Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

KI M TRA 1 TI T GI I T CH CH NG 1 173

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (431.21 KB, 4 trang )

S u t m và biên so n b i Blog Nguy n H ng

BÀI KI M TRA 1 TI T CH

H tên:
L p:

Câu 1.

Chia s mi n phí t i: />
Môn: Gi i tích 12

Cho hàm s

NG 1

s : 173

y  x2 (3  x) . M nh đ nào sau đây là đúng?

A. Hàm s đã cho đ ng bi n trên kho ng  ;0 
B. Hàm s đã cho đ ng bi n trên kho ng  2; 
C. Hàm s đã cho đ ng bi n trên kho ng  0; 2 
D. Hàm s đã cho đ ng bi n trên kho ng

Câu 2.

Tìm t t c

các giá tr c a tham s


m đ

 ;3

hàm s

 ;   ?
A. m  ;   .

Câu 3.

B. m  0 .

1
y  x3  mx đ ng bi n trên
3

C. m  0 .D. m  0 .Cho hàm s y  f ( x) có đ o hàm f '( x)   x  1 x2  4 . Phát bi u nào sau đây là
2

đúng?
A. Hàm s đ ng bi n trên các kho ng  2;1 ;  2;  .

B. Hàm s đ ng bi n trên kho ng  2;2  .
C. Hàm s đ ng bi n trên các kho ng  ; 2 ;  2;   .
D. Hàm s đ ng bi n trên các kho ng  ; 2 ; 1;2 .
Câu 4.

Hàm s

y  25  x2 ngh ch bi n trên kho ng nào sau đây?

A. (5;0) .

Câu 5.

Câu 6.

B.  0;5  .

C. (;0) .

D. (0; ) .

1
Tìm t t c các giá tr c a m đ hàm s : y  x3  mx2   m2  m  1 x  1 đ t c c
3
đ i t i x 1
A. m  2
B. m  1
C. m  2
D. m  1
Hàm s y  f ( x) liên t c trên và có b ng bi n thiên nh hình bên. M nh đ nào sau

đây là đúng?

A. Hàm s
B. Hàm s
C. Hàm s
D. Hàm s

đã cho có 2 đi m c c tr .
đã cho không có giá tr c c đ i.
đã cho có đúng m t đi m c c tr .
đã cho không có giá tr c c ti u.


S u t m và biên so n b i Blog Nguy n H ng

Câu 7.

Cho hàm s

y

Chia s mi n phí t i: />
1 3
x  2 x2  3x . T ng giá tr c c đ i và c c ti u c a hàm s là
3

b ng
A. 4 .

Câu 8.


Câu 9.

B.

4
.
3

C.

2
.
3

D. 0 .

Tìm c các giá tr th c c a tham s m đ đ th hàm s y  x3  4 x2  (1  m2 ) x  1
có hai đi m c c tr n m v hai phía khác nhau đ i v i tr c tung.
1
1
A.   m  .
3
3

m1

B.  m1 .

C. 1  m  1 .


D. 1  m  1 .

G i M,m l n l

t là giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a hàm s

đo n  2;0 . Giá tr bi u th c 5M  m b ng:
4
5

A.  .

B.

Câu 10. ch n kh ng đ nh đúng?

24
.
5

C. 

24
.
5

y

x 1

trên
2x 1

D. 0 .

A. Hàm s có giá tr l n nh t b ng 1 và giá tr nh nh t b ng 0.
B. Hàm s có giá tr l n nh t b ng 0.
C. Không t n t i giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a hàm s .
D.Hàm s có giá tr l n nh t b ng 1.
2
Câu 11. Tìm giá tr nh nh t c a hàm s y  x2  trên kho ng (0; )
x
A. min y  1 .
C. min y  3
 0; 

 0; 

D. Không t n t i min y

B. min y  1
 0; 

 0; 

Câu 12. Giá tr nh nh t c a hàm s y  x 
A. 1  2 2 .
Câu 13. G i M , m l n l
. Khi đó:


2
trên kho ng 1;  là:
x 1

C. 1  2 .

B. 2 2

D. 1  2 2

t là giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a hàm s

A. M  m  2 2  2 .

B. M  m  4 .

C. M  m  2 2  2 .

D. M  m  2 2

Câu 14. T t c đ

ng ti m c n đ ng c a đ th hàm s y 

A. x  4 .
Câu 15. S đ

x2  3x  2
x2  4
B. x  2, x  2 .C. x  2 .


y  x  4  x2

ng ti m c n c a đ th hàm s y 

4 x
là:
x  3x  4
2

2

D. x  2 .


S u t m và biên so n b i Blog Nguy n H ng

A. 0 .

Chia s mi n phí t i: />
B. 3 .

C. 1 .
D. 2
2x  m 1
Câu 16. Tìm t t c các giá tr c a m đ đ th hàm s y 
có ti m c n đ ng.
x3
B. m  1.
C. m  5 .

A. m  2 .
D. m  0
ax  b
Câu 17. Hình v d i là đ th c a hàm s y 
. M nh đ nào
cx  d
sau đây là đúng?
A. bd  0, ab  0 .
B. ad  0, ab  0
C. bd  0, ad  0
D. ab  0, ad  0
Câu 18. Tiêp tuyên cua đô thi ham sô y  4 x3  3x  1 tai điêm co hoanh
đô b ng 1 co ph ng trinh:
A. y  9 x  11 .
B. y  9 x  7 .
C. y  9 x  11 .
D. y  9 x  7 .
Câu 19. Hình v bên là đ th c a hàm s nào sau đây?
3( x  1)
2( x  1)
A. y 
B. y 
x 2
x 2
3( x  1)
2( x  1)
C. y 
D. y 
x 2
x 2

x3
Câu 20. Cho đ th (C ) : y 
. Bi t r ng, có hai đi m phân bi t
x 1
thu c đ th (C ) và cách đ u hai tr c to đ . Gi s các đi m
đó l n l t là M , N . Tìm đ dài c a đo n th ng MN
A. MN  4 2 .

B. MN  2 2 .

C. MN  3 5 .

D. MN  3

áp án
1
11

2
12

3
13

4
14

5
15


6
16

7
17

8
18

9
19

10
20


S u t m và biên so n b i Blog Nguy n H ng

1C
11C

2C
12A

3C
13C

4B
14C


Chia s mi n phí t i: />
5C
15C

6A
16C

7B
17B

8B
18B

9D
19A

10D
20A×