Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (461.05 KB, 3 trang )

Lớp 3
Tiết PPCT 8

BÀI 8: ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT – TRÒ CHƠI
“THI ĐUA XẾP HÀNG”
I - MỤC TIÊU:
- Đi theo vạch kẻ thẳng à Đi đúng theo vạch kẻ thẳng, thân
người giữ thăng bằng.
- Đi vượt chướng ngại vật thấp à Bước đầu biết cách đi
vượt chướng ngại vật thấp.
- Chơi trò chơi: “Thi đua xếp hàng” à Biết cách chơi và tham
gia chơi được.
II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẻ, đảm bảo an
toàn tập luyện.
* GV có thể chuẩn bò khu vực khác cho lớp tập luyện theo
tổ.
- Phương tiện: Chuẩn bò 1 còi, dụng cụ cho động tác đi vượt
chướng ngại vật, kẻ sân cho trò chơi.
III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:


Phần – Nội Dung
1/. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ
biến nội dung,
yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại
chỗ, đếm to theo
nhòp.
- Khởi động các


khớp.
2/. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp
hàng ngang, dóng
hàng, điểm số.
+ Chia nhóm tập
luyện.
+ GV quan sát
sửa sai.
- Đi theo vạch kẻ
thẳng.
+ Gv điều khiển,
quan sát,
nhận
xét.
- Ôn đi vượt
chướng ngại vật.
+ GV nêu tên
động tác làm
mẫu giải thích và
cho HS bắt đầu
thực hiện.
+ GV điều khiển,
quan sát sửa sai.
- Chơi trò chơi “Thi
đua xếp hàng”.
+ GV nêu tên,
cách chơi, luật
chơi, cho chơi thử sau
đó chơi chính

thức có đọc
vần điệu.
+ Có nhận xét,
tuyên dương.
3/. Phần kết thúc:
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ
thống bài và
nhận xét.
- GV giao bài tập
về nhà:

Đònh lượng
Số
Thời
Lượng
Gian
(6’ – 8’)
1 lần
2’ – 3’
‘’

1’ – 2’

‘’

‘’

Phương Pháp
Tổ Chức

€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€

€
3–4
lần

3–4
lần

(18’ –
20’)
5’ – 6’

4’ – 5’
6’ –8’

2–3
lần

1 lần
‘’

(4’ – 6’)
1’ – 2’
‘’

‘’


‘’

€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€

€
×