Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (908.64 KB, 92 trang )

LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

PHẦN MỞ ĐẦU

BÍ QUYÊT GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH
1. GIẢI BÀI TẬP VỀ KĨ NĂNG NGHE - LISTENING:
1.1. Đánh giá chung: Phần này kiểm tra kĩ năng nghe hiểu của học sinh về các chủ đề, ch ủ đi ểm
như nhà trường – gia đình – xã hội – kĩ năng giao ti ếp. Bối cảnh nghe th ường di ễn ra t ại khách s ạn,
nhà hang, sân bay, văn phòng, các đại lí nhà đất, du l ịch. Hình th ức bài nghe th ường là các cu ộc h ội
thoại, điện đàm, bài phát biểu, bài nói chuyện về các vấn đề đ ược đề cập. Yêu c ầu bài nghe g ồm
các hình thức như: listen for specific details, listen to fill in the missing information, listening
comprehension (listen then answer the questions, listen to retell the story,…). Đ ể làm ch ủ ph ần
nghe học sinh cần chú ý vào các yêu cầu sau:
- Nghe các con số, các thông tin chi tiết như vị trí, giá cả, số điện thoại, ngày gi ờ.
- Nghe các số liệu, tên, địa chỉ, phương tiện, hình thức công việc, các sắc thái tình cảm.
- Nghe phán đoán nội dung, tìm chủ đề và các thông tin đặc biệt.
- Nghe hiểu cốt chuyện, thuật lại cốt chuyện và nội dung chính.
1.2. Một số gợi ý khi nghe:
- Chuẩn bị tốt tâm lí trước khi nghe bằng cách:
+ Đọc trước thật kĩ nội dung yêu cầu, câu hỏi phần cần nghe (trên đề).
+ Đoán chủ đề bài nghe, liên tưởng các kiến thức về chủ đề nghe.
+ Chuẩn bị các từ vựng, cấu trúc có liên quan (theo phán đoán).
+ Đoán trước theo nội dung câu hỏi (có thể chính xác).
- Chuẩn bị cho bài làm bằng cách:
+ Liệt kê (trên nháp) thứ tự các câu hỏi theo đề bài.
+ Để khoảng cách giữa các câu hỏi sao cho có thể thay đổi được đáp án.
+ Điền nội dung đoán trước nếu có.


- Kĩ năng nghe:
+ Tập trung tối đa tinh thần, nhưng không quá lo lắng hay sốt sắng.
+ Chú ý nghe trọng âm, từ nhấn mạnh, điều lặp lại.
+ Suy luận phần không nghe được theo kiến thức về văn hóa, ngữ pháp, ngữ nghĩa.
- Hoàn thiện bài làm:
+ Kiểm tra các thông tin càn thiết, tính logic, hợp lí của các thông tin nghe được.
+ Kiểm tra lại tính tương thíc về ngữ nghĩa, ngữ pháp và văn phong của các đáp án.
+ Hoàn thành bài làm bằng việc suy đoán các đáp án không nghe được.
1.3. Một số địa chỉ hoặc phương pháp luyện nghe:
- Nghe trực tuyến trên các websites như: www.luyennghetienganh.com,
- Luyện nghe trực tuyến, ngoại tuyến các phần nghe của TOEFL, TOEFL iBT, IELTS,…
- Sử dụng các tài liệu nghe có ở các hiệu sách.
- Xem phim không phụ đề, không dịch,…
- Nghe bài hát (tốt nhất)
2. GIẢI BÀI TẬP VỀ PHÁT ÂM - PRONUNCIATION:
2.1. Đánh giá chung: Phần này kiểm tra khả năng nhận biết cách phát âm các chữ cái đ ược g ạch
dưới theo cách phát âm các nguyên âm, nguyên âm đôi, ba, các ph ụ âm, chùm ph ụ âm c ủa các t ừ có
trong chương trình hoặc liên quan đến chương trình Tiếng Anh THPT hi ện hành. Đ ể làm t ốt ph ần
bài tập này, thí sinh cần nắm vững:
- Bảng phiên âm quốc tế.
- Các tổ hợp chữ cái sản sinh ra các âm dễ gây nhầm lẫn.
- Các tổ hợp chữ cái sản sinh ra các âm đặc biệt.
- Quy tắc phát âm theo cách phát âm được giới thiệu ở sách giáo khoa Tiếng Anh 10, 11, 12.
2.2. Bảng phiên âm quốc tế:
TT
Nguyên âm
Nguyên
Phụ âm
Phụ âm hữu
Page 1/88LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

đơn
/i/
/ i: /
/e/
/æ/
/ɔ/
/ ɔ: /
/Λ/
/ ɑ: /
/ʊ/
/ u: /
/ә/
/ з: /

âm đôi
/ ei /
/ ai /
/ ɔi /
/ aʊ /
/ әʊ /
/ iә /
/ eә /
/ ʊә /


vô thanh
/p/
/f/
/θ/
/t/
/s/
/ʃ/
/ t∫ /
/k/
/h/

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

thanh
/b/
/v/
/δ/
/d/
/z/
/ʒ/
/ dʒ /
/g/
/l/
/m/
/n/
/ŋ/
/r/
/w/
/j/


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2.3. Một số nhóm âm thường được kiểm tra:
a. Tổ hợp các chữ cái tận cùng “ed”:
- Phát âm là /id/ nếu liền trước các tổ hợp chữ cái này là các phụ âm /t/ và /d/.

dụ:
started
/’sta:tid/;
acted
/’ æktid/;
lasted/’la:stid/;
listed/’listid/;
painted
/’peintid/;decided/di’saidid/;
provided/pr ә’vaidid/;
landed

/’lændid/;
added /’ædid/
Ngoài ra còn có các từ bất qui tắc cụ thể gồm: sacred /’seikrid/; hatred/’heitrid/;
crooked/’krukid/; beloved/bi’lΛvid/; wicked/’wikid/; naked/’neikid/
- Phát âm là /t/ nếu liền trước các tổ hợp chữ cái này là các phụ âm /k, f, s, ʃ, tʃ, p/.
Ví dụ: cooked/’kukt/; laughed/’la:ft/; glanced/’gl ænst/; washed/’woʃt/; watched /’wotʃt/;
stopped/’stopt/
- Các trường hợp còn lại phát âm là /d/.
Ví dụ: earned/’з:nd/; played/’pleid/; employed/im’ploid/; died/’daid/; moved/’muvd/
b. Tổ hợp các chữ cái tận cùng “s”:
- Phát âm là /s/ nếu liền trước của chúng là các âm /p,k,t,f,θ/.
Ví dụ: caps/’kæps/; peaks/’pi:ks/; laughs/’la:fs/; tenths/’ten θs/
- Phát âm là /z/ đối với các trường hợp còn lại.
Ví dụ: hands/’hændz/; ears/’i:rz/; boys/’boiz/; apples/’æplz/
c. Các cặp nguyên âm đơn:
Ví dụ: /i/ vs. /i:/; /e/ vs. /æ/; /ɔ/ vs. /ɔ:/; / Λ/ vs. /a:/; /ʊ/ vs. /u:/; /ә/ vs. /з:/
d. Các nguyên âm và phụ âm khác.
2.4. Một số bài tập luyện phát âm: phần thứ hai cuốn sách này
3. GIẢI BÀI TẬP VỀ TRỌNG ÂM - STRESS:
3.1. Đánh giá chung: Phần này kiểm tra cách xác định trọng âm chính của các t ừ đa âm ti ết các t ừ
vựng được kiểm tra thường có trong chương trình Tiếng Anh THPT hi ện hành. Để làm t ốt ph ần
bài tập này, học sinh cần nắm vững:
- Thế nào là trọng âm, trọng âm chính.
- Các quy tắc xác định trọng âm chính của từ.
- Phần phiên âm các từ vựng được giới thiệu ở sách giáo khoa Tiếng Anh 10, 11, 12.
3.2. Một số qui tắc đánh trọng âm:
a. Đối với các từ có 2 âm tiết.
- Trọng âm chính của các từ có hai âm ti ết thường rơi vào âm tiết thứ 2 đối với các động từ (tr ừ
trường hợp các âm tiết thứ 2 đó có chứa nguyên âm /ә/, /i/, ho ặc / әʊ/), và r ơi vào âm ti ết th ứ
nhất đối với các từ loại còn lại (trừ trường hợp âm tiết thứ nhất đó có chứa nguyên âm đ ơn /ә/).

Page 2/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

1.
appeal (v)
/ә’pi:l/
brother (n)
/’einsәnt/
/’brΛδә/ ancient
2.
appear (v)
/ә’pir/
color (n)
annual
/’ænjʊәl/
/’k Λlә/
3.
approach (v) /ә’prɔ:tʃ / dhoti (n)
/’hәʊti/ concave
/’kɔnkeiv/
4.
arrange (v)
/ә’reidʒ / father (n)
hardly

/ ’ha:dli /
/’f a:δә/
5.
decide (v)
/di’said/
mother (n)
/ ’nevә /
/’mΛδә/ never
- Đối với những từ có mang tiền tố, hậu tố, trọng âm chính của từ đó thường rơi vào âm tiết gốc.
1.
become
quickly
/ ’kwikli /
threaten
/ ’θretәn /
/ bi’kΛm /
2.
react
/ ri’ækt /
builder
/ ’bildә /
failure
/ ’feiljʊә /
3.
foretell
/ fɔ’tel /
lately
/ ’leitli /
daily
/ ’deili /

4.
begin
/ bi’gin /
actual
/ ’æktʊәl /
treatment / ’tri:tmәnt /
5.
unknown / Λn’knәʊn /
sandy
/ ’sændi /
ruler
/ ’ru:lә /
b. Đối với các từ có hơn 2 âm tiết
- Đối với các từ có hơn hai âm tiết, trọng âm chính thường rơi vào âm tiết thứ ba kể từ âm tiết
cuối.
1.
family
/’fæmili/
philosopher
/fi’lɔ:sɔfә/
biology
/bai’ɔ:lɔdʒi /
2.
cinema
/’sinәmә /
character
/’kæriktә/
democracy
/di’mɔ:krәsi/
3.

regular
/’regjʊlә /
interest
/’intәrist/
satisfy
/’sætisfai /
4.
singular
/’siŋgjʊlә /
internet
/’intәnet/
dedicate
/’delikeit /
5.
international
/intә’næʃәnәl/ different
/’difәrәnt/
philosophy
/fi’lɔ:sɔfi /
- Đối với các từ có tận cùng như “ian”, “ic”, “ience”, “ient”, “al”, “ial”, “ual”, “eous”, “ious”, “iar”, “ion”,
trọng âm chính thường rơi vào âm tiết liền trước của các tận cùng này – thứ 2 kể từ âm tiết cuối.
ian
physician
/ fi’ziksәn /
musician
/ mjʊ’ziksәn /
ic
athletic
/ eθ’letik /
energetic

/ enә’dʒetik /
ience
experience
/ iks’priәns /
convenience
/ kәn’veniәn /
ient
expedient
/ iks’pediәnt /
ingredient
/ in’gri:diәn /
al
parental
/ pә’rentәl /
refusal
/ re’fjʊzәl /
ial
essential
/ i’senʃәl/
confidential
/ kәnfi’denʃәl /
ual
habitual
/ hæ’bi:tʃʊәl /
individual
/ indi’vi:dʊәl /
eous
courageous
/ kɔ’rægәʊs /
spontaneous

/ spɔn’tænәʊs /
ious
delicious
/ de’li:ʃIәʊs /
industrious
/ in’dΛstriәʊs /
ion
decision
/ di’si:zn /
communication
/ kәmjʊni’keiʃn /
iar
familiar
/ fә’mi:liә /
unfamiliar
/ Λnfә’mi:liә /
- Đối với các từ có tận cùng “ese”, “ee’, “eer”, “ier”, “ette”, “oo”, “esque”, trọng âm chính thường rơi vào
chính các âm tiết chứa các tận cùng này.
ee
refugee
/ refjʊ’dʒi: /
employee
/ implɔi’i: /
eer
volunteer
engineer
/ endʒi’nIә /
/ vɔlΛn’tiә /
ese
Portuguese

/ pɔtjʊ’gi:s /
Vietnamese
/ vietnΛ’mi:s /
ette
ushrette
cigarette
/ sigә’ret /
/ Λʃ’ret /
esque
bamboo
/ bæm’bu: /
picturesque
/ piktʃә’res /
oo
kangaroo
/ kæŋ’gru: /
cukoo
/ kʊ’ku: /
oon
saloon
/ sæ’lu:n /
typhoon
/ tai’fu:n /
- Đối với các từ có tận cùng là “ate”, “fy”, “ity”, “ize”, trọng âm chính thường rơi vào âm tiết thứ ba kể
từ âm tiết cuối.
ate
dedicate
/ ’dedikeit/
communicate
/ kә’mjʊnikeit/

fy
classify
/ ’kla:sifai /
satisfy
/ ’sætisfai /
ity
ability
/ ә’bi:liti /
responsibility
/ respɔsi’bi:liti /
ize
recognize
/ ’rekɔgnaiz /
urbanize
/ ’ɜ:bәnaiz /
ety
society
/ sәʊ’saiәti/
anxiety
/ æŋ’zaiәti /
3.3. Một số bài tập luyện xác định trọng âm của từ: phần thứ hai cuốn sách này
4. GIẢI BÀI TẬP VỀ THÌ CỦA ĐỘNG TỪ - VERBS TENSES:
Page 3/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS


4.1. Đánh giá chung: Phần này kiểm tra việc xác định thì của động từ (theo các nhòm thì ngữ pháp
như The Present Tenses, The Past Tenses, The Future Tenses) dựa vào các ngữ c ụ th ể cho t ừng câu
hỏi cụ thể. Học sinh đặc biệt chú trọng đến ngữ cảnh của l ời nói, các d ấu hi ệu v ề th ời gian (tr ạng
từ, trạng ngữ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian) để xác định cho đúng cách chia c ủa đ ộng t ừ cho
trước. Cần nắm vững các yếu tố sau:
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn (The simple present tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn (The present progressive
tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành (The present perfect tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (The present
perfect progressive tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn (The simple past tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn (The simple past tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn (The past progressive tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ hoàn thành (The past perfect tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn (The simple future tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì tương lai tiếp diễn (The future progressive
tense).
- Cấu tạo, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành (The future perfect tense).
4.2. Cấu trúc ngữ pháp khác:
- Sử dụng thì hiện tại (đơn, tiếp diễn) để nói về tương lai.
- Sử dụng thức bị động cho các động từ..
- Sử dụng câu trực tiếp, gián tiếp.
- Sử dụng câu điều kiện (loại 1,2,3, loại trộn 1,2, loại đặc bi ệt).
- Sử dụng các hình thức đảo ngữ.
- Sử dụng câu giả định:
+ Giả định với Wish, Would rather.
+ Giả định với As if, As though
+ Giả định với “It be ADJ that S (should) V”

+ Giả định với “S1 V1 that S2 (should) V2”
4.3. Một số bài tập chia động từ: phần thứ hai cuốn sách này
5. GIẢI BÀI TẬP VỀ TỪ BIẾN THỂ - DERIVED WORDS:
5.1. Đánh giá chung: Phần này kiểm tra kiến thức của học sinh về các từ bi ến thể c ủa từ v ựng t ừ
một từ gốc như Động từ - Danh từ - Tính từ - Tr ạng t ừ - Ti ền t ố - H ậu t ố: Các ki ến th ức v ề tr ật t ự
từ, cách sử dụng, cách cấu tạo các từ phái sinh. Học sinh cần nắm:
- Kiến thức về từ loại.
- Một số tiền tố, hậu tố thông dụng.
- Một số thành ngữ, cụm ngữ cố định trong tiếng Anh.
- Yếu tố văn hóa của các nước nói tiếng Anh.
- Từ vựng xuất hiện trong các bài học sách giáo khoa Tiếng Anh 10, 11, 12.
5.2. Một số bài tập xác định từ loại: phần thứ hai cuốn sách này
6. GIẢI BÀI TẬP VỀ NHẬN DIỆN LỖI - ERROR IDENTIFICATION:
6.1. Đánh giá chung: Yêu cầu của phần bài tập này nhằm kiểm tra kiến thức của học sinh về r ất
nhiều mảng kiến thức như; ngữ pháp, từ vựng, sự hòa hợp của các y ếu t ố c ấu thành câu, m ạo t ừ,
giới từ, các kiến thức về cụm từ, mệnh đề,... Để giải quyết yêu cầu của phần bài t ập này h ọc sinh
phải nắm được:
- Từ loại, cấu tạo, số từ, cách sử dụng, chức năng ngữ pháp.
- Từ phái sinh, từ ghép, trật tự từ.
- Các hình thức ngữ pháp phù hợp với từ loại, ngữ nghĩa, tình thái của từ loại.
- Thì của động từ, thành ngữ, các ngữ cố định.
- Sự hòa hợp các thành tố của câu, các yếu tố ngữ pháp.
Page 4/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS


- Mệnh đề, các liên từ dùng cho mệnh đề, đại từ.
6.2. Hình thức bài tập xác định từ loại:
a. Xác định một trong bốn phần gạch dưới bị sai:
- Xác định từ loại, số từ, thì của động từ, các hình thái mệnh đề,…
- Loại trừ các phần logic về ngữ pháp, ngữ nghĩa, chức năng từ vựng,…
b. Xác định lỗi ở mỗi dòng:
- Xác định từ loại, số từ, thì của động từ, các hình thái mệnh đề,…
- Loại trừ các phần logic về ngữ pháp, ngữ nghĩa, chức năng từ vựng,…
- Chú ý các từ loại như:
+ Mạo từ, danh từ đếm được, không đếm được, số ít, nhiều.
+ Lỗi về chính tả,…
6.2. Một số bài tập xác định từ sai: phần thứ hai cuốn sách này
7. GIẢI BÀI TẬP VỀ TỪ CHỨC NĂNG – PARTIAL FILLING:
7.1. Đánh giá chung: Yêu cầu của bài tập này nhằm kiểm tra các kiến thức c ủa h ọc sinh v ề các t ừ
vựng chức năng như mạo từ, giới từ, cụm ngữ cố định, thành ngữ,... Bài tập này yêu c ầu đi ền t ừ
khuyết vào câu còn chưa hoàn tất. Để làm tốt bài tập này, học sinh cần:
- Kiến thức về từ loại, đặc biệt chú ý tới các partials (từ chức năng).
- Động từ giới từ, động từ cụm, các ngữ cố định, các thành ngữ.
- Cách sử dụng các mạo từ.
- Từ loại, số từ, lỗi chính tả khi viết.
- Từ vựng xuất hiện trong các bài học sách giáo khoa Tiếng Anh 10, 11, 12.
7.2. Một số bài tập về từ chức năng: phần thứ hai cuốn sách này
8. GIẢI BÀI TẬP VỀ TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP - LEXICO GRAMMAR:
8.1. Đánh giá chung: Bài tập này nhằm kiểm tra kiến thức của học sinh về các mảng ki ến th ức
như; mạo từ, giới từ, ngữ pháp, sự hòa hợp của các yếu tố c ấu thành câu, c ụm t ừ, m ệnh đ ề, thành
ngữ,... Để giải quyết yêu cầu của phần bài tập này học sinh phải nắm được:
- Từ loại, cấu tạo, số từ, cách sử dụng, chức năng ngữ pháp.
- Từ phái sinh, từ ghép, trật tự từ.
- Các hình thức ngữ pháp phù hợp với từ loại, ngữ nghĩa, tình thái của từ loại.

- Thì của động từ, thành ngữ, các ngữ cố định, nguyên thể, danh động từ,...
- Sự hòa hợp các thành tố của câu, các yếu tố ngữ pháp.
- Mệnh đề, các liên từ dùng cho mệnh đề, đại từ.
- Câu giao tiếp, các tình huống ngôn ngữ.
- Các yếu tố văn học, nhân vật nổi tiếng, văn hóa, các mẫu câu.
8.2. Một số bài tập về ngữ pháp và từ vựng MCQs: phần thứ hai cuốn sách này
9. GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐỌC ĐIỀN KHUYẾT - GAPS FILLING:
9.1. Đánh giá chung: Bài Để giải quyết yêu cầu của phần bài tập này học sinh ph ải có ki ến th ức
ngữ pháp tốt, vốn từ vựng khá, hiểu được các thành ngữ, đặc bi ệt ph ải n ắm đ ược càng nhi ều c ụm
từ, ngữ cố định càng tốt. Phần bài tập này thường kiểm tra các kiến thức:
- Kĩ năng sử dụng từ vựng (cụm từ; collocations;...)
- Kĩ năng sử dụng trật tự từ, mối quan hệ từ vựng,các ngữ cố định, thành ngữ.
- Hiểu biết về thì, mệnh đề và các yếu tố văn hóa.
- Sự hòa hợp các thành tố của câu, các yếu tố ngữ pháp.
- Mệnh đề, các liên từ dùng cho mệnh đề, đại từ.
9.2. Một số bài tập về đọc điền khuyết: phần thứ hai cuốn sách này
10. GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐỌC HIỂU - READING COMPREHENSION:
10.1. Đánh giá chung: Để làm tốt loại bài tập đọc hiểu chúng ta cần phân tích và chia nhóm các
loại câu hỏi, vân dụng các kĩ năng gi ải các nhóm câu h ỏi c ụ thể đ ể hoàn thành bài t ập. Thông
Page 5/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

thường, bài tập đọc hiểu gồm hai bài đọc với chừng 10 câu hỏi kèm theo thu ộc các nhóm câu h ỏi
cụ thể sau:

Type 1: Vocabulary questions:
Khái quát: Identify vocabulary meaning (3 – 5 questions/ 1 passage).
Câu hỏi:
- The word/ phrase “X” is closest in meaning to
.
- The word/ phrase “X” could/ can be best replaced by
.
- The word/ phrase “X” probably means
.
Type 2: Reference questions:
Khái quát: Identify the referent a reference word “refers to” (0 – 2 questions/ 1 passage).
Câu hỏi:
- The word/ phrase “X” refers to_ ____.
Type 3&4: Factual & negative factual questions:
Khái quát: Choose an answer that is true or untrue according to the passage
Factual (3-6 questions/ 1 passage); Negative factual (0-2 questions/ 1 passage)
Câu hỏi: Factual:
- Which of the following statements is TRUE of
?
- It is indicated in the passage that
.
- According to the passage,
_____.
Negative factual:
- Which of the following statements is NOT TRUE of________?
- All of the following statements are true EXCEPT ____.
Type 5: Sentence simplification questions:
Khái quát: Find the best replacement of key information from long and complex sentences (1
question/ 1 passage).
Câu hỏi: Which of the sentences below best expresses the essential information in the

highlighted sentence in the passage?
Type 6: Prose Summary: Complete a summary of a passage (1 question/ 1 passage).
Type 7: Classify, categorize, organize information questions:
Khái quát: Categorize specific facts in the passage (1 question/ 1 passage).
Type 8: Inference questions:
Khái quát: Make inferences, form generalizations and draw conclusions based on what is
implied in a passage (0-2 questions/ 1 passage).
Câu hỏi:
- It is implied in the passage that
.
- It can/ could be inferred from the passage that
.
- It is suggested in the passage that
.
Type 9: Rhetorical purpose questions:
Khái quát: Recognize why an author explains concept in a certain way (0-2 questions/ 1
passage)
Câu hỏi:
- Why does the author state X?
- Why does the author mention X?
- The author mentions X in order to
.
10.2. Một số bài tập về đọc hiểu: phần thứ hai cuốn sách này
11. GIẢI BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỔI CÂU - SENTENCE TRANSFORMATION:
11.1. Đánh giá chung: Phần bài tập này nhằm kiểm tra tổng hợp kiến thức ngữ pháp, t ừ vựng,
năng lực sử dụng ngôn ngữ, và các kiến thức về văn hóa của người học. Bài t ập này g ồm 5-10 câu
hỏi được phân chia theo thang nhận thức, căn cứ vào yêu c ầu v ề chu ẩn ki ến th ức kĩ năng theo qui
định của chương trình. Nhìn chung các câu hỏi phần này chủ yếu d ựa vào các hình th ức chuy ển đ ổi
câu như:
- Chuyển đổi câu dựa vào thì của động từ.

- Chuyển đổi câu dựa vào các hình thức câu so sánh.
- Chuyển đổi câu dựa vào kĩ năng sử dụng từ vựng: từ, cụm từ, thành ngữ hay cấu trúc cố
định.
- Chuyển đổi câu dựa vào hình thái lời nói: trực tiếp – gián tiếp; chủ động – bị động; lối nói
trần thuật – đảo ngữ, nhấn mạnh; ...
Page 6/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

- Chuyển đổi câu dựa trên nền tảng kiến thức về cụm từ và mệnh đề (nguyên nhân; nhượng
bộ; mục đích; tác động và hiệu ứng; mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian; mệnh đề lược; câu
chẻ; mệnh đề điều kiện; quan hệ;...)
11.2. Cấu trúc cụ thể:
11.2.1. Time lines: Dòng thời gian
1. Simple Past vs. Present Perfect
Eg.
1. They last met 5 years ago.
They haven’t________________________________________________.
2. The last time he ate this kind of food was when he was in Ha Long.
He hasn’t____________________________________________________.
3. She has never had dinner out since 2015.
He last______________________________________________________.
4. We haven’t gathered for 5 months.
The last time_______________________________________________.
2. Before vs. The first/ second/… time:

Eg.
1. This is the first time they have ever eaten snails.
They haven’t_______________________________________________.
2. It is the second time he has ever met her.
He has______________________________________________________.
3. She has never had dinner out before.
This is the__________________________________________________.
4. We haven’t gathered as a close-knit family before.
It is the_____________________________________________________.
11.2.2. Comparisons: Dựa theo cấu trúc so sánh
1. Comparative vs. (negative) Positive:
Eg.
1. Apples are cheaper than oranges.
Apples are _________________________________________.
2. He drove more carefully than his brother.
His brother didn’t _________________________________.
2. Superlative vs. Comparative:
E.g.
1. He is the best at English in my class.
He is better ________________________________________.
2. He answered the most intelligently in his group.
He answered more ________________________________.
3. Superlative vs. Positive:
E.g.
1. He is the best at English in my class.
No one _____________________________________________.
2. He answered the most intelligently in his group.
No other pupil _____________________________________.
4. Comment sentences:
E.g.

1. It is the biggest party I have ever had.
I have never ________________________________________.
2. He has never met any more kind-hearted person than Mary.
Mary ________________________________________________.
11.2.3. Subjunctives: Thức giả định
1. Wish:
E.g.
1. I am sorry I missed your birthday party.
I wish _______________________________________________.
2. It is a pity that my wife couldn’t come.
I wish _______________________________________________.
2. Conditional sentences:
E.g.
1. I am not rich enough to do the charity.
Page 7/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

If I were_____________________________________________.
2. The sea was too rough for us to go swimming.
We would have _____________________________________.
11.2.4. Emphasis: Thức nhấn mạnh
1. Cleft sentences:
E.g.
1. He was sentenced to death.

It was he who ________________________________________.
2. We had met with a very handsome boy.
It was a ______________________________________________.
3. She left on a rainy day.
It was on______________________________________________.
2. Inversions:
E.g.
1. He can hardly finish his project in time.
Hardly can ________________________________________.
2. As soon as she put down the phone, her boss rang back.
Scarcely had ______________________________________.
3. We didn’t reacognize him until he put off his mask.
Not until___________________________________________.
11.2.5. Passive voice: Thể bị động
E.g.
1. He bought his new shoes when he was on holiday.
His new shoes ____________________________________.
2. Don’t tough that wire.
That wire ________________________________________.
3. You must clean the machine every time you use it.
The machine______________________________________.
11.2.6. Indirect speech: Câu gián tiếp
E.g.
1. “Why don’t we go out for dinner?” said Lary.
Lary suggested __________________________________.
2. “If I were you, I would buy a new car, Harry” he said.
He advised ______________________________________.
3. “Don’t forget to buy me a sandwich on your way back, Peter”, said Matt.
Matt reminded__________________________________.
11.2.7. Structures: Dựa theo các cấu trúc

1. Reason:
E.g.
1. Beacause of the thick fog, he canceled his hiking trip.
Because the ______________________________________.
2. She failed because of her laziness.
Because she ______________________________________.
3. The heavy rain prevented us from going out.
Because of the____________________________________.
2. Effects:
E.g.
1. He was too young to join the army.
He was not old __________________________________.
2. She was such a nice girl that we loved her very much.
She was so ______________________________________.
3. There were so many applicants that we could provide enough room fro all.
So many _________________________________________.
3. Concession:
E.g.
1. He led a simple life though he was very well-known.
However well-known ___________________________.
2. Despite the bad weather, we enjoyed the match thoroughly.
Although the weather __________________________.
Page 8/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS


3. Disabled as she was, she lived happily and thought poositively.
No matter how__________________________________.
11.2. Một số bài tập về viết chuyển đổi câu: phần thứ hai cuốn sách này
12. GIẢI BÀI TẬP VỀ VIẾT LUẬN – ESSAY WRITING:
12.1. Đánh giá chung: Phần này yêu cầu học sinh viết essay (bài luận) để bàn về một vấn đề c ụ
thể như: đời sống, môi trường, vấn đề xã hội, nhiên li ệu, ô nhiễm, lối s ống, các v ấn đ ề c ủa th ời
đại, đời sống học đường, giáo dục, y tế, bảo vệ thiên nhiên, đô thị hóa, toàn cầu hóa,... Học sinh cần
nắm được các yêu cầu:
- Cấu trúc một essay ( trên 200 từ - từ 4 đoạn văn trở lên).
- Cấu trúc hành văn, mối liên kết, lập luận.
- Cách sử dụng ngôn ngữ, lối phân tích: đưa vấn đề - giải thích – chứng minh – ví dụ.
- Liên từ, mệnh đề, các yêu cầu lập luận: Topic – Main idea – Main dea - ... – Conclusion
- Các kĩ năng cụ thể sau:
12.2. Kĩ năng viết luận cụ thể:
12.2.1. Writing Essay: Kĩ năng viết bài văn
a. Writing process: Tiến hành viết
Đây là bước chuyển hóa từ các ý tưởng (đã làm ở phần chuẩn bị trên đây) thành m ột bài
viết hoàn chỉnh (sản phẩm cuối cùng). Tuân thủ 5 bước sau:
Five Writing Steps:
1. Open your notebook and word processor.
2. Write the topic sentence, supporting sentences, and closing sentence.
3. Write clear and simple sentences to express your meaning.
4. Focus on the main idea of your essay.
5. Use the dictionary to help you find additional words to express your ideas.
b. Editing Essay: Sửa lỗi bài viết gồm 2 bước sau:
* Grammar and Spelling: Chữa các lỗi ngữ pháp và chính tả
1. Check your spelling.
2. Check your grammar.
3. Read your essay again.

4. Make sure each sentence has a subject.
5. See if your subjects and verbs agree with each other.
6. Check the verb tenses of each sentence.
7. Make sure that each sentence makes sense.
* Style and Organization: Chữa các lỗi về hành văn
1. Make sure your essay has a topic sentence.
2. Make sure your supporting sentences focus on the main idea.
3. Make sure you have a closing sentence.
4. Check that all your sentences focus on the main idea.
5. See if your essay is interesting.
12.2.2. Useful expressions: Những liên từ, hay các cụm từ hữu ích khi viết bài văn:
Useful expressions
Sequencing/ Listing
First of all, First(ly), Initially, To begin with; Second(ly); Third(ly);
Next; Then; After that (this); Following this (that); Finally; The
first reason is…/ The second is…; Last but not least…
Adding to what you have Also, Furthermore, In addition, Additionally, Moreover, Besides, As
said
well as, Similarly, not only…but also…, even beside this/ that
Contrasting
In contrast to this, On the contrary, In contrast, Conversely, On the
other hand, While, Whereas, However, Despite/ In spite of,
Although, Even though, Otherwise, Nonetheless
Expressing similarity
Similarly; Likewise, In the same way
Showing results
As a result, As a consequence, Consequently, Hence, Thus,
Page 9/88LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

Therefore, So
Giving examples
For example, For instance, In particular, Particularly, That is to say,
Namely, Such as
Restating
In other words, That is to say, To put it simply
Inferring
In other words, In that case, or else, Otherwise
Summarizing
In summary, To sum up, To conclude, To recapitulate, In
conclusion, In short, In brief, In a nutshell, Lastly, Finally
12.2.3. Kinds of Essays: Các loại bài văn cơ bản
1. Definition Essays: Bài văn để định nghĩa về một sự vật, hiện tượng.
e.g.
Write an essay giving the definition of a pest.
2. Classification Essays: Bài văn để nhóm, hay phân loại các s ự vật, hi ện tượng.
e.g. Write an essay discussing two types of energy resources.
3. Description Essays: Bài văn miêu tả về một sự vật, hiện tượng.
e.g.
Write an essay to talk about your most favorite subject.
4. Compare and Contrast Essays: Bài văn đề diễn tả sự so sánh hay tương phản về các sự
vật, hiện tượng.
e.g.
Write an essay comparing the weather in Vancouver and Halifax.

5. Sequence Essays: Bài văn mô tả một chuỗi, hay một tiến trình của sự vật, sự vi ệc.
e.g. Write an essay outlining how a person becomes the prime minister.
6. Choice Essays: Bài văn mô tả sự chọn lựa.
e.g. Write an essay stating whether you would prefer to play hockey or lacrosse.
7. Explanation Essays: Bài văn để giải thích
e.g. Write an essay explaining why so many Europeans moved to Canada during the
nineteenth century.
8. Evaluation Essays: Bài văn để đánh gia về sự vật, hiện tượng.
e.g. Write an essay evaluating whether pesticides should be used on farms.
9. For and Against Essays: Bài văn để nói về sự tán đồng và phản đối.
e.g. Write an essay to show your opinion on the saying “____”.
10. Graph, Chart, Diagram Essays: Bài văn để phân tích bảng biểu, số li ệu.
e.g. Write an essay evaluating whether pesticides should be used on farms.
12.2.4. Marking scheme: Tiêu chí chấm bài
Mô tả tiêu chí đánh giá
Điểm tối đa
1
Bố cục
0,4
Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc
Bố cục hợp lý, rõ ràng, phù hợp yêu cầu của đề bài.
Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận
2
Phát triển ý
0,25
Phát triển ý có trình tự logic
Có dẫn chứng, ví dụ, đủ để bảo vệ ý kiến của mình.
3
Sử dụng ngôn từ
0,3

Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung.
Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại
Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
4
Nội dung
0,3
Đủ sức thuyết phục người đọc.
Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận.
Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%
Ngữ pháp, dấu câu và chính tả; Sử dụng đúng dấu câu
5
Chính tả: Viết đúng chính tả.
0,25
Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi trừ 1% điểm bài viết.
Page 10/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi.
Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp.
Tổng

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

1,5

Page 11/88LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

PHẦN THỨ HAI

BÀI TẬP THỰC HÀNH
BÀI TẬP VỀ NGHE – LISTENING SKILLS

LISTENING 1
You will hear a conversation at the customs in Gatwick Airport TWICE. As you listen, fill in the form
below. (write your answers in capital letters)
Last name: (1)… BUTCHER … First name: (2)… ANTHONY …… Sex: (3)… MALE …
Occupation: (4)… A STUDENT.. Date of birth: (5)… 14 APRIL 1966…
Nationality: (6)… ITALIAN …….. Reason for travel in the UK: (7)… TO STUDY ENGLISH …….
Person to stay with in England: (8)..... A BROTHER...............
Address in the UK: (9)… 35…...... Halefield road, Tottenham, (10).......... LONDON........
LISTENING 2
Section I: Question 1-10 .You will hear a conversation on opening a bank account. Listen and write
NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
OPENING A BANK ACCOUNT
Type of student account: the (1) current account.
Full name of applicant: Elme Lewis
Date of birth: (2) 14th February 1982.
Current address: (3) Smithfield Drive
Telephone: 798643. A student account offers: an account book and (4) connect card

Interest: < £600:(5) 4.5%; ≥ £600: 5.5%.
Overdraft: (6) £300
Documents: passport, (7) a reference letter
Identity (security problem): Name of (8) little sister: Emma
Statement: Every (9) month
Special request: Open (10) Internet bank account as well
Section II: Question 11-20. You will hear a man giving a talk about grass roofs on roof tops of
building. Listen and choose the correct answer marked A, B, or C.
11. Green products are aimed at_________. A. people who can afford to pay higher prices.
B. the young who are very environmentally aware.
C. those who care more about environment.
12. Grass roofs have been used_________. A. on buildings in Europe
B. on homes and other buildings. C. mostly on residential buildings
13. On the grass roof, soil or crushed stones are laid directly on top of_________.
A. the insulation and drainage layer.
B. the waterproof underlay.
C. the wooden roof deck.
Question 14-20: Complete the notes below. Write ONLY ONE WORD for each answer.
Type of roof
Advantages
Disadvantages
Verdict
Grass roof
(14) cooler in summer; Warmer in (17) unattractive
Highly
winter; Little (15) maintenance
appearance in winter
recommended
Encourages (16) biodiversity
Absorb water run-off

Tiles
(18) tidy appearance
(19) heat absorption
Not recommended
Thatched roof Good insulators
Very (20) pricy/ pricey Not ideal for cities
LISTENING 3
Section 1. Listen and complete the form below. Write NO MORE THAN ONE WORD OR A NUMBER for
each answer. Question 1-5:
PAN ASIAN AIRWAYS - LOST PROPERTY REPORT FORM
Full name: Kirsty Allen.
Address: (1) 48 Windham Road, Richmond.
Postcode (2) RI6 GH7
Home Tel: 020 8927 7651. Mobile. Tel: (3) 07754 897 432
Flight number (4) PA 365
Seat number: (5) E6. New York - London Heathrow
Page 12/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

Question 6-8: Choose THREE letters from A to F. What items did Kirsty’s bag contain?
A. 17 pounds
B. Pens
C. Her passport
D. A book

E. 200 dollars
F. Her house keys
Question 9-10: Choose a letter (A, B, C, or D) that correctly answer questions 9 and 10.
9. What has Kirsty done regarding to the loss of her credit card?
A. informed the police but not the credit card company.
B. informed the credit card company but not the police.
C. informed both the police and the credit card company.
D. informed neither the police nor the credit card company.
10. What must Kirsty do after the call regarding to her lost handbag?
A. Call back after one hour and a half. B. Just wait for a call back
C. Call back after one hour and a half if she has heard nothing.
D. Call back the next day if she has heard nothing.
Section 2. Choose the correct answer.
11. The Counseling Service may contact tutors if _______________.
A. they are too slow in making assignments
B. they give students a lot of work
C. they don’t inform students about their progress
D. they take students out too much
12. Stress may be caused by _____________.
A. new teachers
B. time pressure
C. unfamiliar matter
D. new teaching methods
13. International students may find stress difficult to handle because ______________.
A. they lack support from family and friends
B. they don’t have time to make friends
C. they find it difficult to socialize
D. they are too shy
14. A personal crisis may be caused by ______________.
A. studying for too long overseas

B. problems in the student’s country
C. disruptions to personal relationships
D. homesickness
15. Students may lose self- esteem if ______________.
A. they have to change courses
B. they don’t complete a course
C. their family puts too much pressure on them D. they have to work part-time
16. Students consult Glenda Roberts if ______________.
A. their general health is poor
B. their diet is too strict
C. they can’t eat the local food
D. they become obese
17. Students in financial difficulties can receive ______________.
A. assistance to buy books
B. a loan to pay their course fees
C. a no-interest loan to cover study expenses
C. financial help from their friends
18. Loans are also available to students who______________.
A. can’t pay their rent
B. need to buy furniture
C. can’t cover their living expenses
D. need to buy reference books
19. The number counseled by the service last year was ______________.
A. 214
B. 240
C. 2,600
D. 340
20. The speaker thinks the Counseling Service ______________.
A. has been effective in spite of the staff shortages B. is under-used by students
C. has suffered badly because of staff cuts

D. is not very effective
LISTENING 4
Part 1: Questions 1 – 10
Page 13/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

Questions 1 – 4: Complete the form below. Write ONE WORD ONLY for each answer.
HOUSE SERVICE INFORMATION
Name: Barbara Hill.
Location: (1) Southwest London Postcode: SW105
Rooms: two (2) double bedrooms. The other room used as: an (3) office
Downstairs: kitchen-dinner, conservatory, and (4) lounge. Pets: 2 dogs and 3 cats
Questions 5 – 7: Choose the best answer.
5. Which of these extra services does the agent agree to do?
A. Change the bed linen
B. Do some gardening work
C. Clean the grass
6. What does the customer want cleaned every three months?
A. Curtains
B. Carpets
C. Mats
7. What does the customer want done with clothes?
A. Wash and iron the clothes
B. Clean and dry the clothes

C. Iron the clothes
Questions 8 – 10: Complete the sentences below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each
answer.
8. The agent’s address is 12 _ Amyes ____ Road.
9. Her house will get cleaned next ___ Thursday __.
10. The maximum time of cleaning service is __ hours _____.
Part 2: Questions 11 – 20. Complete the information about the museum. Write NO MORE THAN
THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
Jamestown Museum of Art. Information for Visitors
Entrance fees: Adults $ (11) 15 Children $ (12) 11
Entrance is free for senior citizens on (13) Tuesday
Hours: Tuesday – Thursday: 11:00 a.m. – 5:00 p.m. Friday: 11:00 a.m. – 7:00 p.m.
Saturday – Sunday: 10:00 a.m. – 6:00 p.m. Mondays and holidays: closed
The map of the Museum

14. Modern art 15. City Gallery 16. Portraits 17. East Room 18. art reproductions
Notice to museum visitors.
The following areas are restricted. Hall of History: Closed for (19) repairs.
Will reopen in April. (20) Second floor: Museum staff offices. Employees only. All others must have
an appointment.
LISTENING 5
Part 1: Questions 1 – 10. Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR
A NUMBER for each answer.
Address
Rooms
Facilities
Providing
Price
Problem
3 bedrooms, a Example:

Internet &
$(1) 435
Garden: too big
bathroom,
restaurant
utilities
to clean up
Beatle Road
and a living
room
Oakington
3 bedrooms, a Shared living room, Living room
$400/$340 Due to some
Avenue
(2) kitchen,
bathroom, kitchen,
furniture
shared facilities,
(onand a living
and (3) washing
it seems (4)
Page 14/88


LIENSON HIGH SCHOOL

campus)
Mead Street
Devon Close
(oncampus)


room
2 bedrooms, a
living room,
and a study
a bedroom, a
living room, a
study, and a
dining hall

LAP THACH – VINH PHUC

machine
(5) TV and VCR
(8) lamp

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

(6)washbasi
n

$600

(9) evening
meals

$500

inconvenient
sometimes a

little bit
(7)noisy
without (10)
bathroom

Part 2: Questions 11 – 15. You will hear Anita Burroughs, an ice-skater, being interviewed about her
work. For each question, choose the correct answer A, B, or C.
11. What problem did Anita have when ice-skating as a child?
A. There was nowhere to practise. B. She couldn’t find a good teacher.
C. The clothes were expensive.
12. She says she often does shows
A. seven days a week.
B. more than once a day.
C. all summer.
13. What does Anita find most difficult about her job?
A. The performances are tiring.
B. Practising is very hard work.
C. She misses her family.
14. How does Anita feel about doing radio interviews?
A. She prefers them to TV interviews.
B. She doesn’t know what to say.
C. She looks forward to them.
15. To be a professional ice-skater like Anita, you should
A. work well in a team.
B. remain serious on the ice.
C. be a good leader.
Part 3: Questions 16 – 20. You will hear five different people talking about a famous person. For
Questions 16 – 20, choose from the list (A-F) what each speaker’s opinion of the celebrity is. Use the
letters only once. There is one extra letter which you do not need to use.
A. He doesn’t have any talent.

Speaker 1
D 1
6
B. He deserves sympathy.
Speaker 2
F 1
7
C. He has interesting ideas.
Speaker 3
C 1
8
D. He won’t be famous for long.
Speaker 4
A 1
9
E. He has a bad influence on young people.
Speaker 5
B 2
0
F. He annoys a lot of people.
LISTENING 6
You are going to hear a talk about security in the UK. Listen to the talk and complete the statements
below by writing no more than THREE words in the spaces provide. You will hear the talk TWICE.
Don’t carry more (1) cash than you need for daily expenses.
When you stay at a hotel, ask the (2) manager to keep your valuables in hotel (3) safe.
Don’t keep a note of the serial (4) numbers together with your traveler’s cheques.
You should carry wallets and purses in an (5) inside pocket or a handbag.
Your passport, (6)travel tickets and other important documents should be taken special care of.
You can leave your (7) heavy luggage in a luggage office at most large stations and pick it up later.
It’s necessary to keep the receipt and check the (8) opening hours when you leave your luggage at

the station.
The (9) Lost Property Office can be found at both (10) the airport and the station.
LISTENING 7
Page 15/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

You are going to listen to this telephone conversation between JON and JANICE and answer the
questions. You should write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer. You will
hear the recording TWICE.
- Areas dealt with: (1) (the) city centre/ center (itself), North suburbs
- Rent: from (2) £250 to £ 500 a month. Depends on: the area. Availability (3) (a) garden garage
- Properties available: West Park Road; rent (4) £325 a month; including (5) (the) water bill
Tithe Road: rent £ 380 a month; including (6) (the) telephone/ phone rental
- Viewing arrangements: meet at office on (7) Wednesday/ Wed afternoon at 5.00 pm.
- Need: letter from bank; reference from your (8) employer.
- Must: give (9) two/ 2 weeks’ notice of moving in give; deposit of (10) one/ 1 month(‘s) rent.
Pay for contract
LISTENING 8. You will listen to each part TWICE.
Part 1: Questions 1 – 10
Questions 1 – 4: Choose the correct letter A, B, or C.
1. What is the name of the language school?
A. The George School of English
B. The Edinburgh School
C. The Gordon Language School

2. Where is the interview?
A. Room 6
B. Room 16
C. Room 60
3. What is the student’s name?
A. Martina
B. Maria
C. Merinda
4. What is the teacher’s name?
A. Peter Burton
B. Piers Merson
C. Paul Barton
Questions 5 – 10: Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A
NUMBER for each answer.
REGISTRATION
NAME: (5) (Martina) ECHEVARRIA NATIONALITY: (6) Argentine/ Argentinian AGE: (7) 20/
twenty
OCCUPATION: (8) (a) student
ADDRESS: (9) 62 Canada Street, London SW 127 TH
TELEPHONE NO. (10) 01817648943
Part 2: Questions 11 – 20
Questions 11 and 12:
11. Choose TWO letters A–E. Which TWO things does the speaker mention about public clocks? C/E
12. The fact that they are in any order.
A. old
B. accurate C. useful
D. beautiful
E. free
F. noisy
Questions 13 – 20: Complete the table below. Write NO MORE THAN THRE WORDS AND/OR A

NUMBER for each answer.
City
Name
First year
Special feature
Favourite aspect for
of service
speaker
London
Big Ben refers to the 1859
Biggest bell in England
it is very
(13) main bell
(14) well-known
Vancouver
(15) (the) Steam
(16) 1977 Whistle sounds on the
It is charming
Clock
quarter hour
Strasbourg
Strasbourg
1842
The clock tells the story of It is a
Cathedral clock
the (17) human journey
(18) work of art
Tehran
(19) (the) Flower
2005

Run by a (20) computer
It is an unusual
Clock
design
LISTENING 9
Section 1: Question 1-10
Question 1- 4: Choose the best answer to each question.
Page 16/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

1. Where does the conversation take place?
A. in an office
B. in a bookstore
C. at a bus stop
D. in front of a ticket booth
2. Which office helps overseas students with their particular problems?
A. Sport Club
B. Union Societies C. Accommodation Office D. Welfare Office
3. What kind of sport doesn’t the student mention?
A. basketball
B. badminton
C. wrestling
D. motor racing
4. Where can the Filipino student find his compatriots at the school?

A. Training sessions
B. Filipino Society C. Badminton court D. Basketball team
Question 5-10: Fill in the gaps numbered 5-10
Name: CAESAR; Surname: (5) Bautisto; City: (6) Manila; Subject: (7) Development Economics;
Length of the course: (8) one year; Job in the future: (9) UN project adviser;
Reason for choosing this university: (10) a good reputation in economics;
Section 2: Question 11-20
Question 11-16: Answer the question by writing a word or a phrase.
11. When does the student have to move out of his present accommodation? In 2 weeks
12. For how long did the college offer him a temporary room?
one month
13. Circle the problem that the student has now.
A. No friends
B. No money and no place to live in
C. Homesick
D. No luggage
14. Circle the help that the Welfare Office can give.
A. To provide long-term accommodation for him.
B. To contact the accommodation service.
C. To subsidize his rent payments.
D. To offer him a grant.
15. Where could the student get money?
A. From a bank
B. From a landlord
C. From the British Council
D. From the Student Union
16. How much could the student get as an emergency loan?
A. Up to ₤200
B. About ₤ 250
C. ₤220

D. ₤2,000
Question 17-20: Write a word or a number in spaces provided.
17. Would the Union be able to provide a long-term emergency accommodation? No
18. How much money does the student have left?
₤90
19. Will the student apply for an emergency loan?
Yes
20. How does the student feel after taking with the welfare officer?
Optimistic
LISTENING 10
PART 1: Questions 1 – 5. Listen and complete the form below. Write no more than two words and/or
a number for each answer.
Good Moves Accommodation Agency
Call taken by: BEN; Name: (1) Clarice Willard; Telephone: (2) 0192 873 4566;
Heard about us from: (3) family member; Number of people: (4) 2/two;
Type of accommodation preferred: (5) flat/apartment.
PART 2: Questions 1 – 5. Listen and choose the correct letter, A, B or C
1. How long will it take to get to Paris?
A. about one hour
B. about three hours
C. about four hours
2. What should passengers do with their passports?
A. leave them with their steward B. lock them away
C. carry them at all times
3. When should passengers be in the restaurant car for dinner?
A. 7.45 p.m.
B. 8.00 p.m.
C. 8.15 p.m.
Page 17/88LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

4. What will the passengers do when the train gets to the Italian border?
A. change trains
B. go on a tour
C. have lunch in a local cafe’
5. What should passengers not do?
A. eat their own food on the train B. open their cabin window
C. leave the train before it gets to Italy
PART 3: Questions 1 – 5. Listen and choose the correct letter, A, B, C or D
1.
A. Her concerns were expressed.
B. She wonders if the concert was good.
C. The music was fantastic.
D. She wandered about during the night.
2.
A. In a bus station B. In a post office
C. In an airport
D. In a travel agency
3.
A. He spends half his time with his daughter.
B. His daughter’s under a year old.
C. His daughter will start school in a year and a half. D. His daughter’s eighteen months old.
4.
A. He’s on the basketball team.

B. He doesn’t even like to play basketball.
C. He’s too short to make the team.
D. He thinks he’s tall enough.
5.
A. She’s thinking about her grade in the seminar. B. The seminar is quite realistic.
C. The seminar will take a great deal of time. D. She agrees with the man about the seminar.

BÀI TẬP VỀ PHÁT ÂM - PRONUNCIATION

Find the word whose underlined part is pronounced differently from the others of the same group.
1.
A. geology
B. psychology
C. classify
D. photography
2.

A. idiom

B. ideal

C. item

D. identical

3.

A. children

B. child


C. mild

D. wild

4.

A. both

B. myth

C. with

D. sixth

5.

A. helped

B. booked

C. hoped

D. waited

6.

A. name

B. natural


C. native

D. nation

7.

A. blood

B. food

C. moon

D. pool

8.

A. comb

B. plumb

C. climb

D. disturb

9.

A. thick

B. though


C. thank

D. think

10. A. flour

B. hour

C. pour

D. sour

11. A. handed

B. booked

C. translated

D. visited

12. A. car

B. coach

C. century

D. cooperate

13. A. within


B. without

C. clothing

D. strengthen

14. A. has

B. bag

C. dad

D. made

15. A. kites

B. catches

C. oranges

D. buzzes

16. A. student

B. stupid

C. study

D. studio


17. A. wealth

B. cloth

C. with

D. marathon
Page 18/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

18. A. brilliant

B. trip

C. tripe

D. tip

19. A. surgeon

B. agent

C. engine


D. regard

20. A. feather

B. leather

C. feature

D. measure

21. A. candy

B. sandy

C. many

D. handy

22. A. earning

B. learning

C. searching

D. clearing

23. A. pays

B. stays


C. says

D. plays

24. A. given

B. risen

C. ridden

D. whiten

25. A. cough

B. tough

C. rough

D. enough

26. A. accident

B. jazz

C. stamp

D. watch

27. A. this


B. thick

C. maths

D. thin

28. A. gas

B. gain

C. germ

D. good

29. A. bought

B. naught

C. plough

D. thought

30. A. forks

B. tables

C. beds

D. windows


31. A. moon

B. pool

C. door

D. cool

32. A. any

B. apple

C. hat

D. cat

33. A. book

B. blood

C. look

D. foot

34. A. pan

B. woman

C. sad


D. man

35. A. table

B. lady

C. labor

D. captain

36. A. host

B. most

C. cost

D. post

37. A. dear

B. beard

C. beer

D. heard

38. A. work

B. coat


C. go

D. know

39. A. name

B. flame

C. man

D. fame

40. A. how

B. town

C. power

D. slow

41. A. dictation

B. repetition

C. station

D. question

42. A. dew


B. knew

C. sew

D. few

43. A. asked

B. helped

C. kissed

D. played
Page 19/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

44. A. smells

B. cuts

C. opens

D. plays


45. A. decided

B. hatred

C. sacred

D. warned

46. A. head

B. break

C. bread

D. breath

47. A. blood

B. tool

C. moon

D. spool

48. A. height

B. fine

C. tidy


D. cliff

49. A. through

B. them

C. threaten

D. thunder

50. A. fought

B. country

C. bought

D. ought

51. A. loved

B. appeared

C. agreed

D. coughed

52. A. thereupon

B. thrill


C. threesome

D. throne

53. A. chin

B. chaos

C. child

D. charge

54. A. wasted

B. practiced

C. laughed

D. jumped

55. A. coast

B. most

C. lost

D. whole

56. A. energy


B. gain

C. gesture

D. village

57. A. population

B. nation

C. question

D. station

58. A. meat

B. sweat

C. leaf

D. seat

59. A. antibiotic

B. pant

C. ant

D. want


60. A. height

B. myth

C. type

D. climb

61. A. harm

B. wash

C. call

D. talk

62. A. brought

B. ought

C. thought

D. though

63. A. call

B. curtain

C. cell


D. contain

64. A. measure

B. decision

C. pleasure

D. permission

65. A. drought

B. fought

C. brought

D. bought

66. A. builds

B. destroys

C. occurs

D. prevents

67. A. deal

B. teach


C. break

D. clean

68. A. supported

B. approached

C. noticed

D. finished

69. A. unity

B. suite

C. studious

D. volume
Page 20/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

70. A. climber


B. subtle

C. debtor

D. probable

71. A. bush

B. rush

C. pull

D. lunar

72. A. bought

B. sought

C. drought

D. fought

73. A. killed

B. cured

C. crashed

D. waived


74. A. thunder

B. prefer

C. grocer

D. louder

75. A. tells

B. talks

C. stays

D. steals

76. A. stomach

B. watch

C. change

D. church

77. A. attacks

B. repeats

C. roofs


D. trays

78. A. drought

B. fought

C. brought

D. bought

79. A. builds

B. destroys

C. occurs

D. prevents

80. A. name

B. nation

C. native

D. natural

BÀI TẬP VỀ TRỌNG ÂM – STRESS

Find the word whose stress pattern is different from the others of the same group.

1.
A. uncle
B. machine
C. rubber
D. butter
2.
A. every
B. evening
C. potato
D. factory
3.
A. produce
B. money
C. improve
D. because
4.
A. vegetable
B. university
C. Wednesday
D. television
5.
A. coffee
B. farmer
C. paper
D. deliver
6.
A. eleven
B. elephant
C. energy
D. envelope

7.
A. preparation
B. decoration
C. television
D. exhibition
8.
A. leather
B. paper
C. iron
D. ceramics
9.
A. mirror
B. invent
C. wallet
D. engine
10. A. discovery
B. calculator
C. aero-plane
D. difficulty
11. A. provide
B. adopt
C. happen
D. inspire
12. A. result
B. region
C. river
D. robot
13. A. constant
B. basic
C. irate

D. obvious
14. A. become
B. carry
C. appoint
D. invent
15. A. engine
B. battle
C. career
D. rabies
16. A. interesting
B. surprising
C. amusing
D. successful
17. A. understand
B. engineer
C. benefit
D. Vietnamese
18. A. applicant
B. uniform
C. yesterday
D. employment
19. A. dangerous
B. parachute
C. popular
D. magazine
20. A. beautifully
B. intelligent
C. redundancy
D. discovery
21. A. comfortable

B. employment
C. important
D. surprising
22. A. variety
B. irrational
C. industrial
D. characterize
23. A. colorful
B. equality
C. dictionary
D. vegetable
24. A. elegant
B. regional
C. musical
D. important
25. A. difference
B. suburban
C. internet
D. character
26. A. beautiful
B. effective
C. favorite
D. popular
Page 21/88


LIENSON HIGH SCHOOL

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

A. attraction
A. difficulty
A. biology
A. conversation
A. continue
A. altogether
A. professor
A. mathematics
A. evolution

A. another
A. evaporate
A. gravity
A. abandon
A. activity
A. picture
A. museum
A. performance
A. yesterday
A. memory
A. sorry
A. interest
A. policeman
A. vegetable
A. homework
A. paper
A. interesting
A. element
A. damage
A. biology
A. ancient
A. person
A. eternal
A. ruler
A. revolution
A. sentence
A. bacteria
A. attack
A. pyramid
A. accompany

A. provide
A. cinema
A. design
A. exercise
A. excellent
A. beautiful
A. theatre
A. amuse
A. especially
A. policeman
A. advice
A. prepare
A. famous

LAP THACH – VINH PHUC

B. government
B. individual
B. redundancy
B. isolation
B. disappear
B. capacity
B. digestion
B. biology
B. development
B. energy
B. temperature
B. professor
B. discover
B. epidemic

B. business
B. cinema
B. unknown
B. tonight
B. article
B. tractor
B. remember
B. semester
B. interesting
B. lesson
B. police
B. important
B. enormous
B. destroy
B. intelligent
B. attack
B. purpose
B. enormous
B. river
B. responsible
B. suggest
B. dangerous
B. defeat
B. pharaoh
B. responsibility
B. improve
B. telephone
B. garage
B. example
B. exactly

B. elephant
B. unknown
B. imagine
B. beautifully
B. performer
B. beauty
B. practice
B. curious

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

C. borrowing
C. population
C. interviewer
C. traditional
C. imagine
C. eventually
C. mechanic
C. experiment
C. discovery
C. centigrade
C. impossible
C. pyramid
C. imagine
C. philosopher
C. stranger
C. hospital
C. visit
C. today
C. newspaper

C. police
C. assemble
C. exercise
C. volleyball
C. detect
C. people
C. increasing
C. animal
C. demand
C. environment
C. alive
C. possess
C. enemy
C. retire
C. renovation
C. species
C. government
C. believe
C. animal
C. environment
C. contain
C. department
C. market
C. holiday
C. dangerous
C. already
C. absence
C. interest
C. quickly
C. engineer

C. picture
C. prevent
C. anxious

D. visit
D. unemployment
D. comparative
D. situation
D. inhabit
D. particular
D. engine
D. philosophy
D. philosopher
D. gravity
D. experiment
D. remedy
D. satisfy
D. significance
D. return
D. concert
D. confirm
D. tomorrow
D. edition
D. fireman
D. resemble
D. attendance
D. detective
D. tennis
D. purpose
D. implying

D. elephant
D. deny
D. infrastructure
D. across
D. pirate
D. Egyptian
D. rapid
D. regulation
D. system
D. interesting
D. happen
D. possession
D. prepare
D. borrow
D. restaurant
D. village
D. stadium
D. wonderful
D. usually
D. dinner
D. surprise
D. lately
D. assistant
D. postcard
D. provide
D. delicious
Page 22/88


LIENSON HIGH SCHOOL


79.
80.

A. vacation
A. theatre

LAP THACH – VINH PHUC

B. colleague
B. career

C. pupil
C. cinema

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

D. teacher
D. gallery

BÀI TẬP VỀ THÌ CỦA ĐỘNG TỪ - VERBS TENSES

Exercise 1: Choose among A, B, C, or D the best answer to complete each of the following sentences.
1. When I got to the station, I_________ John.
A. met
B. had met
C. was meeting
D. have met
2. When I got to the station, John_________ in a coffee shop.
A. sat

B. was sitting
C. had sat
D. is sitting
3. When I got to the station, John_________ and I didn’t see him.
A. left
B. was leaving
C. had left
D. has left
4. When I got to the station, John_________ for me for ten minute.
A. has been waiting B. had been waiting
C. was waiting
D. is waiting
5. When John_________ here tomorrow, I_________ you.
A. A. arrives/ call
B. will arrive/ will call
C. arrives/ will call
D. is arriving/ will be calling
6. When you_________ here at this time tomorrow, I_________ the room up.
A. comes/ will tidy
B. come/will be tidying
C. Will come/ will be tidying
D. come/ will have tidied
7. When you_________ here by this time tomorrow, I_________ the room up.
A. come/ will have tidied
B. come /will be tidying
C. Will come/ will have tidied
D. are coming/ have tidied
8. When it rains heavily, John usually_________ at home.
A. stay
B. will stay

C. stays
D. will be staying
9. When it rained heavily, John usually_________ at home.
A. stays
B. stayed
C. was staying
D. had stayed
10. I_________ on the street when it rained.
A. was walking
B. have been walking
C. had walked
D. walked
11. John_________ anything since yesterday.
A. didn’t say
B. hasn’t said
C. has said
D. said
12. In a few days, there_________ an important meeting.
A. will have
B. is
C. will be
D. is having
13. How many questions_________ you_________ so far.
A. do/answer
B. will/ answer
C. did/answer
D. have/answered
14. I_________ John. He_________ me about his trip to Singapore.
A. met/told
B. met/was telling

C. have met/told
D. met/ have told
15. Look! A boy_________ run after a little dog.
A. runs
B. are running
C. is running
D. was running
16. This is the best book, I_________.
A. have ever read it B. have ever read
C. have read
D. read
17. That was the most interesting story I_________.
A. have ever listened B. had ever listened
C. had ever listened to D. listened to it
18. China_________ to the North of Vietnam.
A. is lying
B. was lying
C. lies
D. lay
19. The police caught the thief who_________ John’s motorcycle.
A. had stolen
B. has stolen
C. was stolen
D. stole
20. I think that John_________ the money before we need it.
A. have returned
B. has returned
C. will have returned D. had returned
21. When I looked out of the door, I found out that my motorcycle_________.
A. was stolen

B. had been stolen
C. has been stolen D. had stolen
22. When_________ you first_________ Hanoi?
A. have/visited
B. will/visit
C. do/visit
D. did/visit
Page 23/88


LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

23. This is the first time I_________ Hanoi.
A. visited
B. am visiting
C. have visited
D. will visit
24. Right now, I_________ some help. What are you doing? Can you give me a hand?
A. am needing
B. need
C. will need
D. have needed
25. Last night, while I_________ a letter the phone_________.
A. wrote/rang
B. wrote/was ringing
C. was writing/was ringing

D. was writing/rang
26. At this time yesterday, Mr. and Mrs. Brown’s daughter_________ the floor.
A. were cleaning
B. cleaned
C. was cleaning
D. had been cleaning
27. He hardly_________ up before the sun_________.
A. had gotten/rose B. gets/rise
C. got/rose
D. gets/rises
28. In two weeks, we_________ our vacation in Halong bay.
A. have spent
B. will have spent
C. will spend
D. had spent
29. In the last two weeks, we_________ our vacation in Halong bay.
A. have spent
B. would have spent
C. spent
D. had spent
30. Mary_________ the meal before her friends came.
A. was repairing
B. had been repairing
C. had repaired
D. repaired
Exercise 2: Supply the right form of each verb in each blanket.
John has always traveled a lot. In fact, he was only two years old when he first flew to the US.
His mother is Italian and his father is American. John was born in France, but his parents (1. meet)
had met in Cologne, Germany after they (2. live) had been living there for five years. They had met
one day while John’s father was reading a book in the library and his mother (3. sit) sat beside him.

John (4. travel) travels a lot because his parents also travel a lot. As a matter of fact, John is visiting
his parents in France at the moment. He lives in New York now, but (5. visit) is visiting his parents
for the last few weeks. He really enjoys living in New York, but he also loves coming to visit his
parents at least once a year. This year he (6. fly) has flown over 5,000 miles for his job. He has been
working for Jackson & Co. for almost two years now. He (7. be) Is pretty sure that he (8. work) will
be working for them next year as well. His job requires a lot of travel. In fact, by the end of this year,
he (9. travel) will have traveled over 120,000 miles! His next journey will be to Australia. He really
doesn’t like going to Australia because it is so far. This time he (10. fly) is going to fly from Paris
after a meeting with the company’s French partner. He will have been sitting for over 18 hours by
the time he arrives!
Exercise 3: Supply the right form of each verb in each blanket.
The world is getting warmer and the oceans are rising. Why this (1. happen) is …
happening? One answer is that it could simply be part of a natural process. After all, there
(2. be) have been ice ages and long periods of warmth, so we could just (3. experience) be
experiencing another warming trend. This kind of answer (4. have) had more supporters a few
years ago. What scientists now (5. believe) believe is that human activity is the cause.
For more than two hundred years, human (6. gradually change) have gradually changed /
have gradually been changing the atmosphere, mainly as a result of industrial pollution. We (7.
create) have created an atmosphere around the earth that, like a giant glass container, (8. let) lets
heat from the sun through and then (9. hold) holds it in temperatures, and sea levels (10. keep) will
… keep rising? The general answer is unfortunately yes.
Exercise 4: Supply the right form of each verb in each blanket.
Fishermen and sailors sometimes claim (1. see) to have seen monsters in the sea. Though
people (2. often laugh) have often laughed at stories told by seamen, it is now known that many of
these 'monsters' which (3. at times sight) have at times been sighted are simply strange fish.
Occasionally, unusual creatures (4. wash) are washed to the shore, but few of them (5. catch) are
caught out at sea. Some time ago, however, a peculiar fish was caught near Madagascar. A small
fishing-boat (6. carry) was carried miles out to sea by the powerful fish as it pulled on the line.
Page 24/88LIENSON HIGH SCHOOL

LAP THACH – VINH PHUC

MATERIALS FOR GIFTED STUDENTS

Realizing that this was no ordinary fish, the fisherman made every effort (7. not damage) not to
damage it in any way. When it was eventually brought to shore, it was found to be over thirteen feet
long. It had a head like a horse, big blue eyes, shining silver skin, and a bright red tail. The fish,
which (8. send) has been sent to a museum where it (9. examine) is being examined by a scientist
now, is called an oarfish. Such creatures (10. rarely see) have rarely been seen alive by man as they
live at a depth of six hundred feet.
Exercise 5: Supply the right form of each verb in each blanket.
1. Isabel and I (live)_______ in a room in the hotel. I (get)______ up at five o’clock and I (have)_______ a
shower. Isabel (stay)_______ in bed. I (start)_______ work at six in the morning and Isabel (start)_______
at six in the evening.
2. We (meet)_______ at three o’clock in the afternoon when I (finish)_______ work. I (go)________ back to
our room and Isabel (make)________ a late lunch.
3. Son (be)________ from Viet Nam. He (speak)________ Vietnamese. He can (speak)________ English, too.
He (live)________ with his family in HCM City. He often (go)________ to school on Sundays to practice
his English . Tomorrow (be)_________ Sunday . He (walk)________ to school tomorrow. Now he
(read)________ a book .
Exercise 6: Supply the right form of each verb in each blanket.
1. Where (be)__________ your father now? - He (read)_______ a newspaper.
2. Listen! Mai (sing)__________ .
3. They (play)__________ volleyball every afternoon, but they (play)__________ badminton.
4. It is 6:00 p.m. Mary is at home. She (have)________ dinner. She always (have)________ dinner with her
family around 6 o’clock.
5. Ha (like)______ badminton. She often (play)_______ badminton with her friend, Lan. They

(play)________ it every Thursday afternoon. They (play)_______ badminton in the stadium now.
6. Laura (be)_______ from Canada. She (speak)__________ English and French. She (come)_______ to
Vietnam tomorrow. She (stay)________ in a hotel in HCM City for 3 days. She (visit)________ a lot of
places of interest in Vietnam.
7. Which language Peter (speak)_______ ?
8. He often (have)_________ coffee for breakfast, but today he (eat)________ some eggs.
9. We should (do)_________ morning exercises.
10. We (come)________ back next Monday.
11. My brother can (swim)__________.
12. He (learn)__________ English and I (read)__________ a book now.
13. My friend (take)__________ a trip to Da Lat next week.
14. Let’s (help)__________ her.
15. She (not/ want)____________ any coffee. She (want)__________ some tea.
16. Lan and Nam (see)__________ a new film tonight.
17. They (not/ go)__________ fishing in winter.
18. I (like)__________ my English classes very much. I often (practice)__________ speaking English with
my friend Lan. I (take)__________ the English Final Test now, and my father (wait)__________ for me in
front of the school.
19. Minh (be)__________ at the library now. He (sit)__________ at a table and (read)__________ a picture
book. He usually (go)__________ to the library when he has free time.
20. We (have)__________ a party next Sunday. Would you like to come?

BÀI TẬP VỀ TỪ BIẾN THỂ - DERIVED WORDS

Exercise 1: Give the right form of the word to finish each of the following sentences.
Page 25/88


×