Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 12 NĂM HỌC 2008 - 2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.21 KB, 1 trang )

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2008 – 2009 ( tham khảo)
Môn Toán Lớp 12( Đề số 10)
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC BAN ( 7 điểm )
Câu I (3 điểm)
Cho hàm số
7)1(2)1(
24
−+++−=
mxmxmy
1) Định m để hàm số chỉ có cực đại mà không có cực tiểu.
2) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số khi m = 0.
Câu II (2 điểm)
Giải các phương trình :
a)
x
x
x
x
81
27
9
3
log1
log1
log1
log1
+
+


=
+
+
b)
( ) ( )
3
2531653
+
=−++
x
xx
Câu III ( 2 điểm)
Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B. Biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).
AB = a, BC = a
3
và SA = a. Một mặt phẳng qua A vuông góc SC tại H và cắt SB tại K.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.
b) Tính thể tích khối chóp S.AHK theo a.
PHẦN RIÊNG CHO TỪNG BAN ( 3 điểm )
A. Phần dành cho thí sinh học chương trình nâng cao
Câu IVa ( 1,0 điểm)
Tính giới hạn sau:
x
ee
K
xx
x
3
lim
32

0

=

Câu Va ( 2,0 điểm)
Tìm m để hệ phương trình sau có đúng hai nghiệm (x, y) phân biệt

( )−=+−
+−=−
254
)1)(log(log22
2
22
ymyx
xyxy
yx

B. Phần dành cho thí sinh học chương trình cơ bản
Câu IVb (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x – e
x
,
[ ]
1;1x∈ −
Câu Vb ( 2,0 điểm) Tính các tích phân sau:
a)

dx
x
xx
K .
4
2
1
2

+
=
b)
( )

+=
6
0
.2cos2sin
π
dxxxH
GV: ĐINH VĂN QUYẾT

×