Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Chuyên đề Hóa(cấp Tỉnh)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.77 KB, 2 trang )

Tr ờng THPT Trần Phú
Nội dung chuyên đề
I. Cơ sở lý thuyết.
1. Bản chất dm H
2
O (dm phổ biến ) : Đặc biệt cấu tạo dm phân cực.
Điện li
2. Sự hoà tan các chất trong dm H
2
O : Sự hoà tan
Không điện li
3. Sự tơng tác của các ion trong dd : Điều kiện có tơng tác và không tơng tác.
4. Sự bảo toàn điện tích trong dd.
5. Một số phản ứng trao đổi ion thờng gặp.
6. Thứ tự phản ứng của các ion trong dd.
II. Ph ơng pháp chung; các b ớc thực hiện.
1. Phơng pháp chung :
2. Các bớc thực hiện : 3 bớc.
III. Một số dạng toán áp dụng.
1. Dung dịch chứa 1 axít + dd chứa nhiều bazơ.
2. Dung dịch chứa nhiều axít + dd chứa 1 bazơ.
3. Dung dịch chứa nhiều axít + dd chứa nhiều bazơ.
4. Dung dịch chứa 1 cation kết tủa với dd chứa nhiều anion.
5. Dung dịch chứa nhiều cation kết tủa với dd chứa 1 anion.
6. Dung dịch nhiều cation kết tủa với dd chứa nhiều anion.
Năm Học 2004- 2005
Tr ờng THPT Trần Phú
Bài toán :
Cho 9,86g hỗn hợp Mg và Zn vào cốc đựng 430 ml dd H
2
SO


4
loãng 1 M. Sau
khi phản ứng hoàn toàn, thêm tiếp vào cốc 1,2 l dd hỗn hợp gồm Ba(OH)
2
0,05M và
NaOH 0,7M. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn rồi lọc lấy kết tủa nung đến khối
lợng không đổi đợc 26,08g chất rắn.
1. Viết các phơng trình (phản ứng trong dd viết dạng ion).
2. Tính khối lợng mỗi kim loại.
_________________________________
Bài giải :
n
42
SOH

= 0,43 x 1 = 0,43 (mol) n
+
H

= 0,43 x 2 = 0,86 (mol); n

2
4
SO
= 0,43
(mol).
n
2
)(OHBa


= 1,2 x 0,05 = 0,06 (mol) n

OH
= 0,06 x 2 + 0,84 = 0,96 (mol).
n
NaOH
= 1,2 x 0,7 = 0,84 (mol) n
+
2
Ba

= 0,06 (mol).
- Hỗn hợp kim loại phản ứng với dd H
2
SO
4
:
Mg + 2H
+
= Mg
2+
+ H
2

(1) ; Zn + 2H
+
= Zn
2+
+ H
2


(2)

411,0152,0
24
86,9
65
86,9
<<<<
++
ZnMgZnMg
nn
Từ (1) (2) và giới hạn số mol hỗn hợp kim loại => Mg, Zn hết, axit (H
+
) d.
=> Sau (1) (2) dd chứa Mg
2+
, Zn
2+
, H
+
,

2
4
SO
phản ứng với dd kiềm.
H
+
+ OH

-
= H
2
O (3)
Từ (5)(6) và 0,152 <
++
+
22
ZnMg
n
< 0,411.Ba
2+
+

2
4
SO
= BaSO
4

(4)
Mg
2+
+ 2OH
-
= Mg (OH)
2


(5)


=> Sau (5)(6) ion kim loại hết, OH
-
d
Zn + 2OH
-
= Zn(OH)
2


(6)
Zn (OH)
2
+ 2OH
-
= Zn

2
2
O
+ 2H
2
O (7)
Hoà tan Zn(OH)
2
(Hoặc : do
+
>
HOH
nn

)
Kết tủa gồm: BaSO4 , Mg(OH)2 và có thể có Zn(OH)2 d, nung:
BaSO
4


to
; Mg(OH)
2


to
MgO + H
2
O(8); Zn(OH)
2

to
ZnO + H
2
O (9)
Tr ờng hợp 1: Chất rắn sau khi nung gồm BaSO4, MgO và ZnO.
Đặt x, y là số mol Mg, Zn trong 9,86g hỗn hợp: 24x + 65y = 9,86 *
Từ (1)(2)(3)(4)(5)(6) :

OH
n
(7) = 0,96 0,86 = 0,1(mol)
2
)(OHZn

n
(7) = 0,05(mol).

2
)(OHZn
n
(9) = y- 0,05. Vậy : 40x + 81(y- 0,05) = 26,08 - 0,06 x 233 = 12,1
40x + 81y = 16,15 **
Kết hợp * và **


<=
=

=+
=+
li) Vo(05,001,0
)(38,0
15,168140
86,96524
y
molx
yx
yx
Tr ờng hợp 2 : Chất rắn sau khi nung gồm BaSO
4

và MgO (Zn(OH)
2
tan hết).=
=
=
=

=+
=+
)(6,2
)(26,7
04,0
3025,0
86,96524
08,2623306,040
gm
gm
y
x
yx
xx
Zn

Mg
Năm Học 2004- 2005

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×