Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (218.23 KB, 32 trang )

Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

MỤC LỤC
Trang

A.PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
.........................................................................................................................
2
2.
Mục
đích
nghiên
cứu
.........................................................................................................................
3
3.
Đối
tượng
nghiên
cứu
.........................................................................................................................
3
4.
Nhiệm
vụ
nghiên
cứu
.........................................................................................................................


3
5.
Phương
pháp
nghiên
cứu
.........................................................................................................................
4

B. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1.Một số khái niệm có liên quan
.........................................................................................................................
5
1.1.1.Quảng cáo
...........5
...........
1.1.2.
Phương
tiện
truyền
thông
quảng
cáo
.........................................................................................................................
6

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

1Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

1.2.
Nội
dung
các
phương
tiện
quảng
cáo
.........................................................................................................................
7
1.3.
Ý
nghĩa
của
việc
sử
dụng
phương
tiện.
.........................................................................................................................
11
1.4. Các nguyên tắc lựa chọn phương tiện quảng cáo......................................14
CHƯƠNG 2. Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của
người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế

2.1. Sơ lược về chợ Đông Ba – TP Huế ..........................................................16
2.2. Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng
ở chợ Đông ba - Thành phố Huế.......................................................................17
CHƯƠNG 3. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng
phương tiện quảng cáo của người bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba – TP
Huế ................................................................................................................25
C – KẾT LUẬN
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
A.PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nhân loại đang bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI đây là
thế kỷ của nền kinh tế tri thức, của cuộc cách mạng khoa học công nghệ
phát triển với những bước tiến nhảy vọt. Sự bùng nổ công nghệ thông tin
đã tác động tới tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống vật chất, tinh thần của xã
hội, trong đó ngành quảng cáo cũng chịu sự chi phối không nhỏ của điều
kiện này.
Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội, ngành quảng cáo không
ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện theo hướng ngày càng
hiện đại hơn, Việc đổi mới này đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

2


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

với những nhà kinh doanh trong ngành quảng cáo, đặc biệt đổi mới

phương tiện là cấp thiết nhất, có tác dụng quyết định chất lượng quảng
cáo.
Thực tiển cho thấy các phương tiện quảng cáo thường được sử
dụng hiện nay là quảng cáo bằng miệng, truyền thanh, bảng hiệu, qua
mạng...tuy nhiên làm thế nào để lựa chọn và sử dụng có hiệu quả phương
tiện cho phù hợp nhằm đạt kết quả cao? Điều đó đáng được quan tâm
nghiên cứu.
Trên địa bàn chợ đông ba hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm tương đối
thuận lợi, tuy nhiên chất lượng và hiệu quả quảng cáo chưa thực sự cao,
bởi nhiều lí do khác nhau. Vì vậy việc nghiên cứu và lựa chọn phương
tiện thích hợp là hết sức cần thiết.
Đó là những lí do mà tôi quyết định nghiên cứu đề tài “ Thực trang sử
dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông
ba - Thành phố Huế ”. Từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu
quả sử dụng phương tiện quảng cáo cho người bán hàng để tiêu thụ được
nhiều sản phẩm.
2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Thông qua việc khảo sát Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo
của người bán hàng ở chợ Đông Ba - Thành phố Huế, từ đó đưa ra những
biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện quảng cáo để tiêu
thụ được nhiều sản phẩm của người bán hàng ở chợ đông ba, thành phố
huế.
3. ĐỐI TƯƠNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
“ Sử dụng phương tiện quảng cáo của người bán hàng ở chợ Đông ba Thành phố Huế ”.

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

3Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

3.2. Khách thể nghiên cứu
Người bán hàng tạp hóa ở chợ đông ba (50 người)
4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
4.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu
4.2. Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của
người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế .
4.3. Đề ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
phương tiện quảng cáo cho người bán hàng để tiêu thụ được nhiều sản
phẩm.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết.
5.1.1. Phương pháp phân tích – tổng hợp lí thuyết.
5.1.2. Phương pháp phân loại- hệ thống hóa lí thuyết.
5.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
5.2.1. Phương pháp điêu tra bằng Anket.
5.2.2. Phương pháp phỏng vấn.
5.2.3. Phương pháp quan sát
5.3. Nhóm các phương pháp toán học
5.3.1. Phương pháp xử lý số liệu toán học
5.3.2. Phương pháp lập bảng số liệu
6. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
6.1. Phạm vi nghiên cứu
Người bán hàng ở chợ đông ba (50 người)
6.2. Thời gian nghiên cứu
Học kì II năm học 2008_2009


GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

4


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

B-NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1.Một số khái niệm có liên quan.
1.1.1. Quảng cáo
TT heo từ điển kinh tế Anh Việt thì quảng cáo là hình thức trình bày
bằng cách biểu hiện qua nhãn hiệu của một sãn phẩm hoặc dịch vụ,
dùng để thông báo cho người mua tương lai về đặc trưng sản phẩm của
mình hoặc là để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm đó hơn là các
nhãn hiệu đang cạnh tranh.
Theo từ điển tiếng việt thì quảng cáo là trình bày để giới thiệu rộng
rãi cho nhiều người biết, nhằm tranh thủ được nhiều khách hàng.
Theo TS. Nguyễn Hải Khoát và Nguyễn Bá Dương (hội thảo khoa
học tâm lý khách hàng) thì quảng cáo là hoạt động do nhà sản xuất
thực hiện để gửi đến khách hàng những thông tin thương mại kích
thích sự ham thích, cuối cùng dẫn hành vi mua hàng hoặc niềm tin nào
đó về doanh nghiệp.
Theo Lê Hoàng Quân (nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị) thì quảng
cáo là dịch vụ kinh doanh thông tin mang tính phi cá nhân về sản phẩm
(hàng hóa hay dịch vụ ) hoặc ý tưởng do một bên thuê mua thông qua
các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thuyết phục hoặc ảnh hưởng

đến hành vi của một số khách hàng nào đó.

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

5


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

+ Quảng cáo là một dịch vụ kinh doanh vì bên thuê quảng cáo phải
trả tiền để thông tin về sản phẩm hoặc ý tưởng của mình được một số
đối tượng nào đó biết đến.
+ Quảng cáo mang tính phi cá nhân vì nó nhằm tác động đến một
nhóm người chứ không chỉ riêng lẻ từng cá nhân.
+ Bên thuê có thể chỉ là một doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc một
tổ chức phi lợi nhuận kêu gọi lòng hảo tâm để nhiều người biết đến sản
phẩm của mình hay biết đến mình.
+ Những thông tin qua quảng cáo nhằm thuyết phục và ảnh hưởng
để họ làm theo hoặc không làm theo những thông tin đó.
Khái niệm quảng cáo một cách khái quát nhất : Quảng cáo là hình thức
tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng,
quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà
trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền
thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận
thông tin.
Quảng cáo là những nỗ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng
của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông điệp bán
hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán.

1.1.2. Phương tiện truyền thông quảng cáo
Trong quảng cáo, thuật ngữ phương tiện truyền thông để chỉ các
phương tiện thông tin như báo, tạp chí, truyền hình, đài phát thanh, bảng
quảng cáo, thư trực tiếp... các nhà quảng cáo sử dụng các phương tiện
truyền thông để truyền đạt các thông điệp thương mại của mình đến các
khách hàng mục tiêu, và các phương tiện truyền thông cũng phụ thuộc rất
nhiều vào doanh thu từ hoạt động quảng cáo để duy trì hoạt động của

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

6


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

mình. Các phương tiện truyền thông thường được phân thành các phương
tiện thông tin đại chúng và các phương tiện thông tin mang tính cá nhân.
Báo, tạp chí, tivi và đài được coi là các phương tiện thông tin đại chúng
bởi chúng có thể truyền các thông điệp đến một số lượng khán giả trên
diện rộng. Khả năng truyền tin rộng rãi của các phương tiện thông tin đại
chúng đã giúp cho chúng trở thành những phương tiện quảng cáo lý tưởng
cho các nhà quảng cáo muốn tiếp cận một số lượng lớn khán giả mục tiêu.
Các phương tiện quảng cáo khác như truyền hình cáp và thư trực tiếp,
logo, bảng hiệu thường được coi là các phương tiện truyền thông cá nhân
bởi chúng tiếp cận tới một số ít khán giả xác định trước với những đặc
điểm nhân khẩu học riêng biệt hoặc các sở thích đặc biệt. Thư trực tiếp có
thể sư dụng để tiếp thị tới hầu hết các khán giả với các thông điệp đã được
cá nhân hóa.

1.2. Nội dung các phương tiện quảng cáo
 Thư trực tiếp
Phương thức này được gửi trực tiếp tới những đối tượng khách hàng
mà bạn muốn tiếp cận. Nhưng làm thế nào để bạn có thể tin chắc rằng họ
sẽ xem thư của bạn? Và nếu họ xem thư, làm thế nào để bạn chắc chắn
rằng họ sẽ chú ý đến nội dung trong đó? Đây là phương tiện tuyệt vời để
quảng cáo cho những sản phẩm/dịch vụ có chu kỳ mua sắm dài, đồng
thời cũng là công cụ hiệu quả để bạn tiếp cận các đối tượng khách hàng
cụ thể. Bạn có thể thuê hay mua bản danh sách địa chỉ, kèm theo đặc
điểm khách hàng, trong hầu như tất cả các lĩnh vực. Nhược điểm của loại
hình quảng cáo này là khá tốn kém, nếu muốn triển khai một cách chính
xác. Thông thường, mức chi phí để tiếp cận duy nhất một đối tượng
khách hàng bằng thư có thể tương đương với chi phí để tiếp cận hàng

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

7


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

trăm hay hàng ngàn khách hàng tiềm năng khác qua bất kỳ phương tiện
truyền thông đại chúng nào.
 Truyền hình
Mặc dù quảng cáo trên truyền hình là một phương tiện mạnh mẽ và
hiệu quả đối với nhiều doanh nghiệp nhưng nó cũng có giới hạn. vì vậy
doanh nghiệp cũng cần phải xác định việc thuê quảng cáo trên truyền
hình có thực sự cần thiết và đúng dắn không.

- ưu điểm:
+ quảng cáo trên truyền hình có ưu điểm là thích hợp cho các mặt
hàng tiêu dùng cho cá nhân và hộ gia đình.
+ tính năng động trong sáng tạo cao truyền hình tạo ra khả năng sử
dụng cảnh tượng, âm thanh, màu sắc và chuyển động để truyền đạt thông
điệp của quảng cáo.
+ Tiếp cận thị trường rộng lớn, phương tiện truyền hình của hầu như
bất cứ quốc gia nào đều tiếp cận với một thị trường rộng lớn trong một
thời gian nhanh chóng.
+ Hiệu quả chi phí, chi phí quảng cáo ở các đài truyền hình, ở các thành
phố lớn rất cao, nhưng hiện nay ở rất nhiều tỉnh khác chi phí quảng cáo
vẫn còn thấp, thông thường vài chục đến 100 USD, tong khi đó tỉ lệ khán
giả xem lại rất cao nên chỉ số CPT ở các tỉnh đó lại thấp.
-

Hạn chế:

+ Tính chọn lọc đối tượng thấp, phim quảng cáo trên truyền hình khó
nhằm vào đối tượng xem đài về mặt nhân văn và địa lý.
+ Chi phí sản xuất và thuê bao cao
+ Khó nổi bật giữa các phim quảng cáo khác.
 Trên báo

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

8


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo


SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

Hoạt động quảng cáo trên báo là phương tiện truyền thông lâu đời
nhất. cho đến nay báo chí đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các
phương tiện truyền thông khác như tạp chí, radio... tuy nhiên ngày nay ở
việt nam ngân sách dành cho ấn phẩm quảng cáo trên báo có thể chiếm
thị phần lớn nhất so với phương tiện truyền thông khác. Dự báo trong
tương lai chi phí cho ấn phẩm quảng cáo vẫn gia tăng và vượt phim
quảng cáo vì số đầu báo có tốc độ ra đời nhanh hơn các kênh truyền hình
mới. Tuy nhiên, quy mô chi phí ấn phẩm quảng cáo có mức dao động
lớn tùy vào tình hình kinh tế của địa phương và quốc gia. Đồng thời tỉ lệ
người đọc báo tại các thành phố lớn khá cao, ở các tỉnh thành lại rất
thấp.
- Doanh nghiệp có thể sử dụng các loại báo khác nhau để tiếp cận
khán giả mục tiêu của mình. Báo có thể xếp loại dựa trên số kì xuất bản.
Kích cở báo, khán giả và thị trường.
+ Số kì xuất bản, hiện nay ở việt nam có 23 đầu báo xuất bản bằng
tiếng việt, tập trung tại TPHCM và Hà nội. Doanh nghiệp có thể lựa
chọn giữu xuất bản báo hàng ngày hoặc 3-4 kì một tuần.
+ Kích cở trang báo, báo thường in dưới 2 kích cở, báo cở lớn có cỡ
là A2 như báo sài gòn giải phóng, Hà nội mới, báo lao động. Báo cỡ nhỏ
có cỡ là A3 như báo tuổi trẻ, CA tphcm...
+ Khán giả, hầu hết các báo đều nhằm đến đối tượng là đại bộ phận
quần chúng vì thế bài viết thường bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế,
văn hóa, xã hội... và một số báo đưa tình hình kinh tế...
+ Thị trường, tại việt nam chia thị trường thành 2 khu vực là miền
nam và miền bắc các tỉnh cũng phát hành một tờ báo của địa phương
nhưng ít khi phân phối ra ngoài tỉnh.
 Radio


GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

9


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

Hiện nay ở nước ta do kinh tế đã phát triển, đời sống người dân đã
được cải thiện mạng lươní điện đã đến tận những vùng sâu, vùng xa nên
có nhiều hộ dân ở các khu vực nông thôn và vùng núi (đại bộ phận dân
cư) đã có đìa để nghe. Vì vậy, hiện nay đài đóng vai trò quan trọng,
người ta vẫn bỏ ythời gian nghe đài hơn là đọc báo: chính vì thế truyền
thông điện tử vẫn là một phương tiện được nhiều doanh nghiệp thuê
quảng cáo.
+ Quảng cáo trên đài thời gian bị khống chế trong vòng vài chục giây
nên khán giả không có khả năng kiểm soát được tốc độ độ truyền đạt
thông điệp quanửg cáo. Khán giả cũng không thể muốn nghe lại được
những thông điệp quảng cáo nào mình chưa kịp nghe, chưa kịp hiểu.
Như vậy, quảng cáo trên đài doanh nghiệp chỉ có một thời gian rất ngắn
để tiếp cận với khán giả của mình.
+ phần lớn khi lựa chọn phương tiện truyền thông thì doanh nghiệp
thương lựa chọn ti vi là phương tiện truyền thông chính. Còn radio
thường khi doanh nghiệp tiếp cận thị trường, khán giả của mình là
những miền núi, vùng xa.
 Trên tạp chí
Quảng cáo trên tạp chí ở việt nam chỉ xuất hiện trong nmhững năm
gần đây( không kể tại miền nam trước đây). Sản phẩmt được quảng cáo
trên báo thường xe hơi, máy vi tính, thực phẩm và các mặt hàng gia

dụng khác, tạp chí là ,một phương tiện truyền thông có hiệu quả cho
doanh nghiệp tiêpó cận với khán giả mục tiêu của mình. Có các loại tạp
chí nếu phân theo độc giả bao gồm nười tiêu dùng và cơ quan xí nghiệp.
+ Tạp chí dành cho người tiêu dùng nhằm cung cấp thông tin và giải
trí cho đông đảo người xem, những người mua sản phẩm vì mục đích cá
nhân hoặc gia đình. Tạp chí cũng như báo có thể mua dưới hình thức

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

10


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

đăng kí dài hạn hoặc mua tại sạp báo. Tạp chí dành cho người tiêu dùng
ciũng được phân theo mục riêng như cung cấp thông tin bao gồm có
kiến thức ngày nay, thế giới mới, tuổi trẻ... dành cho thiếu niên có khăn
quàng đỏ.
+ Tạp chí dành cho cơ quan, xí nghiệp thường được đặt mua theo
dạng đăng kí gồm có kinh tế sài gòn, tuổi trẻ...và một số bản tiếng anh
khác.
1.3. Ý nghĩa của việc sử dụng phương tiện.
 Radio
Có thể tạo ấn tượng và tác động đến khán giả dễ dàng hơn là những
mục quảng cáo được in trên báo. Người nghe bắt buộc phải tiếp nhận
thông điệp của bạn nếu họ không muốn chuyển sang đài khác hoặc tắt
radio. Chi phí có thể tương đương với quảng cáo trên báo in, song nó có
ý nghĩa hơn.

 Báo chí
Báo chí sẽ dễ dàng tiếp cận với khách hàng hiện tại, tạo ra cho họ khái
niệm, ý thức về những gì bạn đang bán trên thị trường. Quảng cáo trên báo chí
tỏ ra hiệu quả hơn cả khi bạn bán các sản phẩm với chu kỳ mua sắm ngắn và
hướng tới đối tượng khách hàng quan tâm sát sao đến giá cả. Bạn sẽ phải nói
gì để quảng cáo trở nên hấp dẫn? Hãy chú ý đến yếu tố tâm lý để đánh đúng
tâm lý của khách hàng, chẳng hạn như thích khuyến mãi, thích sản phẩm giá
rẻ...
 Tờ rơi
Tại nhiều nơi, từ cửa hàng giặt là, siêu thị, cửa hiệu đồ chơi cho đến
quầy sản phẩm gia dụng… đều có sẵn một số lượng lớn các tờ rơi quảng cáo.
Đương nhiên, đối tượng mà các quảng cáo trên tờ rơi này nhắm đến là những

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

11


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

khách hàng có mức thu nhập thấp và đang tìm kiếm các quà tặng, hàng
khuyến mãi hay sản phẩm hạ giá. Nếu bạn đang bán các loại xe hơi đã qua sử
dụng, thì thông điệp quảng cáo kiểu như “Không thế chấp? Được thôi!” sẽ rất
hiệu quả. Đôi khi, tờ rơi cũng dành cho những người thu nhập trung bình tìm
kiếm các sản phẩm chất lượng trung bình.
 Trang vàng
Trang vàng sẽ tiếp cận với các khách hàng hiện tại, những người hiểu biết
về một số dịch vụ cụ thể nào đó, nhưng họ vẫn chưa chọn được nhà cung cấp.

Quảng cáo trên trang vàng không phải là ý kiến hay đối với các nhà bán lẻ.
Quảng cáo trên trang vàng sẽ hiệu quả nhất khi bạn cung cấp dịch vụ có chu
kỳ mua sắm dài. Với khách hàng tìm kiếm lợi ích, thì “Thời gian là tiền bạc”,
với người khác cần sự sản phẩm giá thấp thì “Tiền bạc là tiền bạc”, còn với
người muốn tìm kiếm một lời khuyên mà họ có thể tin tưởng thì “Giá cả
không thành vấn đề, miễn là chất lượng đảm bảo”. Quảng cáo đơn trên trang
vàng có thể truyền tải được một cách thuyết phục cả ba đặc tính trên, vì vậy
bạn hãy lựa chọn cẩn thận đâu là nhóm khách hàng mà quảng cáo hướng đến.
 Truyền hình
Truyền hình sẽ tiếp cận tới hầu như tất cả các nhóm khách hàng mà bạn
mong muốn tiếp cận, nhưng vào từng thời điểm khác nhau và trên các kênh
khác nhau. Đừng nghĩ đến một đài truyền hình, vì rằng họ có các khán giả
riêng, mà hãy nghĩ về các chương trình truyền hình, bởi vì đây mới thực sự là
nơi thu hút sự chú ý của mọi người. Quảng cáo ở đây sẽ đem lại tác động lớn,
mà ít bị lặp lại, thích hợp với các sản phẩm/dịch vụ có chu kỳ mua sắm ngắn.
Tuy nhiên bạn đừng quên rằng quảng cáo của bạn sẽ được đặt bên cạnh các
quảng cáo “hoành tráng” và khác. Vậy thì liệu quảng cáo của bạn có thể nổi

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

12


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

bật trong môi trường này không, hay quảng cáo của bạn sẽ trông nhợt nhạt và
đơn điệu? Quảng cáo trên truyền hình cũng giống như một giếng dầu - nó có
thể phun ra dầu, nhưng cũng có thể chỉ là một cái hố khô cạn.

 Truyền thanh
Quảng cáo trên sóng truyền thanh sẽ hiệu quả nhất, nếu bạn bán hàng tới
những khách hàng lo ngại họ sẽ mua phải một sản phẩm không thích hợp những người đang tìm kiếm một lời tư vấn mà họ có thể tin tưởng. Bạn nên
quan tâm tới quảng cáo trên truyền thanh khi sử dụng cả 52 tuần trong một
năm để bán các sản phẩm/dịch vụ với chu kỳ mua sắm dài. Trừ khi giọng nói
của bạn thực sự có vấn đề, hãy sử dụng giọng nói của chính bạn trong các
quảng cáo và trò truyện trực tiếp với khách hàng về những e ngại, băn khoăn
của họ. Một đại lý của hãng xe hơi Ford đã từ bỏ báo chí và truyền hình để
đầu tư tất cả tiền bạc vào quảng cáo trên đài truyền thanh và kiên quyết theo
hướng đi này cho đến ngày nay. Hay từ năm 1992 trở lại đây, công ty Robbins
Bros., nhà cung cấp nhẫn đính hôn hàng đầu thế giới, bắt đầu sử dụng duy
nhất quảng cáo trên phát thanh vào lúc gần nửa đêm để bán nhẫn định hôn cho
các cặp tình nhân sau buổi hẹn hò buổi tối. Hãng này đã đánh đúng tâm lý:
Các bạn thuộc về nhau, các bạn đang yêu và các bạn sẽ đính hôn. Quả thật,
quảng cáo qua truyền thanh sẽ tạo ra một sự tưởng tượng phong phú.
 Tạp chí
Quảng cáo qua tạp chí vừa có được lợi thế là tìm đến khách hàng mục
tiêu của thư tín, vừa có được lợi thế tác động hình ảnh của truyền hình. Và
môi trường tâm lý cũng thực sự hoàn hảo. Quảng cáo qua tạp chí sẽ phát huy
hiệu quả đối với mọi sản phẩm/dịch vụ, bất kể chúng có chu kỳ mua sắm ngắn
hay dài. Điểm yếu duy nhất ở chỗ tạp chí không mang tính địa phương - mua

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

13


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3


một quảng cáo trên tạp chí Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bạn sẽ tiếp cận được
tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên cả nước, mua quảng cáo trên tạp
chí The Times, bạn sẽ tiếp cận với khách hàng trên toàn thế giới.
 Bảng hiệu quảng cáo ngoài trời
Nếu bạn có thể nói mọi thứ bạn cần nói chỉ trong vòng 8 từ hay ít hơn, và
ít nhất 10% dân số là các khách hàng tiềm năng của sản phẩm/dịch vụ mà bạn
đang cung cấp, thì bạn hãy thử phương pháp quảng cáo ngoài trời. Các bảng
hiệu quảng cáo ngoài trời sẽ đến được với một số lượng khách hàng nhiều hơn
bất kể phương pháp quảng cáo nào khác. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng, môi
trường tâm lý chính là việc khách hàng ở trong xe hơi của họ và nhìn ra đâu đó
bên ngoài. Nếu bạn không có một quảng cáo ấn tượng với những hình ảnh đơn
giản và nội dung ít hơn 8 từ, có lẽ bạn nên thử phương pháp quảng cáo khác.
 LCD
Hiện nay quảng cáo trên LCD đang phát triển rất nhanh. Các LCD
thường được lắp đặt tại Sân bay, Sân Golf, Cao ốc, Chung cư cao cấp,
Khách sạn sang trọng, Bến xe, Bến phà, Bệnh viện, Siêu thị, Nhà sách…
Đặc điểm của kênh truyền thông này là nhắm đến những nhóm đối tượng cụ
thể và tính ép buộc xem quảng cáo rất cao. Ở Việt Nam, chỉ có 2 nhà cung
cấp kênh này đáng quan tâm đó là Chicilon Media và Goldsun Forcus
Media. Ngày 8/1/2008, Chicilon Media đã ký kết hợp tác với Quỹ đầu tư
DFJ VinaCapital để đẩy mạnh phát triển kênh truyền thông hiện đại này. Vì
vậy, hiện tại và tương lại, kênh truyền thông này không thể thiếu trong lựa
chọn quảng bá thương hiệu cho các Doanh nghiệp.

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

14Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

1.4. Các nguyên tắc lựa chọn phương tiện quảng cáo.
Lựa chọn phương tiện là nhằm thực hiện mục tiêu của doanh
nghiệp. Doanh nghiệp có thể sử dụng một phương tiện truyền thông để
tiếp cận với khán giả mục tiêu nếu họ tin chắc rằng chỉ cần phương
tiện này cũng đủ để gây ảnh hưởng tích cực. Khi lựa chọn chú ý đến 3
yếu tố, một là hiểu được phương tiện nào có thể tác động đến khán giả
mục tiêu, hai là mỗi một phương tiện truyền thông sẽ tạo ra môi trường
nào cho thông điệp, ba là quy mô cạnh tranh quảng cáo trong từng
phương tiện truyền thông.
- Khi tung ra thị trường một sản phẩm mới (dầu gội đầu, dịch vụ
điện thoại, một loại ti vi mới...) thì không ai có thể biết được nhiều về
sản phẩm này, cho đến khi nó được quảng cáo rộng rải. Vì vậy, mà
thông thường người ta lựa chọn chiến lược phương tiện truyền thông
hỗn hợp, trong đó quan trọng nhất là truyền hình và được hỗ trợ bởi
các ấn phẩm trên báo và trên tạp chí.
- Để lựa chọn phương tiện quảng cáo đúng đối tượng và đúng thời
điểm thì:
+ Hiểu được khán giả trong từng phương tiện, dù bất cứ phương
tiện nào ta cũng không biết chính xác bao nhiêu khách hàng tiếp xúc
với mẫu quảng cáo, thay vì vậy ta có thể ước lượng trên cơ sở đặc tính
chung và quy mô của khán giả trên từng loại phương tiện. Cho nên
việc nghiên cứu thị trường rất quan trọng để hiểu thị hiếu khách hàng.
+ Đảm bảo tính thống nhất về mặt nội dung của các mẫu quảng cáo
trên các phương tiện.
+ Sử dụng phương tiện phù hợp với đặc điểm tâm lý của khách
hàng.


GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

15


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

+ Hiểu được nhu cầu tiêu dùng của khách hàng để lựa chọn phương
tiện phù hợp.
+ Các phương tiện phải đảm bảo tính thẩm mĩ của khách hàng...
CHƯƠNG 2. Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả
của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế
2.1. Sơ lược về chợ Đông Ba – TP Huế
Chợ Đông Ba được thành lập theo chỉ dụ của Vua Thành Thái vào năm
1899. Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, tiền thân của Chợ Đông Ba là chợ Quy
Giả nằm ở trong và ngoài thành quách của Chánh Đông, có từ đầu thế kỷ XIX,
từ thời Vua Gia Long (1802- 1820). Càng ngày, chợ Quy Giả càng sầm uất, trở
thành trung tâm thương mại của kinh kỳ, được xây dựng lại (trên khu đất vườn
hoa Phan Đăng Lưu bây giờ) và đổi tên thành chợ Đông Gia, có đình chợ, quán
chợ và lần đầu tiên cho dân lĩnh trưng thuê chợ. Năm 1885, khi kinh đô thất thủ
trước sự tấn công của giặc Pháp, Chợ Đông Gia bị đốt cháy. Năm 1887, Vua
Đồng Khánh cho xây dựng lại và đặt tên là Chợ Đông Ba (tên con sông đào
chảy qua cạnh chợ). Năm 1899, khi xây dựng xong phố Trường Tiền (Trần
Hưng Đạo bây giờ), vì mặt bằng ở khu chợ cũ quá chật, không đáp ứng được sự
phát triển của một trung tâm thương mại, theo chỉ dụ của Vua Thành Thái, chợ
được dời ra khu đất mới rộng rãi hơn. "Giại" là bãi đất bùn lầy, lau lách um tùm
nằm bên bờ sông Hương, vị trí chợ hiện nay. Khu thương mại mới này có quy

mô bề thế: 4 dãy quán (tả, hữu, tiền, hậu); mặt tiền 1 dãy 8 gian; mặt hậu 1 dãy
15 gian; dãy tả 12 gian; dãy hữu 13 gian đều lợp ngói. Giữa chợ có một lầu
vuông xây 3 tầng, tầng trên bốn phía làm cửa đều treo đồng hồ (đến giờ gõ
chuông nên gọi là lầu chuông)
Hiện nay theo thống kê tương đối đầy đủ, hiện nay chợ có 2543 hộ kinh
doanh có lô cố định, 140 hộ có lô bán cố định và gần 700 hộ buôn bán hàng

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

16


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

rong. Hàng ngày chợ thu hút khoảng 700 khách du lịch trong và ngoài nước đến
với Chợ Đông Ba, chiếm tỷ lệ 10% số khách hàng ngày đến chợ. Vào dịp Tết,
lễ hàng ngày có khoảng trên 10.000 khách đến chợ. Chợ Đông Ba trở thành một
điểm du lịch- văn hoá của cố đô. Người ta đến chợ không chỉ nhằm mua những
đặc sản quý hiếm của xứ Huế như nón bài thơ, kẹo mè xửng, mắm tôm chua,
nem chả, quýt Hương Cần, hạt sen Tịnh Tâm; hoặc có thể ăn món cơm hến cay
rát lưỡi ở các quầy hàng rong, nếm món bánh bột lọc, món bánh bèo mỏng
manh với nước mắm ớt xanh, thử tô bún bò giò heo còn nghi ngút khói, mà còn
dạo chợ để thưởng thức thái độ mua bán lịch sự, văn minh , văn hoá ứng xử dịu
dàng của người phụ nữ Huế. Hiện nay, một số quầy hàng ở Chợ Đông Ba vẫn
còn những tiểu thương mặc áo dài trong hoạt động buôn bán. Có lẽ, hiếm có
một chợ nào còn giữ được nét văn hoá truyền thống tốt đẹp như thế.
2.2. Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người
bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế

Qua quá trình tìm hiểu ở chợ đông ba, tiếp xúc và trò chuyện với một số
người bán hàng tạp hóa, chúng tôi được biết tình hình sử dụng phương tiện
quảng cáo ở chợ còn chưa phổ biến, chủ yếu là sử dụng các kĩ năng bán hàng và
việc bố trí sãn phẩm để thu hút khách hàng và để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã tiến
hành trên 50 người bán hàng tạp hóa, kết quả nghiên cứu như sau.
2.2.1. Nhận thức của Người bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba - TP
Huế
2.2.1.1. Nhận thức về sự cần thiết của việc sử dụng phương tiện quảng cáo.
Để khảo sát nhận thức về sự cần thiết của việc sử dụng phương tiện quảng
cáo đối với người bán hàng tạp hóa, tôi đưa ra 4 mức độ tương ứng với các đáp
án.
Chúng tôi yêu cầu người bán hàng xem xét, suy nghĩ và đưa ra sự đánh giá
của mình. sau khi xử lí số liệu của 50 phiếu điều tra, tính điểm trung bình ,xử

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

17


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

lí số ra phần trăm ,kết quả nhận thức của người bán hàng về vấn đề này như
sau: Đa số người bán hàng đã nhận thức rất rõ được sự cần thiết của việc sử
dụng phương tiện quảng cáo trong bán hàng, điều đó thề hiện ở chổ có 37 Ông
(bà) chọn phương án “rất cần thiết” (68,5%), phương án “cần thiết ” (20,4%)
cũng được đa số các Ông(bà) lựa chọn, điều này càng chứng tỏ các Ông (bà)
đã nhận thức việc sử dụng phương tiện quảng cáo trong bán hàng là hết sức
cần thiết vì nó quyết định đến hiệu quả bán hàng cao hay thấp, có thu hút được

khác hàng hay không? Tiêu thụ được nhiều sản phẩm hay không? Bởi vậy mà
chính sự nhận thức đúng đắn này sẽ tạo tiền đề cho người bán hàng biết cách
sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn có một một số
Ông (bà) lựa chọn ở mức bình thường “có cũng được, không cũng được”
(9,3%) , “Không cần thiết” (1,8%). Như vậy vẫn có một số người bán hàng có
nhận thức không đúng vấn đề này có lẻ do một số nguyên nhân chủ quan nào
đó như hạn chế về mặt nhận thức hay chưa hiều rõ được tầm quan trọng của
việc sử dụng phương tiện quảng cáo trong bán hàng và điều này có thể khắc
phục được. Kết quả này được biểu hiện cụ thể ở bảng sau:
Bảng 1: Nhận thức của Người bán hàng về mức độ cần thiết của việc sử dụng
phương tiện quảng cáo trong bán hàng tạp hóa
Người bán hàng
STT

Mức độ

Số
lượng
37

%

a.

Rất cần thiết

b.

Cần thiết


11

20.4

c.

Không cần thiết

1

1.8

d.

Có cũng được, không cũng được

5

9.3

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

18

68.5


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3


2.2.1.2. Nhận thức về mức độ thường xuyên sử dụng phương tiện quảng cáo
của người bán hàng.
khi phân tích mức độ cần thiết của việc sử dụng phương tiện quảng cáo
trong bán hàng tạp hóa tôi tiếp tục phân tích nhận thức của họ về mức độ
thường xuyên sử dụng phương tiện quảng cáo và sau khi khảo sát tôi có kết
quả ở bảng sau:
Bảng 2. Nhận thức Người bán hàng về mức độ thường xuyên của việc sử
dụng phương tiện quảng cáo.
Người bán hàng
STT

Mức độ

Số

%

a.

Thường xuyên

lượng
43

b.

Thỉnh thoảng

7


14

c.

Chưa bao giờ

0

0

86

Như vậy đa số Người bán hàng đều cho rằng mình đã thường xuyên sử
dụng phương tiện quảng cáo để quảng bá sản phẩm thu hút được khách hàng,
đều đó thể hiện có 43 người lựa chọn chiếm (86%), điều này càng khẳng
định rõ hơn tầm quan trọng của các phương tiện quảng cáo và nó cụ thể hơn
cho mức độ nhận thức ở trên, mặt khác do một số hạn chế của người bán
hàng hay những yếu tố khách quan nào đó mà vẫn con một số người cho là
mình chỉ thỉnh thoảng sử dụng phương tiện quảng cáo mà thôi (14%), đều
này do tính năng của các loại sản phẩm chưa cần đến việc sử dụng phương
tiện quảng cáo nên nhận thức về mức độ này vẫn còn những hạn chế đó. Tuy
nhiên tóm lại thì đa số người bán hàng đều đã nhận thức được mức độ sử
dụng thường xuyên là rất cần thiết và để cụ thể hơn thì có 0 người lựa chọn
phương án “ Chưa bao giờ” , chiếm (0%).

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

19Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

2.2.1.3. Nhận thức về mức độ hiểu biết các phương tiện quảng cáo của
người bán hàng tạp hóa.
Bảng 3. Nhận thức về mức độ hiểu biết của người bán hàng về các loại
phương tiện quảng cáo.
Người bán hàng
STT

Mức độ

Số

%

lượng
37

a.

Hiểu biết nhiều

74

b.

Hiểu biết ít


13

26

c.

Chưa hiểu gì

0

0

Tiếp tục khảo sát mức độ nhận thức của người bán hàng trong việc sử
dụng phương tiện quảng cáo trong bán hàng tạp hóa, tôi tiến hành nghiên
cứu mức độ hiểu biết của người bán hàng về các loại phương tiện quảng cáo
và kết quả cho thấy có 37 Ông (bà) lựa chọn phương án “hiểu biết nhiều”
chiếm 74 %, điều này chứng tỏ đa số người bán hàng đã có những hiêu biết
cơ bản về các loại phương tiện quảng cáo, đây là sự hiểu biết đúng đắn giúp
cho họ tiêu thụ được nhiều sản phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một số người còn
mơ hồ về các loại phương tiện quảng cáo chiếm (26%) điều này làm cho họ
thật sự lúng túng trong việc sử dụng hợp lý các phương tiện.
2.2.2. Nội dung sử dụng phương tiện quảng cáo của Người bán hàng tạp
hóa ở chợ Đông Ba
Người bán hàng
ST

Nội dung

Số


T

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

lượng

20

%


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

a.

Báo chí

11

22

b.

Tờ rơi

23


46

c.

Truyền hình

0

0

d.

Truyền thanh

0

0

e.

Tạp chí

0

0

f.

Bảng hiệu quảng cáo ngoài


50

100

trời
Bảng 4: Nội dung sử dụng phương tiện quảng cáo của Người bán hàng
tạp hóa ở chợ Đông Ba
Qua kết quả ở bảng 4 chúng ta thấy rằng ở nội dung sử dụng phương
tiên “bảng hiệu quảng cáo ngoài trời” được lựa chọn đa số, đều này là hợp
lý bởi lẻ theo tôi được biết thì các quầy hàng tạp hóa ở chợ đều có các
bảng hiệu quảng cáo ở trước cửa hàng và đây là phương tiện quảng cáo
tương đối thuận lợi để các chủ quầy đem đến cho khách hàng những thông
tin cần thiết về quầy hàng của mình dễ dàng trong việc thu hút khách
hàng, Cụ thể chiếm 100 % (50) các lựa chọn. Xếp thứ 2 là nội dung
phương tiện “ tờ rơi” được Người bán hàng sử dụng tương đối lớn chiếm
46 % , theo các Ông (bà) thì phương tiện này họ đã sử dụng khá lớn chủ
yếu là được công ty đưa về sau đó phát cho khách hàng biết rõ hơn về các
sản phẩm, điều này chứng tỏ phương tiện này cũng được sử dụng tương
đối lớn, đây cũng là phương tiện quảng cáo tương đối phổ biến trong các
lĩnh vực kinh doanh. Ở nội dung được lựa chọn tiếp theo là phương tiện
“báo chí” (22%), đây là phương tiện rất phổ biến hiện nay tuy nhiên ở đây
chỉ có 11 người lựa chọn, điều này là do đặc thù của nghề bán hàng tạp
hóa là nhỏ lẻ và lãi cũng nhỏ do đó mà phương tiện này không hợp lý lắm
chỉ có một số quầy hàng lớn sử dụng. Đáng chú ý hơn hẳn là các phương
tiện “Truyền hình”, “Truyền thanh”, “Tạp chí” (0%) không được lựa chọn
sử dụng, đều này cũng hợp lý bởi lẻ các phương tiện này chi phí lớn dành

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

21Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

cho các doanh nghiệp lớn còn nghề bán hàng tạp hóa thì không phù hợp
do đó mà không có ai sử dụng cả.
Như vậy tất cả nội dung của phương tiện quảng cáo ở trên thì ta thấy
Người bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba chỉ sử dụng chủ yếu là các Bảng
hiệu ngoài trời, tờ rơi và một số ít là báo chí mà thôi, điều này là hợp lý
bởi tính đặc thù riêng của nghề này.
2.2.3. Hình thức sử dụng phương tiện quảng cáo của Người bán hàng tạp
hóa ở chợ Đông Ba
Để hiểu rõ hơn cách thức mà Người bán hàng sử dụng như thế nào để
mang lại có hiệu quả chúng tôi tiếp tục khảo sát các hình thức sử dụng
phương tiện quảng cáo của Người bán hàng tạp hóa. Kết quả nghiên cứu
như sau:
Bảng 5. Hình thức sử dụng phương tiện quảng cáo của Người bán hàng
tạp hóa.
Người bán hàng
ST

Hình thức

Số lượng

%

T

a.

Băng rôn, áp phích

50

100

b.

Đài truyền hình

0

0

c.

Kỹ năng bán hàng

50

100

d.

Báo chí

11


22

e.

Cách bố trí, trưng bày sản

50

100

50

100

Radio

0

0

Chào hàng

50

100

Khuyến mãi

48


96

phẩm
f.

Treo bảng quảng cáo ngoài
trời

g.
h.
i.

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

22


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

Với hình thức sử dụng phương tiện quảng cáo thông qua “Radio” và
“Đài truyền hình” không có người nào sử dụng cả cụ thể là có 0 người lựa
chọn (0%) điều này sẽ chứng minh cho sự hợp lý ở nội dung khảo sát trên
đó là đặc thù của nghề này và việc lựa chọn hình thức này là không hợp
lý.
Ngược lại với các hính thức trên thì các hình thức “Cách bố trí, trưng bày
sản phẩm”, “Băng rôn, áp phích”, “Kỹ năng bán hàng”, “Treo bảng quảng cáo
ngoài trời”, “Chào hàng” thì chiếm tuyệt đối phương án lựa chọn (100%), đây
là các hình thức được tất cả Người bán hàng lựa chọn, tức là đều được sử dụng

để quảng bá sản phẩm, như vậy nó cũng phù hợp với tính năng của nghề này,
ví như hình thức “kĩ năng bán hàng” là rất cần thiết bởi các sản phẩm chủ yếu
là phục vụ cho người tiêu dùng và đều được trực tiếp tiếp xúc với khách hàng
nên việc sử dụng tốt các kĩ năng bán hàng hiệu quả thì sẽ thu hút được khách
hàng và tiêu thụ được nhiều sản phẩm. Và các hình thức “chào hàng”, “Cách
bố trí, trưng bày sản phẩm” cũng hết sức cần thiết cũng đã được tất cả mọi
người lựa chọn, đều này là hoàn toàn phù hợp, tương tự như vậy thì cũng có
48 (96%) người lựa chọn sử dụng hình thức “Khuyến mãi” đây cũng là hình
thức sử dụng phổ biến, theo các Ông (bà) khuyến mãi là hình thức thu hút
được rất nhiều khách hàng và nhân dịp ngày lề thì thường sử dụng nhất. Như
vậy ta thấy đối với câu hỏi này ta thấy hình thức sử dụng các phương tiện
quảng cáo là hết sức phổ biến và thường xuyên tuy nhiên các hình thức sử
dụng ở đây còn một số hạn chế cần quan tâm..
2.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng việc sử dụng phương tiện quảng cáo của
Người bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba
Phương tiên quảng cáo là hết sức phong phú và nếu lựa chọn phương tiện
phù hợp với đặc thù của sản phẩm thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên khi
sử dụng phương tiện quảng cáo thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố, diễn ra

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

23


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

trong quá trình và sau khi sử dụng. Để hiểu rõ tôi tiếp tục nghiên cứu các yếu
tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các phương tiện quảng cáo của người bán hàng

tạp hóa. Kết quả nghiên cứu như sau:
Bảng 6. các yếu tố ảnh hưởng tới việc sử dụng phương tiện quảng cáo của
người bán hàng tạp hóa.
Người bán hàng
ST

Yếu tố

Số

T

lượng
42

%

a.

Chi phí quảng cáo

84

b.

Phương tiện quảng cáo phong phú

44

88


c.

Đối tượng khách hàng đa dạng

24

48

d.

Chất lượng sản phẩm

14

28

e.

Hiệu quả sử dụng

40

80

Yếu tố “Chi phí quảng cáo” (85%) đạt kết quả khá cao, đa số Người bán
hàng đều cho rằng yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương tiện quảng
cáo là do chi phí các quảng cáo khá cao không phù hợp với nghề bán hàng tạp
hóa và phương tiện quảng cáo quá đa dạng không biết sử dụng phương tiện
nào là phù hợp (88%), thêm vào đó hiệu quả sử dụng chưa cao (40%) nó gây

ảnh hưởng đến việc sử dụng phương tiện quảng cáo. Theo các Ông(bà) yếu tố
“Chất lượng sản phẩm” không ảnh hưởng lắm bởi lẻ do sản phẩm chủ yếu là
hàng tiêu dùng nên chất lượng không có gì đáng lo.
Như vậy ta thấy đa số Người bán hàng nhận thấy được những ảnh hưởng
gây cản trở việc lựa chọn phương tiện quảng cáo, tuy nhiên chính sự nhận
thấy này sẽ giúp cho họ biết cách để lựa chọn phương tiện cho phù hợp.
2.2.5. Hiệu quả sử dụng phương tiện quảng cáo của Người bán hàng tạp
hóa ở chợ Đông Ba

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

24


Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo

SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3

sau khi khảo sát xong các nội dung và các hình thức sử dụng, chúng tôi
tiếp tục khảo sát hiệu quả của việc sử dụng các phương tiện quảng cáo, Cụ
thể là với câu hỏi “ việc sử dụng phương tiện quảng cáo của Ông ( bà )
mang lại hiệu quả như thế nào” và thu được kết quả sau:
Bảng 7: Hiệu quả sử dụng phương tiện quảng cáo của Người bán hàng tạp
hóa ở chợ Đông Ba
Người bán hàng
ST

Hiệu quả

Số


T

lượng
48

%

a.

Thu hút được nhiều khách hàng

96

b.

Tiêu thụ được nhiều sản phẩm

42

84

c.

Thu được nhiều lợi nhuận

9

18


d.
Mở rộng mạng lưới phân phối
14
28
Đa số các Ông (bà) đều cho rằng việc sử dụng phương tiện quảng cáo kết
quả là thu hút được nhiều khách hàng (96 %) và tiêu thụ được nhiều sản phẩm
(84%), đều này chứng tỏ việc sử dụng phương tiện quảng cáo là hết sức cần
thiết , đều này hoàn toàn hợp lý với tính năng của hàng tạp hóa là tiêu thụ được
nhiều sản phẩm càng tốt bởi vì hàng hóa chủ yếu là đồ tiêu dùng nhanh. Mặt
khác việc sử dụng phương tiện còn “thu được nhiều lợi nhuận”(18%) và “mở
rộng mạng lưới phân phối” (28%) tuy nhiên hiệu quả này chưa cao bởi do một
số nguyên nhân khách quan nhất định nào đó.
Như vậy sau khi khảo sát xong thực trạng của việc sử dụng các phương tiện
quảng cáo của người bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba ta thấy phương tiện chủ
yếu được sử dụng là các kĩ năng bán hàng và cách bố trí sản phẩm và với việc
sử dụng này thì hiệu quả bán hàng tương đối cao.
CHƯƠNG 3. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng
phương tiện quảng cáo của người bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba – TP
Huế

GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa

25


×