Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

BỘ câu hỏi ôn THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG THI VIẾT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.21 MB, 4 trang )

BỘ CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC
SỞ XÂY DỰNG

Câu 1. Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, khái niệm quy hoạch đô thị là gì? Hãy
nêu yêu cầu đối với quy hoạch đô thị?
Câu 2. Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, khái niệm quy hoạch đô thị là gì? Hãy
nêu nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị?
Câu 3. Hãy trình bày các khái niệm sau đây theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009:
quy hoạch chung; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết và kiến trúc đô thị?
Câu 4. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định trách nhiệm của các cơ quan trong
việc tổ chức lập quy hoạch đô thị như thế nào?
Câu 5. Yêu cầu và nội dung nhiệm vụ quy hoạch đô thị được Luật Quy hoạch đô thị
năm 2009 quy định như thế nào?
Câu 6. Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, đồ án quy hoạch đô thị là gì? Hãy nêu
căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị.
Câu 7. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định nội dung thiết kế đô thị như thế
nào?
Câu 8. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung
và quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu như thế nào?
Câu 9. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi
tiết và quản lý theo đồ án thiết kế đô thị như thế nào?
Câu 10. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ
thuật đô thị như thế nào?
Câu 11. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định hình thức, nội dung và trách nhiệm
công bố công khai quy hoạch đô thị như thế nào
Câu 12. Hãy nêu các nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo
quy định của Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý
không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị?
Câu 13. Hãy nêu nội dung các quy định chung đối với không gian, kiến trúc, cảnh
quan đô thị theo quy định của Chính phủ?


1


Câu 14. Nêu đối tượng, giai đoạn, thời gian lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông
thôn theo quy định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng?
Câu 15. Nêu nội dung lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo Nghị định
số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng?
Câu 16. Chính phủ quy định về quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
như thế nào? Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được điều chỉnh trong trường
hợp nào?
Câu 17. Hãy nêu các nguyên tắc lập quy hoạch đô thị theo Nghị định số 37/2010/NĐCP ngày 07/4/2010 của Chính phủ?
Câu 18. Hãy nêu các quy định chung về giấy phép quy hoạch theo Nghị định số
37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ?
Câu 19. Theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, dự án đầu
tư xây dựng công trình được cấp giấy phép quy hoạch trong trường hợp nào?
Câu 20. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định hồ sơ
đề nghị cấp giấy phép quy hoạch bao gồm những thành phần nào?
Câu 21. Hãy nêu vị trí và chức năng của Sở Xây dựng theo quy định hiện hành của Uỷ
ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 22. Hãy nêu vị trí và chức năng của Phòng Quản lý đô thị thuộc Uỷ ban nhân dân
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ
Câu 23. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng về lĩnh vực xây dựng
theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 24. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng về lĩnh vực kiến trúc,
quy hoạch xây dựng theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 25. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng về lĩnh vực hạ tầng kỹ
thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 26. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng về lĩnh vực về lĩnh vực

nhà ở và công sở theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 27. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng về lĩnh vực về lĩnh vực
kinh doanh bất động sản theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?

2


Câu 28. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng về lĩnh vực về lĩnh vực
vật liệu xây dựng theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 29. Luật Xây dựng năm 2003 quy định nội dung quản lý nhà nước về xây dựng
bao gồm những nội dung gì? Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng?
Câu 30. Hãy nêu các khái niệm sau đây theo Luật Xây dựng năm 2003: Công trình
xây dựng; Hoạt động xây dựng; Quy chuẩn xây dựng; Tiêu chuẩn xây dựng?
Câu 31. Theo Luật Xây dựng năm 2003 khái niệm sự cố công trình xây dựng là gì?
Hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng?
Câu 32. Hãy trình bày những yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình theo quy
định của Luật Xây dựng năm 2003?
Câu 33. Theo Luật Xây dựng năm 2003, nội dung thiết kế xây dựng công trình bao
gồm những nội dung gì? Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế xây dựng
công trình?
Câu 34. Luật Xây dựng năm 2003 quy định các bước thiết kế xây dựng công trình như
thế nào?
Câu 35. Hãy nêu vị trí và chức năng của Phòng Công Thương (nay là Phòng Kinh tế
và Hạ tầng) thuộc Uỷ ban nhân dân huyện về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành
xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ
Câu 36. Theo Luật Xây dựng năm 2003, điều kiện để khởi công xây dựng công trình
bao gồm những điều kiện gì? Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng công
trình?
Câu 37. Theo quy định của Chính phủ, nội dung quản lý nhà nước về chi phí xây dựng
của Bộ xây dựng, Bộ Tài Chính và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh như thế nào?

Câu 38. Hãy nêu các quy định chung về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Chính phủ?
Câu 39. Hãy nêu các điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định
của Chính phủ?
Câu 40. Hãy nêu quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng trong
quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Chính phủ ?
Câu 41. Hãy trình bày cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng theo quy định hiện hành của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?

3


Câu 42. Theo định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ, công trình
xây dựng như thế nào thì bị coi là vi phạm trật tự xây dựng đô thị và phải bị xử lý theo quy
định?
Câu 43. Hãy nêu nội dung thuyết minh thiết kế cơ sở và phần bản vẽ thiết kế cơ sở
trong dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Câu 44. Theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, chủ đầu tư xây dựng công
trình được quy định như thế nào? Dự án đầu tư xây dựng công trình được phân loại như thế
nào?
Câu 45. Hãy nêu căn cứ để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công quy định tại
Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ? Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công bao gồm những nội dung nào?

4
×