Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

De thi ktvm.doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.19 KB, 3 trang )

Thời gian làm bài 90 phút.
I. Lý thuyết:
1. Nhận định dưới đúng hay sai, giải thích và mô tả bằng đồ thị:
a. Đến với thị trường cạnh tranh hoàn hảo người tiêu dùng được lợi.
b. Trong ngắn hạn thặng dư tiêu dùng là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và
tổng chi phí biến đổi.
c. Co giãn cầu đối với giá là ít co giãn, cung ít co giãn hơn cầu, người sản xuất hưởng
phần lớn trong mức trợ cấp.
d. Khi AVC e. Độc quyền gây ra tổn thất phúc lợi xã hội.
2. Cho biết hệ số co giãn cầu về xe máy đối với giá của nó là -1,3; hệ số co giãn cầu về
xe máy đối với giá xăng là 0,4; hệ số co giãn cầu về xe máy đối với thu nhập là 1,5. Dự
báo trong năm tới, giá xăng tăng 15%, thu nhập tăng 20%. Để giữ nguyên lượng cầu
về xe máy cần phải thay đổi giá theo hướng nào và thay đổi bao nhiêu % ?
II. Bài tập:
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm TC= Q2/2 + 12Q + 18
1. Giá thị trường là 34, tính sản lượng tối ưu, doanh thu và lợi nhuận của doanh
nghiệp ?
2. Xác định giá hòa vốn, giá đóng cửa sản xuất.
3. Nếu giá thị trường là 16 hãng quyết định sản xuất như thế nào ?
4. Nếu nhà nước đánh thuế 2/1 đvsp, chiến lược tối đa hóa lợi nhuận của hãng thay
đổi như thế nào, nếu giá thị trường vẫn là 34 ?
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ VI MÔ
( Thời gian làm bài 90 phút )
Lý thuyết:
1. Nhận định đúng, sai, giải thích:
a. Trong thị trường cạnh tranh không hoàn hảo đường cầu đối với doanh nghiệp thường
kém co giãn hơn đường cầu đối với nhà độc quyền.
b. Lượng tiền mà nhà tiêu dùng sẵn sàng trả cho một hàng hóa tiêu dùng thêm gọi là lợi
ích cận biên của hàng hóa đó.
c. Co giãn cầu đối với giá là ít co giãn, cung co giãn hơn cầu, người sản xuất chịu phần
lớn trong gánh nặng thuế. Mô tả trên đồ thị.


d. Minh họa trên đồ thị tình trạng lỗ vốn của doanh nghiệp khi AVC<P<ATC.
2. Chọn câu trả lời đúng và giải thích:
2.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi:
- Qui mô sản xuất hàng hóa, dịch vụ
- Giá cả thị trường của hàng hóa
- Giá cả thị trường của yếu tố sản xuất
- Tất cả các câu trên đều đúng
- Không câu nào đúng
2.2. Giả sử giá quạt điện tăng 10%, hệ số co giãn cầu về quạt điện đối với giá của nó
bằng 2, lượng cầu về quạt điện sẽ thay đổi là:
- 30%
- 40%
- 20%
- 10%
- Không câu nào đúng
II. Bài tập:
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn có hàm MC=12+Q. Chi phí cố định của
hãng là 9.
1. Giá thị trường là 36, tính sản lượng tối ưu, doanh thu và lợi nhuận của doanh
nghiệp? Xác định giá hòa vốn, giá đóng cửa sản xuất. Nếu giá thị trường là 20, hãng
quyết định sản xuất như thế nào?
2. Nếu nhà nước đánh thuế 2/đvsp, chiến lược tối đa hóa lợi nhuận của hãng thay đổi
như thế nào?
Câu 1. Những câu bình luận sau đúng hay sai? Giải thích và vẽ đồ thị minh họa
1- Trong nền kinh tế mở, vốn luân chuyển tự do, khi cục dự trữ liên bang Mỹ quyết định
giảm lãi suất sẽ làm cho nền kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng suy thoái (giả định VN
duy trì chế độ tỉ giá hối đoái cố định)
2- Giảm thuế thu nhập làm tăng tiêu dùng cá nhân, tăng tổng cầu và giảm giá cả
3- NHTW tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc sẽ làm tổng cầu và giá cả giảm
4- Khi cầu tiền hoàn toàn nhạy cảm với lãi suất, CSTK tỏ ra bất lực

Câu 2.
Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) vừa thông báo sẽ đưa ra lưu thông thêm 60 tỉ USD trong
tháng 3/2008 nhằm đối phó với cuộc suy thoái kinh tế. TÍnh từ tháng 12/2007 đến nay,
FED đã 6 lần bơm tiền cho hệ thống NH qua các hình thức cho các nhà bank vay ngắn hạn
với tổng giá trị lên tới 160 tỉ USD.
Vận dụng lý thuyết kinh tế vĩ mô để phân tích quyết định này của FED trong nỗ lực chống
suy thoái KT của Mỹ. Minh họa trên các đồ thị thích hợp
Câu 3.
Trong nền kinh tế mở
C = 235 + 0.8Yd *** I = 350 *** EX = 290
IM = 0.22Y *** G = 450
Thuế đc tính = 1/10 thu nhập
Sản lượng tiềm năng Y* = 2850
1- Xây dựng hàm tổng cầu và biểu diễn trên đường đồ thị 45. Tính sản lượng cân bằng, cán
cân ngân sách và cán cân thương mại.
2-Nếu Chính phủ thu thêm thuế tự định là 10.5 và tăng tỉ lệ đánh thuế lên 20%, tức hàm
thuế trở thành T= 10.5 + 0.2Y. Hãy xây dựng hàm tổng cầu mới, sản lượng cân bằng và
cán cân ngân sách thay đổi ntn? Thể hiện sự thay đổi của tổng cầu trên đồ thị
3- Việc thực hiện chính sách trên ảnh hưởng ra sao đến lãi suất, giá cả và thất nghiệp trong
nền kinh tế. Nếu chính phủ muốn thực hiện mục tiêu Y = Y* thì chính sách thay đổi thuế
như trên có hợp lý không? Theo anh(chị) các giải pháp hợp lý ở đây là gì?
Chek cái đáp án luôn
Câu 1 : S S Đ S
Câu 2 : MS tăng, vẽ 3 cái đồ thị ra
Câu 3 :
1- AD = 0.5Y + 1325
2- AD = 0.42Y + 1316.6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×