Tải bản đầy đủ (.pdf) (282 trang)

Ebook System analysis and design (5th edition) Part 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (14.68 MB, 282 trang )


0123ÿ5678ÿ23ÿ29
89
2 96

ÿ
8
ÿ
69


010234ÿ
67681090ÿ67
ÿ

309 7

ÿ
0123ÿ5678ÿ23ÿ29
89
2 96

ÿ
8
ÿ
69010234ÿ
67681090ÿ67
ÿ

309 7
/0123ÿ5602078

9:9;ÿ<=;;ÿ
>?@AB?BÿD?AEFGHAIJ

K9LK9L9ÿM9:=NÿOPQÿ
D?AEFGHAIJÿRSÿTAGUA?AB

LPK=LV9ÿQÿLPVMÿ

D?AEFGHAIJÿRSÿWRGIXFG?ÿ>RYB


ÿÿÿ
ÿ

!!"""#"$%&'#()*!()%%&+&!,&--$.


]^_`abc
01ÿ3ÿ1456789

ÿ
ÿ470
ÿ
7
ÿ
5ÿ6ÿ

7 76ÿ8878 !
ÿ

"#ÿ$"%
$ &
7!ÿ$ ! 

ÿ
'"%('ÿ 

87!

ÿ
$'ÿ
")
8
!7 ÿ1 
47!ÿ$ ! 

ÿ
*"%ÿ8
8

!7 ÿ1 
47!ÿ
7
ÿ
*+ÿ1
"%ÿ,ÿ%ÿ%ÿ"ÿ-./01-2ÿ"3%ÿ!ÿ 3ÿÿ('ÿ)ÿ('")ÿ)ÿ)ÿÿ ÿ
/ÿ
ÿ+4'ÿ%ÿ('")ÿÿ ÿ
/
"%ÿ,ÿ"%ÿ('")ÿÿ+")56'ÿ(('/ÿ
))ÿ"ÿ-7.89ÿ*ÿ:"ÿ3ÿ8%9ÿ7+/ÿ%ÿÿÿ4)ÿ%'+ÿ6ÿ,)ÿ)ÿ)'%)"ÿ6'ÿ
3'ÿÿ2..ÿ'%9ÿ("ÿ((ÿ')ÿÿ')ÿ3ÿ"'ÿ)%ÿ)ÿ6;ÿ"'ÿ%("'"%/ÿ'ÿ
+3(ÿ"%ÿ"ÿÿÿ6)"ÿ6ÿ('"+"(%ÿÿ"+)ÿ'%(%"""ÿÿÿ+33""%ÿÿ%'4ÿ)ÿ
'ÿÿ"4ÿ)ÿ',/ÿ7ÿ2..79ÿÿ+)ÿÿ'('ÿ""#%"(ÿ7"""49ÿÿÿ66'ÿÿ))'%%ÿ
ÿ4"'39ÿ%+"9ÿ+3"+9ÿ)ÿ"+ÿ+%ÿÿ6+ÿ"ÿ'ÿ%"%%/ÿ3ÿÿ"%%%ÿÿ
'ÿ))'%%"ÿ'ÿ+'ÿ"3(+9ÿ(('ÿ%(+";+"%ÿ)ÿ('+'39ÿ"+ÿ+)+ÿ""ÿ'ÿ%"5
%%ÿ)ÿ3ÿ'ÿ4)'%9ÿ)ÿ+33"ÿ)ÿ+'"ÿ%(('/ÿ'ÿ3'ÿ"6'3"9ÿ(%ÿ4"%"ÿ'ÿ
%"
ÿÿ/"/+311+""#%"(/ÿÿ
('"ÿ<ÿ2.-29ÿ2..=ÿ*ÿ:"ÿ3ÿ8%9ÿ7+/ÿÿÿ'"%ÿ'%'4)/ÿÿ!ÿ('ÿ6ÿ"%ÿ("+"ÿ3ÿÿ
'(')+)9ÿ%')ÿ"ÿÿ''"4ÿ%%3ÿ'ÿ'%3")ÿ"ÿÿ6'3ÿ'ÿÿÿ3%9ÿ+'"+9ÿ3+"+9ÿ
(+("9ÿ'+')"9ÿ%+"ÿ'ÿ'"%9ÿ>+(ÿ%ÿ('3")ÿ)'ÿ8+"%ÿ-.8ÿ'ÿ-.7ÿ6ÿÿ-=8?ÿ
4")ÿ8%ÿ('"ÿ+9ÿ"ÿ"'ÿÿ('"'ÿ'"ÿ('3"%%"ÿ6ÿÿ1"%'9ÿ'ÿ'"#"ÿ
'ÿ(3ÿ6ÿÿ(('('"ÿ('5+(ÿ6ÿÿÿ('"ÿ'+ÿ'9ÿ7+/ÿ222ÿ %)ÿ
'"49ÿ
4'%9ÿ$ ÿ.-=2@9ÿ%"ÿ/+('"/+3/ÿÿ A%%ÿÿÿ1"%'ÿ6'ÿ('3"%%"ÿ%)ÿ
ÿ))'%%)ÿÿÿ1'3"%%"%ÿ
('39ÿ*ÿ:"ÿ3ÿ8%9ÿ7+/9ÿ---ÿ "4'ÿ8'9ÿ9,9ÿ!*ÿ
.8.@.5088B9ÿC2.-D8B75?.--9ÿ6>ÿC2.-D8B75?..79ÿ%"ÿ(
11/"/+311('3"%%"%/


4"ÿ+("%ÿ'ÿ('4"))ÿÿA";)ÿ+)3"+%ÿ)ÿ('6%%"%ÿ6'ÿ'4"ÿ('(%%ÿ9ÿ6'ÿ%ÿ"ÿ
"'ÿ+'%%ÿ)'"ÿÿ>ÿ+)3"+ÿ'/ÿÿ%ÿ+("%ÿ'ÿ"+%)ÿ)ÿ3ÿÿÿ%)ÿ'ÿ'%6'')ÿ
ÿÿ"')ÿ('/ÿÿ4(ÿ+3("ÿ6ÿÿ'4"ÿ('")9ÿ(%ÿ''ÿÿ4"ÿ+(ÿÿ:"/ÿÿ 'ÿ
"%'+"%ÿ)ÿÿ6'ÿ6ÿ+'ÿ''ÿ%"(("ÿÿ'ÿ4"ÿÿ/"/+311''/ÿ5
%")ÿ6ÿÿ4")ÿ8%9ÿ(%ÿ++ÿ'ÿ+ÿ'('%"4/
EFGHIHJÿLMÿNLOPHQRRÿNISITLPFOPUFOUVWGTFXISFLOÿYISI
"%9ÿ/
8%3%ÿ%"%ÿ)ÿ)%"ÿ1ÿ
"%9ÿ5''ÿ9ÿ:">39ÿ 'ÿ$/ÿ /Z0ÿ)/
(/ÿ+3/
7+)%ÿ")>/
785!ÿ=875-5--75.08?25=ÿC+")56'ÿ(('D
-/ÿ8%3ÿ)%"/ÿ2/ÿ8%3ÿ%"%/ÿ@/ÿ3('ÿ'+"+'/ÿ7/ÿ:">39ÿ5''ÿ99ÿ
-=?=577/ÿ 9ÿ 'ÿ$/ÿC 'ÿ$'"D9ÿ-=005777/ÿ"/
[ 8?/=/877
B?Bÿ2.-2ÿ
..B/2\2Z)+2@
2.--.B@@-8
1'")ÿ"ÿÿ4")ÿ8%ÿ6ÿ3'"+ÿ
-. = 7 8 ? 0 B @ 2 -


×