Tải bản đầy đủ (.doc) (139 trang)

Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan máy điện có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 139 trang )

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
PHẦN III
LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU
Cho sơ đồ khai triển của dây quấn máy điện xoay chiều như hình dưới ,
chọn một phương án với các thông số đúng cho loại dây quấn này ?

C©u 1

A)

Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có một mạch nhánh;
dây quấn đồng khuôn.
B) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có một mạch nhánh;
dây quấn đồng khuôn.
C) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 5; mỗi pha có một mạch nhánh;
dây quấn đồng khuôn.
D) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có hai mạch nhááiong
song; dây quấn đồng khuôn.
§¸p ¸n
Cho sơ đồ khai triển của dây quấn máy điện xoay chiều như hình dưới ,
chọn một phương án với các thông số đúng cho loại dây quấn này ?

C©u 2

A)

Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;86


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có hai nhóm phần tử;
dây quấn đồng tâm hai mặt.
B) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có hai nhóm phần tử;
dây quấn đồng tâm hai mặt.
C) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 5; mỗi pha có hai nhóm phần tử;
dây quấn đồng tâm hai mặt.
D) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có một nhóm phần tử;
dây quấn đồng tâm hai mặt.
§¸p ¸n
Cho sơ đồ khai triển của dây quấn máy điện xoay chiều như hình dưới ,
chọn một phương án với các thông số đúng cho loại dây quấn này ?

C©u 3

A)

Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 5; mỗi pha có bốn nhóm phần tử,
được nối thành một mạch nhánh; dây quấn xếp.
B) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=3;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có bốn nhóm phần tử,
được nối thành một mạch nhánh; dây quấn xếp.

C) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có bốn nhóm phần tử,
được nối thành một mạch nhánh; dây quấn xếp.
D) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có bốn nhóm phần tử,
được nối thành một mạch nhánh; dây quấn xếp.
§¸p ¸n
C©u 4 Cho sơ đồ khai triển của dây quấn máy điện xoay chiều như hình dưới ,
chọn một phương án với các thông số đúng cho loại dây quấn này ?

87


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục

A)

Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có thể đấu thành một
mạch nhánh hoặc hai mạch nhánh song song; dây quấn sóng.
B) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có thể đấu thành một
mạch nhánh hoặc hai mạch nhánh song song; dây quấn sóng.
C) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 5; mỗi pha có thể đấu thành một
mạch nhánh hoặc hai mạch nhánh song song; dây quấn sóng.
D) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2;
γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có thể đấu thành một
mạch nhánh hoặc hai mạch nhánh song song; dây quấn xếp.
§¸p ¸n

C©u 5 Ở dây quấn một lớp máy điện xoay chiều, mỗi pha dưới mỗi đôi cực có :
A) hai nhóm phần tử.
B) ba nhóm phần tử.
C) một nhóm phần tử.
D) bốn nhóm phần tử.
§¸p ¸n
Ở dây quấn một lớp máy điện xoay chiều, mỗi tia của hình sao sức điện
C©u 6
động biểu thị cho :
A) sức điện động một thanh dẫn.
B) sức điện động một phần tử.
C) sức điện động một nhóm phần tử.
D) sức điện động một cạnh tác dụng.
§¸p ¸n
Trong dây quấn một lớp máy điện xoay chiều, mỗi pha dây quấn có thể
C©u 7
đấu thành :
A) k mạch nhánh song song, với k là ước số của p.
B) k mạch nhánh song song, với k là ước số của 2p.
C) k mạch nhánh song song, với k là ước số của 4p.
D) chỉ một mạch nhánh.

88


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
§¸p ¸n
C©u 8
A)
B)

C)
D)
§¸p ¸n

Ở dây quấn hai lớp máy điện xoay chiều, mỗi pha dưới mỗi đôi cực có :
hai nhóm phần tử bước đủ.
hai nhóm phần tử bước ngắn.
một nhóm phần tử bước đủ.
một nhóm phần tử bước ngắn

C©u 9

Ở dây quấn hai lớp máy điện xoay chiều, mỗi tia của hình sao
sức điện động biểu thị cho :

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

sức điện động một cạnh tác dụng.
sức điện động một phần tử.
sức điện động một nhóm phần tử.
ưưcs điện động một thanh dẫn.

Ở dây quấn hai lớp máy điện xoay chiều, mỗi pha dây quấn có thể đấu
thành :
A) k mạch nhánh song song, với k là ước số của p
B) k mạch nhánh song song, với k là ước số của 2p.

C) k mạch nhánh song song, với k là ước số của 4p.
D) hai mạch nhánh song song.
§¸p ¸n
Ở dây quấn máy điện xoay chiều một lớp, kiểu đồng tâm, số cực 2p=4,
C©u 11
phần đầu nối có thể bẻ thành :
A) bốn mặt.
B) hai mặt.
C) ba mặt
D) một mặt.
§¸p ¸n
C©u 12 Bước dây quấn trong máy điện xoay chiều là :
A) khoảng cách giữa hai cạnh tác dụng của một phần tử đo bằng số rãnh.
B) khoảng cách giữa cạnh tác dụng thứ hai của phần tử thứ nhất với cạnh
tác dụng thứ nhất của phần tử thứ hai nối tiếp với phần tử thứ nhất đo
bằng số rãnh.
C) khoảng cách giữa hai cạnh tác dụng tương ứng của hai phần tử nối tiếp
nhau.
D) khoảng cách giữa hai cạnh tác dụng của một phần tử.
§¸p ¸n
Chọn biểu thức đúng cho sức điện động một thanh dẫn do từ trường cơ
C©u 13
bản sinh ra :
A) Etd = 2, 22 f φ kn
B) Etd = 4, 44 f φ
C) Etd = 4, 44 f φ kn
D) Etd = 2, 22 f φ
§¸p ¸n
Chọn biểu thức đúng cho sức điện động một vòng dây bước ngắn do từ
C©u 14

trường cơ bản sinh ra ?
A) EV = 4, 44 f φ
C©u 10

89


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
B)
C)
D)

EV = 4, 44 f φ kn
EV = 4, 44 f φ kn w s
EV = 4, 44 f φ kdq

§¸p ¸n
Chọn biểu thức đúng cho sức điện động một phần tử bước ngắn do từ
trường cơ bản sinh ra ?
A) Es = 4, 44 f φ kn w s
B) Es = 4, 44 f φ w s
C) Es = 4, 44 f φ kdq w s
D) Es = 4, 44 f φ w s
§¸p ¸n
Chọn biểu thức đúng cho sức điện động một nhóm phần tử bước ngắn do
C©u 16
từ trường cơ bản sinh ra ?
A) Eq = 4, 44 f φ kn qw s
B) Eq = 4, 44 f φ kdq qw s
C©u 15


C)

Eq = 4, 44 f φ kr qw s

D)

Eq = 4, 44 f φ qw s

§¸p ¸n
A)

Chọn biểu thức đúng cho sức điện động một pha dây quấn bước ngắn do
từ trường cơ bản sinh ra ?
E f = 4,44wkr f φ

B)

E f = 4,44wkn f φ

C)

E f = 4,44ws kdq f φ

D)

E f = 4,44wkdq f φ

C©u 17


§¸p ¸n
A)

Chọn biểu thức đúng cho sức điện động một pha dây quấn bước ngắn do
từ trường bậc ν sinh ra ?
E f ν = 4, 44wk dqν fν φ

B)

E f ν = 4, 44wk dqν f φν

C)

E f ν = 4, 44wk dqν fν φν

D)

E f ν = 4, 44wk dq fν φν

C©u 18

§¸p ¸n
Các biện pháp để cải thiện dạng sóng sức điện động trong dây quấn máy
điện xoay chiều ?
A) Quấn rải, rãnh chéo, rút ngắn bước dây quấn, chế tạo cực từ phù hợp.
B) Quấn rải, rãnh chéo, rút ngắn bước dây quấn, chế tạo cực từ phù hợp, đặt
dây quấn thích hợp trên bề mặt cực từ.
C) Quấn rải, rút ngắn bước dây quấn, chế tạo cực từ phù hợp, đặt dây quấn
thích hợp trên bề mặt cực từ.
D) Quấn rải, rãnh chéo, rút ngắn bước dây quấn, đặt dây quấn thích hợp trên

bề mặt cực từ.
§¸p ¸n
C©u 19

90


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Biện pháp cải thiện dạng sóng sức điện động bằng cách chế tạo cực từu
phù hợp có thể áp dụng cho :
A) máy điện đồng bộ cực ẩn.
B) máy điện đồng bộ cực lồi.
C) máy điện đồng bộ.
D) máy điện không đồng bộ
§¸p ¸n
Biện pháp cải thiện dạng sóng sức điện động bằng cách rút ngắn bước
C©u 21
dây quấn có thể áp dụng cho :
A) máy điện đồng bộ cực ẩn.
B) máy điện không đồng bộ.
C) máy điện đồng bộ và không đồng bộ.
D) máy điện đồng bộ cực lồi.
§¸p ¸n
Biện pháp cải thiện dạng sóng sức điện động bằng cách quấn rải có thể
C©u 22
áp dụng cho :
A) máy điện đồng bộ và không đồng bộ
B) máy điện không đồng bộ.
C) máy điện đồng bộ cực ẩn.
D) máy điện đồng bộ cực lồi.

§¸p ¸n
Biện pháp cải thiện dạng sóng sức điện động bằng cách thực hiện rãnh
C©u 23
chéo có thể áp dụng cho :
A) máy điện không đồng bộ.
B) máy điện đồng bộ và không đồng bộ
C) máy điện đồng bộ cực ẩn.
D) máy điện đồng bộ cực lồi.
§¸p ¸n
Mục đích chính của biện pháp cải thiện dạng sóng sức điện động bằng
C©u 24
cách thực hiện rãnh chéo là :
A) giảm nhỏ các sức điện động điều hoà răng.
B) triệt tiêu các sức điện động điều hoà răng.
C) triệt tiêu các sức điện động bậc cao.
D) triệt tiêu các sức điện động bậc 5 và 7.
§¸p ¸n
Mục đích chính của biện pháp cải thiện dạng sóng sức điện động bằng
C©u 25
cách rút ngắn bước dây quấn là :
A) triệt tiêu các sức điện động bậc 5 và 7.
B) giảm nhỏ các sức điện động bậc 5 và 7.
C) triệt tiêu các sức điện động bậc cao.
D) triệt tiêu các sức điện động điều hoà răng.
§¸p ¸n
Mục đích chính của biện pháp cải thiện dạng sóng sức điện động bằng
C©u 26
cách quấn rải là :
A) giảm nhỏ các sức điện động bậc cao.
B) triệt tiêu các sức điện động bậc cao.

C) triệt tiêu các sức điện động bậc 5 và 7.
D) triệt tiêu các sức điên động điều hoà răng.
C©u 20

91


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
§¸p ¸n
C©u 27 Chọn dạng đúng cho biểu thức sức từ động của một phần tử ?
A) Fs = ∑ Fsmν cosνα sinω t
ν =1,2,3,...

B)
C)
D)

Fs =
Fs =
Fs =Fsmν sinνα cosω tFsmν cosα sinω t
Fsmν cosνα sinω t

ν =1,3,5,...

ν =1,3,5,...

ν =1,3,5,...

§¸p ¸n
C©u 28 Chọn dạng đúng cho biểu thức sức từ động của một nhóm phần tử ?
A) Fq = ∑ qFsmν krν sin ωtcosνα
ν =1,2,3,...

B)
C)
D)

Fq =
Fq =
Fq =qFsmν kdqν sin ωtcosναFsmν krν sin ωtcosνα
qFsmν krν sin ωtcosνα

ν =1,3,5,...

ν =1,3,5,...

ν =1,3,5,...

§¸p ¸n
C©u 29
A)

Chọn dạng đúng cho biểu thức sức từ động của một pha hai lớp bước
ngắn?
Ff = ∑ F fmν sin ωt cosνα
ν =1,3,5,7...

B)
C)
D)

Ff =
Ff =
Ff =F fmν sin ωt cosνα
F fmν cosωt sinναF fmν sin ωt cos α

ν =1,2,3,4...

ν =1,3,5,7...

ν =1,3,5,7...

§¸p ¸n
C©u 30 Chọn dạng đúng cho biểu thức sức từ động của dây quấn ba pha ?
A)
3
F(3) = ∑ Ffmν cos(ωt ± να )
ν = 6 k m1 2
B)
3
F(3) = ∑ F fmν sin(ωt ±να )
ν =3 k m1 2
C) F(3) = ∑ F fmν sin(ωt ±να )
ν = 6 k m1

D)


F(3) =

3
Ffmν sin(ωt ± να )
ν = 6 k m1 2§¸p ¸n
C©u 31 Chọn dạng đúng cho biểu thức sức từ động của dây quấn hai pha ?
A) F(2) = ∑ F fmν sin(ωt ± α )
ν = 4 k m1

B)

F(2) =ν = 4 k m1

F fmν cos(ωt ±να )

92


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
C)
D)


F(2) =
F(2) =F fmν sin(ωt ±να )F fmν sin(ωt ±να )

ν = 4 k m1

ν = 6 k m1

§¸p ¸n
C©u 32 Sóng cơ bản của sức từ động dây quấn ba pha là :
A)
60 f1
sóng quay thuận với tốc độ n1 =
p
B)
60 f1
sóng quay ngược với tốc độ n1 =
p
C) sóng đập mạch.
D)
60 f1
sóng quay thuận với tốc độ
νp

§¸p ¸n
C©u 33 Sức từ động của dây quấn hai pha là :
A) tổng hợp các stđ bậc ν = 3k+1 quay thuận và các stđ bậc ν =3k-1 quay
ngược
B) tổng hợp các stđ bậc ν = 4k+1 quay ngược và các stđ bậc ν = 4k-1 quay
thuận.
C) tổng hợp các stđ bậc ν = 4k+1 quay thuận và các stđ bậc ν = 4k-1 quay
ngược
D) tổng hợp các stđ bậc ν = 6k+1 quay thuận và các stđ bậc ν = 6k-1 quay
ngược
§¸p ¸n
C©u 34 Sức từ động của dây quấn ba pha là :
A) tổng hợp các stđ bậc ν = 6k+1 quay thuận và các stđ bậc ν = 6k-1 quay
ngược.
B) tổng hợp các stđ bậc ν = 4k+1 quay thuận và các stđ bậc ν = 4k-1 quay
ngược.
C) tổng hợp các stđ bậc ν = 6k+1 quay ngược và các stđ bậc ν = 6k-1 quay
thuận.
D) tổng hợp các stđ bậc ν = 4k+1 quay ngược và các stđ bậc ν = 4k-1 quay
thuận.
§¸p ¸n
C©u 35 Chọn dạng đúng cho biểu thức biên độ của sức từ động một pha bậc ν?
A) F = ±0,9 Iw k
fmν

B)
C)
D)

F fmν

F fmν
Ffmν

dqν

p
Iw
= ±0,9
kdq
νp
Iw
= 0,9
k dqν
νp
Iw
= ±0,9
k dqν
νp

§¸p ¸n
C©u 36 Chọn dạng đúng cho sức từ động của một phần tử ?

93


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
A)

F


α

τ

B)

F

τ

α

C)

F

τ

α

94


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
D)

F

τ


α

§¸p ¸n

PHẦN II
MÁY BIẾN ÁP
C©u 1
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Lõi thép của máy biến áp được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện để
giảm tổn hao do dòng xoáy.
giảm tổn hao do từ trễ.
giảm tổn hao công suất phản kháng.
giảm tổn hao công suất tác dụng.

Cho biết quan hệ về góc pha giữa sức điện động cảm ứng trong các cuộn
dây sơ cấp và thứ cấp máy biến áp với từ thông sinh ra nó ?
A) Từ thông vượt trước sức điện động một góc 900.
B) Từ thông chậm sau sức điện động một góc 900.
C) Từ thông trùng pha với sức điện động .
D) Từ thông có thể vượt trước hoặc chậm sau tùy thuộc vào sức điện động
cảm ứng trong cuộn dây sơ cấp hay thứ cấp máy biến áp.
§¸p ¸n
C©u 3 Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây:
C©u 2


95


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-12
Y/Y-6
Y/Y-8
Y/Y-10
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây

C©u 4

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C©u 5

Y/Y-12
Y/Y-6
Y/Y-8
Y/Y-10

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

96


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-11
Y/Δ-5
Y/Δ-7
Y/Δ-9
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 6

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-3
Y/Δ-5
Y/Δ-7

Y/Δ-9

97


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 7

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-11
Y/Δ-5
Y/Δ-7
Y/Δ-9
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 8

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n


Y/Δ-7
Y/Δ-11
Y/Δ-5
Y/Δ-9

98


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 9

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-9
Y/Δ-7
Y/Δ-11
Y/Δ-5
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 10

A)
B)
C)

D)
§¸p ¸n

Y/Δ-1
Y/Δ-3
Y/Δ-5
Y/Δ-7

99


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 11

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-4
Y/Y-6
Y/Y-8
Y/Y-10
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 12


A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-8
Y/Y-2
Y/Y-4
Y/Y-6

100


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 13

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-10
Y/Y-8
Y/Y-6
Y/Y-4
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :


C©u 14

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-2
Y/Y-4
Y/Y-6
Y/Y-8

101


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 15

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-12
Δ/Δ-6

Δ/Δ-8
Δ/Δ-4
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 16

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-12
Δ/Δ-6
Δ/Δ-8
Δ/Δ-4

102


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 17

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n


Δ/Δ-12
Δ/Δ-6
Δ/Δ-8
Δ/Δ-4
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 18

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-12
Δ/Δ-6
Δ/Δ-8
Δ/Δ-4

103


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 19

A)
B)

C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-12
Δ/Δ-10
Δ/Δ-8
Δ/Δ-6
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 20

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-6
Δ/Δ-4
Δ/Δ-2
Δ/Δ-8

104


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 21


A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Y-1
Δ/Y-3
Δ/Y-5
Δ/Y-7
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 22

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Y-7
Δ/Y-9
Δ/Y-11
Δ/Y-5

105


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 23

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Y-1
Δ/Y-3
Δ/Y-5
Δ/Y-7
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 24

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Y-1
Δ/Y-3
Δ/Y-5
Δ/Y-7

106Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 25

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Y-9
Δ/Y-11
Δ/Y-7
Δ/Y-5
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 26

A)
B)
C)
D)

Δ/Y-1
Δ/Y-3
Δ/Y-5
Δ/Y-7


107


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
§¸p ¸n
Khi đặt điện áp hình sin tần số f vào dây quấn sơ cấp của máy biến áp
một pha thì từ thông chính trong máy có dạng gì ?
A) Hình sin tần số f.
B) Hình sin, tần số khác f.
C) Không sin, có chu kỳ
D) Không sin, không có chu kỳ.
§¸p ¸n
Cho biết dạng quan hệ Φ = f(i0), nếu không kể đến tổn hao trong lõi
C©u 28
thép(i0r =0) của máy biến áp một pha?
A) Quan hệ Φ = f(i0) là quan hệ không trễ của B = f(H).
B) Quan hệ Φ = f(i0) là quan hệ trễ của B = f(H).

*C©u 27

C)

D)
§¸p ¸n
C©u 29
A)

Quan hệ Φ = f(i0) là quan hệ tuyến tính.
Quan hệ Φ = f(i0) là quan hệ phi tuyến.


Cho biết dạng quan hệ Φ = f(i0), nếu kể đến tổn hao trong lõi thép(i0r
≠0) của máy biến áp một pha?
Quan hệ Φ = f(i0) là quan hệ không trễ của B = f(H).

B) Quan hệ Φ = f(i0) là quan hệ trễ của B = f(H).
C) Quan hệ Φ = f(i0) là quan hệ tuyến tính.

D)
§¸p ¸n

Quan hệ Φ = f(i0) là quan hệ phi tuyến.

Cho biết quan hệ về góc pha giừa dòng từ hóa i0 và từ thông chính Φ
trong máy biến áp khi kể đến tổn hao trong lõi thép ?
A) i0 vượt trước từ thông chính một góc tỉ lệ với mức độ trễ của B(H) của
vật liệu từ.
B) i0 chậm sau từ thông chính một góc tỉ lệ với mức độ trễ của B(H) của vật
liệu từ.
C) i0 trùng pha với từ thông chính.
D) i0 có thể vượt trước hoặc chậm sau từ thông chính.
§¸p ¸n
Cho biết quan hệ về góc pha giừa dòng từ hóa i0 và từ thông chính Φ
C©u 31
trong máy biến áp khi không kể đến tổn hao trong lõi thép ?
A) i0 vượt trước từ thông chính một góc tỉ lệ với mức độ trễ của B(H) của
vật liệu từ.
B) i0 chậm sau từ thông chính một góc tỉ lệ với mức độ trễ của B(H) của vật
liệu từ.
C) i0 trùng pha với từ thông chính.

D) i0 có thể vượt trước hoặc chậm sau từ thông chính.
§¸p ¸n
Cho biết ảnh hưởng của bão hòa mạch từ tới dạng của dòng từ hóa máy
C©u 32
biến áp một pha khi điện áp đặt vào sơ cấp là xoay chiều hình sin ?
A) Nhọn đầu không sin.
B) Bằng đầu không sin.
C©u 30

108


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
C)
D)
§¸p ¸n

Có dạng sin, cùng tần số với điện áp nguồn sơ cấp.
Có dạng sin, khác tần số với điện áp nguồn sơ cấp.

Cho biết ảnh hưởng của bão hoà mạch từ tới dạng của từ thông chính
trong máy biến áp một pha khi dòng từ hoá có dạng hình sin?
A) Nhọn đầu không sin.
B) Bằng đầu không sin.
C) Có dạng sin, cùng tần số với dòng từ hoá.
D) Có dạng sin, khác tần số với dòng từ hoá.
§¸p ¸n
C©u 34 Mức độ bão hoà mạch từ của máy biến áp phụ thuộc vào:
A) Độ lớn của điện áp sơ cấp.
B) Độ lớn của từ thông chính.

C) Độ lớn của dòng từ hoá.
D) Độ lớn thành phần bậc ba của dòng từ hoá.
§¸p ¸n
Cho biết quan hệ về góc pha của thành phần bậc ba dòng từ hoá trong
C©u 35
các pha của máy biến áp ba pha?
A) Lần lượt lệch nhau một góc 1200.
B) Trùng pha nhau.
C) Góc lệch pha phụ thuộc vào mức độ bão hoà của mạch từ máy biến áp.
D) Góc lệch pha phụ thuộc vào sự phối hợp kiểu đấu dây quấn sơ cấp và thứ
cấp máy biến áp.
§¸p ¸n
Cho biết quan hệ về góc pha của thành phần bậc ba của từ thông trong
C©u 36
các pha của máy biến áp ba pha?
A) Lần lượt lệch nhau một góc 1200.
B) Trùng pha nhau.
C) Góc lệch pha phụ thuộc vào mức độ bão hoà của mạch từ máy biến áp.
D) Góc lệch pha phụ thuộc vào sự phối hợp kiểu đấu dây quấn sơ cấp và thứ
cấp máy biến áp.
§¸p ¸n
Độ lớn của từ thông bậc ba trong các pha của máy biến áp phụ thuộc
C©u 37
vào:
A) Kiểu đấu dây của máy biến áp.
B) Kết cấu mạch từ của máy biến áp.
C) Kiểu đấu dây và kết cấu mạch từ của máy biến áp.
D) Mức độ bão hoà mạch từ của máy biến áp.
§¸p ¸n
Cho biết sự tồn tại của từ thông bậc ba trong máy biến áp ba pha có kiểu

C©u 38
đấu dây Y/Y khi mạch từ bị bão hoà?
A) Có tồn tại.
B) Không tồn tại.
C) Tồn tại hay không còn phụ thuộc vào kết cấu của mạch từ.
D) Tồn tại hay không còn phụ thuộc vào tổ nối dây của máy biến áp.
§¸p ¸n
Cho biết sự tồn tại của thành phần bậc ba dòng từ hoá trong máy biến
C©u 39
áp ba pha có kiểu đấu dây Y/Y?
C©u 33

109


Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Có tồn tại.
Không tồn tại.
Tồn tại hay không còn phụ thuộc vào kết cấu của mạch từ.
Tồn tại hay không còn phụ thuộc vào tổ nối dây của máy biến áp.

Cho biết dạng sóng của dòng từ hoá trong máy biến áp ba pha có kiểu
đấu dây Y/Y?
A) Nhọn đầu, không sin.

B) Bằng đầu, không sin.
C) Dạng hình sin, cùng tần số với tần số nguồn cung cấp.
D) Dạng sóng sin hay không sin còn phụ thuộc vào mức độ bão hoà của
mạch từ.
§¸p ¸n
Cho biết dạng sóng của từ thông chính trong máy biến áp ba pha có kiểu
C©u 41
đấu dây Y/Y?
A) Có dạng hình sin.
B) Có dạng bằng đầu không sin do bão hoà mạch từ và có dạng sin nếu
mạch từ tuyến tính
C) Có dạng nhọn đầu, không sin do bão hoà mạch từ.
D) Có dạng sin nếu mạch từ tuyến tính và nhọn đầu nếu mạch từ bị bão hoà.
§¸p ¸n
Tại sao thực tế không sử dụng kiểu đấu dây Y/Y cho kiểu mạch từ tổ
C©u 42
máy biến áp ba pha ?
A) Sức điện động pha có biên độ lớn, gây chọc thủng cách điện pha và gây
nhiễu đường dây thông tin đi gần nếu trung tính nối đất.
B) Sức điện động pha có biên độ lớn, không sin gây chọc thủng cách điện
pha và gây nhiễu đường dây thông tin đi gần nếu trung tính nối đất.
C) Sức điện động pha có dạng nhọn đầu, biên độ lớn gây chọc thủng cách
điện pha và gây nhiễu đường dây thông tin đi gần nếu trung tính nối đất.
D) Sức điện động pha hình sin, nhưng biên độ lớn gây chọc thủng cách điện
pha và gây nhiễu đường dây thông tin đi gần nếu trung tính nối đất.
§¸p ¸n
Cho biết đường đi của thành phần từ thông bậc ba trong máy biến áp có
C©u 43
tổ nối dây Y/Y và mạch từ tổ máy biến áp ba pha?
A) Khép mạch qua vỏ thùng máy biến áp, các chi tiết lắp ghép và một phần

môi trường là vật liệu cách điện có trừ trở lớn.
B) Khép mạch trong lõi thép mạch từ của từng pha có từ trở nhỏ tương tự
như thành phần từ thông bậc một.
C) Khép mạch từ lõi thép mạch từ của pha này sang lõi thép mạch từ của
pha kia.
D) Khép mạch trong lõi thép mạch từ của từng pha và khép mạch qua vỏ
thùng máy biến áp, các chi tiết lắp ghép và một phần môi trường là vật
liệu cách điện có trừ trở lớn.
§¸p ¸n
Cho biết đường đi của thành phần từ thông bậc ba trong máy biến áp có
C©u 44
tổ nối dây Y/Y và mạch từ ba pha ba trụ ?
A) Khép mạch qua vỏ thùng máy biến áp, các chi tiết lắp ghép và một phần
môi trường là vật liệu cách điện có trừ trở lớn.
C©u 40

110


×