Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (276.91 KB, 20 trang )

TUầN:
3

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
Th hai ngy 10 thỏng 9 nm 2018

Toán:
luyện tập
1.Mc tiờu: Em bit: -c vit thnh tho s n lp triu. Bit giỏ tr ca mi ch s
theo v trớ ca nú trong mi s.
- Rốn k nng c vit s cú n 9 ch s.
- Cú thỏi nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc
- Phỏt trin nng lc phõn tớch s t nhiờn. Nng lc hp tỏc chia s trong hc tp.
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm , phiu hc tpBT2.
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHDH.
H 1 : Khi ng:
- HTQ t chc cho lp chi trũ chi bn.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS c vit ỳng s yờu cu. ( cú nhiu nht l 9 ch s)
- c to, tr li nhanh
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2,3,4,5 (SHD)
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS c vit ỳng s cú 9 ch s.Nm c giỏ tr ca cỏc theo v trớ
ca nú trong mi s ú.
- c to, nờu ỳng giỏ tr ca ch s theo v trớ hng lp .
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp, vit
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- GV giỳp cỏc em cha hiểu và làm đợc BT5.


- HS ó hoàn thành tốt các bài tập, giúp đỡ các bạn trong nhóm
cựng hon thnh
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành câu hỏi 2 phần ứng
dụng SHD
TIếng Việt :
Bài 3a : thông cảm và chiA sẻ (T1)
1,Mc tiờu:
-c, hiu bi Th thm bn
-Giỳp HSc th lu loỏt, ging c th hin s thụng cm vi ngi bn bt hnh b trn l
lt cp mt ba.
- Hiu c ni dung bi: Hiu c tỡnh cm ca ngi vit th: thng bn, mun chia s
au bun cựng bn.
- Giỳp HS yờu thớch mụn hc. Bit ng cm vi nhng mt mỏt ca bn bố.
- Phỏt trin nng lc ngụn ng; nng lc t hc. Nng lc hp tỏc.
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm , phiu hc Bt4a
3.iu chnh ni dung dy hc: c ỳng cỏc t ng: Xả thân,mãi mãi.
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
- BVN t chc cho lp hỏt bi Bn phng tri
H 2: Quan sỏt tranh minh ha trong bi tp c.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -Nờu ỳng cnh tranh v mi ngi ang chung tay gúp sc dn dp,
ng h cỏc vựng b thiờn tai, bn nh ang ngi vit th.
-Tr li rừ rng . trụi chy
+ PP: Quan sỏt , vn ỏp.

+ K thut: Ghi chộp ngn,t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2,3,4: (theo ti liu)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:: + c trụi chy lu loỏt. Ngt ngh ỳng, khụng sai ting t, khụng c lp.Hiu
c cỏc ts trong bi,
- PP: vn ỏp. Tho lun.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
H5: (theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ:: Hiu ni dung bi c. Hc sinh tr li to, rừ rng, mnh dn, din t theo cỏch
hiu ca mỡnh.
Cõu 1: Bn Lng c bỏo Thiu niờn Tin phong.
Cõu 2: An i chia s ni au vi Hng v ng viờn Hng vt qua khú khn.
Cõu 3: Minh rt xỳc ng c bit ba ca Hng ó hi sinh trong trn l lt va ri. Mỡnh
gi bc th ny chia bun vi bn. Mỡnh hiu Hng au n v thit thũi nh th no khi ba
Hng ó ra i mói mói.
Cõu 4: Chc l Hng cng rt t ho v ....nc l. Mỡnh tin rng.....ni au ny.Bờn cnh
Hng cũn cú....nh mỡnh.
-PP: vn ỏp, tụn vinh hc tp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- Giỳp cỏc em luyn c giọng thể hiện sự thông cảm,chia sẻ.
- HS nng khiu c din cm ton bi v giỳp bn gp khú khn trong nhúm
luyn c
6.Hng dn ng dng: V nh c cho ngời thân nghe lại bài tập đọc và hoàn
thành BT1 phần hoạt động ứng dụng.
Tiếng việt:
Bài 3a : thông cảm và chia sẻ (T2)
1.Mc tiờu: -Nhn bit cu to ca t: T n v t phc
- Phõn bit c t n v t phc. Bc u lm quen vi t in, bit dựng t in

tỡm hiu v t.
- Yờu quý ting Vit. T ho v s phong phỳ ca ngụn ng ca dõn tc.
- Phỏt trin nng lc s dng ngụn ng, võn dng vo trong cuc sng cng nh vo
trong cỏc mụn hc khỏc, nng lc hp tỏc chia s.
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm .
3.iu chnh ni dung dy hc:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
4.iu chnh ni dung hot ng: BT2 Phần hoạt động thực hành chuyển sang
hđ nhóm..
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho cỏc bn trong hỏt mt bi
H 2 (BT6)Tỡm hiu v cu to t.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS nm c t ch cú mt ting m cú ngha l t n, t gm nhiu
ting gi l t phc.
- Ting cu to nờn t, t cu to nờn cõu. Ting cú th cú ngha hoc khụng cú ngha cũn t
no cng cú ngha.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
H 3,4: (phn HTH)
*ỏnh giỏ:
+Tiờu chớ:: - Phõn loi ỳng t n, t phc. t cõu vi t tỡm c
- Cõu t ỳng ng phỏp, cú ý ngha.
Cõu 1:T n: Rt, va, li
T phc: Cụng bng, thụng minh, lng, a tỡnh, da mang.
+ PP: vn ỏp, quan sỏt.

+ K thut: t cõu hi, ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- Giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT1(phần HDDTH).
- HS nng khiu : Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn
trong nhóm phân tích các tiếng trong hai câu tục ngữ.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng ngời thân chơi trò nói câu có các tiếng
giống nhau ở âm đầu.
Tiếng việt:
Bài 3a : thông cảm và chia sẻ (T3)
1.Mc tiờu: -Nghe vit ỳng on vn, vit ỳng cỏc t cha ting bt u cú vn
õn/anh, cỏc ting cú thanh hi/ngó
- Nm c k thut vit ch .
- Cú thỏi nghiờm tỳc trong luyn vit chớnh t
- Phỏt trin nng thm m,nng lc trỡnh by bng vn bn. Nng lc t hc.
2.Chun b dựng dy hc : phiu hc tp BT4b
3.iu chnh ni dung dy hc: Viết đúng các tiếng chứa, vần ân/anh ting
cú thanh hi thanh ngó và các tiếng khó có trong bài: dẫn đi, nhòa,mong.
4. iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.(Chon
BT4b)
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho cỏc bn trong hỏt mt bi
H 2,3: Luyn vit
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ : +HS vit ỳng chớnh t, ch vit ỳng k thut, trỡnh by ỳng vn bn
+ Vit chớnh xỏc t khú: dn i, nhũa, mong
+ Vit m bo tc , ch u trỡnh by p.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
-PP: quan sỏt, vn ỏp.
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
H4: Lm bi tp 4b
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ in ỳng du hi/ ngó vo cỏc t in m
+T hon thnh bi ca mỡnh, bit cỏch chia s kt qu vi bn.
( Trin lóm,bo, th,v cnh, cnh hong hụn,v cnh hong hụn,khng nh,bi vỡ, ha s,
v tranh, cnh, chng bao gi)
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- Giỳp cỏc em đọc đúng và viết đúng từ khó trong bài viết
chính tả.
- HS nng khiu : Giúp HS khỏc hoàn thành BT4b, soát lại lỗi chính
tả.
6..Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD

lịch sử :

BUI U DNG NC V GI NC
(Khong nm 700 TCN n nm 179 TCN) (T1)

1.Mc tiờu: -Sau bi hc , em:Bit c nc Vn Lang l nh nc u tiờn trong lch s
dõn tc ra i khong nm 700 trc cụng nguyờn(TCN). Tip theo nc Vn Lang l nc
u Lc.
- Hiu hn v bui u dng nc ca dõn tc ta .
- Cú thỏi nghiờm tỳc trong mụn hc
- Phỏt trin nng lc hp tỏc. Nng lc t hc.

2. Chun b dựng dy hc: Lc hnh chớnh Vit Nam
3. Điều chỉnh nội dung dạy học :
4. Điều chỉnh hoạt động (logo): Hớng dẫn học sinh hoạt động theo logo ở
sỏch HD
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho cỏc bn trong hỏt mt bi
H 2 :Khỏm phỏ mt vi nột v ngi dõn Lc Vit v u Vit
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ : +Nm c nhng im chung ca ngi dõn Lc Vit v u Vit .H sng rt
hũa hp vi nhau.
+ Bit c khu vc sinh sng ca h
-PP: quan sỏt, vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, trỡnh by kt hp ch trờn lc . nhn xột bng li
H3: Tỡm hiu s ra i ca nc Vn Lang v u Lc.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Nm c Khong nm 700 TCN, nh nc u tiờn ca nc ta ra i. Tờn
nc l Vn Lang, kinh ụ ng Bch Hc( Phỳ Th). ng u nh nc l vua, c gi
l Hựng Vng.
+ Ni tip Vn Lang l u Lc( Thc Phỏn lónh o ngi u Vit v Lc Vit
ỏnh lựi gic ngoi xõm ri sau ú dng nc u Lc, T xng l An Dng Vng, Kinh
ụ c di xung C Loa( ụng Anh- H Ni ngy nay).
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5. Dự kiến phơng án hỗ trợ cho học sinh:
- GV cựng nhúm trng giỳp cỏc em hon thnh chm hon thnh BT1

6. Hớng dẫn ứng dụng: nh sỏch HD
Khoa học:
các chất dinh dỡng có vai trò gì ? (T1)
1.Mc tiờu: Sau bi hc,em: - Nờu c vai trũ ca cỏc nhúm cht dinh dng i vi c th
ngi.
- K c tờn mt s thc n cú ngun gc t thc vt v ngun gc t ng vt.
- HS yờu thớch mụn hc.
- Phỏt trin nng lc phõn tớch. Nng lc t hc
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm. Phiếu BT3
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho cỏc bn trong hỏt bi Qu
H 2 :Quan sỏt v tr li
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ : +Tr li ỳng vai trũ ca bn nhúm thc n
-PP: quan sỏt, vn ỏp.
- KT: nhn xột bng li
H3: Lm vic vi phiu hc tp.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Nm c ngun gc ca cỏc loi thc n , ung.
-PP: vn ỏp.
- KT: nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- Giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT 3
- Hc sinh nng khiu Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn khỏc trong
nhóm
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Toán:


dãy số tự nhiên.
viết số tự nhiên trong hệ thập phân(t1)

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
1.Mc tiờu: Em bit: thờm thụng tin v dóy s t nhiờn v mt s c im ca dóy s t
nhiờn.
- Bit s dng mi ch s vit s trong h thp phõn.
- HS yờu thớch mụn hc.
- Phỏt trin nng lc phõn tớch. Nng lc t hc
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm .
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHDH.
H 1: Khi ng - BVN t chc trũ chi im s.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS nm c lut chi , im ỳng s th t ca mỡnh.
- c to, tr li nhanh.
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
H 2( BT 1,2,3,4) H 3,4.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS nm c khỏi nim s t nhiờn,biu din c cỏc s t nhiờn trờn
tia s. Bit c hai s t nhiờn lin k nhau hn kộm nhau 1 n v. S 0 l s t nhiờn bộ
nht. Vit c hai s chn ( s l) liờn tip.
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:

- HSTTC: Giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT6
- HS nng khiu: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn trong nhóm
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD
Tiếng việt:

Bài 3B: cho và nhận (T1)

1.Mc tiờu: -c, hiu bi ngi n xin: Ca ngi cu bộ cú tm lũng nhõn hu bit ng
cm,thng xút trc ni bt hnh,ca ụng lừa n xin nghốo khú.
-Giỳp HS: c lu loỏt ton bi, ging nh nhng thng cm, th hin c cm xỳc, tõm
trng ca cỏc nhõn vt qua cỏc c ch v li núi.
- HS yờu thớch mụn hc.bit thụng cm chia s v tụn trng ngi khỏc cho dự h l ngi
nh th no..
- Phỏt trin nng lc ngụn ng; nng lc hp tỏc chia s trong hc tp.
2.Chun b dựng dy hc : Bảng nhóm , phiu hc tp BT3,BT4a.
3.iu chnh ni dung dy hc: HS đọc đúng các từ ngữ : lọm khọm,giàn
giụa,lẩy bẩy,bẩn thỉu,
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:
-BVN t chc cho cỏc bn chi trũ chi truyn in Tỡm nhanh tờn nhõn vt cú tm lũng
nhõn hu trong cỏc cõu chuyn ó nghe, ó c

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS c ỳng tờn cỏc nhõn vt cú tm lũng nhõn hu trong cỏc cõu
chuyn ó nghe, ó hc.
-tr li nhanh, ỳng tờn nhõn vt, khụng lp kt qu.

+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
H 2,3,4: (theo ti liu)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:: + c trụi chy lu loỏt. ngt ngh ỳng , khụng sai ting t , m bo tc
.Bit nhn ging phự hp th hin ging c din cm.
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tõp.
H5 (theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ: +Hiu ni dung bi c.Tr li to, rừ rng, mnh dn, din t theo cỏch hiu ca
mỡnh.
Cõu 1: ễng gi lm khm, ụi mt c,gin gia nc mt,ụi mụi tỏi nht ,qun ỏo t
ti,hỡnh dỏng xu xớ, bn tay sng hỳp bn thu, ging rờn r cu xin.
Cõu 2: C gng tỡm qu, li xin li chõn thnh, cỏi nm tay tht cht.
Cõu 3: Cu bộ ó nhn c s thụng cm, lũng bit n t ụng lóo n xin.
-PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV cựng HS NK giỳp cỏc em đọc đúng các từ khó cần
luyện.
- HSNK : Đọc diễn cảm toàn bài và giúp HS cũn chm đọc đúng
trôi chảy, hon thành BT5.
6..Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân đọc lại bài nhiều lần và
hoàn thành BT1 phần hoạt động ứng dụng.
Tiếng việt
Bài 3B: cho và nhận (T2)
1.Mc tiờu: -K li c li núi , ý ngha ca nhõn vt trong bi vn k chuyn.
-Bc u bit k li c li núi,ý ngha ca nhõn vt trong bi vn k chuyn theo hai
cỏch: trc tip v giỏn tip.

- HS cú thỏi ỳng n khi dựng li núi núi lờn suy ngh ca mỡnh.
- Phỏt trin nng lc giao tip, hp tỏc, la chn ngụn ng.
2..Chun b dựng dy hc : Phiếu học tập BT2b
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp trũ chi ghi nhanh tờn cỏc nhõn vt trong nhng cõu chuyn ó
nghe ó c.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ: + Ghi 5- 6 tờn cỏc nhõn vt trong cỏc cõu chuyn ó c nghe hoc c hc.
+ Ghi nhanh,tr li to, rừ rng, mnh dn.
-PP: vit ,vn ỏp, tụn vinh hc tp.
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming
H 2( BT 6) Tỡm hiu v li núi, ý ngha ca nhõn vt trong bi vn k chuyn.
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ: +Tỡm ỳng nhng li núi v ý ngh ca cõu bộ trong truyn ngi n xin.
+hiu li núi v ý ngh ca cu bộ núi lờn tớnh cỏch ca cu.
+Phõn bit c li núi ý ngh ca ụng lóo trong hai cỏch khỏc nhau.
Cõu 1: -Nhng cõu ghi li ý ngh ca cu bộ: Chao ụi, cnh nghốo úi ó gm nỏt con
ngi au kh kia thnh xu xớ bit nhng no? C tụi na, tụi cng va nhn c chỳt gỡ
ca ụng lóo.
- Cõu ghi li li núi ca cu bộ: ễng ng gin chỏu, chỏu khụng cú gỡ cho ụng c.
Cõu 2: Li núi v ý ngh ca cu bộ cho thy cu l mt ngig nhõn hu, giu lũng thng
ngi.
Cõu 3: Cỏch k (a) l li núi ca ụng lóo núi vi cu bộ . Da vo li xng hụ chỏu- Lóo

ca chớnh ụng lừ vi cu bộ.
Cỏch k (b) l li núi ca cu bộ k li vỡ cu bộ xng tụi cũn gi ngi n xin l
ụng lóo.
-PP:Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H 3,4,5: ( BT 1,2,3 phn HTH) Tỡm li dn trc tip trong on vn, chuyn li dn
giỏn tip sang li dn trc tip..
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ: +Tỡm ỳng li dn trc tip trong on vn.
+ Chuyn c li dn giỏn tip sang li dn trc tip v ngc li.
+Tr li to, rừ rng, mnh dn.
BT1: li dn trc tip: - Cũn t, t s núi ang i thỡ gp ụng ngoi.
- Theo t, tt nht l chỳng mỡnh nờn nhn li vi b m.
BT2: a, Li dn giỏn tip: Vua nhỡn thy nhng ming tru tờm....ai tờm. B lóo bo chớnh
tay b tờm. Vua gng hi mói...con gỏi b tờm.
b, Vua hi:
- Xin c cho bit ai ó tờm tru ny?
B lóo ỏp:
- Tõu B h, tru ny do chớnh tay gi tờm y .
Vua gng hi mói, b lóo nh núi tht:
- Tha, ú l tru do con gỏi gi tờm.
BT3: Bỏc th hi Hũe l cu cú thớch lm th xõy khụng. Hũe ỏp rng Hũe thớch lm.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
-PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:

- Giỳp HS chm lm BT9 .
- HS n ng khiu hoàn thành tốt các bài tập của mình.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân đọc và kể cho ngời thân
nghe câu chuyện về lòng nhân ái.

Thứ t ngày 12 tháng 9
năm 2018
Toán:

dãy số tự nhiên.
viết số tự nhiên trong hệ thập phân(t2)

1.Mc tiờu: Em bit: thờm thụng tin v dóy s t nhiờn v mt s c im ca dóy s t
nhiờn.
- Bit s dng mi ch s vit s trong h thp phõn.
- HS yờu thớch mụn hc.
- Phỏt trin nng lc phõn tớch. Nng lc t hc
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm .
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHDH.
H 1: Khi ng - BVN t chc trũ chi bn. ( Tỡm s lin sau hoc lin trc , s
chn(l) lin sau hoc lin trc.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS nm c lut chi , Tỡm ỳng s lin trc hoc lin sau theo yờu
cu ca bn.
- Tr li nhanh, chớnh xỏc.
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
H 2,H 3.
*ỏnh giỏ:

+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -Vit c s t nhiờn trong h thp phõn, nm c trong h thp
phõn c 10 n v mt hng li hp thnh mt hng n v tip lin trc nú.. c vit
c s cú nhiu ch s v phõn tớch mt ch s bt kỡ trong s ú thuc hng no lp no.
Phõn tớch s thnh tng.
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- Giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT4

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
HS nng khiu : Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn
khỏc trong nhóm và làm thêm bài tập sau: cho các số 53276 ;
875432087 ; 654734 ; 98456 nêu giá trị của chữ số 5.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD
-

Tiếng việt:
Bài 3B: cho và nhận (T3)
1.Mc tiờu: Giỳp hc sinh:
- K c cõu chuyn ó nghe ó c v lũng nhõn hu.
- Bit k t nhiờn bng li ca mỡnh
- Giaos dc HS cú c tớnh ham hiu bit, thớch sa tm nhng mu chuyn hay
- Phỏt trin nng lc nghe, dựng ngụn ng trong k.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.

H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp trũ chi truyn in k tờn nhng cõu chuyn v lũng nhõn hu
ó c nghe hoc c c.
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ: + k ỳng tờn cõu chuyn núi v lũng nhssn hu.
+ Tr li nhanh,tr li to, rừ rng, khụng lp cõu tr li ca bn.
-PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming
H 2,3, 4: (theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tỡm c cõu chuyn núi v lũng nhõn hu. Nờu c mt s biu hin ca lũng
nhõn hu.
- K li cõu chuyn mt cỏch mch lc theo trỡnh t trc sau.
- Nờu c ý ngha ca cõu chuyn mỡnh k.
- PP: Vn ỏp.
- KT: trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV cựng HS NK giỳp cỏc em kể đợc câu chuyện về lòng
nhân hậu
- HSNK : Giúp HS cũn chm và kể đợc câu chuyện đã nghe đã
đọc về lòng nhân ái một cách mạch lạc và hấp dẫn lôi cuốn.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành BT 2 phần ứng dụng
SHD
Tiếng việt:

Bài 3c: nhân hậu - đoàn kết (T1)

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
1. Mc tiờu
- ễn luyn cỏch vit mt bc th, vit c bc th thm hi.
- HS nm chc hn mc ớch ca vit th ni dung c bn v kt cu thụng thng ca mt
bc th .
- Cú thỏi hp tỏc chia s trong hc tp.
- Võn dng kin thc phỏt trin nng lc ngụn ng, s dng ngụn ng vit trao i
thụng tin.
2.Chun b dựng dy hc : Một vài bức th mẫu
3..iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp thi v phong bỡ th
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ: + V nhanh, p mu sc hi hũa.
-PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: ghi chộp ngn, nhn xột bng li.
H 2. (theo ti liu) Tỡm hiu cỏch vit mt bc th.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Nm c b cc ca mt bc th gm 3 phn: phn u th, phn chớnh v phn
cui th.
Cõu 1: Lng vit th cho Hng hi thm v chia bun vi Hng cng nh gia ỡnh Hng
( Vit th thm hi, chia vui, chia bun... v thụng bỏo tin tc cho nhau)
Cõu 2: u th Lng vit a in, thi gian vit th, li tha gi.
Cõu 3: mt bc th thng cú ni dung: - nờu lớ do vit th. Thm hi tỡnh hỡnh ca ngi
nhn. Thụng bỏo tỡnh hỡnh ca ngi vit th.
Cõu 4:Bn Lng kt thỳc bc th bng li chỳc li ha hn v kớ tờn ca mỡnh.
- PP: Vn ỏp.
- KT: nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3. (theo ti liu) Vit mt bc th.

* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Vit c mt bc th ỳng yờu cu bi. Bc th vit ỳng b cc.
Bi vit trỡnh by p ỳng th loi vn vit th.
- PP: Vit , vn ỏp
- KT: Vit nhn xột, nhn xột bng li.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV cựng HS NK giỳp cỏc em BT3
- HSNK : Nắm đợc cách viết th và viết đợc một bức th dúng bố
cục , lời lẽ tình cảm chân tình và giúp HS cũn chm trong
nhóm .
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành BT1 phần hoạt
động ứng

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
dụng.
Thứ nm ngày13 tháng 9 năm 2018
Toán:

so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (t1)

I.Mc tiờu: Em nhn bit c ban u v cỏch so sỏnh hai s t nhiờn,
- Xp th t cỏc s t nhiờn, bc u lm quen dng bi tỡm x bit x < 5hoc 2< X< 5 vi X
l s t nhiờn.
- HS yờu thớch mụn hc.
- Phỏt trin nng lc phõn tớch lụ rớt . Nng lc hp tỏc chia s trong hc tp
A. HOT NG C BN:


1. Trũ chi dn vo bi hc (3 5 phỳt)
Vic 1: Hi ng t qun t xut v t chc c lp chi mt trũ chi.
Vic 2: Bn Ch tch hi ng t qun t chc cho cỏc bn chi trũ chi tỡm s lin trc
hoc lin sau theo yờu cu
Mt HS yờu cõu tỡm s lin sau sụ 9, mi bn A tr li. Bn A tr li ri nờu cõu hi mi bn
tip tr li.
BTQ nhn xột v mi cụ giỏo nhn lp.
- Giỏo viờn gii thiu bi hc, tit hc.
- Hc sinh ghi u bi vo v
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS nm c lut chi , Tỡm ỳng s lin trc hoc lin sau theo yờu
cu ca bn. HS Tr li nhanh, chớnh xỏc.
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
H 1:Tỡm hiu mc tiờu bi hc:

Vic 1: Cỏ nhõn c thm mc tiờu bi hc (2-3 ln)
Vic 2: Trao i vi bn bờn cnh mc tiờu bi hc cú nhng ni dung gỡ?
Vic 3:Ban hc tp chia s mc tiờu bi hc.
+(Nhúm trng iu hnh) t c mc tiờu bi hc cỏc bn cn lm gỡ?
- Hc sinh c iu chnh ti liu hng dn, chia s vi bn v cụ giỏo.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS nm c mc tiờu bi hc
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019

H 2: Em thc hin cỏc bi tp sau v núi vi bn cỏch so sỏnh.

Vic 1: Cỏ nhõn hc sinh lm vo phiu hc tp.
Vic 2: Trao i v thng nht kt qu bi lm vi bn bờn cnh.
Vic 3: Nhúm trng kim tra kt qua bi lm ca ton nhúm v bỏo cỏo vi cụ giỏo
Vic 4:BHT chia s trc lp. giỏo viờn cựng HS ỏnh giỏ nhn xột.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS in ỳng du < > v núi c cỏch so sỏnh.
+ PP: Quan sỏt, vn ỏp
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
H 3: c k ni dung sau v nghe thy /cụ giỏo hng dn:

Vic 1: Hc sinh ln lt c thm bi .
Vic 2: trao i vi bn bờn cnh v cỏch hiu ca mỡnh
Vic 3: Giỏo viờn tng tỏc vi HS khai thỏc ni dung bi.
in du thớch hp vo ch chm . V núi rừ cỏch so sỏnh ca em.
100000 .......99362 ( > ) 98 ..... 100 ( < )
Võy trong hai s t nhiờn s no nhiu ch s hn thỡ ln hn, s no ớt ch s hn thỡ bộ
hn.
Cũn nờu hai s cú s ch s bng nhau thỡ ta lm th no?
Vớ d: 29869......30005: 25136....23894
Thỡ ta so sỏnh tng cp ch s theo tng hng v bt u t hng cao nht nu ch s no
ln hn thỡ s ú ln hn, 29869 < 30005 ( Vỡ 2 < 3 )nu cp s hng th nht bng nhau thỡ
ta so sỏnh cp s hng tip theo. 25136....23894( do 2 = 2 nờn ta so sỏnh 5 vi 3 v vỡ 5 > 3
nờn 25136 > 23894) Nu cỏc hng tip theo bng nhau thỡ ta so sỏnh cỏc cp s cựng hng
cho n hng cui cựng nu cỏc cp s bng nhau thỡ hai s ú bng nhau ( 987605
=987605)
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS nm c cỏch phõn tớch , so sỏnh cỏc s t nhiờn. V vn dng
lm tt mt s vớ d.

+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
.

H4: Vit dóy s t nhiờn trờn tia s:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
Vic 1: giỏo viờn gii thiu tia s
Vic 2: t cõu hi rỳt ra kt lun S gn gúc 0 hn l s bộ hn. S xa gúc 0 hn l
s ln hn.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS biu din cỏc s t nhiờn trờn tia s chớnh xỏc. Nm cỏc s t nhiờn
cng xa gc 0 thỡ cng ln.
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp

H 4 : HS lm BT 3,4 vo giy nhỏp
Vic 1: Cỏ nhõn hc sinh lm BT
Vic 2: trao i vi bn kt qu bi lm ca mỡnh v núi rừ cỏch lm.
Vic 3: BHT chia s trc lp.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS so sỏnh ỳng v sp xp c cỏc s t nhiờn theo th t t bộ n
ln v ngc li. HS trỡnh by bi p sú vit rừ rng.
+ PP: Quan sỏt, vn ỏp
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp

Kt thỳc bi hng dn, em trao i vi bn v cụ giỏo v nhng

vic ó lm v hi cụ giỏo v nhng iu em cha hiu (5 phỳt).
C. HOT NG NG DNG

1. Cựng ngi ln trong nh tỡm hiu:
Chi trũ chi thay ch bng s v núi nhanh kt qu?
Tiếng việt:
Bài 3c: nhân hậu - đoàn kết (T2)
1. Mc tiờu
- M rng vn t Nhõn hu- on kt.
- Rốn luyn s dng vn t ng trờn
- Cú thỏi hp tỏc chia s trong hc tp. Yờu thớch mụn hc.
- Võn dng kin thc phỏt trin nng lc ngụn ng, s dng ngụn ng trong giao tip .
2.Chun b dựng dy hc :

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
3..iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp chi trũ chi truyn in. Tỡm cỏc cha ting hin( ting ỏc)
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ: + Tỡm ỳng t theo yờu cu. Phn ng nhanh, tỡm c t khụng lp.
-PP: vn ỏp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2.3 (theo ti liu) chn t thớch hp in vo bng ( ch chm)
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Xp ỳng cỏc t cựng ngha, trỏi ngha vo ct Nhõn hu v on kt. Chn
ỳng t in vo ch chm.

Cõu 1 - cựng ngha vi t nhõn hõu: nhõn t.nhõn ỏi,hin hu,phỳc hu,ụn hu,trung hõu,
nhõn t.
- Trỏi ngha vi t nhõn hu: tn ỏc, hung ỏc, c ỏc, tn bo.
- Cựng ngha vi t on kt: ựm bc, cu mang, che ch.
- Trỏi ngha vi t on kt : bt hũa, lc c, chia r.
Cõu 2: a.Bt, b. t, c.cp, d. Ch em gỏi.
- PP: Quan sỏt.Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 4 . Hiu ngha ca cỏc cõu thnh ng, tc ng.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hiu ỳng c ngha en ln ngha búng ca cỏc cõu thnh ng, tc ng.
a, Mụi h rang lnh: Nhng ngi rut tht, gn gi, xúm ging ca nhau phi che ch, ựm
bc nhau. Mt ngi yu kộm hoc b hi thỡ nhng ngi khỏc cng b nh hng xu theo.
b. mỏu chy rut mm: Ngi thõn gp nn, mi ngi khỏc u au n.
c. Nhng cm s ỏo: Giỳp , san s cho nhau lỳc khú khn hon nn.
d. Lỏ lnh ựm lỏ rỏch: Ngi khe mnh cu mang, giỳp ngi yu. Ngi may mn
giỳp ngi bt hnh. Ngi giu giỳp ngi nghốo.
- PP: vn ỏp .
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- H tr HS cũn chm lm BT4
- HS nng khiu: Hoàn thành tốt các BT, giải nghĩa đợc các câu
tục ngữ, thành ngữ và giúp các bạn chm trong nhóm.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành BT2 phần ứng
dụng SHD
HNGLL:

L HI QUấ EM . TèM HIU V Hề KHOAN L THY

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
I.

II.
III.

Mc tiờu:
-HS nm c nhng nột vn húa riờng bit ca quờ hng L Thy.
- Bit hỏt hũ khoan L Thy.
-Giỳp Hs thờm yờu quý, tụn trng v hiu bit v quờ hng.
- Phỏt trin nng lc sỏng to, hp tỏc trong hc tp.
Chun b:
-Gv: tranh, nh v l hi ua thuyn.
Hot ng chớnh:

H 1:Khi ng: Trũ chi Truyn inNhng l hi no m em bit t nc mỡnh?
* ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ :K c tờn cỏc l hi din ra trong nm trờn t nc chỳng ta. HS cú phn ng
nhanh, núi to , kt qu khụng trựng lp.
-Phng phỏp: Vn ỏp.
-K thut:,nhn xột bng li
GV gii thiu bi.Vit tờn bi v nờu mc tiờu cho HS nghe

*H 1: Tỡm hiu hỡnh tng v l hi ua thuyn
* ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ :K c tờn cỏc l hi din ra lỳc no trong nm õu. í ngha ca l hi ny l
cu cho ma thun giú hũa.
-Phng phỏp: Vn ỏp.

-K thut:,nhn xột bng li
HS tr li cỏc cõu hi sau:
+nờu cm nhn ca em v l hi bi thuyn truyn thng
+nờu cm nhn ca em v l hi ua thuyn truyn thng
-Gv nờu nhng cụng vic ca ngi dõn L Thy sinh sng v mu sinh trờn dũng sụng Kin
Giang, v s hỡnh thnh l hi ua thuyn trờn sụng Kin Giang
-Hi Hs sau ny ln lờn cú thớch l mt trai bi ua thuyn trờn sụng Kin Giang
- GV tng tỏc.

*H2: Tỡm hiu v hũ khoan L Thy.
* ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ :K c tờn cỏc iu hũ L Thy m em bit . Hỏt c mt vi cõu.
-Phng phỏp: Vn ỏp.
-K thut:,nhn xột bng li
-Gv quan sỏt, khuyn khớch cỏc em thi nhau hỏt ho khoan L Thy

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
Nhn xột tit hc, tuyờn dng nhng Hs tớch cc, cú ý tng hay, v p

Thứ sỏu ngày 15tháng 9 năm 2018
Toán:

so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (t2)

1.Mc tiờu: Em nhn bit c ban u v cỏch so sỏnh hai s t nhiờn,
- Xp th t cỏc s t nhiờn, bc u lm quen dng bi tỡm x bit x < 5hoc 2< X< 5 vi X
l s t nhiờn.

- HS yờu thớch mụn hc.
- Phỏt trin nng lc phõn tớch lụgớt . Nng lc hp tỏc chia s trong hc
2.Chun b dựng dy hc : Bảng nhóm.
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng - BVN t chc cho c lp hỏt mt bi.
H 2,H 3.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -in ỳng du < > = vo ch chm. Tỡm c s ln nht trong cỏc s
ó cho, xp ỳng cỏc s theo th t t bộ n ln. Tỡm ỳng giỏ tr s t nhiờn X . Bit cỏch
lp lun khi lm bi.
+ PP:Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
5..D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV cựng HSNK giỳp cỏc em hiểu và hoàn thành BT4,5
- HSNK : Giúp HS cũn chm và làm thêm BT sau: Từ 11 đến 85 có
bao nhiêu chữ số.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD
Khoa học:
các chất dinh dỡng có vai trò gì? (t2)
1.Mc tiờu: Sau bi hc,em: - Nờu c vai trũ ca cỏc nhúm cht dinh dng i vi c th
ngi.
- K c tờn mt s thc n cú ngun gc t thc vt v ngun gc t ng vt.
- HS yờu thớch mụn hc.
- Phỏt trin nng lc phõn tớch. Nng lc t hc
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm. Phiếu BT3
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:

- BVN t chc cho cỏc bn chi trũ chi truyn in k tờn cỏc loi thc n co ngun gc t
thc vt

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ: + Tỡm ỳng tờn thc n theo yờu cu. Phn ng nhanh, tỡm c t khụng lp.
-PP: vn ỏp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2 :Suy ngh v núi vi bn
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ : +k ỳng cỏc loi thc n cú ngun gc t thc vt( ng vt)
-PP: vn ỏp.
- KT: nhn xột bng li
H3: c v tr li cõu hi .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Nm c vai trũ ca cỏc cht dinh dng..
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- Giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT 3
- Hc sinh nng khiu Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn khỏc trong
nhóm
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD
ôn tiếng việt:
ễN LUYN tuần 2 ( tip)
I Mc tiờu:
-c v hiu c cõu chuyn Hai chỳ kin nh. Nhn ra c s cn thit phi giỳp

nhau khi gp khú khn hon nn.
-Vit ỳng t cha bt u bng s/x( hoc ting cú vn n/ ng).Dựng ỳng du hai chm.
- Cú thỏi tớch cc trong hc tp.
- Rốn luyn nng lc ngụn ng; hc sinh bit din t ni dung cõu tr li theo cỏch hiu ca
mỡnh;
2. dựng dy hc:- Tranh (nh).
- V em t ụn luyn
3. Hot ng dy hc:
H1: (theo ti liu) Quan sỏt nh v oỏn s vic c th hin trong tranh.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Quan sỏt v mụ t c hỡnh nh qua bc nh.
+Trỡnh by ngn gn, to, rừ rng, mch lc.
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn,t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2,: ễn luyn BT3(theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi:
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
- Tiờu chớ:: hiu ni dung bi c.
Cõu 1: Kin en bũ lờn cnh cõy sỏt mộp nc, c vt c mt ht cõy.
Cõu 2: Kin vng ng viờn bn bo bn bỡnh tnh,Tỡm cỏch ra vi bn, cui cựng
Kin vng tc mt si v cõy buc mt u vo cỏc ht bo kin en ng lờn trờn b v
cõy, ri chỳ cỏ kộo c hai vo b .

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
Cõu 3: Kin en ngch ngm liu lnh
Kin vng bỡnh tnh v thụng minh

Cõu 4: Phi luụn bỡnh tnh thỡ mi vic c gii quyt tt p
Tr li to, rừ rng, mnh dn, din t theo cỏch hiu ca mỡnh.
H 3: Bi tp 4,5
- HS suy ngh v ghi ý kin ca bn thõn vo v
- Chia s vi cỏc bn trong nhúm
- HS trỡnh ý kin ca bn thõn trc lp
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Trỡnh by ỳng t cha bt u bng s/x( hoc ting cú vn n/ ng).Dựng ỳng
du hai chm.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li
4. Hot ng ng dng: (Thc hin theo ti liu )
ễN LUYN TON:
ễN LUYN TUN 2 (tip)
1.Mc tiờu:
- c ,vit so sỏnh , xp th t c cỏc s n lp triu
-Nờu c giỏ tr ca mi ch s theo v trớ ca nú trong mi s
- H cú ý thc hc toỏn
- HS cú nng lc t hc,
2. dựng dy hc:- V em t ụn luyn Toỏn
3. Hot ng dy hc:
H1: Khi ng (theo ti liu)
H 2: ễn luyn ( Theo ti liu) B1,2,3,4
* ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ :c ỳng s cú nm ch s.
- Nờu c giỏ tr ca mi ch s theo v trớ ca nú trong mi s
32057 giỏ tri ca ch s 5 l 50
215780 giỏ tri ca ch s 5 l 5000
50361 giỏ tri ca ch s 5 l 50000
564103 giỏ tri ca ch s 5 l 500000

-Phng phỏp: quan sỏt , vn ỏp .
-K thut: Ghi chộp ngn ,nhn xột bng li
4.Hng dn vn dng: V nh cùng với ngi thõn hon thnh phn vn dng

gdtt:
sinh hoạt lớp
1. Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh nm rừ u nhc ca cỏc bn
.
- Nm rừ nn np lp.
2.ổn định nề nếp : HTQ điều hành lớp nhận xét tình hình của lớp
trong tuần qua

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 3 Năm học : 2018 2019
- các nhóm trởng tự đánh giá kết quả thi đua của nhóm mình
- HTQ tổng hợp và nhận xét thi đua của các nhóm .
3.ý kiến của các thành viên trong lớp.
4.Bình bầu thi đua của các nhóm, cá nhân xuất sắc trong tuần.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS luụn chp hnh tt mi ni quy ca trng, lp v liờn i. L HS gng mu
luụn hũn thnh tt nhin v ca ngi hc sinh. Nng n nhit tỡnh trong cỏc hot ng.
-PP: vn ỏp,
- K thut:t cõu hi, nhn xột bng li
5.Kế hoạch hoạt động tuần tới :
- Thực hiện tốt ATGT, ATTTTH,Làm bài tập đầy đủ trớc khi đến lớp.
- Tập bài thể dục giữa giờ, làm tốt công tác vệ sinh,
- Đi học đúng giờ , chấp hành tốt các nội quy quy định của nhà trờng.

6. Sinh hoạt văn nghệ

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy×