Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.39 MB, 77 trang )

Planning date:13/08/2011
BUỔI 1:THE TENSES
A. The aims: By the end of the esson ss are able to use the present simple tense and
the present prgressive tense and do some exercises
B. Procedure
I. Các thì cơ bản trong tiếng Anh
1. Thì hiện tại đơn giản.
a. Động từ “ TOBE”
* Nghĩa tiếng Việt: Thì, là, ở
* Có 3 dạng : am, is , are.
* Cách chia động từ :
Chủ ngữ là I động từ Tobe chia là am , viết là I am = I’m.
He, She, It, Danh từ số ít Tobe chia là is .
You, We, They, danh từ số nhiều Tobe chia là are.
* Cấu trúc:
Thể khẳng định: S + am / is / are + …..
Thể phủ định : S + am not / isn’t / aren’t + …
Lưu ý : I am not = I’m not.
Thể nghi vấn : Are / Is + S + …..?
Lưu ý : thông thường đổi từ thế khẳng định sang thể nghi vấn chủ ngữ là “I / We” thì
đổi thành “You” .
Đối với những học sinh yếu cân có bài tập thay thế các danh chung, danh từ riêng với
các đại từ nhân xưng và ngược lại.
Ví dụ: Mai = she
Nam = He
Nam and Mai = They
b. Động từ thường.
Thể khẳng định : I, We, You, They, danh từ số nhiều + V
He, She, It, danh từ số ít + V­s / es .
Thể phủ định : I / We / You /They /danh từ số nhiều + don’t + V ….
He / She / It / danh từ số ít + doesn’t + V ….


Thể nghi vấn : Do + you / they / danh từ số nhiều + V …?
Yes, I/ we/ they do . ; No, I / we / they don’t.
Does + he/ she / it / danh từ số ít + V …?
Yes, he / she / it + does . / No, he / she / it + doesn’t.
Cách dùng:
a. Diễn tả một thói quen ở hiện tại.
VD: I come to class on time.
34
N¨m häc : 2010-2011


She has lunch at home.
b. Diễn tả một sự thật bất biến, một chân lí luôn luôn đúng.
VD: The Sun rises in the morning and sets in the evening.
Các trạng từ chỉ thời gian thường dùng trong thì hiện tại đơn giản.
­ In the morning/ afternoon/ evening…
­ Every day / morning/ afternoon / evening / week / month / year / Monday ….
summer …
. + Often, usually, frequently: thường.
+ always , constantly: luôn luôn
+ sometimes, occosionally : thỉnh thoảng
+ seldom, rarely : ít khi, hiếm khi
* chia động từ trong ngoặc ở thì hTđ
a. my best friend ( speak ) English very well
b. Mr Thanh ( teach ) Math in my school
c.We ( not study ) in the same class
d.Song’s sisters ( go ) to work by bus every day?
e.He ( not have ) go t9o Mexico this summer
f. Our teacher ( help ) us to do these exercises?\
g. My brother and I ( visit ) our parents twice a month

h. She (live ) for work at half past seven
2. Thì hiện tại tiếp diễn.
Thể khẳng định: S + am / is / are + V­ ing ….
Lưu ý: động từ Tobe được chia theo chủ ngữ
Thể phủ định: S + am not / isn’t / aren’t + V­ing ….
Thể nghi vấn: Is / Are + S + V­ing ….
Yes, S + am / is / are. ; No, S + am not / isn’t / aren’t.
* Cách dùng:
a. Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
VD: I’m learning English now.
Lan and Nam are watching TV at the moment.
My mother is cooking dinner.
b. Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương gần, đã có kế hoạch từ trước.
VD: My grand mother is coming to see my family next week.
c. Nói về sự đang thay đổi.
VD: The population of the world is rising very fast.
Các trạng từ: now, at the moment, at present, at this time.
Look, listen, be careful….
­Chỉ một hành động bất thường
­ Where is Ba?
+ He is having a bath
35
N¨m häc : 2010-2011


 Những động từ liệt kê trong bảng ở dưới đây không được dùng ở thì hiện tại tiếp
diễn mặc dù có thể trong một số trường hợp, vì thế ta dùng hiện tại đơn để thay
thế.
know


believe

wish
understand hate

hear
love

see
like

smell
want

II. Practice:
1. chia động từ trong ngoặc ở thì HTĐ hay HTTD
a.oranges ( be) rich in vitamin C
b. Tom ( not enjoy ) jogging in the early morning but his sister does
c. Where is your sister , Huong ?
­ She ( clean ) the floor upstairs
d. It often ( get ) hot in your country in July ?
e. Look ! The birds (fly) in a very straight line
f. How often you ( visit ) your grandmother?
­ Twice a week
g. The flight A33 to Ha Noi ( take off) at 12.15 tommorow afternoon
h. She usually ( wear ) Jeans, but now She ( wear) loose pants
i. My mother usually ( do ) the shopping, but today I ( shop ) as she isn’t well.
k.The Red river ( flow ) to the pacific Ocean?
III. Homework:­ learn by heart the structures and the use
­ Redo the exercises


36
N¨m häc : 2010-2011


Planning date:15/08/2011
BUỔI 2:THE TENSES
A. The aims: By the end of the esson ss are able to use “ to be going to” and the
present simple future tense and do some exercises
B. Procedure:
I. Thì tương lai gần.( to be going to )
* Cấu trúc:
Thể khẳng định: S + am / is / are + going to + V ….
Lưu ý: động từ Tobe được chia theo chủ ngữ.
Thể phủ định: S + am not / isn’t / aren’t + going to + V ….
Thể nghi vấn: Are / Is + S + going to + V …..?
Yes, S + am / is / are. ; No, S + amnot / isn’t / aren’t.
* Cách dùng: Diễn đạt hành động, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai mà có kế hoạch từ
trước.
Eg: My father is retiring.
Where are you going to spend your holidays?
* Các trạng từ chỉ thời gian dùng trong thì tương lai gần.
­ Tomorrow , tomorrow morning / afternoon / evening.
­ Next week / month / year.
­ Next + thứ trong tuần: Monday, Tuesday …
­ Next + mùa : next summer ,…..
II. Thì tương lai đơn giản.
37
N¨m häc : 2010-2011* Cu trỳc:
Th khng nh: S + will + V .
Th ph nh: S + wont + V
(wont = will not)
Th nghi vn:
Will + S + V ?
Yes, S will. / No, S wont.
Lu ý: Cú th dựng Shall I + V ? dựng xin phộp c lm gỡ?
Cú th dựng Shall we + V ? ngh ngi khỏc cựng lm gỡ. (= Lets +
V )
Will you + V , please? Yờu cu ai ú lm gỡ.
* Cỏch dựng:
a. Din t hnh ng, s vic s xy ra ti thi im no ú trong tng lai.
VD: He will finish his homework tomorrow.
Manchester United will win the cup.
b. Mt hnh ng, s vic c quyt inh ti thi im núi m khụng co ý nh t
trc.
VD: Lan is ill. I will go to see her now.
c. D oỏn v s vic trong tng lai.
VD: Be careful! You will hurt yourself.
d. Ha hn s lm gỡ.
VD: I promise Ill learn harder next school year.
Thank you for lending me the money. Ill pay you back soon.
* Cỏc trng t ch thi gian dựng trong thỡ tng lai n gin.
ư Tomorrow , tomorrow morning / afternoon / evening.
ư Next week / month / year.
ư Next + th trong tun: Monday, Tuesday
ư Next + mựa : next summer ,..
ư soon: chng bao lõu na

ư in + khong thũi gian
ư Im sure
ư I think / hope; perhaps: cú l
Note: Hai hnh ng xy ra ni vi nhau = when, nu hnh ng ny thỡ hin ti
n thỡ hnh ng kia chia tng lai n v ngc li.
Ex: When he comes, I will phone you
III. practice:
1.cho dạng động từ ở thì tơng lai đơn giản
a. His wife hopes he (change) his mind about emigrateing
b. He doesnt think that he ( like) Australia
c. If you learn another language you ( get ) a better Job
d. We ( not get ) home till eight oclock?
e. Peter and that girl ( get ) married in two days?
38
Năm học : 2010-2011


f. His boss ( pay) him well if he works well?
g. Do you think that he ( recognize ) me?
h.Their daughter ( miss) TV programme this everning.
i. our mother ( lend ) it to you if you ask her
k. We ( get ) good marks if we study hard
2.cho dạng động từ ở thì tơng lai dự định.
a. They ( leave) tomorrow morning
b. Where Jonh ( wait) for us?ư No, we ( wait) for him
c. your friends ( clean) the dinning room this morning?
d. What the words ( be ) like into hundred years time?
f. Look! Those children ( fall) off their bikes?
III. Homework:ư learn by heart the structures and the use
ư Redo the exercises


Planning date:05/09/2011
BUI 3:THE TENSES
A. The aims: By the end of the esson ss are able to use the simple past tense and the
past progressive tense
B. Procedure:
I.The simple past tense.( Thỡ quỏ kh n gin).
1. ng t TOBE
* Ngha ting Vit: Thỡ, l, .
* Cú 2 dng : was / were
* Cỏch chia ng t :
Ch ng l : I , He, She, It, Danh t s ớt Tobe chia l was .
You, We, They, danh t s nhiu Tobe chia l were.
* Cu trỳc:
39
Năm học : 2010-2011


Thể khẳng định: S + was / were + …..
Thể phủ định : S + wasn’t / weren’t + …
Lưu ý : I am not = I’m not.
Thể nghi vấn : Was / Were + S + …..?
Lưu ý : thông thường đổi từ thế khẳng định sang thể nghi vấn chủ ngữ là “I / We” thì
đổi thành “You” .
2. Động từ thường.
Lưu ý: Các chủ ngữ đều chia như nhau.
* Cấu trúc:
Thể khẳng định: S + V –d, ed / V (cột 2) trong bảng động từ bất quy tắc….
Thể phủ định: S + didn’t + V ……
Thể nghi vấn: Did + S + V ………….?

Yes, S did . / No, S + didn’t.
* Cách dùng:
a. Diễn tả một hành động sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
VD: I watched TV last night.
My family went to Paris last summer.
b. Diễn tả hành động có tính thói quen trong quá khứ.
VD: He played tennis on Sunday last year.
He worked in this factory from 1975 to 1990.
* Cách đọc đuôi động từ ở thì qúa khứ với đuôi “ed”.
­ ed được đọc là / t/ khi động từ nguyên thể có âm tận cùng là / f /, / k /, / p /, / s/ hoặc
chữ cái tận cùng là “ch” hoặc “sh”
VD: laughed, asked, helped, pushed, dressed, produced, watched ….
­ ed được đọc là / id / khi những động từ nguyên thể có chữ cái tận cùng là t và d.
VD: needed, wanted, watied, added ….
­ ed được đọc là / d / khi những động từ nguyên mẫu là các âm còn lại.
VD: enjoyed, lived, filled, seemed ...
* Các trạng từ chỉ thời gian thường dùng trong thì quá khứ đơn giản.
­ yesterday, yesterday morning / afternoon/ evening
­ last night / week / month / year
­ last + thứ trong tuần : Monday, Tuesday ….
­ last + mùa trong năm: summer ….
­ in + năm : 1978, 2008 …
­ khoảng thời gian + ago ( a week ago, two days ago ….)
II. Thì quá khứ tiếp diễn.
* Cấu trúc:
Thể khẳng định: I / He / She / It / danh từ số ít + was + V­ing ….
You / We / They / danh từ số nhiều + were + V­ing ….
Thể phủ định : I / He / She / It / danh từ số ít + wasn’t + V­ing ….
40
N¨m häc : 2010-2011You / We / They / danh t s nhiu + werent + Vưing .
Th nghi vn: Was + he / she / it / danh t s it + Vưing .?
Yes, he / she / it + was.; No, he / she / it + wasnt.
Were + you / they / danh t s nhiu + Vưing .?
Yes, I was.; Yes, we / they were.; / No, I wasnt. ; No, we / they
were.
Lu ý : thụng thng i t th khng nh sang th nghi vn ch ng l I / We thỡ
i thnh You .
* Cỏch dựng:
a. Din t mt hnh ng ang din ra ti mt thi im c th trong quỏ kh.
VD: I was learning English at 8 oclock last night.
They were watching TV at 5 oclock yesterday afternoon.
b. Din t mt hnh ng ang din ra ti mt thi im c th trong quỏ kh thỡ cú
mt hnh ng khỏc xen vo.
When + S + V (past simple)..., S + was / were + V-ing .
While + S + was / were + V-ing, S + V (past simple) ..
VD: When Tom arived, we were having dinner.
While I was having a shower, the phone rang.
c. Din t 2 hnh ng cựng song song xy ra ti mt thi im c th trong quỏ kh.
S + was / were + V-ing while S + was / were + V-ing
While S + was / were + V-ing , S + was / were + V-ing
VD: While I was reading a newspapaer, Lan was doing her homework.
They were playing soccer while we were playing table tennis.
III.Practice:
1.chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn
1.They (sell) their old house last week
2.All the students ( read) the test carrefully?
3.Their parents( not/walk) to the concert yesterday.

4.We (spend) two weeks in Japan. The weather (be)very nice
5.The rain( stop)in the middle of the afternoon?
6.I and my friends (realise) our error at once
7.Mr Thanh(speak) to his friends three days ago?
8.We (not eat)lunch at the cafeteria with them
9.His brother (drive) his carvery too fast to work this morning
2. chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.
1.The children were frightened because it (get) dark
2.He uasully wears sandles but when I saw him he (wear) boots
3.Who you (talk) on the phone as I came in ?I talk to Mr Smith
4.our sister (stand) at the bus stop. I asked her what bus she (wait)
5.Two men(fight)at a street corner and a policeman ( try) to stop them
41
Năm học : 2010-2011


6.The traffic (make) so much noise that I couldn’t hear what he (say)
7.While he (fish), some one came to the house and leftbhis note
8.Just as I (wonder) what to do this exercise, the phone rang
9.The house was in great disoder because he (decorate) it
IV. Homework:
­ redo the exercises
­ learn by heart the structures

42
N¨m häc : 2010-2011


Planning date:08/09/2011
BUỔI 4:THE TENSES

A. The aims: By the end of the esson ss are able to use the present perfect tense.
B. Procedure:
I. the present perfect tense. (Thì hiện tại hoàn thành)
* Cấu trúc:
Thể khẳng định: I / You / We / They / danh từ số nhiều + have + P.P …..
He / She / It / danh từ số ít + has + P.P ….
Lưu ý: P.P là quá khứ phân từ. Có quy tắc thêm “ed”, bất quy tắc tra cột 3 bảng
động từ bất quy tắc.
Thể phủ định: I / You / We / They / danh từ số nhiều + haven’t + P.P …
He / She / It / danh từ số ít + hasn’t + P.P ….
Thể nghi vấn: Have + you / they / danh từ số nhiều + P.P …. ?
Yes, I / we / they have. ; No, I / we / they + haven’t.
Has + he / she / it / danh từ số ít + P.P …?
Yes, he / she / it + has. ; No, he / she / it + hasn’t.
Lưu ý : thông thường đổi từ thế khẳng định sang thể nghi vấn chủ ngữ là “I / We” thì
đổi thành “You” .
* Cách dùng:
a. Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại thường dùng với
since, for.
VD: They have lived here for ten years.
Lan has learned English since she was six years old.
Lưu ý : For + khoảng thời gian / Since + điểm thời gian. VD:
Since
For
8 o’clock
Chrismas
Two hours
A week
Monday
Lunchtime

Ten minutes
Five years
th
May 12
S + V (s.past)
A long time
Ages
Last year
Yesterday
Three days
Six months
* Để đặt câu hỏi cho cụm từ “ since …, for …” dùng từ để hỏi “ HOW LONG”
How long + have / has + S + P.P …..?
VD: How long have you lived here?
How long has your father worked in this factory?
b. Diễn tả hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ không xác định được thời gian co
thể dùng với already, just, ever, yet.
Lưu ý: Yet chỉ dùng ở thể phủ định và nghi vấn; never dùng trong thể khẳng định
mang nghĩa phủ định.
VD: I have seen that film.
Lam has been in China.
43
N¨m häc : 2010-2011


c. Din t hnh ng lp i lp li nhiu ln trong quỏ kh.
VD: We have seen this play many times.
*. Chỳ ý: Trong cõu thng cú cỏc trng t: already, notyet, so far, up to now,
lately, recently, since, for, never, this/ it is the first / second time.., several times / 3
times


II. Thỡ quỏ kh hon thnh
1. Cụng thc: S + had + PP
2. Cỏch dựng:
Dựng din t mt hnh ng xy ra trc mt hnh ng khỏc hoc trc
mt thi im khỏc trong quỏ kh.
Trong cõu cú hai ng, hnh ng no xy ra trc, ta dựng thỡ quỏ kh hon
thnh, cũn hnh ng no xy ra sau, ta dựng thỡ quỏ kh n.
Ex: After John had washed his clothes, he began to study.
George had waited for one hour before the bus came
BEFORE quỏ kh n, quỏ kh hon thnh
AFTER quỏ kh hon thnh, quỏ kh n
Quỏ kh hon thnh BEFORE quỏ kh n
Quỏ kh n AFTER quỏ kh hon thnh
III.Practice:
1. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành
a. They (not speak) to each other since they quarelled
b.I wonder where he ( live) since then
c.Their child ( try) to learn English for years, but he (not succeed) yet
d.She already ( drink) three cups of tea since I ( sit) here
e.I (wait) here for her since seven oclock and she (not come) yet
f. My father (work) in this factory for many years
h. John ( do ) his homework recently?
i. Look! That light (burn) all night
k. I (see) Lan since yesterday
l.Lan (not visit) their parents since last month
IV. Homework:
ư learn by heart structures
ư redo all the exercises


44
Năm học : 2010-2011


Planning date:20/09/2011
BUỔI 5: - used to
- Get/be used to
A. The aims: By the end of the esson ss are able to use used to and get/be used to.
Practice doing some more exercises
B. Procedure:
I. USED TO
1.C¸ch sö dông thµnh ng÷ used to vµ get/be used to
1.1 used to.
Used to + [Verb in simple form]... ( Thường hay, đã
từng)

(*)

Chỉ một thói quen, hành động thường xuyên xảy ra lặp đi lặp lại trong quá khứ.
Ví dụ:
When David was young, he used to swim once a day. ( Thói quen trong quá khứ)
Chuyển sang câu nghi vấn:
Did + Subject + use to + Verb
= Used + Subject + to + verb.
Ví dụ:
When David was young, did he use to swim once a day?
used he to swim once a day?
Câu phủ định:
Subject + didn’t + use to + Verb
= Subject + used not to + verb.

45
N¨m häc : 2010-2011


Ví dụ:
When David was young, he didn’t use to swim once a day.
he used not to swim once a day.
1.2 get / be used to.
BE / GET USED TO + VING
( trở nên quen với)

(noun)

Lưu ý: Trong công thức (*) có thể thay used to = Would nhưng dễ nhầm lẫn.
II. Câu mong ước: được dùng khi người nói mong ước điều trái ngược với thực tế.
* Mong ước ở hiện tại:
S (1) + wish / wishes + S (2) + V(past simple) …
Lưu ý: “Tobe” chỉ dùng dạng “Were”
VD: I don’t have enough time to finish my exam.
I wish I had enough time to finish my exam.
* Mong ước trong tương lai:
S(1) + wish / wishes + S (2) + would / could + V …
VD: She will not tell me
I wish she would tell me.
* Mong ước trong quá khứ:
S (1) + wish / wishes + S (2) + V (past perfect) ….
VD: Lan wishes she had reviewed her lessons carefully before the exam.
II. Practice:
Exercise 1: Supply the correct tense for the verbs in brackets
1. It (be) always hot in summer in Hue.

2. We (not go) to the cinema last night because we (be) busy.
3. Smoking (be) bad for your health.
4. Hoang (practise) speaking English every day.
5. Lan (not have) a health examination last month.
6. We (not have) classes tomorrow.
7. Look! The children (not do) their homework. They (sleep)
8. Kim usually (go) to school by bike. But today she (walk) to school.
9. Last week the doctor (fill) a cavity in my eighth tooth.
10. Next month, my English teacher (go) to England.
11. My brother (buy) …………me a new watch on my last birthday.
12. We (not go) …………to the cinema last night because we (be)
…………busy.

46
N¨m häc : 2010-2011


13. Tom (watch) …………TV every night. Yesterday he (watch) …………it in
the afternoon because there (be) …………an exciting football match on
TV.
14. We (not have) classes tomorrow.
15. Would you like (see) a movie?
16. What you (do) last weekend?
17. She (not watch) television every night.
18. This medicine will make you (feel) better.
19. John (go) to the store before he (go) home.
20. Jeannette (wash) the pipettes after she (complete) the experiment.
21. She never (stay) …….. up late at night.
22. My mother (plant) ………………..flowers in the garden at the moment.
23. Why …..….you (leave) …………. the party early last night?

24. Minh (go) ……… ……….to the dentist tomorrow morning.
25. You should (go) …….….to bed early.
Exercise 2: Sentence transformation
1. My wife can’t speak French.
I wish .................................................................................................................
2. What a pity you failed in your driving test.
I wish .................................................................................................................
3. She won’t visit me again.
I wish .................................................................................................................
4. I’m not a millionaire.
I wish .................................................................................................................
5. He said “Good luck!”
He wish ..............................................................................................................
6. Tom regretted buying the second­hand car.
Tom wished .......................................................................................................
7. You’re making a lot of noise.
I wish .................................................................................................................
8. I’m sorry that I didn’t finish my homework last night.
I wish .................................................................................................................
9. Kieu My stains her white dress.
Kieu My wishes .................................................................................................
10. Khanh lost her handbag.
Khanh wished ....................................................................................................
Exercise 3: Choose the best answer:
1. My students ……………uniform on Sunday
A. wear
B. wearing
C. to wear
D. are wearing
2. We ………..each other for two years.

47
N¨m häc : 2010-2011


A. have know B. have knew
C. knew
D. have known
3. Listen! The birds ………………
A. sing
B. are sing
C. are singing
D. singing
4. My father …………..me to the park once a week.
A. take
B. takes
C. is taking
D. has taken
5. The children …………….football in the school yard at the moment.
A. playing
B. are playing
C. to play
D. is playing
6. Lan is in her room now. She ……………a letter.
A. writes
B. is writing
C. is writing
D. is writes
7. Jack……………..no trouble with his English lesson up to now.
A. looked
B. looks

C. has looked
D. was looking
8. At present, that author …………….a historical novel.
A. are writing B. is writing
C. is writing
D. is writes
9. Yes, I ……………that other fellow’s name now.
A. am remembering B. remember
C. remembered
D. remembers
10. Rober………….for you since noon.
A. has waited B. waits
C. is waiting
D. have waited
11. I hope that you………….our wedding.
A. attend
B. will attend
C. attended
D. attends
12. I’m going to bed. I ………….for hours and I’m tired.
A. worked
B. have worked
C. works
D. am working
13. The bees …………….come out of the hivesince six o’clock
A. won’t
B. hasn’t
C. didn’t
D. haven’t
14. When I see Barbara in the street, she always ………at me.

A. smiled
B. has smiled
C. was smiling
D.
smiles
15. “You are late”, he said “I think the bus……………already”
A. went
B. was going
C. has gone
D. goes
16. She often ………….thatshe could ride a bicycle.
A. wishes
B. wished
C. wish
D. wishing
17. Malee……………at Train Udom at present.
A. studies
B. is studying
C. are studying
D. has studies
18. He ……….for the money since last Friday.
A. was waiting
B. waited
C. has waited
D. waits
19. “Don’t cook a meal for me”, He said”I’ve already……………”
A. eaten
B. eat
C. eating
D. been eating

20. He’s been in Bangkok……..
A. for two weeks
B. since two weeks
C. in two weeks
D. two
weeks ago
48
N¨m häc : 2010-2011


III. Homework:
­ learn by heart structures
­ redo all the exercises

Planning date:2011/2010
Buæi 7:

PASSIVE FORM

A. Aims: By the end of the lesson ss are able to know how to use the passive form
B. Procedure:
I. PASSIVE FORM
CÊu tróc bị động:
a. C¸ch dïng: Miªu tả những sự kiện xảy ra với người v vật thường bị t¸c động
bởi người v vật kh¸c. Chóng ta dïng động từ ở c©u bị động khi chóng ta quan t©m
49
N¨m häc : 2010-2011


đến h nh động hơn, khi chóng ta kh«ng biết người h nh động hoặc khi thấy

kh«ng nhất thiết phải đề cập đến người thực hiện h nh động.
b. Cấu tróc chung:
BE + PAST PARTICIPLE
c. Quy tắc chuyển đổi c©u chủ động sang c©u bị động:
- T©n ngữ trong c©u chủ động l m chủ ngữ trong c©u bị động
- BE được chia theo th× của động từ ở c©u chủ động.
- Chủ ngữ của c©u chủ động l m t©n ngữ của c©u bị động v thªm giới từ by
trước nã
Active:
S
+ V +
O

Passive:

S + BE + PP +( by +O)

 Chó ý:
­ Kh«ng thể đổi c©u chủ động sang câu bị động nếu động từ trong c©u chủ
động kh«ng có tóc từ.
Ex: The plane landed 1 hour ago.
­ Nếu động từ trong c©u chủ động có 2 tóc từ, khi chuyển sang bị động, ta lấy
bất k× tóc từ n o xuống l m chủ từ cũng được.
Ex: He gave me a present.
­ Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian v trạng từ chỉ thể
c¸ch trong câu chủ động
Một số lưu ý:
* Vị trÝ của trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian v thể c¸ch trong c©u bị động.
S + { BE} + PP + ( adv. of place ) + (by + O) + (avd. of time).
VD:Lan bought this hat in Ha Noi last month.

 This hat was bought in Ha Noi by Lan last month.
S + { BE } + ( adv. of manner ) + PP + (by + O)
VD: Nam treats his dog badly
 Nam’s dog is badly treated.
* By + them, people, everyone, someone, everything, me, you, him, her, us được
lược bỏ trong c©u bị động.
- Nếu chủ ngữ của c©u chủ dộng l : No one. Nobody : thì câu bị động ở thể phủ
định
 Adv. of place: trạng từ chỉ nơi chốn
 Adv. of time: trạng từ chỉ thời gian
 Adv. of manner: trạng từ chỉ thÓ cách
Ex:
50
N¨m häc : 2010-2011


1). Tom visited Mary yesterday.
2). Hoa put the book on the shelf.
3). They did that work slowly.
­ Bỏ BY + O trong c©u bị động khi nã cã thể được hiểu ngầm, khi mơ hồ hoặc
kh«ng quan trọng.
Eg: People speak English in many countries in the world.
­ Kh«ng được t¸ch hoặc bỏ c¸c phần tử của động từ kÐp. (look up, take off, )
khi chuyển sang c©u bị động.
Eg: Dung looked after my son yesterday.
­ Nếu c©u chủ động cã h×nh thức: S + V + O + bare_inf (động từ nguyªn mẫu
kh«ng TO) khi chuyển sang c©u bị động, nguyªn mẫu kh«ng TO phải chuyển
th nh nguyªn mẫu cã to.
Eg: My father made me do that work.
 d. Cấu tróc cụ thể của c©u bị động ở c¸c th× của động từ.Thể bị động với c¸c

th× th«ng dụng
S + am/is/are + PP + (by + O)
Hiện tại đơn
S + am/is/are + being + PP + (by + O)
Hiện tại tiếp diễn
S + has / have been + PP + (by + O)
Hiện tại ho n th nh
S + was / were + PP + (by + O)
Qóa khứ đơn
S + was / were + being + PP + (by + O)
Qóa khứ tiếp diễn
S + had + been + PP + (by + O)
Qóa khứ ho n th nh
S + will / shall + be + PP + (by + O)
Tương lai đơn
S + will / shall + have been + PP + (by +
Tương lai ho n th nh
O)
* Th× hiện tại đơn giản:
Active:
S
+
V(s, es) +
O
Passive:

S

+


is / are / am + PP /V-ed

(by + O)

VÝ dụ: Lan cleans the house every day.
S
V
O
→ The house is cleaned by Lan every day.
II. Practice:
- Ask ss to do some more sentences about the passive of the present simple tanses
III. Homework:
- ask ss to redo the exercises and learn by heart the structures
Planning date:22/11/2010
Buæi 8:

Passive form
51

N¨m häc : 2010-2011


A.Aim: By the end of the lesson ss will be able to know how to use the passive form .
B . Procedure:
I .Thì qúa khứ đơn giản:
Active:
S +
V­ed / Cột 2

+


O

Passive:
S + was / were + PII … + by + o
EX: Nam Cao
wrote
this book years ago
S
V
O
→ This book was written by Nam Cao years ago.
II. Thì hiện tại tiếp diễn:
Active:
S +
am/is/are +
V­ing

+O

Passive:
S + am / is / are + being + PII …+( by + O)
Ex: My mother is planting some trees in the garden now
→ Some trees are being planted in the garden by my mother now.
III. Thì quá khứ tiếp diễn:
Active:
: S
+ was/ were +
V­ing
+O

Passive
: S
+ was / were + being + PII ....+ ( by + O)
Ex: She was decorating the room at 8 a.m last Sunday.
→ The room was being decorated at 8 a.m last Sunday.
IV. Thì tương lai gần :
Active: S + am / is / are + going to
+V
+O
Passive: S + am / is / are + going to be + PII …+ (by + O)
Ex: He is going to whitewash the walls
.→ Thewalls are going to be whitewashed
V. Thì tương lai đơn giản:
Active:
S + will + V + O
Passive: S + will + be + PII ….
Ex: They will build a cinema here next year.
.→ A cinema will be built here nex year
VI. Thì hiện tại hoàn thành:
Active: S + have / has + V­PII + O
Passive: S + have / has + been + PII….…(by + O)
Ex: We have used this car for five years
52
N¨m häc : 2010-2011


→ This car has been used for five years
VII. Quá khứ hoàn thành
Active: S + had + V­PII + O
Passive: S + had been + PII….…(by + O)

Ex: She had typed the letter by 9 pm yesterday.
.→ The letter had been typed by 9 pm yesterday.
VIII. Các động từ khuyết thiếu:
­ S + should / may / might / can / could / must / ought to / would + be + PP …
­ S + have to / has to + be
+ PII …(by + O)
Ex: We have to feed the p[igs every day.
→ The pigs have to be fed every day
­ S + Used to + be + PP …(by + O):
Ex: They used to call me “John”
→ I used to be called “John”
Các nội động từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động.
My leg hurts.
Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không được chuyển
thành câu bị động.
The US takes charge: Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm
Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng by nhưng nếu là vật gián
tiếp gây ra hành động thì dùng with.
The bird was shot with the gun.
The bird was shot by the hunter.
Trong một số trường hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà
mang 2 nghĩa:


Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.
Could you please check my mailbox while I am gone.
He got lost in the maze of the town yesterday.
Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy
The little boy gets dressed very quickly.
­ Could I give you a hand with these tires.
­ No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

C. Practice:
­ T ask ss to do some exercises about the passive form
D. Homework :
53
N¨m häc : 2010-2011


­ Learn by hearn the structures
­ Redo the exercises

Planning date:03/12/2010
Buæi 9:Passive voice.
:By the end of the leson ss will be able to do some exercises and know how to
use the special passive voice
B.Procedure:
I. Practice:
Exercise1: Change the following sentences into the passive voice
1. The council has postponed the meeting
..
2. Alexandre Eiffel designed the Eiffel Tower for the Paris World’s Fair of 1889.
..
3. Miss Lan was doing that work at 10 a.m yesterday.
..
4. They will recycle the waste paper in a local factory.
..

5. By this time next year, Hong will have finished the course.
..
Exercise 2:Rewrite these sentences .
1. The police is questioning him.
He ..........................................................................................................................
2. I will take care of the baby.
The baby ................................................................................................................
3. Citizens ought to obey the country’s law.
The country’s law ..................................................................................................
4. My parents made me do it.
I..............................................................................................................................
5. We have made great progress in our economy in the last few years.
Great progress .......................................................................................................
54
N¨m häc : 2010-2011


II. Dạng bị động đặc biệt :
* S + can, could, must, may, might,be able to, used to,ought to, should.......+
Be + VPII + by + O
Eg: This machine must be repaired by them
These exercises can be done by good students
* Ngi ta noi rng
Câu ch ng

S

IT

V


BE + P.P

THAT-CLAUSE

THAT-CLAUSE

Câu b ng
Gii thích:
V: l nhng ng t nh: SAY, THINK, BELIEVE, EXPECT, CONSIDER,
RUMOUR
S: thng l nhng t nh: PEOPLE, THEY, SOMEONE
Ex: People say that he is a good doctor.
=> It is said that he is a good doctor.
=> He is said to be a good doctor.
Câu ch ng
Câu b ng

Sa

Sb

Va


THAT

BE + P.P_Va

Sb


Vb


TO + INF
TO + HAVE +
PP

Ob

Ob

Gii thích:
1. Nu Vb l hin ti hoc tng lai: TO + INF
Ex: People believe that she does that work very carefully.
She is believed to do that work very carefully.
2. Nu Vb l quá kh hoc hoan thanh: TO + HAVE + PP
Ex: They think that he stole that bicycle yesterday.
He is thought to have stolen that bicycle yesterday.
Exercise:
1. People say that he beats his wife.
He ..........................................................................................................................
2. He is said to have escaped to a remote country.
It is .........................................................................................................................
3. People say tortoises live longer than elephants.
It ...........................................................................................................................
Tortoises ...............................................................................................................
They think that he was innocent.
He ..........................................................................................................................
55

Năm học : 2010-2011


4. People believe that he will win.
It ............................................................................................................................
5. People say that he is a famous doctor.
It
He
.
6. They thought that Mary had gone away.
It
.
Mary
.
* nhờ b¶o
C©u chủ động

S

have
get

O (person)

V (bare)
To–inf


O (thing)


have
O (thing)
P.P
by + O (person)
get
Ex1: My parents are going to have my brother wash the clothes tomorrow.
=> My brother is going to have the clothes washed my parents by tomorrow.
Eg2: Did you get him to clean the floor yesterday?
Was he gotten the floor cleaned yesterday?
Eg3: I have him repair my bicyle yesterday.
=> I had my bicyle repaired yesterday
Exercise3
1. I had my shoes polished.
I had the boy ..........................................................................................................
I got the boy...........................................................................................................
2. Tom is getting the newspaper brought to her.
Tom is having someone .........................................................................................
3. He has got his shirt washed
He has had someone ..............................................................................................
4. I asked someone to draw the plan for the living room.
I had the plan .........................................................................................................
5. No one cleans the kitchen for us everyday.
We don’t get ..........................................................................................................
6. I have him repair my bicylce yesterday.
I
..
C©u bị động

S


III: Homework:
- Redo the exercises.
- Learn by heart the structures
56
N¨m häc : 2010-2011


Planning date:04/12/2010
Buæi 10: Revision the passive voice
A.Aims. by the end of the lesson ss are able to do some exercises about the passive
form
B . Procedure:
I. questions:
Exercise 1:Change the following sentences into the passive voice
1. They can’t make tea with cold water.
2. The chief engineer was instructing all the workers of the plant.
3. Somebody has taken some of my books away.
4. They will hold the meeting before the May Day.
5. They have to repair the engine of the car.
57
N¨m häc : 2010-2011


6. The boys took away some pictures.
7. People spend a lot of money on advertising every day.
8. They may use this room for the classroom.
9. The teacher is going to tell the story.
10. Mary is cutting the cake with a sharp knife.
11. He has provided the victims with food and clothing.
12. You mustn’t used this machine after 5.30 pm

13. They told the new students where to sit.
14. John used to visit Mr Cole at weekends.
15. my father won’t collect me at the station tomorrow.
16. She ought to do all the housework.
17. my mother had written the letter before 1985.
18. I am cleaning my room.
19. They should phone her before the meeting.
20. Somebody has cleaned the room.
21.Bill is using the computer at the moment.
22.They cancelled all flights because of fog.
23.They pay designers a lot of money.
24.When did they decorate your kitchen ?
25.We have to test these products .
26.Somebody was recording our conversations.
58
N¨m häc : 2010-2011


×