Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Xây dựng và thiết kế phần mềm chương trình quản lý tiền lương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.15 KB, 9 trang )


Website: Email : Tel (: 0918.775.368

I)Lời nói đầu
Trong thời đại ngày nay thời kỳ hệ thống thông tin và tin học phát triển mạnh
mẽ ,những ứng dung tin học xâmnhập vào hầu hết các lĩnh vực .ứng dụng tin
học trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng quantrong .Nhng để có
một chơng trinh tin học có ích trong hoạt động của các doanh nghiệp đòi hỏi
phải có những ý tởng đúng đắn và một hớng đi có tính chất toàn diện và tổng
thể .Cũng nh một chơng trình ứng dụng vào các lĩnh vực đòi hỏi phải có sự
phan tích đúng đắn của các phân tích viên và những ngời xây dựng bản mẫu
phần mềm cho chơng trình .Xây dựng và thiết kế bản mẫu phần mềm là một
công việc khó khăn và phức tạp nó vì bản mẫu phần mềm sẽ quyết định đến sự
thành công hay thất bại khi xây dựng một phần mềm hệ thống cũng nh ứng
dụng
II)Nội dung
Đây là bản mẫu phần mềm về chơng trình quản lý tiền lơng tại một doanh
nghiệp quản lý lơng về hai lĩnh vực đó là quản lý lơng hành chính và lơng sản
phẩm .
Yêu cầu của doanh nghiệp nh sau:
Quản lý về lơng hành chính bao gồm những thông tin : Có danh sách về công
nhân viên lơng hành chính gồm có lơng cơ bản, hệ số lơng, hệ số phụ cấp, các
khoản khấu trừ. Lơng của công nhân viên bao gồm lơng theo thời gian, theo
sản phẩm, sản phẩm gồm có 3 loại ( Sp loại 1, loại 2, loại 3), có đơn giá ứng
với từng loại, có 7 mức thởng dành cho công nhân : mức 1 thởng thêm 30%,
mức 2 thởng thêm 25%
Từ yêu cầu trên của phần mềm quản lý hệ thống lơng tác giả thiết kế bản mẫu
phần mềm dới đây có cài đặt một số chức năng hệ thống .Bản mẫu phần mềm
có thể đợc tóm tắt nh sau:
Phần mềm quản lý lơng của doanhnghiệp có những chức năng và khả năng
ứng dụng của nó trong công tác tính lơng củadoanh nghiệp nh sau:


Giao diện chính màn hình của chơng trình nh hình chụp dới đây :
1
màn hình giao diện chính của chhơng trình
Trên giao diện chính của chơng trình ta có hệ thống menu của chơng trình .Hệ
thống menu của chơng trình bao gồm những menu chức năng của chơngtrình
gồm có menu:Hệthống ,tính toán ,thông tin báo cáo và menu trợ giúp .
Trong các menu cuả chơng trình có các chức năng giúp cho quá trình tính toán
hệ thống lơng đợc thuận lơi và dễ dàng .Trong menu hệ thống có các chức
năng sau:
+Nhập danh sách cán bộ công nhân viên của toàn bộ doanh nghiệp
+Cập nhật dữ liệu về cán bộ công nhânviên hành chính
+Cập nhật dữ liệu về công nhân sản suất
+Thoát khỏi chơng trình

menuhệthốngvà các chức năng của nó

2
Chức năng nhâp danh sách cán bộ công nhânviên cho phép ngời sử dung nhập
thêm những cán bộ công nhân viên mới của doanh nghiệp lu vào hồ sơ nhân
sự của công ty dễ dàng cho việc tính lơng cho các cán bộ công nhân viên của
côngty.Màn hình giao diện của form câp nhật danh sách CBCNV
Từ form nhập nhân sự cho phép ngời dùng có thể nhập thêm cán bộ mới của
doanh nghiệp tiến hành lu hay xoá bỏ một nhân viên nào đó khi họ đã chuyển
công tác haykhông còn làm việc tại doanh nghiệp
Chức năng cập nhật dữ liệu về CB hành chính :Cho phép cập nhật những thông
tinvề cán bộ công nhân viên hành chínhtrong doanh nghiệp nh mức lơng ,hệ số
lơng ,thởng ,khâu trừ giúp cho việc tính toán và thanh toán lơng một cách dễ
dàng
Tơng tự nh chức năng nhập thông tin về cán bộCNV hành chính chức năng cập
nhật thông tin về cán bộ CNVsản xuất

3

Giao diện màn hình về form nhập thông tinvề cán CNV hành chính
Tơng tự nh chức năng nhập thông tin về cán bộCNV hành chính chức năng cập
nhật thông tin về cán bộ CNVsản xuất
giao diện màn hình nhập liệu thông tin về CNV sản suất
Ngoài ra trong menu hệ thốngcó chức năng giúp thoát giúp ngời sử dụng
thoát khỏi chơng trình
4
Menu tính toántrong hệ thống menu trên giao diên chính của chơng trình có
các chức năng cần thiết và quan trong đối với doanh nghiệp đó là
+Tính lơng cho cán bộ CNVsản xuất
+Tính lơng cho cán bộ công nhân viên hành chính
giao diện màn hình tính lơng co cán bộ công nhân sản xuất
5

×