Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.07 MB, 20 trang )

//.\r^v/ 0r-le
ull

rv

*\
[9\

c6ttc rY cd pHAu OrO rMr
1998 MINH KHAI - Q.I-IAI BA TRUNG

- HA NOI

ffi9

BAO GAO TAI

GHINUN RIENG

OUY 2 NAM 2017
(Tru6c kidm to6n)

Ha NOi, thiing

07

nA17.


cONG rY c0 prrAN ord rwm
pP1??8"*plg.lv1ilg.5l,"i?.p,[qeH-M*h5h*-qsfl*-H*.HTlp"_s.H1"rpnonaNoi

MUC LUC

.
Bing c6n AOi t6

toan

I

B6o c6o k6t qun hoat clgng kinh
B6o c6o luu chuy6n ti6n

Bin thuy6t minh 86o

Trang

doanh

3

tQ

c6o

tii

-2

4

ehinh

S

- t7


cONG Ty c0 pHAN o ro rnrr
56 t 99e ph6 Minh t
Brio crlo

e.Hai Bd Trung, Tp.Ha N6i

Tgi ngiy 30/06/2017
s6

Chi ti6u

roAx

TM

30t06/2017

01t01/2017

VNI)


TAI SAN

100 A. Tii s:in ngfn hgn (100=110+120+130+140+150)
110 I" Ti6n vi c6c hhojin tucrng tluong ti6n
lli
l. Ti6n
112 2. Cdc kho6n tuo-ng duo-ng ti6n
120 II. Cric khorin rliu tu tii chinh ngf n h4n
123 '3. EAu tu ndrn giiL d6n ngdy d6o han
130 III. C{c khorin phrii thu ngin h3n
13 I
1. Phai thu ngin han cira khrich hdng
132 2. Trdtrud'c cho ngud.ibdn ngin hpn
133 3. Phai thu n6i bQ ng6n han
135 5. Phai thu v6 cho vay ngin han
136 6 C6,c khoan ph6i thu ng6n han kh6c
131 ' 7. DLr phdng ph6i thu ngin han kh6 ddi (*)

140 IV. Hing tdn l141 1. HAng tdn kho
149 2. DV phdng giirn gid hdng t6n kho (*)
150 V. Tii s:in ngin han lih6c
I5 i
L Chi phi tr6 trr.r6.c ngfn han
152 2. Thu6 GTGT du.oc khSu trir
153 3. ThLrO vd c6c kho6n khdc phAi thu Nhd nu6.c
200 B . Tii srin d:ii hgn (200=210+220+240+250+260)
220
221


II. Tii siin

l.

222
223
227

Tdi sdn cO dinh hir.u hinh

- lVguyAn

229

- Gid tri hao ntdn luy kA

lAa

250
251
253
.)<1

LJA

260

III.


v.3

270

TONG CQNG

rAl

350,000,000

350,000,000

350,000,000

350,000,000

v.6

59,475,284,029

10,627,579,633

35,724,151,720

21,434,500,000

13,1

14,212,636,703


(3.879.688,337)
1,456,9.55,204,235

1,403,791,759,064

1

,459 ,465 ,462,927

1,510,2s8,592)

,405,045 ,361 ,g1l
(1 ,263.603 ,7 53)

11,023,063,526

10,771,767,034

3,552,421 ,57 5

7,594,006,296

7,429,319,790

3,171,076,090

I

v.8


.

1

42,323,171

16,694,659

470,291,097,099

375,346,904,916

300,462,249,479

146,494,134,362

250,042,249,419

146,494,134,362

6,443,71 6,914
(106.101 ,468,13 5 )

e)
v.10

f)

sAt'{ (270 = 100+200)


95,500,00;

100,491,161,739
(3,879.688.337)

(

v.1

204,013,609,750

35

ddi han

6,452,456,539

237,197,663,294

v.2
v.4

gia

trr-16'c

10,072,456,539

273,592,690,293


v.9

IV. T:ii srin dri.dang dii han
2. Chi phi x6y dLr.ng co bin d6. dang
V. C6c kho:in rlf,u tu tiri chfnh dii han
1. DALr tu vdo c6ng ty cor-r
, 3. DALr tLl g6p v6n vdo do-n vi kh6c
4. DLl phdng giam giri dAu tu tdi chinh ddi han (*;
VI. Tii srin dii h4n trh6c
1. Chi phi tr.d

27,4gl,116,7g5

3,620,000,000

Bf t d6ng srin tIf,u tu,

261

1,629,999,590,7g6

27,497,116,795_

- NgryAn gid

- Gid rr! hao rudn tL| ke
3. Tdi san c6 clinh v6 hinh

1,769,412,074,939


v.t

rlinh

ci5

228

230
240

chinh

Nim 2017

nANc cAx Dor rE
MI

tii

246,333,090,540
(99,848.956. I 78)

50,420,000,000

s0,508,939,000

88,939,000

rlt8,939,000)


(88,939.000)

0

v.7

59,939,539,050
59,939,539,050

126,126,995,209
126,126,995,209

80,961,596,101

Y.12

80,961,095,901

v.13

1,073,530

90,961,596,101
g0,g6l
,095,801
1,073,530

Y.14


(563.230)

(563,230)

v15

29,019,713,469

21,974,279,144

29,018,713.468

21,87 4,279,144

2,239,693,177,%7

@

.|

.l

a

)

\


coNc ry cd pnAx o r0


rtrr

Brio crio

S6 t ggg ph6 lv{inh fhai, p.N4inh IGai, e.Hai Bd Trung, Tp.Hd N6i

tii

chinh

Ndrn 2017

nAxc cAx oor rn roAN
Tgi ngiry 30106/2017
Ma

Chi ti6u

si5

TM

30t06/2017',

0t/01/2017

VNI)
NGUON VON


300 A " Ng ph:ii tri (300 =310+330)
310 I. Ngngin h4n
3I1
1. Phai tr6 cho ngud'i brin ng6n han
312 2. Nguoi mua trA ti6n tru6'c ngfn han
3I3
3 ^ Thuti vd cdc kho6n ph6i n6p Nhd nu6c
314 4. Phai hA ngud.i lao dQng
3 5
5. Chi phi ph6i trA ng6n han
316 6. Phai tr6 n6i bO
319 9. Circ khodn ph6i tr6, phAi n6p ngin han kh6c
320 10. Vay vd no- thu6 tdi chinh ngAn han
322 12. Qu! k}ren thLL6'ng vd phric i
330 II. No dii hqn
337 1 Phti trd ddi han kh6c
338 8 Vay vd no- ddi han

v.18

-

1

1,833,952,677,237

1,603,035,3g6,67;

1,696,7 44,677 ,237


11530,390,996,674

497,365,099,956

221,464,907,261

96,252,620,253

747,979,609,102

Y.17

g,gg6,1 92,905

13,901,199,579

3,079,293,700

3,651,09s,300

v.19

10,'720,096,137

1,001,183.083

-

Y.20


7,534,249,900

5,995,770,950

v"16

1,080,4'17 ,956,670

1,129,096,254,524

to.

400

1,479,297,975

v.16

B . Ngudn v6n chri sri'hfr'u (400=410+430)

1t0 I" Ngudn viin chri s6'hfr'u
411 1. Vdn dAu tu cta chri s6'hfi'u
412 2. Thdng dr-r v6n c6 phAn
414 3. V6n khric cria chir sd h['u
415 4. C6 phi6u quy (*)
418 l. Qu! clALr trL ph6t tri6n
421 11 Loi nhuAn sau thu6 chua ph6n ph6i

Y.21


42la

tru6'c

421b

- Lo-i nhudn sau thu6 chr-ra phdn ph6i nam nay
Ngu6n hinh phf vA qui kh6c

430

II.

440

ToNGCQNGNGUONVON

137,109,000,000
17,510,400,000

72,654,400,000

119,597,600,000

55,244,000,000

405,940,494,700

401,301,099,929
401,301,099,929


372,976,900,000

372,976,900,000

360,721,500

360,727,500

493,226,387

(8.680,e8e.647)

493,226,397
(8.680.989,647)

14,494,047,009

14,494,047,009

26,306,683,451

21,7 67 ,287

,679

23,609,944,658
2,696,739,793

22,697,533,613


:
2,239,693,171,937

2,004,336r495,602

LQp, ngdy tOittang 07

Ngud'i l$p bi6u

Tru6'ng phdng TC - KT

g

c6.,g6n
0
*F*---

Nguy6n Thanh Huo'ng

Ngd Vrin

Hin

,(

17,410,400,000

405,940,494,700


.

- Lo-i nhudn sau thu6 chua ph6n ptrOi tUy k6 aOn cu5i ndrn

7,406,097,976

nirm 2017

Gi{m rl6c

\
I
\


CONG TY CO PHAN O fO filff
SO 1998 ph6 Minh Khai, P.Minh Khai, e.Hai Ba Trung, Tp.Ha

"

Brio cdo thi chinh

N6i

N6m 2017

nAo cAo KET euA HoAT D9NG KrNH DoANH
NIm 2017

MA


Chi ti6u

SO

TM

01 Doanh thu br{n hdng vd cung c6p dich vg
02 C6c hhorin girim trir
10 Doanh thu thudn vC ban hing vi cung cdp dich

Tn'01/01/2017 tl6n
30/6/2017 VND

vg

11. Giri v6n hdng b6n

Tn.01/01/2016 tt6n
30/6/2016 VND

vI.r

1,226,742,549,704

1,452,437,555,949

vt.2

320,727,2'73


295,454,545

,226,427 ,921,437

1,452,142,101,403

VI.3

I

VI.4

1,115,087,344,361

1,270,992,036,117

111,334,477,A70

181,150,065,296

20
21
22

Doanlr tl-ru hoat d6ng tdi chinh

vI.5

1,190,343,960


2,012,816,644

Chi phi tdi chinh

VI.6

55,112.214,584

50,984,940,'120

23

Trong d6: Chi phi ldi vay

51,295,399,910

48,790,789,671

25
Z6
30

Chi phi b6n hang

30,896,930,08I

47,618,359,933

Chi phiquan lli doanh nghidp


27,244,771,179

25,582,209,129

3l

5,970,999,197

Thu nhdp khric

58,917,374,149

69,252,374

617,657,612

Lg'i nhugn gQp v6 b6n hing vd cung cdp dich vu

Lg'i nhufln thuAn tir.hoSt ilQng kinh doanh

32 Chi phi khdc
40 Lg'i nhuQn hh6c
50 T6ng lo'i nhufln ki5 to:in tru.6.c thu6

5l

1q )t'7

Chi phi thutS thu nh6p doanh nghi6p hi€n hdnh

Chi phi thu6 thLr nhdp doanh nghiQp hodn lai
Lg'i nhugn sau thu6 thu nhgp doanh nghiGp

YI.7

co'bdn tr6n c6 phi6u
Lfli suy girim tr6n c6 phi6u

VI.8
VI.9

52
60
70 LIi

7l

Nguy6n Thanh Hu'o'ng

Tru'rilg phdng TC - KT

Ngd

-:r---

VIn

HAn

3a


t78,233,608

40,005,047

439,424,004

5,910,904,234

59,356,799,153

1,371,509,462

12,207,173,520

4,539,395,772

47,149,624,633

136

1,406

Ldp, ngdy
Ngu'd'i lflp bi6u

'131

l9 rhdng 07 nctm 2017
he Ciam a6c


@rys
i

Vln H['u


coxc ry cd

pnAN o

r0 r*rr

56 1998 ph6 Minh Khai, P.Minh Khai,

B:lo cr{o tii chfnh
Ndm 2017

Bd Trung, TP.Ha NOi

BAo cAo KET QUA HoAT DQNG KINH DOANH
Quy
ME

Chi ti6u

so

rl,q brin hing vir cung c6p dich vu


01

lnql4

02

lCa. Xnran giam

t0

n
20

lOoantr

trir

thu thuin re ban hing

u6n

hing

cung cAp dlch vu

lDoanh thu hoat d6ng tdichinh

22

loli

!rynglg

cung c6p dich vu

NIm 2017
682,86.{,1 20, I 32
- I 00.738"6i4

22

z)

|

NIm

I
599,708,89s,s 18
I
81,255,963,248
I
1.rJ96.150.-586 I
29,5 ti6.5 82"990

25.282_866.961

I

72oJ7B,232,zJj


|

I

682,96d,858,766

H

Lui
Nnm 2016

I

21

hivly

Quf II

Thuy6t
minh

2

20

1t.hi,,h
ct?Uni

s6


ndm2017

t0
l1

bdn

21

l:,

vi

lcia
Itn, 1!,yu, g0p vG brin hing vi
pr.ri

M5

II

no,ttt:3z.23i
xtzz,e64.6sl

Nim 20I6

201 7

ll:q.r2.sr8,7o{ I

:2t).727.?73

t4?A37,sss,e48
,rs.4s4.54s

226,121,82t,li1

,.ry.r!2,ror,4or

I

ozz.oss .267,s86

|
|
l!:t9ryrrt,3!r I
l\,314,171,0r0

I81,r50,06s"286

1.790.3,13.960

2,012.816,644

24.274.629.419

55.112.21.1.581

50,984,940,720


48 790 785 67 t

24

?e!4031!!

!!j2,32!et0

21.710.377 .555

21,265,727

i0.896-930.08

26

Chi phi quin lli doanh nghiCp

25

I 1.0-r7.660.036

13.124.669-498

30

Lgi nhufln thuAn til'hoat cl6ng kinh doanh

30


36,050,402,386

3l

Thu nJr6p khdc

31

l&oaz;e125jl
.n Xr,,,X,Ol

32

Chi phi khdc

)Z

(2 r 7.534.000)l

!0

27J,69J.0001

50

*llg_i"lyAlllrrrycrllrlqEqeq
C!!ry

70


l

thu€

T6ng ]oi nhu{n ke toan tru'6'c
Chi phi thu6 thu nhdp doanh nghiCp hi6n hdnh

14c

Jhu nhrrplloanh nghiCp hodn lai

Lf,i co biin tr€n

I

50

5t

I

9,lJ t, I S?,t531

Y1.7

"8s7

p_

2I 241 7"/1 I78


q7sts:D8.s;t
)5

5R) )OR 1)R

s8,9t7,374,149

211.400.0921

60 ?i? t7J

617.657.612

76.668"0001

tgi+t.tzt

178"233.608

34,732,0921

.10.005.0-17

439.424,0041

lo,ots,r:+.lzsl

5,9 t 0,904,23't


seJ*,rrsJAl

1+nrc.+il

r.37r,50&4621

5,870,899,
l

r

I

r-nitiis!

I

52

60

r

g7

52

cO phi6u

r,zto,so2,o36,tt7


ssz.464.soe

Chi phi b6n hdng

40

k6

t7,869,678,791

VI.

28,587,971"041

479

8

853

4,539,395,772

47,149,624,633

122

thdng 07 ndm 2017

Ngud'i I6p bi6u


Tru'6rrg phdng TC -

|
l\_-..- ---'
\
ia\

M

KT

u,J_---

0

Nguy6n Thanh Hu'ong

Ngd

VIn Hf,n

3

llxr/

C) se \'air

581coNc rY co puAN 6 ro

rlrr

s5 tsse pn5 uintr Khai. p.Minh Khai

B6o c6o

.Hai Bd Truns. TP.Ha N6i

tii

chinh

Nim 2017

nAo cAo LrIu cHuynx

urx

rrc

NIm 2017
(Theo pltuo'ng pluip tryc tidp)
MA

TM

Chl ti6u


so

Tir 0I/01/2017

dOil

30/6/2017 VND

Tn'01/01/2016 tl6n
30/612016

vND

I. Lu'u chuyGn ti6n tir.hoat tl6ng l1. Ti€n thu tu ban hdng, cung
ai"n vu vd doanh thu
1
- 'o ---tr
I khzic
"6p
02 2. Ti6n chi tra cho ngudi cung c6p hdng h6a vd dlch vu
03 3. Ti6n chi tra cho ngud'i lao d6ng
04 4. Ti6n chitra l6ivay
05 5. Ti6n chi n6p thut5 thu nhdp doanh nghi6p
06 6" Ti6n rhu khdc til hoat d6ng l07 7" Ti6n chi khdc cho hoat d6ng kinh doanh
20 Luu chuyAn fiin thuitt tit hoqt itQng kinh doanh
n


u

)1

IL Lu'u chuy6n ti€n tir.hoat d6ng tlAu tu.
L Tien chi d€ mua sim, x6y dq.ng TSCD vd c6c tdi

I

1,106,404,071,226

I,447 ,627,618,102

2

(1,047,605,404,856)

(986,345,345,979)

3

(53,436,235,511)

(42,073,173,600)

(44,971,70t,702)

(48,093,1 29, t 34)

(11,725,370,089)


(19 ,032,27

8,221)

103,172,807,306

16,519,529,629

(35,561,260,7 6g)

(243,663,799,367)

16,276,905,606

124,939,491,530

(t ,353 ,260,224)

(123,969,920,'159)

san

DH khric

))

2. Tien thu rtL thanh l1i, nhuo-ng b6n TSCD vd c6c TSDH
khdc


23
24
25
26
27
30

3. TiAn chi cho vay, mua c6c c6ng cu no. cua do.n vi kh6c

136,363,636

(20,907,000,000)

4. Ti€n thu hdi cho vay, b6n lai c6c c6ng cu no- cfa do.n vi kh6c
5. Ti6n chi dAu tu g6p v6n vdo don vi kh6c
6. Ti6n thu h6i dALr tu g6p v6n viro don vi kh6c
7. Ti6n thu l6i cho vay, c6 tilc vd lo.i nhu6n duo-c chia
Luu clruydn fiin thuLn th hoot il6ng itiu tu.

16,288,000,000

(7,370,000,000)
10,370,000,000

(4,500,000)

(48,239,242,925)

415,27 6,585
(5,501,493,639)


(168,778,679,102)

192,120,846

III.
rI

,

I

1.

Lu'u chuyGn ti6n tt.ho4t d6ng thi chinh
Tien thu tu plrtit hdnh c6 phitiu, nhan v6n g6p cira chu

so hiLu

2. Tien chi trii v5n g6p cho c6c chu so'hiiu,
rnua lai c6 phi€u crha doanh nghi0p dd phrit hdnh

:
j j.r -'lI ren vay ng5n
han. diri han nhdn du.oc
34 4. Ti6n chi tra no- g6c vay
35 5. Ti€n chi tra no'thu6 tdi chfnh
36 6. C6 triLc, lo. i nhu6n d6 tra cho chu so'hiLu
40 Lu'u cltuydn fiin thuin tir hogt dQrtg tiii chinlt
50 Lu'u chuy6n ti€n thuin trong hj,

60 Ti6n vh tu'o'ng du'orrg ti6n tlf,u ki,
61 Anh huong cua rhay A6i ty gia h6i do6i quy d6i ngo4i t0
70 Ti6n vi tu'o'ng ilu.o'ng ti6n cu6i ty

i

,

v.l

1,113,587,780,319

1,218,218,082,207

(1,106,944,542,039)

(1,181 ,577 ,226,5 I 5)

6,643,239,290

36,640,955,692

11.418,660,247

(7, I 99,33 1,990)

10,072,456,539

22,039,999,793


27

,4gl ,116,795

LQp, ngdy

Ngu'd'i ldp bi6u

Tru'ii'ng phdng TC - KT

*-*.'
Nguy6n Thanh Hu'o'ng

Ng6

VIn

HAn

w

l9 thdng

14,941,656.903
07 ndnt 2017


rur

cONc ry co pHAN 610

s6 t2on-pn6_yrinl-r$1, nt
l:i-ng

ypl,

Krq.gr_$.!r-u-i-B.rq_T1!e, thdnh pn6

uaN6i

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Tt ngdy 0r th{ng 0r nflm zon a6,n ngiy 30 th6ng 06 n[m z0r7

r.

DAc ErEM HoAT DoNG cua ooaNH xcurnp

01. Hinh

thri'c sd hfl,u v5n

Ld C6ng ty c6 phAn.

02. Linh vqc kinh doanh
Sirr xuAt, thr-rong mai vd dich vq.

03.

Ngdnh ngn6 mnn doanh
Hoat d6ng chinh cira C6ng ty trong ki,k6 to6n tir ngdy 01 th6ng 01 n6m 20l:. d€nngdy
30 thdng 06

n1m2017 id s6n xu6t, 16p r6p xe 6 t6 c6c loai.

Ngodi ra, theo GiAy chring nh6n ilSng klf doanh nghiQp, mQt s6 ngdnh ngh6 duo-c cAp ph6p
- --r r-^-rnhung
trong kj,kt5 todn chLLa phdt sinh tai C6ng ty bao g6m:

i-

:,

c

-SinxuAtvdcung[rngv6ttuthi6tbicokhigiaoth6ngv6nt6i;

-

Gia cdng, plruc hdi, kinh doanh vAt tu, phu tirng, phuong tiQn thi6t bi

Si'a chfr'a, kinh doanh, dai

I(inh doanlr hdng di6n,

khi, giao th6ng v6n tii;

lf kf gi'i c6c roai xe gin m6y hai bdnh;

i
1

diQn tri., hdng trang


tri n6i th6t;

Ldm dich vu xu6t nhap khAu vat tu phu tirng phuong ti6n giao th6ng v6n t6i;

Dai ly, kinh doanh vflt tu, thiet bi phu tirng, vflt ligu x6y dgng vd dich vp v6n
t6i hdng h6a;
Kinh doanh ,u6t nh4p khAu v0t tu, phu tiurg, phu'ong ti6n vdn t6i n6ng san
vd hdlg ti6u dirng;
I(inh doanh xuAt nh6p khAu n6ng, lAm, th6 sAn, h6i sAn;
Kinh doanh tam nhAp, t6i xu6t, chuy6n khAu hdng h6a;
Dai ly xang dAu, nhi6n li6u;
XAy dLurg c6ng trinh giao th6ng;

Dich vu vAn tii vd giao nh6n hdng h6a xu6t

nharp khAu;

Kinh doa,h xuAt nhap khAu v6t tu, thi6t bi phu tirng 6 t6, xe gin m6y hai b6nh;
Kinh doanh bAt d6ng s6n;
I(hai th6c ch5 bi6n, kinh doanh kho6ng s6n;
San xu6t, mua ban, l6p r6p, sfra chfr'a, bao hdnh c6c loai xe
hai

Thu gotn, phan loai, t5i ch6, d6ng g6i, vAn chuy6n, xir'
nghi6p, ple tnai c6ng nghiOp;

-

co-


ly

bd,h

r6c

g6n m6y;

thii c6ng

nghiQp, phri liQu c6ng

Mua b6n, phan loai, d6ng g6i, van chuy6n, ti6u thu c6c s6n pham bing
kim loai, gd;
Dich vu vG sinh m6itrLrdng;

fhiOt Ii6 phLlong ti6n giao th6ng dud.ng b6.

i


cOxc ry co pnAN 6ro rnrr
Bin thuy6t minh B6o c6o tiri chinh (ti6p theo)
II. NAM rAJ CUiNrr, DON VI rMN TD STIDU. NG TRONG rN TOAN

01.

Ndm


tii

chinh

Ndm

tii

chinh c[ra C6ng ty uat aau tii'ngdy 01 thSng 01

vi

k6t thfc tai ngdy 31 th6ng 12 hdng n6m.

02. Do'n vi ti6n tQ sri'dgng trong k6 to6n
Eon vi ti6n tc si. dung trong ghi ch6p r<6 to6n ld d6ng vi6t Narn (vND).

IIr.

CHUAN MrI. C VA CHB DQ KE TOAN Ap

'01.

ChA dd k6 to6n 6p dgng

nuNc

C6ng ty 6p dung cnt5 AO kti to6n doanh nghiCp Vi6t Narn ban hdnh theo
Th6ng tlr s6 200/20 l4lTTBTC ngdy 22 thhng 12 nbm 2014 oia Bd Tdi chinh, c6c chuAn muc k5
toa, vigt Nam do 86 Tdi

chinlt ban hdrrh vd c6c vdn b6n si'a AOi, UO sung, hu6'ng d6n thuc lii€n
kdm theo.

02. Tuy6n b5 vd vi6c tufln thri chuin

'

mr;c k6 to6n vh cn6 aQ k6 to6n

86o c6o tdi chinh dLro-c lap vd trinli bdy phu
nghi6p Vi6t Narn hi6n hdnh.

03. Hinh

ho.

p v6i c6c chuAn mqc k6 toiln, ch6 d0 k6 to5n doanh

thri'c k6 to6n 6p dqrng

C6ng ty rlp dung hinh thirc ktj to6n tr6n m6y vi tinh.

rv.

cAc cnixH sAcH KE ToAN An nqxc
01. Nguyon tic ghi nh{n c6c khoin tidn vi c:ic khoin
c6c khoan tiArr bao g6rn ti6n mdt,

tid.


grJLi

tucrng tluo,ng tidn

,gan l.rdng, ti6r.r dang chuy6n.

ciic khoan tr-rong du'ong ti€n ld c6c kho6n

dAu tu ngSn han kh6ng qu6 03 th6ng c6 kha ndng chuyi5n
a6i ac ddng thdnh ti6n vd kh6ng c6 nhidu rrhi ro trJng chuy6n o5i
tnirr, tia, t?it ngdy mua kho6n

dALr tLL

d6.

c6c nghi6p vu kinh td ph6t sinh bang ngoai to dLro-c quy d6i ra d6ng
viet Nam theo bj. gid thp.c tr5 tai
tho'i di6m phSt sinh giao dich ngoai tQ cria Ngdn hanj thuo-ng
mai noi doanh nghiQp c6 giao dich
phrlt sinh. Tai thd'i diiini cLr6i kj', c6c khoA, nruc ti6n
go" ngoai t6 dLro-c quy aii trr"" tf,g;;;;;
"o
vd'o cita NgAIr hdng thr-Lortg mai noi cloanh nghiCp m6'tdi
khoin c6ng bo tai tlrot ale* rap rra" .a"

"i

chinlr.


chcnh.l6ch ty girl thg'c t6 ph6t sinl.r trong ki, vd ch€nh lQch fj, gi6
do cl6nh gi6 lai s6 du ciic kho6n
mLrc ti6n t6 tai thd'i ditim cu6i k!' dLlo-c ghi nh6n vdo
doanh thu ho5.c chi phi tdi chinh kj,kri to5n.

02. Nguy6n tic ghi nhgn hing t6n

kho

Hing t6rr kho dLLo-c ghi nhan theo gi6 g6c. TrLlong ho-p gi6 tri thLrAn
c6 th6 thLrc hi6n dL1o-c th6p hon
gi6 gdc thi phai tinh.theo gi6 tri th;An
tne tnur.-rrion i""... cij go"
bao g6m chi phi
"o
urua, chi phi ch6 bi6n vd c5c chi phi li6n
quan truc ti6p kh6c ph6i sinh dZ c6 ctuo-c nan"g ton pno
o.

il;;;il;"

dia di6rn

vd"

Gi6 tri hdng

trang th6i hi6n tai.

t6, kho duo-c


x6c djnh theo prruong ph6p

bi'h

qu6n gia quyen.


cONc

ry

cO pnAN

6ro rnrr

c:io tii chinh (ti6p theo)
Hdng t6ii kho duo. c hach toiin theo phuong phrip k6 kliai thudng xuy6n.

Bin thuy6t minh B{o

03.

Nguy6n

tic ghi nhfln vi kh6u

NguyAn ilic ghi

hao


tii

sin cii ainn

nh|n

TSCD hii'u hinh, TSCD v6 hinh
.
i r. , , ^
'l'di san
cd dinh hiru hinh, vd hinh duo-c ghi nh6n theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh si, dung, tdi s6n c6
dinh hilu hinh, tdi sin cd dinh v6 hinh dtro-c ghi nhAn theo nguyen gih, giittri hao rndn lu! k6 vd gi6
tri con Iai.

Phuong phtip

khiu hao

TSCD hftu hinh, TSCD v6 hinh, TSCD thuo tdi chinh

Tdi s6n c6 dinh duo-c kh6u hao theo phuong ph6p dudng thing dua tr6n thd'i gian hflu dung u6.c
tinh. Thd'i gian kh6u hao duo-c x6c dinh phu ho-p v6'i quy dinht4i Th6ng tu sd +S/2013/TT-BTC
ngdy 10 th6ng 6 nirn 2013 cin B0 Tdi chinh, cu th6 nhu sau:

- Nhd cira, vAt ki6n trirc

05 - 27

- Mdy rn6c, thi6t bi


03 - 07 nim

- PhLro'ng ti6n v6n

tii,

truydn d6n

- fhit5t bi, dung cu quAn

06 nf,rn

lli

03 - 05 ndm

- TSCD hfr'u liinh khSo

03 - 08 ndm

- PhAn m6m m6y vi tinh

03 ndm

- QLryCn s[r'dLrng O6t cO tho.i han

04.

Nguy6n


ndn

Theo thd'i gian sir dung

tic ghi nhfln vi khfu hao nit

agng sin tlflu

tu

B6t d6ng sAn dAu.tu du'o-c ghilhAn theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh nam gifr.cho.t6ng gi6, ho[c
c6o
thuC hoat dQng, b6t d6ng sAn d6u tu duo.'c ghi ,f,an tn.oI',guy€n gi6,gi6 tri t uo ,rO,r-iuf

[6;G;;.i

con lai.

05. Nguy6n tic ghi nhfln c6c hhoin tliu
Khoin

tutii

chinh

tu vAo c6ng ty cot.t, c6ng ty li6n kiSt dLro-c kt5 to6n theo phuong ph6p gi6 g6c. Lo-i nhu6n
thuAn dr-ro-c chia tiL c6ng ty con, c6ng ty li6n ktit ph6t sinh sau rgay aAu iu:O.ri"'gtri
nh6n vdo 86o
c6o K6t qLra hoat d6ng ltinh doanh. C6c khoAn duo-c chia khSc (ngoAi loi nhuA, tiluAn)

Auo. c coi ia
-gra
phAn ftu hdi c6c lg6"dAu tg.
dALr

C6c khoin dAu tu chfi.ng kho6n tai thd'i di6rn bdo c6o, n6u:

-

C6 thd'i han thu h6i hoac d6o han kh6ng qu6 03 th6ng kC tu ngdy mua khoA. dAu
tu d6 duo.c coi
ld "tLrong du'ong tidn";

C6 tho'i han thu h6i v5n dLr6'i 01 n[m hodctrong 01 chu kj,kinh doanh

ngln han;

-

c6 thd'i han thu h6iv6n tr6n 01 n[m hoac ho'n 01 chu k],kinh doanh
han.

DLL phong giArn

gi6

dtLo-c pl.rdn

loai ldtdi


duo-c phan toai

s6n

ldtdi san ddi

dALr tu chilng khorin duo-c I6p vdo thd'i ili6m cu6i kj, ld s6 chont.r l6ch gi[.a
gi6
g6c cira c6c khoin dAu tu duoc hach to6n tr6n ,O k6 toa,', l6n ho'n gi6 tr! thi trud.,g
cira cl.rirng tai
thd'i di6m llip clLl phdng.


coNc ry co pnAN 610 rivrr
Bin thuy6t minh 86o c6o tii chinh (ti6p theo)
06. Nguy6fi tic ghi nhfln vi v6n h6a c6c khoin chi phi rli vay
Chi phi cli vay du'o. c ghi nhan vio chi plii sin xuAt, kinh doanh trong k! khi ph6t
sinh, tri. chi phi di
vay 1i6n quan trp'c ti6p.d6n vi6c dAu tu x6y dung hoac sin xu6t tdi Jn io' aung
duo-c tinS vao gia t i
cira tdi sin c16 (clu'o-c v6n ho6) khi c6 tlir cric cli6u ki6n quy dinh trong
ChuA, ,ir,'" rc todn Vi€t\am
sO 16 "Chi phi di vay""
Chi phi di vay li6n quan trLlc ti6p d6n vi6c dAu tu xAy dLrng hodc sin xu6t tdi san d6'dang
ducrc tfnh
vdo gi6 tri cira tdi sin d6 (drLoc v6n ho6), bao g6rn c6c khoin lai ti6n vay, phAn b6
c6c [hoan cni6t
khALr ho5c phu tr6i khi ph6t hdnh tr6i phi6u, cac khoan chi phi phu ph6t
sinh li6n qr-ran t6.i qu6 trinh

ldm th[r tgc vay.

07. Nguy6n tic ghi nhfln vi v6n h6a cfc khoin chi phi kh6c
Cric khodn chi phi tr6 tru'6'c duo-c v6n h6a d6 phAn b6 dAn vdo k6t qu6 hoat
d6ng kinh doanh bao
gol.n:

-

cd, Iai ctia c6ng cu, dung cu da xLr6t cring, chd'pha, b6;
Nhii'ng lGi6 tri

doanh c[ra nhidLr ni6n rlQ kti toSn;

Chi phi tra

trLL6'c dLlo-c phAn b6 theo phr_Long ph6p clLLdng

08. Nguy6n tic ghi nhfln chi ptri ph:ii

sA1 xu6t kinh

thing.

tri

Khoin,chi
t6 chua ph6t sinh nhung dLLo-c trich tru'6'crdo. chi phi sin xu6t,.kinh
doalh trong

Pl]f ll1llc
ki' dc darn bao khi chi phi ph6t sinh thu'c t6 kh6ng gdy dQt bi6n cho cli pni sin xuat
lco* s6'dam bio nguYen.tic phir ho.p giiradoanh ti;;r; cii pni.
I(ii c6c chi phi d6 ph6t rirfr,,rOr.J
ch6nh l6ch v6'i s6 da trfch, ke to6n ti6n hdnh ghi bo sung ht6c ghi gi6m
chi phi t",j"g nrgroi piri,

ch6nh l6ch.

09. Nguy6n tic ghi nhfn viin chfi s6'hfr'u
V6n dAtr tu cfta chir s6'hfr'u

dr.Loc

ghi nhAn theo s6 v6n thu,c g6p c[ra chir s6.hfiLr.

Thang dLr v6n c6 phAn c1Lro. c ghi nhAn theo s6 ch6nh l6ch I6n hor/ hoic
nh6 hoLr gifr'a gi6 thuc tt5
phdt hdnh vd m6nh gi5 c6 phi6Lr khi ph6t hdnh c6 phitiu lAn dilr, prrai=lr1"ir
uo ,rng ho[c t6i ph6t

hinh c6 phi6u qLr!.

v6n kh6c cira chir.s6'.litu duo-c ghi theo gi6 tri cdn lai giiLa gid tri hqp ly cira
c6c tdi s6n md doanh
nghi6p duo-c cd'c t6 chrjlc, c6 nhAn khdc tdng, bi6u sau f.f',i trir' (-)
;4; lfrla, tfrre pirairOti;6;;;l
Ii6n qLran dt5n cdc tdi s6n duo-c ting, bi6u nd!.vd khoAn bo sung tir k6t qui
hoat d6ng kinh doanh.


c6 phitiLr qLr! ld c6 p.hitSu clo C6ng ty phit hinh vd sar-r d6 mua Iai. c6 phi6u qLr! dLro-c ghi
nhan theo
giri tri thtrc t6 vd trinh bdy trcn eang can aoi re to6n ld ,"oi lrroa,
gr.,i gianl ,a,1 .rrr, s6.hiLu.
c6 tilc phii tri clto c6c c6 dong du'o-c ghi nhdn ld.kho6n phai tra trong B6ng
c6ng ty saLr khi c6 th6ng bdo chia c6 tri.c cua Hoi dong
eua, tri c6ng t)I
10. Nguy0n t:ic

vi

CAn aol

te toiin cira

phuo'ng ph6p ghi nhfln doanh thu

Doanh thu bdn hdng
Doanh thtr bin hdng dtroc ghi nh6n khi d6ng thd'i thoa mdn c6c didLr
ki6n sau:

-

PhAn I6'n

riri ro vd

lo.


giao cho ngrrd.irnua;

i ich gln li6n

v6'i qLryen s6'hii'Lr sdn phArn hodc hdng h6a dr

dr-ro.c chLry6p

ty.kh6ng con nam giti' quy6n qLr6n Iy hdng h6a nhu nguo'i s6'hftu hdrig
h6a hodc quydn
hi6m sodt hdng h6a;

9.9",


cONc
_qo

t

ry c6 pnAN or0 rur

ooe_60 vinn

r1*.

_phu9-lg_Yig_ _$.-!ai. g-110n;rai e_1rry1s- the*lphO- H?_NOI

crlo tii chinh (tit5p theo)
Dbanh thu duoc x6c dinli tuo'rrg d6i chac chin;


Bin thuy6t minh B6o

-

C6ng ty dd thu duoc holc

sE

thu

du'o-c lo-i

ich kinh t6 tu'giao dich b6n hdng;

.

X6c dinl.r duo-c chi phi li6n quan d6n giao dich bdn hdng.

Doanh thu b6n hdng duo-c x6c djnh theo gi6 tri ho-p llf cfia c6c khoAn ti6n dd thu ho6c sE thu duo-c
c16n tich. C6c khoAn nh$n tiu6'c cria kh6ch hdng kh6ng duo-c ghi nhfln ld

theo nguydn tdc k6 to6n
doanh thu trong ndm.

Donnh thu cung cip tlich vu
Doanh thu cung c6p dich vq duo. c ghi nhAn khi k6t qui cLia giao. dich d6 duoc x6c dinh rn6t c6ch
d6ng firr c4y. TrLld'ng ho-p. vi6c cLrng cAp djch vu li6n qLran d6n nhi6u kj,thi doanh thu duo-c ghi nh4n
lY theo.k6t quA phAn c6ng vi6c tli hodn thdnh vdo ngdy lpp Bing cAn OOi tC to6n crtia ky
::?rg

I(6t qui c[ra giao clich cung cAp clich vu dno'c x6c clinh khi th6a m'an tAt Ia .a" di6u ki6n sau:

;;

-

Doanh thu

dr-Lo-c

x6c dinh tuo.ng d6i chac chan;

c6 khi nrng thu dr.Lo-c lo-i ich kinh
X6c dinh duoc phAn c6ng vi6c

t6

ti, giao dich cung c6p dich vp d6;

cl6 hozin thdnh vdo

ngiy

16p BAng cAn

d6i k6 to6n;

X6c clinh clLro-c chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phf de hodn thdnh giao dich cung
dich vu c16.


'

c6p

I

Doanh thu ho;tt ilQng tiri chlnh
Doanh thLr ph6t sinh tiL ti6n l6i, ti6n bAn quyd,r, cO tri'c, lo-i nhu6n duo-c chia vd c6c khoA, doanh thu
hoat d6ng tdi chinh kh6c duo-c ghi nhAn khi thoa rndn d6ng thd'i hai (02) di6u kien sau:

-

C6 khA narrg thu dLLoc to-i ich kinh t6 tir giao dich
Doanh thu duo-c x6c dinh trLong dOi chac

-

chi phf ho6c

tii

tii

;

chinh

chinh g6m:

c6c khoan 16 lion quan d6rr c6c hoat dQng dAu tu tdi chinh;


- Chi phi cho vay vd cli vay v6n;
- C6c khoAn l5 do thay a6i

- Du' phong giAm gi6

t1i gia

n6i ooai cua c6c nghi6p vu ph6t sinh li6n quan d6n ngoai

tQ;

clAu tLr chir.ng kho6n.

C6c khoArr tr6n cltLoc ghi nhAn theo tdng sd ph6t sinh trong
dorrg 1ii clrinlr.

k!,

kh6ng bir trir v6.i cloan6 thLr hoat

12. Nguy0n tic vi_phu'o'ng phip ghi nhf,n chi phi thu6 thu nh{p tloanh nghi6p (TND1{) hi6n hinh
vi chi phi thu6 thu nhiip cloanh nghi6p hofln lai
Chi phi

thLrC thu nhAp doanh nghi6p hi6n hdnh du'o-c x6c clinh tr6n co sd thu nhAp chiu
thuS vd thu6
su6t thLr6 TNDN trong ndm hi6n hdnh.

'


{
''

chin.

11. Nguy6n t:ic vri phrro'ng phrip ghi nhfln chi phi
C6c khohn chi phi cluo-c ghi nhAn vd.o chi phi

d6;

Chi phf thu6 thu nh6p doanh nghiCp hodn lai duoc x6c dinh tren co' s6' s6 ch6nh lech tam tlid.i duoc
khAu trir, s6 ch6nh ldch tarn ttroi cnlu thu6 vd thurl su6t th;o

rNDN.


cdNc ry c6 r,uAN 6 ro

rur

qqe
--s6 t ph6 Nainh Khai, p.Minh Khai, e.Hai Bd Trung, Tp.Ha

v. rudNc rrN n6 suNc cAc xuoAN

t . ti6n vh c:ic khoiin
Ti6n

T.,

I rcn

tu.ong tlu.ong

tidn

30/06/2017

lur

VND
726-115 45'l

hang

b
Lens
^^---'

VID
r= , ,,
2l'434'500'000

hgn

Phei thu ngin

3

.C6c hhoiin phii thu ngin h4n hh6c


I

VNI)

18,041,798,599

18,041,798,599
1

1,504,037,000

28,929,448,430

68,537,652.00J

58,175.281.029

0u0u20t7

VND

VND

10,483,129,735

95,219,395,614

1,546,467,095


960,082,284
2,135,243,967

k1i cu,o.c ngdn han
2,1 83,039.873

c0ng

.

T:ii siin thi6u chd'xii,lf

1{t0,497,767,73g

7/1t2017

Cii

C0ng

2,183,039,873

14,272,636,703

30t06t2017
56 lu'ong

tri

S5 tu.o.ns


Gi6 tri

--

. Hirng

tdn kho
30/06t2017
5

i4,680,000

Chi phi SXI(D do'dang
h6a

Hdng gui di b6n

dii hln

vri c:ic khoiin phiii thu

122,363,845,038

_629,1

66.630,09

30/06t2017


c0ng
. ThuG

394,458,409,54g

75,010,455,190

I

1.158.-165.162,827 IJ0sJ{sJr,t.8t?

Xdy dung co ban d6'dang

8

131,422,850,060

328,453,_593,-589
597.i6t.:]50.t85

C6ng gir.i g6c hring t6n l
Tdi siin dri'dang

14,500,000

195,637,427,24s

Thdnh phAm


t01 12017

VNT)
25,169,645
127,593,957,434

1,787.000.283

210,1e9.9s6,23s

C0ng cr;, dung cu

7

0t

VND

Hdng mua dang di tr6n ituo.ng
Nguy6n liCu, vat li6u

Hing

/7 t2017

VND

48,015,727,951

Ti6n luong CNV


6

--VND

30/06/2017

C6c khoan phai thu kh6c
Tarn fng

5

g

t3rDs_5ooJoo

2,480,125,4s3

c0ng

ky qul,

13,19W0p00

30/06/2017

- C6ng ty c6 phAn AIA Ha Nqi
- C6c khoiin phai thu kh6ch hing khric

CAm c6,


t/U2017

brng rai sudt cho vav ngin han hi6n hanh cra Ng6n
hdng N6ng nghiQp

hln ciia l
- Ban quan l;i du 6n

4

0

JlltsooJoo

il:[i[:1ffii,,:i T[i,l:il;1ffii;:Tir":ilTr:,',.rf,T

3.

6,436,236,363

30/0612017

(*)

- D6u tu ngin han khric
.DU.phdng girim gi6 dAu tu,ngin

16,220'175


26'764'891'332

th6ng

2 . Phni thu vd cho vay ng:in h4n

J,

$ll0ll20l7

._-YNP

cae r
chfnh

ugc rniNu rAy rntN sANc cAN o6r xB roAN

mdt
ngan

tii

B:io crio

N6i

Nhi


nu.6.c

t/7t2017

VNT)

vN t)

59,93 8^539,0s0

126,126,895,209

-)y.yJo.rry,rrt,

I

30/06t2017

zrrJ zo*C5.20g
01t01t2017

VNI)

Thue GTGT hdng nh6p khAu n6p thir.a
Thu€ hhac

VNI)
2,072,637
14,6t2,021


Ti6n thu€ d6t
cOng

l) 111
l.\JLJ\l

111
l l

_____aelfl1
10

I

6.68J.6s8

L


cONc ry co pHAN 6 16 rnrr
lO tqqg qhd Nainn I(hai, p.l\4inh Khai.
e.Hai Bd.l,run
B:inthuy6trrint geo@

B{o crio

tii

chinh


N6m 2017

9 . Tii san cii olnh hfr.u hinh
30/06/2017
Xem chi ti6t tai phu.luc sti 01

l0 . Tni

s6n c6 dinh v6 hinh

30/06/2017

Chi tiOu

Quy6n sii'dgng

--56 tlf,u kj

Nhin higu hing

odt

PhAn m6m

h6a

m{y tinh

Ting trong kj,
- Mua mdi


0

0

50,420,000,000
50,420,000.000

- Phrin lqqi lai
- Giam kh6c

50,420,000,000

Hao mdn TSCE

Sd

tliu

I<)

- Phdn loai lai
Girirn trong l- Phdn loai lai

v6 hinh

88,939,000

0


Giiim trong kj,

----7-

CQng TSCD

hinh khdc

0

- Phdn loai lai

Sti cuiiiky

TAi sin c5 olnn va
0

99,939,000

0

50,420,000,000

0

;

0


50,420.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,939,000

0


0

50,508,939.000

0

0

89,939,000

0

0

0

89,939,000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,939,000

0
0

88,939,000

(

:

\

)

f

I

.

0

50,.120,000,000

30/06/2017

0t/0,1/2017

Chi phf trri tru.6.c ngin h3n
- Gi6 tri cdn lai cua ccdc chd phdn
b6
- C6c khoan kh6c

VND
3,552,421,57s

c0ng

l2 . Diu

VND
126,044,014


tu' diri hgn vho c6ng ty con

30/06/2017
56 lu.g.ng

C6ng ty CP Dich vu v6n tiii O tO
s6

7,457,962,282

______lf52t?!!zl _____15&{qq4q

t

Cp

l/U2017

2,952,082

Cdng ty CP c.o khi xdy dtrng c6ng
trinh vd
tu vdn thiit ke J0-4

30/06/2017

01t01t2017

VND


\/ND

2,952.082

45,770,815,000

45,770,815,000

2,556.846

35,090,270,801

35,090,270,801

80.861.08s.801

80.861,085,801

56 tu.o.ng Cp

2,556.846

C0ng

Th6ng tin b5 sung vd c6c c6ng ty
con:
TCn c6ng ty

con


V6n di6u

16

T.4i 3l/12t2016

C6ng ty Cp Dich vu
v6n tAi 6 t6,s6 8 (*)
C6ng ty Cp co.khi x6y
dung vd tu v6n thi€t k6

30-4

l3

5

1,739,790,000

28,637,443,500

DAu tu,grip viin vho alon v!

.

Viin tli6u t6
Tai 3l/03/2017

khic


+ C6 phit5u C6ng ty Cp Thi6t
bi Buu di€n

-5

1,739.790.000

28,6j7.4,10.000

30t06/2017

C6ng

6

---=-----------{-----11

Tai

3l/0312017

IIoat iIQng
liinh clo;rnh chinlr

Dich vu vdn tiii, sua
chira 6 t6

57.060/o


89.28%

89.28% ket

San xuAt Sp co.khi,
cdLr

th6p... phuc

vu giao thdng

1/t/2017

24

.

Q.bi6u quyi{t

s7.06%

56 lu'o,rrs Cp

(POr)

+ C6 phi6u Ng6n hdng TMCp
Sdi Cdn
Thuo'ng tin (STB)

Tji IQ toi fch

Tai 3l/03/2017

6
30 --

30/06/2077

01t01/2017

VNT)

VND

679,000

679.000

394,530

394,530

tS?3S30

____u73diq

I

:CONC TY CO pffAN O f6 filff
SO 1998 ph6 Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai BaTrung,
Brin thuy6t minh 86o c6o thi chinh (ti6p theo)
14 . Du'phdng gi:im

gii aA, tu thi chinh dhi

TGn chri'ng hhorin

han
56 tuq'ng
CP

+ C6 phi6u C6ng ty CP Thiet bi Buu diQn
+ C6 phiOu Ngin hing TMCP Sii Cdn
Thuong tin (STB)
cOng

HQ

th6ng

Gi6 tri theo
gi6 thi trud'ng
24

(POr)

l5 . Chi phi tr:i


B{o c6o t}ri chinh
Nim 2017

Tp.HdNQi

30

Giri tr! theo
s6 kti toin

quang

679,000

(225,400)

56,700

394,530

(337,830)

____iI_43!0 __________!llitl ______lf]?tE
30/06/2017

0U01t2017

VNI)

c6o


Ci6 tri con lai cua CCDC clang sil dpng chd phdn

VND

6f ftp00

b6

489,858,028

Chiphisan t5p. d€n bn, giaiph6ng mdt bdng
Chi phi trd tru6c ddi hqn

giem ei:l

453,600

tru'6'c diri h3n

p.iOn hiQu

Dg'phdng

6,657,751,681
22,360,961,787

kh6c

6,896,099,008


14,48t,497,107

16.Vayv}rno'thu0t}richfnIr30l06l20|7Trongnim

-vayngfnh4n
Agribank
+' Ngdn hdng BIDV
+ Ngdn hdng HDBank
+ Ngiin hdng vCB - sGD

l-rrril#

0t t0l tzal7

fuffir"t

61,201 I 0,2 16, 161,201
179.351.7 t6;. t 56 q25,568.46t ,938

+ Ngdn hdng

,$ffiJttr-

,,,,6rrr",""-

16.164.201
385, t67,145,993
I I 1,399,831,125 138,056,712.965 52.729,969.02 t
10,2 16, I


10.2

77,18t,310,37t t01,801,819,606 251.311.920.863
+NgdnhdngTPB1nk,c.nl{adnKi6m 136,076.761.528 99.989,811,026 20t,377,289,667
+ Ngdn hdngTechcombank
128,72,1,689,551 143,686,980,201 t20,930,590.851

d6i
Pltcombank

+ Ngdn hdng Qudn

-

10,2

I

6,

164,20,/

138,950,70A,21

t

26,073,060,J8 t

223,721,1n.628

232,161,2t0,169

t05,96s,300.20t

i 0,626,107,630 30,626,107,630
15J,876,323,279 1.510,000.000
+ Khdc
12.920,000,000 t5.099,377,000 t t,0t9,377,000 38,900,000,000
+ Vay ddi han den han trri
2,200,000,000
2,200,000,000 4.400,000,000
- vay d:ii hgn
117,397,600,000 63,497,600,000 14,1 10,000,000 6g,010,000,000
+ Ngdn hdng NNtd PTNT- ViAt Nam
7,710,000,000
j.710,000,000
O
+ Ngdn hdng PVCombonk
49,500,000,000
5,500,000,000 55,000,000,000
+ Ngdn hdng SI]B
60,t87,600,000 63,497,600,000 3,310,000,000
+ Khdc
0
5,300,000,000 5,300,000,000
CQrts
1J84j302v^s%
:G
-r"ss!1i22el1 -r"1iilry!!l2---!qq?,124$14
17 . Thue vlr cric lrhoiin phfri nQp Nha ,r.0. ,rgjn h?n

ffi
VND
VND
ThuO GTGT dAu ra, thu6 GTGT hdng nhdp kh6u ph6i n6p
6148397893
tnue trOA
54,545,455
ThLrd xu6t nh6p khAu
1,807,005,560
0
thue tNnN
r,806,927,i84 12,039,707,457
TliLrd thu nhdp c6 nhdn
193,361,701
377,317,410
+ Ngdn hdng

150,33(t,323,279

Thu6 CTGT
Ti6n thu€ kh6c

-114.055,388

qns

t

18. Ph:ii


a

tri

ngu'd'i

b{n

Phoi tra ngud'i bdn ngdn

hqn

cl-IoNCQUtNG SHUCUANG PANT INDUSTRY CO.,LTD
GUANCXI QINZHOU LISHUN MACHINERY CO.,LTD
HUBEI TRI-RINC SPECIAL VEHICLE CO.,LTD
SHANDONG I(AMA AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD
SHANGDONC TANGJUN OULING AUTOMOBILEMANUFACTURE
SINOTRUCK HONG
C6c dOituo-ng

cong

kh6c

610,000

_________Ut!._!_qz.qqr _______!.eg!_t8.Vq

KoNG


30rc612017
VND
t 1,%4J50p00

0lt$U2017
VND
11,%4J50p00

218,,535,5 I7.897

5"368,850.880
5,588^807,500

11,200,534,227

84.260,503.I78

59,798.590,399

^
12

5,368,850,880

42,363,070,931

111,848,070,101

150,5 67,601,223


4rz"s65psr"qs5

,u"46q,Boi 16r

\
I


cONG Ty

co

pHAN 6 16

rtrr

sti lqle qh6 Nainh rnai, p.vi,rr-r
riui.
minh B{o .ao tui .t irt
I

.Hai Bd Tnmg, Tp.Hd NOi
theo)

B6o c6o

tii

chinh


NSnr 201 7

19 . Chi phi phni tr4 ngiin
hgn

30/06/2017

Ldi vay tpm tinh

0t/07/2017

VND

Chi phf vdn chuyCn
Chi phf kh6c

2,149,3s9,098

c0ng

8,s70,737,039

VND
2g2,g25,OOO

3,073,831,231
3,650,526,852

______1!!2!{2!&a :____zp!Z183,083


20 . phei trii, phiii n6p ngin
h4n khric

30/06/20t7

01/01/2017

VND

VNI)

ttrdt nghidp
C6c kho?n ph6i rrri kh6c

5,567,905,808

s,081,s67,s28

cOng

1,354,768,541

I(inh phf c6ng

dodn

86o hi6m xE h6i, y

2l .


tt5,

611,s7 5,451

__

Ngu6n v6n chii sii.hfr.u

7'5it219,qqq

6,943,418
797,259,904

______$!izq{iq

a. Bting tl6i chi6u bidn dQng
vAn chri stl hifu

Xem chi ti6t tai phu luc
b" Chi ti6r vdn ddu

tr

st5 OZ

t

ctio chrt st| hiru
30/06/2017


6ng Biri Vdn Hfi.u

123,057,040,000
I

Cdng ty c6 phAn chtrg kho6n
Asean
Cric c6 d6ng kh6c

.
vi v6n viri

+ V6n gdp dAu k!,
+ Vtin g6p ting trong
kj,
+ V6n g6p girim trong
k!
+ V6n g6p cutli t
tfc

VND
t23,057,040,000

9,974,61 0,000

18,974,610,000

38,828,490,000


38,781,490,000

24,834,350,000

24,834.350.000

40,000,000.000

C0ng

CO

/2017

72,107,s30,000

Ong Biii eutlc C6ng
Ong Bii Vdn Ki6n

-

t01

VND

Tdrrg cong.ry cdrrg nghidp
o t6 Viet Nanr
Ong Ld Ti€n phan

c. Ctic gioo dich


0t

cdc cltti stl httu vii phAn ph6i
c6 nbc

dd chia

127,182,310,000

95, I I 8,780,000

___lzCzgflgqlq

__ Jz4z$qqgqq

30/06/2017

0l t0l /20t7

372,876,800,000

372,876,800,000

372,876,800,000

372,876,800,000

rl. Cii phidu


- 56 luo'ng c6 phiiiu d6ng
ky phrit hdnh
- Sti lug'ng Cti phi6u d6 phrit

30/06/2017

0t/01/2017

37,287,680

+

37,287,680

37,287,680

37,287,680

37,287,680

37,287,680

hdnh

Cd phidu phd th6ng

+ C6 phi6u tnr ddi
- S5 luo. ng c6 phit5u dang
luu hdnh
+ Co phiirr phCt thong

+ Cd phiiir rrtr ddi

36,877,980

- 56 ltrong c6 phitiu qu!
+ Ct) phiiu ph6 rhong

*

M€ntr gi6 c6 phitiu dang luu
hdnh (d6ng/cd phAn):

36,877,980

36,(y77,980

36,877,980

409,7 00

409,700

409,700
10,000

409,700
1

0,000


e. Phiin

phdi lgti tthuQn
Lg'i nhu{n chu,a ph6n ptriii
aAu
Lg'i nhu{n sau thu6 TNDN

ty

30/06/2017

ting, giim trong kj,

Lg'i nhu{n cdn

t.3i chu.a

21,767,2g7,679

phhn ptriii cuiii t
4,539,395,772
26,306,68J.451

13

)
IcdNc ry c6 puAN 6 rd rnrr
l99B p_hO Minh Khai, P.Minh Khai, e.Hai BA Trung, TP.HA
Bf,n thuy6t minh 86o c5o thi .t in
SO

vI'

THONG TIN Bo'suNG

1 . Doanh thu

B:io c:io

NOi

Tn' 01/01/2017 deir
30t6t2017 vND

Doanh thu b5n hdng h6a

Tir' 01i01/2016 cl6n
J0/6/2016 vNn

96,298,322,721

Doanh thu b6n thdnh phArn

5,438,446,748

c0ng


484,107,275

1,226,742,549,704
Tt'01/01/2017 .I€n
30/6/2017 VND

tri'

HAng b6n bi tra lai

c0ng

Tn'01/01i2016 tlon
30/6/20r6 VND
295,4s4,54s

320,727,273

295,151,545

dOn

30/6/2017 VND

Doanh thu brin hdng h6a

1,452,437,555,949

320,727,273


Tn,01/01/2017

3 . Doanh thu thuin vA Uln hing vh cung c6p dich vg

Tr)'0li0l12016 .I0n
30/6/20t6 VND

96,298,322,721

Doarrh thu biin thdrrh ph6m

s,438,446,748

c0ng

1,226,421,921,431
Tir'01/01/2017

4 . Gi{ v5n hing b:in

dOn

30/6/2017 VND

Tn' 0l /01i20l 6 tl0n
30/6i2016 vND

il1,201,197,838


Gi6 v5n cria thdnh phAm
Ci6 v5n dich vu

999,960"987,132
1,115,097,344,361

Tir'01/01/2017

5 . Doanh thu hoat rlQng tiri chinh

30/6/2017

-, Iretl gut. tlen cho vay
Lal
!i

172,801,923,374

1,098,190,112,743

3,q25, t5c).30I

c0ng

Ldi ch6nh lech

484,107,27s

1,452,142.10l.403


Gi6 v6n cta hdng h6a

.:

188,389,748,837

1,124,685,051,962 1,263,268,245,291

Doanh thu dlch vu

.:

188,389,748,837

1,125,005,779,235 1,263,563,699,836

Doanh thu dich vu

,

chfnh

cAc KHoAN MUC TRiNH nAy rntN rAo cAo KET euA KrNH DSANH

bfn hhng vi cung c5p dich vg

2 . C{c.khqen girim

tii


Ndrn 2017

-

1

gi6

,157

tl6n
VND

c0ng

6 . Chi phf tAi chinh

Tr)r'

Chi phi ldi vay

Tir 0l/01/2016 tt6n
30/6/2016 VND

,59t,721

624,830,95

I(h6c


1,270,992,036,1 t-/

867 ,373,597

8

1,145,441,767

7,921,28t

i"280

L,790,343,960

2,012,816,644

01/01/2017 .t6n
30/6/2017 VND

Tir'01/0112016 tlOn
30/6/2016 VNn

51,295,399,910

48,790,789,671

Chiiit kh6u thanh to6n

538,494,738


L6 ch6nh lOch tyi gi5 dd thgc hiQn

4,309,681,699

Hodn nh6p du phdng giam giii dAu tu chring kho6n ddi han

0

Chi phi tdi chinh kh6c
C0ng

7 . Chi phi thu0 thu nhAp doanh nghiQp hi6n hhnh

TOng chi phi thu€ TNDN hiQn hdnh

14

to6n

13,200
5"661,000

55,172,274,594

50,984,940,720

30/6i20r 7 vND
kt5

,649,982,1 I I


-492,867,025

Tn'01/01/2017 ddn

Chi phf thu6 thu nhdp doanh nghi6p hien hdnh tinh tdn thu nh6p chiu ttiut5 ty
hien hAnh

I

Ti'01/01/2016 d6n
30/6/2016 \/N t)

t,371,508.462

12,207,t73.520

7,371,509,462

12,247,173,52A

/.

,l


cONG

ry co pHAN 6 16 rur


si5 t sse

plo

B:in thuyGt

Irainn

r,nn

Khai, P.Minh Khai, e.Hai Bd Trung,
Tp.Hd

U

8 . Lfli co'bin tr6n"c6 phi6u
Loi nhu{n sau thu5 thu nhAp doanh
C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh
dAu

tii

nghiQp

k!

30/6/2017 YND
5,910,904,234

Tn'01/01/2016 tr6n

30/6/2016 vND
47,749,624,633

36,877,980

30,429,4r7

lcj,

3,096,289

trong lcj,

CO phitiu phO thOng dang luu hdnh
binh qu6n trong

kj,
33,525,706

Ldi co bein tr€n c6 phit5u
136

, qli phi sfrn xu6t kinh doanh theo y6u td

30/6/2017 vND

- Chi phf nh6n c6ng

971.762.301.673


- Chi phi kh6u hao tdi san c6 dinh

23,247.649.375

- Chi phi dich vr; mua ngodi

16,090.727.248

-

Chi phi kh6c bdng tiAn

7

c0ng

4,455 .7

I

4.924

38.140.951,140
1,123,697 ,344,360

Nhfi,ng th6ng tin l
t

Sii tien tli vay thg.c thu trong kj,:


2

Th6ng tin so sdnh:

3

'1,406

Tn'01/01/20t7 rl6n

- Chi phi nguydn li6u, vdt li€u

VII

chinh

Ndrn 2017

Tn'01/01/2017 tl6n

Cii phit5u ph6 th6ng tdng binh qudn trong

-C6 phiiiu ph6 th6ng giAm binh qu6n

B6o crio

N6i

. C{c th6ng tin


l
Ket
qua
Li r.

Tn'01/01/2017 .Iiin

Tir'01/01/2016

30/6/2017 YND

Bi6n ilQng

d6n 30/6/2016

VND

DT thuAn v6 brin hing vd ccdv
Gi6 v6n hdng b6n

LN gQp ve ban hang vd ccdv

1,226,421,821,431

t

1,115,087 ,344,361


t,270,992,036,117

111,334,477,070

Doanh thu hoat d6ng tdi chinh

1,790,343,960

Chi phi tdi chfnh
Chi phf b6n hdng
Chi phi quan ly doanh nghiCp

Ngu'd'i

lip

bi6u

(I

I 8 I,1 s0,065,286

(69.81s.s88"21{r)

2,012,816,644
50,984,940,720

4,127,273,864

47,678,3s8,933


(r6.781.128,852)

25,582,208,128

(4.337.430.950)

40,005,047

439,424,004

5,910,904,234

59,356,798. I 53

RX

1S

8.10%
-35 20%

-16.95%

1

-90.90yo

9)


-90.040/"

thdng 07 ndnt 2017

*lq

VIn

-1 1.05yo

(399.4 I 8,957)
(s3.44s.893.9

Truri'ng phdng TC - KT

Ng6

r5.54?i)

-38.s4%

(222.172.684)

55,112,214,584
r

-

55,904.69 1,756)


m,
ct
";l cffnfr,
Nguy6n Thanh Hu,ong

o/
/al

(225.720.279.{)72)

30,896,930,08

21,244,77.r,178

Loi nhudn khiic
Lgi nhudn tru6c thu6 thu nh6p DN

,452,142,t0t ,403

Bi6n tl6ng

\_


co\c ry

si

cO pEiN


O Td rMT
rggB qho \4irrLKhai, p.Minh
[hai. g.Hai Ba rrung,

Ban

th,y6tIni"tBdo;6oGj;hGh'86 the.)

Tp.HaNoi

B,io c6o

tii

chinh

Phg lBc 0I- TIns gi6m TSCD hftu hinh
Dctnvi tinh: WD

Nhi

Chi ti6u

cfra
trric

M:{y

v6t ki6n
Nguy6n giri TSCD

Si5

tliu nxm

TIng trong n5m
- Mua s6m
- XAy dung co'b6n
- PhAn loai lai

93,075,407,391

89,292,659,574
52,643,224,232

m6c
bi

tiQn
trii
_

phuong

thi6t

v{n

125,415,199,006

22,596,024,175


20,817,967,900
20,917,967,800

0

36,649,434,342

- Di6u chuyiln nQi b0

Girim trong nIm
- Thanh

lf,

0

0

nhuo.ng bdn
- Gi6m khric

Sii cuiSi n5m
Hao mdn TSCD
Sd d6u n5m

TIng trong nIm
- Trich kh6u hao TSCD
- Pli6n loai lai
Gifrm trong nIm

- Thanh ly, nhuong biin
- Gi6m khric
t.
^x
DO CUOI nam
Giri tri cdn Iai

d6u nIm
56 cu6i nxm
SO

TSCE ding
trong qu6n ly

CQng TSCD

TSCE khrfc

1,199,279,240

hiru hinh

4,049,190,729

0

0

246,333,090,540


110,110,626,374

0

0

0

73,461,192,032

0

0

0

36,649,434,342

0

0.

0

0

0

0


0

0

0

0

182,369,065,965

146,233,766,906

22,596,024,175

I,199,279,240

4,049,190,729

356,443,716,914

48,187,717,169

34,799,433,925

11,615,345,116

1,198,279,240

3,974,795,443
3,97 4,195.443


4,048,190,729

1,889,934,336

99,849,956,179

687,792,479

I,889,934,336

687,782,478

0
0

0

0
0

162,512,612
44,997,690,222
130,205,553,353

0

36,699,369,261
90,615,765,091


109,543,799,545

p

12,303,127,594
10,990,679,059

10,292,996,591

1,199,279,240

0_
0_
0_
0_

.t,048,190,729

6,552,512,257
6,552,512,257

106.40I.468-435

0

146,494,134,362

0

250,042,249,479V(5n

Chi ti6u
1. 56 au'tIAu

tliu tu

ciia CSH

k!

2. Tdng trong

372,976,900,000

kj'

|
.I ang von trong ky
Loi nhu{n trong kj,

.,r.
^x pnleu
Lo
quy

Th{ng du
vi5n c6 phin


Ch6nh l6ch
tj,gid hdi do6i

360,727,500

(8,690,999,647)

0

0

Qu! tliu tu
ph6t tri6n

Quf khdc
thuQc VCSH

14,494,047,009
0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

3. Gifrm trong kj,

0

PhAn ph6i LN trong kj,

Phrit hdnh c6 phii5u thucrn

ki

4,539,395,772

0
0

ducu6i

483,226,397 21,767,28:7,679

0

0


4. sl6

V5n khdc
cia CSH

chua phf;n
h6i

41539,395,772

,.4
^A pnreu
quy mua vao trc
uo

k!

,

0

T6ng do ph6n ph6i LN

Gi6m khric trong

Lqi nhu$n

372,f7e,goo,oooloo,z7,s00

(s,6s0,989,64a _ M,4g4,o4.,,0og o"rpre,rrriSo@,*,


1T

vlin
chfi scr htiu
CQng

401,301,099,929
4;539,395,772
0

*
000

4,539,395,772×