Tải bản đầy đủ (.ppt) (24 trang)

bai mang may tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 24 trang )


BÀI 20

BÀI 20
NỘI DUNG
1.MẠNG MÁY TÍNH
2.PHƯƠNG TIỆN
VÀ GIAO THỨC
TRUYỀN THÔNG CỦA MMT

Vì sao lại
phải kết
nối mạng
máy tính?

*Vì sao phải kết nối các máy tính
với nhau?

Sao chép một lượng lớn dữ liệu từ máy này sang
máy khác trong thời gian ngắn.
Sao chép, truyền dữ liệu
Dữ
liệu
Dữ
liệu
DL
Dl
chứa
ở máy
này
C


o
p
y
DL

Vì sao phải kết nối các máy tính với
nhau?
Thông tin
Máy in
DL
a
DL
b
DL
c
In
DL a
In
DL b
In
DL c

Chia sẻ tài nguyên (thông tin, thiết bị..).

1. MẠNG MÁY TÍNH
- Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết
nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có
thể trao đổi dữ liệu và dùng thiết bị.
Máy
in

Server
Máy văn
phòng Đoàn
Máy
phòng
Giáo viên
Máy
phòng Tin
học
Mạng cục bộ ở trường học

1. MẠNG MÁY TÍNH
- Mạng Máy tính gồm 3 thành phần:

Phần mềm cho
phép thực hiện việc
giao tiếp giữa các máy
tính.

Các thiết bị
mạng đảm bảo
kết nối

Các máy tính

2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN
THÔNG CỦA MẠNG MÁY TÍNH:
2.1. Phương tiện truyền thông:
a. Kết nối có dây:
Hub

Cáp mạng
Máy tính được kết nối bằng cáp mạng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×