Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Giáo án thể dục VNEN lớp 3 trọn bộ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (444.85 KB, 32 trang )

Giáo án Thể dục lớp 2
T̀n 1
Ngày soạn: 11/09/2012.
Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh
- Phỉ biÕn mét sè qui ®Þnh khi tËp lun. Yªu cÇu häc sinh hiĨu vµ thùc hiƯn
®óng.
- Giíi thiƯu ch¬ng tr×nh m«n häc. Yªu cÇu häc sinh biÕt ®ỵc c¸c ®iĨm c¬ b¶n
cđa ch¬ng tr×nh , cã th¸i ®é ®óng vµ tinh thÇn tËp lun tÝch cùc.
- Ch¬i trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”. Yªu cÇu häc sinh biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia
vµo trß ch¬i t¬ng ®èi chđ ®éng.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- GV tập hợp lớp theo hàng dọc, cho HS quay sang phải để nghe phổ biến
nội dung yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát.
- tập bài thể dục phát triển chung của lớp 2.
- Đội Hình
* * * * * * * * *


* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Giới thiệu chương trình TD lớp 3. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ
mơn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ mơn TD, có nhiệm vụ quản lý chung.
- Tổ trưởng có nhiệmvụ tổ chức tổ mình tập luyện.
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 1 -
Giáo án Thể dục lớp 2
Đội hình học tập:
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ nội dung yêu cầu môn học:
_ Phải mặc quần áo thể dục.
_ Ra vào lớp phải xin phép.
_ Phải giữ kỉ luật trật tự trong khi học.
* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).
Trò chơi: “ Nhanh lên bạn ơi”:
- GV nêu tên trò chơi.
- Gv nêu mục đích trò chơi.
- GV phổ biến luật chơi và cách chơi.
- GV tổ chức cho HS chơi nháp.
- GV tổ chức cho HS chơi thi đua.

- GV quan sát nhận xét HS chơi.
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
- u cầu nội dung về nhà.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Em hãy kể cho bớ mẹ và những người trong gia đình cùng biết về trò chơi
“Nhanh lên bạn ơi” .
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 2 -
Giáo án Thể dục lớp 2
T̀n 2
Ngày soạn: 18/09/2012.
Ngày dạy : 19 /09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 21/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 2 : ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “NHÓM BA NHÓM BẢY”
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:


Giúp học sinh
- Ôn tập một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp đã học.

- Rèn thực hiện động tác nhanh ,trật tự, theo đúng đội hình tập luyện.
- Thực hiện trò chơi “ Nhóm ba nhóm bảy”chơi và tham gia chơi đúng luật.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu .
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học.
Đội Hình.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
- Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhòp
- Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường :40-50m
* Trò chơi :“Làm theo hiệu lệnh”
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng dọc quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết
cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo ,xin phép khi ra vào lớp.
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 3 -
Giáo án Thể dục lớp 2
- HS tập GV theo uốn nắn sửa sai.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).

- Phân công tổ nhóm tập luyện
- Học sinh thi đua theo các tổ.
* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).
Trò chơi :“Nhóm ba nhóm bảy”:
- GV nêu tên và gọi HS nhắc lại luật chơi .
- Cho lớp chơi thử và chơi chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể.
* Hoạt đợng 5: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn lại một số động tác đội hình đội ngũ đã học như:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, diểm số, quay phải, trái , đứng nghiêm.
(nghỉ)dàn hàng, dồn hàng… mỗi động tác 1-2 lần .
* Hoạt đợng 6: Kết thúc (cả lớp).
- Đi thường theo nhòp và hát.
- GV giúp HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng khi xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp học
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 4 -
- GV nêu tên động tác, làm mẫu.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
Giáo án Thể dục lớp 2
T̀n 3
Ngày soạn: 25/09/2012.
Ngày dạy : 26/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 28/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 3 : ÔN ĐI ĐỀU
TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

Giúp học sinh
- Bước đầu biết cách đi 1- 4 hàng dọc theo nhòp (Nhòp 1 chân trái , nhòp 2
chân phải ) biết cách dóng hàng cho thẳng trong khi đi.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi một cách chủ
động.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học.
Đội Hình .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp
- Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường quy đònh :40-50m
* Trò chơi :“Làm theo hiệu lệnh”
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Tập đi đều theo 1-4 hàng dọc - - GV cho lớp tập đi thường theo nhòp rồi hô
theo nhòp 1-2, 1-2,…
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì

- 5 -
Giáo án Thể dục lớp 2
* Phân công tổ nhóm tập luyện.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).
Trò chơi :“Kết bạn ”
- GV nêu tên và gọi HS nhắc lại luật chơi .
- Cho lớp chơi thử và chơi chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể
* Hoạt đợng 4: Kết thúc (cả lớp).
- Đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát .
- GV giúp HS hệ thống lại bài.
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng khi dàn hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp học
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 6 -
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- HS tập GV theo uốn nắn sửa sai.
-Học sinh thi dua theo các tổ.
Giáo án Thể dục lớp 2
T̀n 4
Ngày soạn: 02/10/2012.
Ngày dạy : 03/10/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 05/10/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 4 : ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ,KNVĐ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY”
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Giúp học sinh

- Ôn tập một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp đã học.
- Rèn thực hiện động tác nhanh ,trật tự, theo đúng đội hình tập luyện.
- Thực hiện trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”chơi và tham gia chơi đúng luật.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- Tập hợp lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học, GV theo dõi giúp đỡ lớp
trưởng.
- Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhòp.
- Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường :40-50m .
* Trò chơi :“Làm theo hiệu lệnh”.
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng dọc quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết
cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo ,xin phép khi ra vào lớp.
- GV nêu tên động tác, làm mẫu.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- HS tập GV theo uốn nắn sửa sai.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
- Phân công tổ nhóm tập luyện.
- Học sinh thi dua theo các tổ.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 7 -
Giáo án Thể dục lớp 2

Trò chơi :“Nhóm ba nhóm bảy”
- GV nêu tên và gọi HS nhắc lại luật chơi .
- Cho lớp chơi thử và chơi chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể.
* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (cả lớp).
* Ôn lại một số động tác đội hình đội ngũ đã học như:
- Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng, diểm số, quay phải,trái ,đứng nghiêm.
(nghỉ)dàn hàng, dồn hàng… mỗi động tác 1-2 lần.
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
- Đi thường theo nhòp và hát.
- GV giúp HS hệ thống lại bài.
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng khi dàn hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp học
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 8 -
Giáo án Thể dục lớp 2
T̀n 5
Ngày soạn: 02/10/2012.
Ngày dạy : 03/10/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 05/10/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 5 : TẬP HP HÀNG NGANG,
DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Giúp học sinh
- Biết cách tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số ,quay phải, quay trái, dàn
hàng, dồn hàng.Học sinh thự hiện thuần thục những kỹ năng mức tưng đối
chủ động.

- Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số , yêu cầu thực hiện động tác
tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”, biết cách chơi và tham gia chơi.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- Cán sự tập hợp lớp và báo cáo
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhòp
- Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường :40-50m
* Trò chơi :“chạy tiếp sức”
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng, quay phải, quay trái dàn hàng, dồn hàng.
* Hoạt đợng 3: Phần
cơ bản (cả lớp).
Học quay trái, quay phải
- Bên phải(trái)…… quay
Nhận xét
*Cán sự hướng dẫn ơn ĐHĐN
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 9 -
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- Cán sự hô cho HS tập. GV theo uốn nắn sửa sai.
Giáo án Thể dục lớp 2

Nhận xét
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số:
- GV nêu tên động tác, làm mẫu.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- Phân công tổ nhóm tập luyện.
- Học sinh thi dua theo các tổ.
* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (nhóm hoặc cả lớp).
Trò chơi :“Tìm người chỉ huy”
- GV nêu tên và gọi HS nhắc lại luật chơi .
- Cho lớp chơi thử và chơi chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
- Nhận xét , đánh giá , dặn
dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng quay trái, quay phải khi chào cờ, xếp hàng vào lớp học
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
T̀n 6
Ngày soạn: 02/10/2012.
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 10 -
- Đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát .
- GV cùng HS hệ thống lại bài
Giáo án Thể dục lớp 2
Ngày dạy : 03/10/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 05/10/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 6 : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

Giúp học sinh
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số , yêu cầu thực hiện động tác
tương đối đúng.
- Ôn đi thường theo nhòp 1-4 hàng dọc. Đi theo vạch kẻ thẳng.
- Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”, biết cách chơi và tham gia chơi.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- Cán sự tập hợp lớp và báo cáo
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
- đứng tại chỗ khởi động các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường ( khoảng 100 -120m )
* Trò chơi :“Chui qua hầm”
- GV cho HS nhắc lại luật chơi và cho HS tham trò chơi.
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số:
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- Cán sự hô cho HS tập. GV theo uốn nắn sửa sai.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn đi thường theo nhòp 1-4 hàng dọc. Đi theo vạch kẻ thẳng.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- Cán sự hô cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai.
- Phân công tổ nhóm tập luyện.
- Học sinh thi dua theo các tổ.

* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (nhóm hoặc cả lớp).
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 11 -
Giáo án Thể dục lớp 2
Trò chơi :“Tìm người chỉ huy”
- GV nêu tên và gọi HS nhắc lại luật chơi .
- Cho lớp chơi thử và chơi chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
- Đi thường theo nhòp và hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng quay trái, quay phải khi chào cờ, xếp hàng vào lớp học
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
T̀n 7
Ngày soạn: 11/09/2012.
Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 12 -
Giáo án Thể dục lớp 2
Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 7: ƠN ĐỢI HÌNH ĐỢI NGŨ
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG”
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, yêu cầu
thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Thi xếp hàng”, biết cách chơi và tham gia chơi.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- Cán sự tập hợp lớp và báo cáo.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát.
- Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường ( khoảng 100 -120m ).
- Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
? Ôn đứng ngiêm, nghỉ, quay phải, trái ;điểm số từ 1 đến hết theo tổ.
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số:
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 13 -
Giáo án Thể dục lớp 2
- Cán sự hô cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai cho 1 số học sinh còn sai
sót nhiêu.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).
Học trò chơi :“Thi xếp hàng”

- GV nêu tên và giới thiệu luật chơi.
- GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần chơi
chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể
* Hoạt đợng 4: Kết thúc (cả lớp).
- Đi thường theo vòng tròn,vừa đi vừa thả lỏng.
x x x
x x
x x
x x
x x
x x x
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Em hãy kể cho bớ mẹ và những người trong gia đình cùng biết về trò chơi
“Thi xếp hàng”.
T̀n 8
Ngày soạn: 11/09/2012.
Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 8: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG”
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 14 -
Giáo án Thể dục lớp 2
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh
- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường theo nhòp

1-4 hàng dọc. Đi theo vạch kẻ thẳng.Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Học đi vượt chứng ngại vật ( thấp). Yêu cầu thực hiện và thực hiện động
tác ở mức cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi “ Thi xếp hàng”, biết cách chơi và tham gia chơi.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp.
- Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường ( khoảng 100 -120m )
* Trò chơi :“Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- Phân tổ nhóm tập luyện. GV đi đến từng to åquan sát nhắc nhở những em
chưa thực hiện tốt.
- Cho từng tổ lên thực hiện để lớp nhận xét.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
- học động tác đi vượt chướng ngại vật thấp:
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 15 -
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng.
Giáo án Thể dục lớp 2

- GV nêu tên động tác ,sau đó làm mẫu và giải thích động tác cho HS tập bắt
chứơc.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập”vào chổ …bắt đầu!” ……
- Trong quá trình tập GV kiểm tra uốn nắn.
* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).
Trò chơi :“Thi xếp hàng”
- GV nêu tên và gọi HS nhắc lại luật chơi .
- Cho lớp chơi thử và chơi chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương tổ thực hiện tốt.
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
- Đi chận theo vòng tròn,vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Ứng dụng bài học đi vượt chứng ngại vật ( thấp) để khi đi đi đường gặp
chướng ngại vật.
Em hãy kể cho bớ mẹ và những người trong gia đình cùng biết về trò chơi
“Thi xếp hàng”.
T̀n 9
Ngày soạn: 11/09/2012.
Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 9: ƠN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 16 -
Giáo án Thể dục lớp 2
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG”
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh

- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái, yêu cầu
thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Ôn động tác đi vượt chứng ngại vật ( thấp). Yêu cầu thực hiện và thực
hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Thi xếp hàng”, biết cách chơi và tham gia chơi tương đối
chủ động.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát.
- Trò chơi “Có chúng em”
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn rộng.
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng quay phải, quay trái.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- Cán sự điều khiển cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai cho 1 số học sinh
còn sai sót.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp:
- GV cho HS tập hợp thành 4 hàng dọc và hô khẩu lệnh tập.
- Gv chú ý một số sai HS hay mắc lỗi : khi đi cúi đầu, mất thăng bằng, đặt
bàn chân không thẳng hướng, sợ không dám nhảy bước dài.Khi thấy các lỗi

trên GV cần sửa sai ngay cho HS.
* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).
Học trò chơi :“Thi xếp hàng”.
- GV nêu tên và giới thiệu luật chơi.
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 17 -
Giáo án Thể dục lớp 2
- GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần chơi
chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể.
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
- Đi thường theo nhòp và hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Ứng dụng bài học đi vượt chứng ngại vật ( thấp) để khi đi đi đường gặp
chướng ngại vật.
Em hãy kể cho bớ mẹ và những người trong gia đình cùng biết về trò chơi
“Thi xếp hàng”.
T̀n 10
Ngày soạn: 11/09/2012.
Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 10: TRÒ CHƠI “MÈO Đ̉I CḤT”
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 18 -
Giáo án Thể dục lớp 2
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh

- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện
động tác ở mức tương đối chính xác.
- Ôn động tác đi vượt chứng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện và thực hiện
động tác ở mức tương đối đúng.
- Học trò chơi “Mèo đuổi chuột”, Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết
tham gia vào trò chơi.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát.
- Trò chơi “Có chúng em”.
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn rộng.
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số.
- HS tập theo tổ ,các em thay nhau làm chỉ huy
- GV quan sát uốn nắn cho HS tập tốt hơn.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp:
- GV cho HS tập hợp thành 4 hàng dọc và hô khẩu lệnh tập.
- Gv chú ý một số sai HS hay mắc lỗi : khi đi cúi đầu, mất thăng bằng, đặt
bàn chân không thẳng hướng, sợ không dám nhảy bước dài.Khi thấy các lỗi
trên GV cần sửa sai ngay cho HS.

Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 19 -
Giáo án Thể dục lớp 2
* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).
Học trò chơi :“Mèo đuổi chuột”
- GV nêu tên và giới thiệu luật chơi.
- GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần chơi
chính thức.
- GV luôn phải giám sát cuộc chơi, kòp thời nhắc nhở HS vi phạm luật chơi
nhận xét tuyên dương cái nhân chơi tốt
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
- Đi thường theo nhòp và hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Em hãy kể cho bớ mẹ và những người trong gia đình cùng biết về trò chơi
“Mèo đuổi chuột”.
T̀n 11
Ngày soạn: 11/09/2012.
Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 11: ƠN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 20 -
Giáo án Thể dục lớp 2
- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường theo nhòp
1-4 hàng dọc. Đi theo vạch kẻ thẳng.Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ

tương đối chính xác.
- Ôn động tác đi vượt chứng ngại vật ( thấp). Yêu cầu thực hiện và thực
hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”, biết cách chơi và tham gia chơi tương đối
chủ động.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát.
- Trò chơi “Có chúng em”
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn rộng.
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng đi đều theo nhòp 1-4 hàng dọc.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập mmõi động tác 2 lần.
- Cán sự điều khiển cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai cho 1 số học sinh
còn sai sót.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp:
- GV cho HS tập hợp thành 4 hàng dọc và hô khẩu lệnh tập theo dòng nước
chảy.
- Gv chú ý một số sai sót HS hay mắc lỗi, GV cần sửa sai ngay cho HS.
* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).

Học ơn trò chơi :“Mèo đuổi chuột”
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 21 -
Giáo án Thể dục lớp 2
- GV nêu tên và giới thiệu luật chơi.
- GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau đó cho lớp chơi thử sau đó chơi
chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân chơi tốt.
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
- Đi thường theo vòng tròn và hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Ứng dụng bài học đi vượt chứng ngại vật ( thấp) để khi đi đi đường gặp
chướng ngại vật.
Em hãy kể cho bớ mẹ và những người trong gia đình cùng biết về trò chơi
“Mèo đuổi chuột” .
T̀n 12
Ngày soạn: 11/09/2012.
Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 22 -
Giáo án Thể dục lớp 2
Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
BÀI 12: ĐI CHỦN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
TRÒ CHƠI “MÈO Đ̉I CḤT”
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh
- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, yêu cầu thực hiện động tác ở

mức tương đối chính xác.
- Học động tác đi đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu biết thực hiện và
thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Mèo đuuôỉ chuột ”, biết cách chơi và tham gia chơi tương
đối chủ động.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát.
- Trò chơi “Có chúng em”
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn rộng.
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng quay phải, quay trái.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
- Cán sự điều khiển cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai cho 1 số học sinh
còn sai sót.
* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp:
- GV cho HS tập hợp thành 4 hàng dọc và hô khẩu lệnh tập.
- Gv chú ý một số sai HS hay mắc lỗi : khi đi cúi đầu, mất thăng bằng, đặt
bàn chân không thẳng hướng, sợ không dám nhảy bước dài.Khi thấy các lỗi
trên GV cần sửa sai ngay cho HS.

* Hoạt đợng 4: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp).
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 23 -
Giáo án Thể dục lớp 2
Học trò chơi :“Thi xếp hàng”
- GV nêu tên và giới thiệu luật chơi.
- GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần chơi
chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể
* Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp).
- Đi thường theo nhòp và hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.
B. Hoạt đợng ứng dụng.
Ứng dụng trò chơi để chơi trong các giờ ra chơi và chơi ở nhà.
Em hãy kể cho bớ mẹ và những người trong gia đình cùng biết về trò chơi “
Mèo đ̉i chuột ”.
T̀n 13
Ngày soạn: 11/09/2012.
Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1).
Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4).
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 24 -
Giáo án Thể dục lớp 2
BÀI 13: ƠN ĐI CHỦN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
TRÒ CHƠI “MÈO Đ̉I CḤT”
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh
- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu biết và thực hiện được động
tác tương đối chính xác.

- Ôn động tác đi chuyển hướng phải , trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở
mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng luật.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ởn định tở chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới.
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
A. Hoạt đợng cơ bản.
* Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp).
- Nhắc nhở HS thực hiện nội quy, chỉnh đốn trang phục và vệ sinh nơi tập luyện
- Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo nhòp
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc
* Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”
GV nêu tên trò chơi
- Gv nêu mục đích trò chơi
- GV phổ biến luật chơi và cách chơi
- GV tổ chức cho HS chơi nháp
- GV tổ chức cho HS chơi thi đua
- GV quan sát nhận xét
* Hoạt đợng 2: Phần cơ bản (cả lớp).
Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng:
Cán sự lớp điều khiển
- Gv quan sát nhận xét sửa sai
- Cho HS tập theo nhóm do cán sự tổ điều khiển
- Cho HS tập thi đua giữa các tổ
- GV nhận xét tuyên dương

* Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp).
Ôn động tác đi chuyển hướng phải trái:
- Gv nêu tên động tác và làm mẫu
Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì
- 25 -

×