào đâu? (30 điểm)
Câu 16. Nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh
trong việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)
Câu 17. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ
đạo lứa tuổi mẫu giáo? (30 điểm)
- Câu 18. Anh (Chị) hãy nêu chế độ ăn uống được quy định tại điều 24 trong
quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)
-
- CÂU 19. Nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm
CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
-
CÂU 1. Trong khi tổ chức hoạt động cho trẻ tại lớp, có cháu không thực hiện
theo yêu cầu của cô, xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 2. Trong lớp có một cháu rất bướng bỉnh, hay tranh giành đồ chơi thích
giữ đồ chơi để chơi một mình, cô xử lý thế nào? (30 điểm)
-

- CÂU 3. Một số phụ huynh trong lớp đề nghị cô giáo dạy trẻ trước chương trình
lớp 1: dạy trẻ đọc và viết, nếu bạn là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử lý tình huống
này như thế nào? (30 điểm)
-
- CÂU 4. Trong giờ ăn có một cháu bị hóc xương cá, bạn sẽ xử lý như thế nào?
(30 điểm)
-
- CÂU 5. Trong giờ trả trẻ có một trẻ bị thất lạc, bạn sẽ xử trí thế nào? (30 điểm)
-
- CÂU 6. Có một phụ huynh trong lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ
uống, nếu bạn là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 7. Có một trẻ trong giờ hoạt động góc, trẻ chỉ thích chơi mãi ở một nhóm
chơi, nếu bạn là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)
-
CÂU 8. Trong giờ hoạt động ngoài trời có một trẻ bị ngã chảy máu, nếu là
giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 9. Trong lớp có một trẻ đến giờ ăn không chịu ăn các loại thịt mà chỉ ăn
cơm với canh, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 10. Khi tổ chức giờ ngủ trưa, có một trẻ thường xuyên khó ngủ, không
ngủ trưa, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 11. Trong giờ hoạt động ngoài trời có một trẻ bị ngã gẫy tay, nếu là giáo
viên ở lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
-
CÂU 12. Trong lớp có một trẻ bị sốt cao, nếu là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử
trí như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 13. Ở lớp có một trẻ rất hay đánh bạn, nếu là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử
trí như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 14. Trong lớp có một trẻ đến giờ ăn không chịu rửa tay, nếu là giáo viên
lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 15. Khi có một trẻ bị bỏng nước sôi, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí

như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 16. Đến giờ ăn có một trẻ bị đánh đổ hết bát cơm có thức ăn mặn, nếu là
giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
-
- CÂU 17. Khi có một trẻ bị ốm, mệt nhưng phụ huynh cứ mang con đến lớp
gửi, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
-
- CÂU 18. Trong lớp có hai giáo viên, một giáo viên nghỉ ốm đột xuất, nếu là
giào viên làm cùng lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
-
- CÂU 19. Trong lớp có một trẻ đến giờ ăn không chịu ăn rau mà chỉ ăn cơm với
các loại thịt cá, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- CÂU 20. Trong giờ hoạt động góc, các bạn đã vào cuộc chơi, có một trẻ không
tham gia chơi vào góc nào cả, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế
nào? (30 điểm)
-
- CÂU 21. Khi tổ chức giờ ngủ trưa, có một trẻ thường xuyên khó ngủ, không
ngủ trưa, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
-
- CÂU 22. Trong giờ trả trẻ có một trẻ bị thất lạc, bạn sẽ xử trí thế nào? (30
điểm)
ĐÁP ÁN CÂU HỎI PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG
Đề 1:
1. Nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điều lệ trường mầm non 2008:
(40 điểm)
- Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường,
nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo
dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ
chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ

em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia
các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập.
- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; G¬ương mẫu,
thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các
quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động
phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng
cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy
định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.
2. Trong khi tổ chức hoạt động cho trẻ tại lớp, có cháu không thực hiện theo yêu
cầu của cô xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)
- Nếu do trẻ mệt, giáo viên có thể cho trẻ vào góc riêng nghỉ ngơi.
- Nếu do trẻ không tập trung chú ý, giáo viên có thể sử dụng trò chơi, bài hát, câu hỏi
phù hợp với nội dung bài dạy để thu hút trẻ hướng trẻ vào hoạt động chung.
- Nếu do nội dung hoạt động không hấp dẫn trẻ, giáo viên có thể cho trẻ hoạt động
khác nếu không ảnh hưởng đến các bạn.
3. Anh (chị) nêu nội dung tổ chức hoạt động ngoài trời?(30 điểm)
- Hoạt động có mục đích
- Trò chơi vận động
- Chơi theo ý thích
Đề 2:
1. Nội dung chế độ chăm sóc trẻ ngủ tại trường Mầm non trong điều 25 quy chế
nuôi dạy trẻ: (40 điểm)
Điều 25. Chế độ chăm sóc trẻ ngủ
- Phải bảo đảm cho trẻ ban ngày được ngủ đủ giấc và đủ giờ. Tập cho trẻ thói quen
ngủ đúng giờ.
- Phòng ngủ phải thoáng mát (mùa đông phải ấm), yên tĩnh, bớt ánh sáng khi trẻ ngủ.

Không cho trẻ nằm ngủ trên chiếu trải trực tiếp trên nền nhà, không nằm ngủ dưới
quạt, cô phải điều khiển tốc độ quạt phù hợp với thời tiết.
- Mỗi trẻ có một gối và có chăn đắp cho trẻ đủ ấm vào mùa đông
2. Trong lớp có một cháu rất bướng bỉnh, hay tranh giành đồ chơi thích giữ đồ
chơi để chơi một mình, cô xử lý thế nào? (30 điểm)
- Tìm hiểu nguyên nhân
- Cô phân tích cho trẻ hiểu đồ chơi ở lớp là đồ chơi chung, tất cả các bạn đều được
chơi và khi chơi thì các bạn nên chơi cùng nhau và nhường nhịn nhau
- Cô thường xuyên quan sát, gần gũi động viên trẻ, dành thời gian chơi với trẻ và đưa
trẻ vào chơi cùng với các bạn.
3. Theo anh ( chị ) mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm mấy lĩnh vực ? Là những
lĩnh vực phát triển nào?
Gồm 4 lĩnh vực phát triển:
1. Giáo dục phát triển thể chất
2. Giáo dục phát triển nhận thức
3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ
4. Giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ
Đề 3:
1. Quyền của giáo viên được quy định tại điều 37 - Điều lệ trường mầm non năm
2008: (40 điểm)
Điều 37. Quyền của giáo viên và nhân viên
- Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
trẻ em.
- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng
lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ
theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.
- Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Một số phụ huynh trong lớp đề nghị cô giáo dạy trẻ trước chương trình lớp 1:
dạy trẻ đọc và viết, nếu bạn là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử lý tình huống này như
thế nào? (30 điểm)
*/ Giáo viên giải thích cho phụ huynh việc dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ không
có lợi vì:
- Dạy trẻ đọc, viết sớm chưa phù hợp với tâm, sinh lý của trẻ vì trẻ mầm non hoạt
động chủ đạo là hoạt động vui chơi.
- Nếu trẻ được học trước, trong quá trình học lớp 1 trẻ sẽ chủ quan, nhàm chán, không
tập trung.
- Giáo viên mầm non không có chuyên môn dạy chương trình của tiểu học nên kết quả
sẽ không cao
- Chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi đã đáp ứng được về kiến thức, kỹ năng và
chuẩn bị tâm thế cho trẻ sẵn sàng đi học lớp 1.
3. Theo anh ( chị ) mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm mấy lĩnh vực? Là những
lĩnh vực phát triển nào? (30điểm)
Gồm 5 lĩnh vực giáo dục phát triển:
1. Giáo dục phát triển thể chất
2. Giáo dục phát triển nhận thức
3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ
4. Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ
Đề 4:
1. Chế độ nhận và đón trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ: (40
điểm)
- Nhà trường phải có sổ danh bạ ghi rõ tên, ngày sinh của trẻ, tên tuổi, nghề nghiệp,
địa chỉ, điện thoại của bố mẹ, ngày vào và ngày ra trường.
- Mỗi nhóm lớp phải có danh sách trẻ với đầy đủ tên, tuổi, ngày sinh, ngày vào lớp và
chuyển lớp
- Cô trực phải đến trước giờ đón trẻ ít nhất 15 phút.
Mở cửa cho thông thoáng.

Làm vệ sinh và sắp xếp mọi đồ dùng trong lớp hợp lý để sẵn sàng đón trẻ
Chuẩn bị sẵn nước uống, nước dùng vệ sinh cho trẻ. Nước uống lấy vào buổi
sáng, không dùng nước cũ hôm trước, mùa đông nhất thiết phải có nước ấm để uống
và sử dụng
- Đón trẻ ở cửa lớp học, thái độ niềm nở, ân cần đối với gia đình, nhẹ nhàng âu yếm
đối với trẻ và cô cần biết tình hình sức khoẻ của trẻ khi trẻ đến trường
- Trẻ sức khoẻ bình thường mới được nhận vào nhóm.
- Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà ) sốt cao hoặc có triệu chứng bất
thường cần được trả lại gia đình chăm sóc và kịp thời đưa trẻ đi khám bệnh.
- Đồ dùng của trẻ cần được cô kiểm tra khi nhận trẻ để giao lại đủ khi trả trẻ, tránh
nhầm lẫn. Không cho trẻ mang đến lớp những đồ dễ gây tai nạn (Kim băng, ngòi bút,
đinh, hạt…)
Nhắc phụ huynh không đeo đồ trang sức đắt tiền cho trẻ
Sau giờ đón: điểm danh trẻ, báo ăn
2. Trong giờ ăn có một cháu bị hóc xương cá, bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)
- Báo ngay cho cán bộ y tế, cho ban giám hiệu
- Nên đưa trẻ đến bệnh viện
- Không nên chữa mẹo, moi tay vào cổ họng trẻ.
3. Anh (chị) hãy liệt kê chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở lớp? (30 điểm)
Chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở lớp gồm:
1. Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh
2. Hoạt động học
3. Chơi, hoạt động ở các góc
4. Chơi, hoạt động ngoài trời
5. Ăn, ngủ, vệ sinh (vệ sinh, ăn trưa; ngủ trưa, ăn phụ)
6. Chơi và hoạt động buổi chiều
7. Trả trẻ
Đề 5:
1. Chế độ trả trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm)
- Trả trẻ theo giờ giấc đã quy định của nhà trường

- Không trả trẻ cho người lạ hoặc trẻ em chưa đủ trách nhiệm và khả năng bảo vệ trẻ .
- Trả trẻ sau khi trẻ đã ăn uống và làm vệ sinh cá nhân đầy đủ.
- Cần phản ánh rõ cho gia đình tình hình của trẻ khi có những bất thường xảy ra cho
trẻ trong ngày ở lớp để gia đình tiếp tục chăm sóc ở nhà. Giao tận tay đủ số đồ dùng
đã gửi
- Trường hợp gia đình đến đón quá muộn, nhà trường cần phân công cô giáo ở lại trả
trẻ chu đáo.
2. Trong giờ trả trẻ có một trẻ bị thất lạc, bạn sẽ xử trí thế nào? (30 điểm)
- Giáo viên báo ngay cho ban giám hiệu cùng kết hợp với các lực lượng an ninh, các
phương tiện truyền thông cùng phối hợp để tìm trẻ một cách nhanh nhất.
- Thông báo cho phụ huynh để cùng kết hợp tìm kiếm
3. Anh (chị) hãy nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ
huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)
Gồm 4 nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh trong việc
chăm sóc giáo dục trẻ
1. Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ
2. Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục trẻ
3. Phối hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc – giáo dục trẻ của trường/ lớp
mầm non
4. Tham gia xây dựng CSVC
Đề 6:
1. Nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) được quy định trong quy
chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm)
- Không cho trẻ ăn thức ăn sống, kém phẩm chất, ôi thiu. Thức ăn phải cất, đậy cẩn
thận, vệ sinh. Nhà trường phải ký hợp đồng mua thực phẩm sạch với các nhà cung cấp
tin cậy, có địa chỉ rõ ràng.
- Không dùng đồ chơi, dụng cụ đựng thức ăn làm bằng nguyên liệu có thể gây độc
cho trẻ.
- Cho trẻ dùng thuốc phải đúng hướng dẫn của y tế về liều lượng, thời gian và cách
cho uống.

- Tủ thuốc nhà trẻ phải đặt ở cao, ngoài tầm với của trẻ, các lọ thuốc phải có dán nhãn
ghi rõ tên thuốc, công dụng, liều lượng và hạn sử dụng. Thuốc uống không được để
chung với thuốc dùng ngoài.
- Diêm, xà phòng, thuốc sát trùng chỉ được để ở nơi quy định trẻ không lấy được.
- Giáo viên, Cán bộ, công nhân viên không được đưa thuốc của mình dùng hoặc các
loại thuốc khác như thuốc bả chuột, dung dịch sát trùng, hóa chất, mỹ phẩm có hại vài
lớp.
2. Có một phụ huynh trong lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống,
nếu bạn là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)
- Cô nên giải thích cho phụ huynh biết: Nhà trường không được phép nhận thuốc
kháng sinh.
- Nhà trường chỉ nhận các loại thuốc cảm, thuốc ho thông thường cho cháu uống tại
lớp (Tiếp tục uống sau khi đã điều trị khỏi bệnh ở nhà)
- Các loại thuốc thông thường gửi phụ huynh phải ghi rõ tên thuốc, liều lượng, thời
gian uống và ký vào sổ nhật ký đón trả. Phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về
việc cho con sử dụng các loại thuốc này.
3. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa tuổi
mẫu giáo? (30 điểm)
- Hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ là: Hoạt động với đồ vật
- Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo là: Hoạt động vui chơi
Đề 7:
1. Chế độ vệ sinh phòng trẻ được quy định tại quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm)
- Hàng ngày phải thực hiện vệ sinh:
- Quét và lau nhà 3 lần (trước giờ đón, sau 2 bữa ăn).
- Lau bàn ghế bằng khăn ẩm. Thông thoáng phòng trước giờ đón, giờ ngủ của trẻ.
- Khăn mặt phải được giặt, sấy khô phơi nắng hàng ngày.
- Đồ dùng, dụng cụ trong phòng vệ sinh như chổi, tải (khăn) lau nhà, bàn chải phải
dùng riêng.
- Có lịch vệ sinh hàng tuần
- Tổng vệ toàn trường 1 tuần 1 lần

+ Khơi thông cống rãnh.
+ Vệ sinh hành lang, phòng họp, các phòng làm việc, phòng y tế…
+ Quét, lau mạng nhện, bụi cánh cửa, nóc tủ, quạt điện.
+ Giặt chiếu, áo gối, phơi chăn
+ Rửa đồ chơi và phơi nắng
2. Có một trẻ trong giờ hoạt động góc, trẻ chỉ thích chơi mãi ở một nhóm chơi,
nếu bạn là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)
*/ Giáo viên nên tìm hiểu nguyên nhân:
- Nếu kỹ năng chơi của trẻ nghèo nàn thì giáo viên cung cấp kỹ năng chơi cho trẻ
bằng cách cô chơi cùng trẻ với đồ dùng đồ chơi có sự chuẩn bị kỹ để trẻ có kỹ năng
qua chơi
- Nếu trẻ chỉ thích chơi cùng nhóm bạn hoặc cùng góc chơi thì giáo viên cần bao quát
hướng trẻ trong việc phân vai, nhận vai chơi.
- Giới thiệu nội dung chơi, đồ chơi mới ở các góc chơi khác để thu hút trẻ.
3. Anh (chị) nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm)
Cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học gồm 3 phần
Phần 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Phần 2: Dạy bài mới
Phần 3: Luyện tập, củng cố
Đề 8:
1. Những hành vi giáo viên không được làm, được quy định tại điều 40 điều lệ
trường mầm non 2008: (40 điểm)
a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;
b) Xuyên tạc nội dung giáo dục;
c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;
d) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;
e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;
f) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
2. Trong giờ hoạt động ngoài trời có một trẻ bị ngã chảy máu, nếu là giáo viên ở

lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- Đưa trẻ vào phòng y tế, phối hợp với đồng chí y tế sơ cứu tại chỗ.
- Nếu nặng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để xử lí.
- Gọi điện báo với phụ huynh về tình trạng của trẻ để phối hợp giải quyết.
3. Anh (chị) nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học tạo hình theo
mẫu
- Quan sát, phân tích mẫu
- Giáo viên làm mẫu
- Trẻ thực hiện
- Nhận xét sản phẩm
Đề 9:
1. Nội dung hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở điều 24, điều lệ
trường mầm non 2008: (40 điểm)
- Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động
theo quy định của chương trình giáo dục mầm non.
Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc
ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn.
- Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động;
hoạt động ngày hội, ngày lễ.
- Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy
định về giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ
biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ
và cộng đồng.
2. Trong lớp có một trẻ đến giờ ăn không chịu ăn các loại thịt mà chỉ ăn cơm với
canh, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- Tìm hiểu nguyên nhân qua phụ huynh học sinh, qua theo dõi các bữa ăn của trẻ tại
lớp.
- Trò chuyện cùng trẻ hoặc một nhóm trẻ về các món ăn có thịt, lợi ích của món ăn với
cơ thể.

- Tổ chức và động viên trẻ tham gia vào các hoạt động Bé tập làm nội trợ chế biến các
món ăn từ thịt: làm nem, phở cuốn…
- Đến bữa ăn, cô giới thiệu món ăn, động viên trẻ ăn ít một.
- Phối hợp với phụ huynh chế biến món ăn khác từ thịt tập cho trẻ ăn từ ít. đến nhiều.
3. Anh (chị) nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học cho trẻ làm quen
với khái niệm toán ( tiết lập số mới tiết 1)
- Ôn nhóm số lượng, chữ số cũ
- Lập số mới ( giới thiệu nhóm số, số lượng mới, chữ số mới)
- Luyện tập: Tìm nhóm số có số lượng bằng số vừa học, tạo các nhóm có số lượng
theo yêu cầu.
Đề 10:
1. Nội dung phòng tránh hóc sặc được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ: (40
điểm)
- Thức ăn cho trẻ phải nhặt bỏ hết vỏ, xương và có chế độ loãng, đặc, nhỏ, nhừ theo
chế độ ăn của từng lứa tuổi.
- Cho trẻ ăn các loại trái cây có hạt phải tách bỏ hạt trước và theo dõi khi trẻ ăn.
- Không cho trẻ ăn uống khi trẻ nằm khóc, đang khóc, đang buồn ngủ, đang ho.
- Cấm bịt mũi trẻ , cấm dùng thìa ngáng miệng trẻ để đổ thức ăn, ép trẻ nuốt.
- Không cho trẻ mang theo những đồ vật nhỏ, những hạt dễ nuốt. Khi trẻ chơi những
đồ vật nhỏ phải có cô theo dõi, nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho trẻ.
2. Khi tổ chức giờ ngủ trưa, có một trẻ thường xuyên khó ngủ, không ngủ trưa,
nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- Cho trẻ nằm gần cô giáo để tiện quan sát
- Giáo viên tạo cho trẻ một không khí yên tĩnh tuyệt đối, một chỗ ngủ rộng rãi, tương
đối riêng biệt.
- Trước giờ ngủ cho trẻ nghỉ ngơi, nhẹ nhàng cô kể chuyện cho trẻ nghe để trẻ vào
giấc ngủ.
3. Khi cho trẻ hoạt động ngoài trời, bạn cần chuẩn bị những vấn đề gì?
- Mũ, trang phục cho trẻ
- Những đồ dùng, đồ chơi cần thiết phải dùng khi tổ chức hoạt động ngoài trời

- Hệ thống câu hỏi đàm thoại cho nội dung quan sát có chủ đích
Đề 11:
1. Nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương được quy định trong quy chế
nuôi dạy trẻ: (40 điểm)
- Thường xuyên kiểm tra nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi của trẻ, chỗ nào hỏng phải được
sửa chữa ngay, có bảo đảm an toàn mới được sử dụng cho trẻ.
- Cửa sổ phải có móc cố định. Cửa sổ, hành lang trên cao phải có chấn song, khoảng
cách giữa các chấn song dưới 15cm và đặt song song theo chiều thẳng đứng
- Không cho trẻ chơi những đồ dùng có thể gây chấn thương như dao, kéo, thuỷ tinh,
đồ vật nhọn.
2. Trong giờ hoạt động ngoài trời có một trẻ bị ngã gẫy tay, nếu là giáo viên ở lớp
đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
- Cô giáo cần phải cho trẻ nằm cố định, tách trẻ ra khỏi các bạn. Cô động viên an ủi
trẻ cho trẻ bình tĩnh và khỏi hoảng sợ, báo cho ban giám hiệu, y tế nhà trường biết.
- Giữ chỗ xương gãy ở tư thế bất động bằng cách: dùng hai nẹp bằng gỗ hoặc thanh tre
to bản, có chiều dài lớn hơn khoảng cách hai khớp lân cận, đặt sát vào hai bên xương
gãy rồi dùng cuộn băng dài cuộn chặt hai miếng nẹp lại (suốt từ đầu này đến đầu kia
của nẹp) và nhẹ nhàng đưa trẻ đến bệnh viện.
3. Tổ chức môi trường an toàn cho trẻ là: (30 điểm)
- An toàn về thể lực, sức khoẻ.
- An toàn về tâm lý.
- An toàn về tính mạng
Đề 12:
1. Nội dung phòng bỏng được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm)
- Trước khi cho trẻ ăn uống phải kiểm tra độ nóng của thức ăn, nước uống, vừa ấm
mới được mang vào lớp cho trẻ ăn.
- Không cho trẻ chơi gần bếp, gần nơi chia cơm, nơi để nước uống, không để xoong
cơm, canh, thức ăn nóng đến chia tại bàn trẻ. Đèn dầu, phích nước sôi phải để quá tầm
với tay của trẻ.
- Tuyệt đối không được đun nấu, là quần áo trong phòng của trẻ. Phòng của trẻ ở gần

bếp phải có chắn ngăn cách.
2. Trong lớp có một trẻ bị sốt cao, nếu là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử trí như thế
nào? (30 điểm)
- Đặt trẻ nằm nơi yên tĩnh, cho trẻ uống nước hoa quả, nước chè đường.
- Cởi bớt quần áo, lau mình cho trẻ bằng nước ấm. Nếu trẻ toát mồ hôi cần thay quần
áo và lau khô da, không nên chườm lạnh cho trẻ.
- Cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn để đề phòng trẻ bị co giật và báo ngay cho
cha mẹ hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế.
3. Anh (chị) nêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm những lĩnh vực nào? (30 điểm)
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống
- Kiến thức
- Kỹ năng sư phạm
Đề 13:
1. Nội dung phòng chết đuối, thất lạc được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ:
(40 điểm)
- Trường Mầm non phải có tường rào, cổng, cửa chắc chắn. Sau giờ đón trẻ phải
đóng kín cổng ra vào.
- Giếng, bể nước phải có thành cao và có nắp đậy chắc chắn.
- Cô không được đưa trẻ ra ao, ra giếng
- Dẫn nhiều trẻ đi chơi ngoài trời phải có hai cô đi theo: 1 cô đi trước, 1 cô đi sau.
- Phải quản lý trẻ chặt chẽ vào các giờ đón và trả, giờ đi chơi.
2. Ở lớp có một trẻ rất hay đánh bạn, nếu là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử trí như
thế nào? (30 điểm)
- Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp cụ thể
- Giải thích cho trẻ hiểu không nên đánh bạn vì đánh bạn là một hành vi xấu không
nên làm, các bạn trong lớp phải chơi đoàn kết với nhau.
- Nếu có việc gì cần cô giải quyết thì nên trình bày với cô để cô giúp đỡ.
3. Anh (chị) nêu những kiến thức giáo viên mầm non cần có: (30 điểm)
- Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non
- Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non

- Kiến thức về phương pháp giáo dục mầm non
- Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến giáo dục
mầm non
Đề 14:
1. Chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26 trong quy chế nuôi
dạy trẻ: (40 điểm)
- Những trẻ mệt hoặc có triệu chứng sức khoẻ không bình thường đột xuất phải được
theo dõi và chăm sóc chu đáo. Nếu sốt cao thì chườm khăn ướt lên trán, cho uống
nước mát, ăn nhẹ và uống thuốc theo hướng dẫn của y tế. Đồng thời thông báo cho gia
đình biết để xử lý.
- Nhà trẻ phải định kỳ cân cho trẻ và ghi vào biểu đồ tăng trưởng. Trẻ dưới 1 năm và
trẻ suy dinh dưỡng: cân hàng tháng. Trẻ trên 1 năm: cân hàng quý.
- Định kỳ khám kiểm tra sức khoẻ cho trẻ trung bình 2lần/năm. Phối kết hợp với y tế
tổ chức tiêm chủng cho trẻ theo quy định chung của y tế.
2. Trong lớp có một trẻ đến giờ ăn không chịu rửa tay, nếu là giáo viên lớp đó
bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)
*/ Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân:
- Nếu trẻ chưa biết cách rửa tay giáo viên cần hướng dẫn trẻ và giải thích cho trẻ vì
sao phải rửa tay trước khi ăn.
- Giáo viên thường xuyên quan sát, nhắc nhở trẻ trước giờ ăn.
- Động viên khích lệ trẻ để trẻ thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp
3. Anh (chị) nêu những kỹ năng giáo viên mầm non cần có:

×