Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.85 MB, 14 trang )


1. Nêu tên các sự vật được so sánh với nhau trong
những câu sau:
a) Từ trên gác cao nhìn
Hồ
xuống, hồ như một
chiếc gương bầu dục
khổng lồ, sáng long lanh.
b) Cầu Thê Húc màu
son, cong cong như con
tôm, dẫn vào đền
Ngọc Sơn.
c) Người ta thấy có
con rùa lớn, đầu to
như trái bưởi, nhô
lên khỏi mặt nước.

Cầu
Thê
Húc
Đầu
con rùa

chiếc
gương
bầu dục
khổng
lồ
con
tôm


trái
bưởi


2. Chọn các từ ngữ thích hợp trong ngoặc
đơn điền vào mỗi chỗ trống để tạo thành câu
có hình ảnh so sánh:
a) Mảnh trăng non đầu tháng
những
cánh trời
diều
lơ lửng
giữa
nhưem............................
trên cành
b) Trẻ
nhưbúp
......................
những hạt ngọc
c) Sương sớm long lanh
tựa ......................
(những cánh diều, búp trên cành,


Luyện từ và câu:

So sánh. Dấu chấm
Bài
Bài 1:
1: Đọc

Đọc đoạn
đoạn thơ
thơ sau
sau và
và trả
trả lời
lời câu
câu hỏi:
hỏi:
Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác dội về
Như ào ào trận gió.
Nguyễn Viết Bình

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với
những âm thanh nào?
b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa
trong rừng cọ ra sao?


Bài
Bài 1:
1: Đọc
Đọc đoạn
đoạn thơ
thơ sau
sau và
và trả
trả lời

lời câu
câu hỏi:
hỏi:
Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác dội về
Như ào ào trận gió.
Nguyễn Viết Bình

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với
những âm thanh nào?
b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa
trong rừng cọ ra sao?


Bài
Bài 1:
1: Đọc
Đọc đoạn
đoạn thơ
thơ sau
sauvà
và trả
trả lời
lời câu
câu hỏi:
hỏi:
Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác dội về

Như ào ào trận gió.
Nguyễn Viết Bình

a)Tiếng
a) Tiếngmưa
mưatrong
trongrừng
rừng
cọcọ
được
được
soso
sánh
sánh
vớivới
những
nhữngâm
âmthanh
thanhcủa
nào?
tiếng thác và tiếng gió.
b)
so sánh
emtiếng
hình
b) Qua
Qua sựsự
so sánh
trên, emtrên,
hình dung

dung
tiếng
rừng
cọ ra
mưa trong
rừngmưa
cọ rấttrong
to, rất vang
động.
sao?


Bài
Bài 2:
2: Hãy
Hãy tìm
tìm những
những âm
âm thanh
thanh được
được so
so sánh
sánh với
với
nhau
nhau trong
trong mỗi
mỗi câu
câu thơ,
thơ, câu

câu văn
văn dưới
dưới đây
đây::
a) Côn Sơn nước chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Nguyễn Trãi

b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Hồ Chí Minh

c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động
như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen
nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà
là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá.
Đoàn Giỏi


a) Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm
bên tai .
Âm thanh 1
Tiếng suối
chảy

Từ so
sánh
như


Âm thanh
2
tiếng đàn
cầm


b) Tiếng suối trong như
tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng
lồng hoa.
Âm thanh 1

Từ so
sánh

Âm thanh
2

Tiếng suối

như

tiếng hát
xa


c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng
chim kêu náo động như tiếng xóc
những rổ tiền đồng. Chim đậu chen
nhau trắng xóa trên những đầu cây

mắm,
cây chàTừ
là,
Âm thanh
socây vẹt rụng trụi
Âm thanh 2
1
sánh
gần hết lá.
tiếng xóc
Tiếng chim
như
nhữngrổ tiền
đồng


Âm thanh 1

Từ so sánh

Âm thanh 2

a) Tiếng suối chảy

như

tiếng đàn cầm

b) Tiếng suối


như

tiếng hát xa

như

tiếng xóc những
rổ tiền đồng

c) Tiếng chim kêu


Bài
Bài 3:
3: Ngắt
Ngắt đoạn
đoạn dưới
dưới đây
đây thành
thành 55 câu
câu và
và chép
chép
lại
lại cho
cho đúng
đúng chính
chính tả:
tả:
Trên nương, mỗi người một việc người

lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom
khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy
chú bé đi bắc bếp thổi cơm.
Trên nương, mỗi người một việc. Người
lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom
khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy
chú bé đi bắc bếp thổi cơm.CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!×