Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (635.65 KB, 20 trang )

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019

TUầN:
6

Th hai ngy 1 thỏng 10 nm 2018
Biểu đồ cột (T2)

Toán:
1.Mc tiờu:
- KT:Em bit: -c v phõn tớch s liu trờn biu .
-KN: Rốn k nng c, phõn tớch v x lớ s liu trờn biu ct. võn dng thc hnh lp
biu ct..
- T: Cú thỏi cn thn, kiờn trớ trong hc tp, yờu thớch mụn hc
-NL: Phỏt trin nng lc quan sỏt. Nng lc hp tỏc , nng lc t hc.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp hỏt mt bi.
H 2,3: (theo ti liu) Nhỡn biu v tra li cỏc cõu hi phia di ( SHD)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: nhỡn v ch vo biu HS tr li c cỏc thụng tin trong cõu hi. Bit nhỡn vo
s tớnh toỏn v so sỏnh s liu .
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
H 4: (theo ti liu) c s liu trờn s .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: nhỡn vo biu HS tr li ỳng s ngy ma trong cỏc thỏng 6,7,8 trong nm
2004. v tớnh c tung bỡnh mi thỏng cú bao nhiờu ngy ma.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
H 5: (theo ti liu) Da vo thụng tin phõn tớch s liu v lp biu .
*ỏnh giỏ:


- Tiờu chớ: c thụng tin v phõn tớch ỳng s liờu xut khu ht iu ca nc Vit Nam
sang cỏc ncv da trờn s liu ú lp c biu vi cỏc s liờu tng ng.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em hiểu
và làm đợc BT4
- i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ
các bạn TTC trong nhóm và làm thêm bài tập sau: Tự lập biểu
đồ về những điểm đạt đợc của các môn học trong tuần trớc.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD
TIếng Việt :
Bài 6a: dũng cảm nhận lỗi (T1)
1,Mc tiờu:
-KT:+c, hiu bi Ni dn vt ca An rõy- ca.
+Hiu ngha cu cỏc t trong bi.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
+Hiu ni dung cõu chuyn: Ni dn vt ca An-rõy- ca th hin tỡnh cm yờu thng
v ý thc trỏch nhim vi ngi thõn, lũng trung thc,s nghiờm khc vi li lm ca bn
thõn.
-KN: c din cm bi vn vúi ging trm bun, xỳc ng, th hin s õn hn, dn vt ca
An rõy ca trc cỏi cht ca ụng , bit c vi ging chm ri,cm hng ca ngi c
tớnh trung thc ca chỳ bộ m cụi . c phõn bit li ca nhõn vt vi li ngi k chuyn.
- T: Giỳp HS yờu thớch mụn hc. Cú trỏch nhin vi vic lm ca bn thõn mỡnh.
-NL: Phỏt trin nng lc ngụn ng; nng lc t hc. Nng lc hp tỏc.

2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: c ỳng cỏc t ng: An rõy- ca, mt mch, nhanh nhn
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp hỏt mt bi.
H 2: Quan sỏt tranh cựng trao i xem nhng ngi trong tranh ang lm gỡ?
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -Nờu ỳng hot ng ca cỏc ngi c v trong tranh.
-Tr li rừ rng . trụi chy
1.Tranh v cỏc bn nh ang chi ỏ búng v mt cu bộ ngi di gc cõy vi v mt rt
bun.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2,3,4: (theo ti liu)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:: + c trụi chy lu loỏt. Ngt ngh ỳng, khụng sai ting t, khụng c lp.Hiu
c cỏc khú trong bi(BT3)
+ din cm bi vn vúi ging trm bun, xỳc ng, th hin s õn hn, dn vt ca
An-rõy -ca trc cỏi cht ca ụng , bit c vi ging chm ri,cm hng ca ngi c tớnh
trung thc ca chỳ bộ m cụi . c phõn bit li ca nhõn vt vi li ngi k chuyn.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H5: (theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ:: Hiu ni dung bi c. Hc sinh tr li to, rừ rng, mnh dn, din t theo cỏch
hiu ca mỡnh.
Cõu 1: b. Cõu chi búng ỏ cựng cỏc bn.
Cõu 2: b. M ang khúc nc lờn vỡ m ó qua i.
Cõu 3: c. Em ngh rng ụng mt do mỡnh mói chi nờn mua thuc v chm.
Cõu 4. Bit thng ụng , trung thc v bit hi hn v li lm ca mỡnh.

-PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
-

i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em luyn
c t khú,cõu di, din t trong vic tr li cõu hi(BT5).
- Vi HS tip thu nhanh : c din cm ton bi v giỳp bn TTC trong
nhúm luyn c
6.Hng dn ng dng: V nh c bi bi tp c cho b m nghe
Tiếng việt:
Bài 6a: dũng cảm nhận lỗi (T2)
1.Mc tiờu
- KT:Nhn bit v vit ỳng danh t riờng. Nm c quy tc vit hoa danh t riờng .
-KN: Vn dng quy tc vit ú vo thc t
-T: Yờu thớch mụn hc. la chon , s dng ngụn ng ỳng khi vit.
- NL:Phỏt trin nng lc s dng ngụn ng, nng lc hp tỏc chia s, nng lc t hc, t gii
quyt vn .
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm.
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: BT2 Phần hoạt động thực hành chuyển sang
hđ c lp..
H 1: Khi ng:
-BVN t chc cho cỏc bn chi trũ chi Vit ỳng vit nhanh Tỡm v ghi li tờn cỏc nhõn
vt trong cỏc bi tp c hoc trong cỏc cõu chuyn ó c nghe. Trong thi gian 2 phỳt.

*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : -Hc sinh cỏc nhúm tho lun nhanh ri ghi vo bng nhúm . Ghi ỳng tờn, ỳng
chớnh t, v m bo thi gian.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: (BT1,2,3)Tỡm hiu danh t chung, danh t riờng.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS chn ỳng t phự hp vi li giai ngha. Phõn bit ngha ca cỏc
cp t tỡm c, nhõn bit c cỏch vit khỏc nhau gia danh t chung v danh t riờng.
Danh t chung l tờn gi mt s vt. Danh t riờng l tờn riờng ca mt s vt, danh t riờng
luụn luụn c vit hoa.
BT1: a. sụng ;
b. Cu Long,
c.vua ,
d. Lờ Li.
BT2: - sụng l tờn chung ch dũng nc chay tng i ln cũn Cu Long l tờn iờng ca
mt dũng sụng.
- vua l tờn chung ch ngi ng u nh nc phong kin cũn Lờ Li l tờn iờng ca
mt v vua.
BT3: - Tờn chung ca cỏc dũng sụng khụng vit hoa cũn tờn riờng ca mt dũng sụng thỡ
c vit hoa.
- Tờn ch chung nhng ngi ng u nh nc phong kin khụng vit hoa cũn tờn
ca mt v vua c th thỡ c vit hoa.
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn,t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019

H 3: (BT 1 Phn HTH) Tỡm v vit cỏc danh t riờng cú trong on vn vo v
nhỏp.
*ỏnh giỏ:
+Tiờu chớ:: - Vit ỳng cỏc danh t riờng, v gii thớch c vỡ sao cú nhng t hon ton
ging nhau v cu to ting nhng cú ting c vit hoa con cú ting lai khụng vit hoa
chỳng li c vit hoa.)
( Chung, Thiờn Nhn, Trỏc, i Hu, Bỏc H)
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp,
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em hiểu
và làm đợc BT6 phần 2,3.
- i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ
các bạn TTC trong nhóm .
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành BT1 phần ứng dụng
SHD
O C:

BY T í KIN (T2)

I. Mc tiờu
-KT: Hc xong bi ny HS cú kh nng: Tr em cn phi by t ý kin v nhng vn cú
liờn quan n tr em .
- KN: Mnh dn, bit cỏch by t ý kin ca bn thõn mt cỏch thuyt phc.
- T: bit lng nghe, tụn trng ý kin ca ngi khỏc .
- NL: Phỏt trin nng lc t hc, t gii quyt vn .
II/ Hot ng dy - hc
A. HOT NG C BN
* Hot ng 1: Khi ng: BVN t chc cho lp hỏt mt bi.
* Hot ng 2: Hs by t ý kin.


Vic 1 :HS c v chon ý kin ca mỡnh .
Vic 2 : Em v bn cựng trao i cõu tr li vi nhau.
Vic 3 : Nhúm trng iu hnh cỏc ban trong nhúm cựng núi lờn ý kin ca mỡnh .
Vic 4: Ban hc tp t chc cho cỏc bn trỡnh by tiu phm trc lp.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS núi lờn ý kin ca mỡnh tỏn thnh hoc khụng tỏn thnh v gii thớch c vỡ
sao mt cỏch thuyt phc ngi nghe.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li
*Hot ng 3 : Trũ chi Phúng viờn

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
Vic 1 :HS c tr li cỏc cõu hi. .
Vic 2 : Em v bn cựng trao i cõu tr li vi nhau.
Vic 3 : Nhúm trng iu hnh cỏc ban trong nhúm cựng núi lờn ý kin ca mỡnh .
Vic 4: Ban hc tp t chc cho cỏc bn ttp lm phúng viờn
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS núi lờn ý kin ca mỡnh v tỡnh hỡnh trng lp hin nay,nhng hot ng em
thớch v nhng hot no em mun tham gia. D nh ca em trong nhng ngy hố...
HS trỡnh by t ý kin t nhiờn, ý rừ rng d hiu.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li
Hot ng 4: Xõy dng tiu phm v quyn tham gia ý kin ca tr em.

Vic 1 :HS c nhúm cựng xõy dng ý tng .
Vic 2 : Vit ngn gn kch bn.

Vic 3 : Nhúm trng iu hnh cỏc ban trong nhúm tham gia ng tiu phm
Vic 4: GV t chc cho cỏc nhúm lờn trỡnh by tiu phm.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Tiu phm cú ni dung rừ rng, cỏc bn din t nhiờn, v c cỏc nhúm bu chn
l tiu phm hay.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li
Hot ng kt thỳc tit hc : HS nờu mc tiờu t c sau bi. - GV liờn h thc t ,
giỏo dc hc sinh .
Tiếng việt:
Bài 6a: dũng cảm nhận lỗi (T3)
1.Mc tiờu:
-KT:Nh vit ỳng mt on vn , vit ỳng cỏc t c phiờn õm t ting nc ngoi hoc
ting cú du hi/ ngó.
- KN:Nm c k thut luyn vit ch p. K nng vit ỳng chớnh t.
- T:Cú thỏi nghiờm tỳc trong luyn ch vit
- NL:Phỏt trin nng thm m,nng lc trỡnh by bng vn bn. Nng lc t hc.
2.Chun b dựng dy hc : phiu hc tp BT4b
3.iu chnh ni dung dy hc: Vit t u n l mt chuyn khỏc.Viết đúng các
tiếng: Ban-dc, tng tng.
4. iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.(Chon
BT4b)
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho cỏc bn trong hỏt mt bi
H 2,3: Luyn vit
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ : +HS nghe vit ỳng chớnh t, ch vit ỳng k thut, trỡnh by ỳng vn bn ca
mt on vn.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
+ Vit chớnh xỏc t khú: Ban-dc, tng tng
+ Vit m bo tc 75 ch/ 15 phỳt, ch u trỡnh by p.
-PP: quan sỏt, vn ỏp; vit
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp. vit li bỡnh.
H4: Lm bi tp 4b Tỡm hc tra t in vit cỏc t lỏy thớch hp vo v nhỏp ri
vo bng nhúm.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Tỡm c 3 n 5 t lỏy cú ting cha thanh hi, thanh ngó.
+T hon thnh bi ca mỡnh, bit cỏch chia s kt qu vi bn.
( ng nh, lm chm, nhy nhút, nhớ nhnh, tua ta. ....) ( Mu mc, mu m, vng
vng, ngoan ngoón,d dnh)
-PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em đọc
đúng và viết đúng từ khó trong bài viết chính tả.
- i vi HS Tip thu nhanh: Giúp HS TTC hoàn thành BT3
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành theo hớng dẫn
BT2 phần ứng dụng SHD
Khoa học:
Bạn có biết các bệnh về dinh dỡng(T1)
1. Mc tiờu
- KT: Sau bi hc, em: K c tờn v cỏch phũng trỏnh mt s bnh do thiu hoc tha cht
dinh dng. Nờu c ớt li ca mui i-t.
- KN: Bit vn dng nhng hiu bit ó cú vn dng vo cuc sng..
-T:Cú ý thc thc hin vic n ung, vn ng hp lớ phũng mt s bnh v dinh
dng.

- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc gii quyt vn , nng lc hp tỏc.
2.Chun b dựng dy hc :
3..iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp hỏt bi.
H 2: Quan sỏt v tr li.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Quan sỏt v núi ỳng tờn cỏc bnh trong cỏc hỡnh 1,2,3 gii thớch c vỡ sao em
ngh l bnh ú. v nờu thờm cỏc bnh khỏc v dinh dng m em bit.
- PP: Vn ỏp.
- KT: nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3, 4: c, quan sỏt v tr li.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tr li ỳng nguyờn nhõn gõy ra bnh bộo phỡ, nhng biu hin ca bnh thiu

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
vi -ta min C, bnh khụ mt cng nh bnh bu c.Nhng thc n no cú tỏc dng phũng
bnh .
1. Bnh bộo phỡ l do n quỏ nhiu thc n cha nhiu cht bt ng, cht bộo.
2. Bnh suy dinh dng l do thiu cht m.
3. bnh quỏng g, khụ mt,mt nhỡn m: do thiu vi-ta-min A
4. Bnh chy mỏu chõn rng cú th thiu vi-ta-min C.
5. Bnh bu c do thiu i-t
- PP: Quan sỏt.Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 5: c v nờu nhng vic em cn lm phũng trỏnh cỏc bnh suy dinh dng v

bộo phỡ.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu ỳng nhng vic em cn lm phũng trỏnh cỏc bnh suy dinh dng v
bộo phỡ.
- PP.Vn ỏp.
- KT: t cõu hi,nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em hiểu
và làm đợc BT2b
- i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ
các bạn TTC trong nhóm
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành câu hỏi 1 phần ứng
dụng SHD.
HNGLL:

AN TON GIAO THễNG BI 2

I- MC TIấU
- Hs hiu c ý ngha tỏc dng c vch k ng, cc tiờu v ro chn trong giao
thụng.
- Hs nhn bit c cỏc loi cc tiờu, ro chn, vch k ng v xỏc nh ỳng ni cú
vch k ng, cc tiờu ro chn,
- Khi i luụn quan sỏt mi tớnh hiu giao thụng v chp hnh ỳng lut GTDB
II. Hot ng hc:
B. HOT NG THC HNH
H1*Khi ng:

-Ban vn ngh t chc cho cỏc bn tri trũ chi i ch khi ng tit hc.
*ỏnh giỏ:


Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
-Tiờu chớ: HS bit i ỳng ng lm theo ch dn ca bin bỏo, tớn hiu ca ốn giao thụng.
-PP: n ỏp.
- K thut: nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
-Giỏo viờn gii thiu bi hc, tit hc.
-Ban hc tp chia s v mc tiờu bi hc:
+Mi bn nờu mc tiờu tit hc.
+ t c mc tiờu tit hc, cỏc bn cn lm gỡ?
-Hoc sinh c iu chnh ti liu hng dn, chia s vi cụ nhng iu cha hiu (nu cú).
* Hỡnh thnh kin thc:
H 2. Tỡm hiu v vch k ng

Vic 1: Nhúm trng mi cỏc bn nờu ý kin ca mỡnh v s cn thit ca vch k ng,
nhúm trng cho cỏc bn thng nht ý kin.( - ai ó nhỡn thy vch k ng ?
- Bn no mụ t vch k ng v trớ, hỡnh dỏng, mu sc. Ngi ta dựng vch k
ng lm gỡ, nờu tỏc dng ca vch k ng)
Vic 2: Nhúm trng ngh bn th ký tng kt ý kin thng nht ca c nhúm ghi vo
bng nhúm v bỏo cỏo cụ giỏo.
Vic 3 : Ban hc tp lờn chia s trc lp.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Hiu ý ngha ca vch k ng, mụ t c hỡnh dỏng mu sc.
-PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
HDD3 :Tỡm hiu v cc tiờu , ro chn.

Vic 1: Ton nhúm quan sỏt tranh nh cc tiờu , ro chn trờn ng
Vic 2: Tho lun theo ni dung cỏc cõu hi sau : ai ó nhỡn thy cc tiờu, ro chn ng ?

- Bn no mụ t li hỡnh nh cc tiờu ,ro chn ng v trớ, hỡnh dỏng, mu sc. Ngi ta
dựng cc tiờu,ro chn ng lm gỡ, nờu tỏc dng ca vch k ng. Cú bao nhiờu loi
ro chn.
Vic 3: Nhúm trng ngh bn th ký tng kt ý kin thng nht ca c nhúm ghi vo
bng nhúm v bỏo cỏo cụ giỏo.
Vic 4 : Ban hc tp lờn chia s trc lp
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Mụ t li c hỡnh dỏng, mu sc ca cc tiờu, ro chn. Núi c tỏc dng ca
cc tiờu ro chn.
-PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

HOT NG NG DNG
Cựng gia tỡm hiu thờm v cc tiờu,ro chn v vch k trờn ng.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019

Thứ ba ngày 2 tháng 10năm 2018
em ôn lại những gì đã học (T1)

Toán:
1.Mc tiờu:
- KT:Em thc hin c:+ Vit, c, so sỏnh cỏc s t nhiờn, nờu giỏ tr ca ch s trong
mt s.
+ c c thụng tin trờn biu ct.
+ Xỏc nh c mt nm thuc th k no.
-KN: Rốn k nng c, vit s cú nhiu ch s, phõn tớch v x lớ s liu trờn biu . Vn

dng KT ó hc vo chuyn i n v o thi gian.
- T: Cú thỏi cn thn, kiờn trớ trong hc tp, yờu thớch mụn hc
-NL: Phỏt trin nng lc quan sỏt. Nng lc hp tỏc , nng lc t hc.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi trũ chi hỏi hoa dõn ch Hc sinh lờn hỏi hoa v tr li
cỏc cõu hi v s t nhiờn v chuyn i n v o.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tr li ỳng cỏc cõu hi trong hoa, Tr li to rừ rng. .
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: (BT1,2)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit cỏch tớnh v tỡm s lin trc, s lin sau v tỡm ỳng s lin tc s lin sau
s ó cho. Nờu ỳng giỏ tr ca ch s trong mt s v bit cỏch ghi giỏ tr s ( khụng ghi
bng ch) so sỏnh v xp ỳng th t cỏc s t nhiờn .
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 3: (theo ti liu) c s liu trờn s .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: nhỡn vo biu HS tr li ỳng s c phờ xut khu ca cụng ti Yn Mai.
- PP:,vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT4
- i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn TTC
trong nhóm
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành BT2 phần ứng dụng
SHD
Tiếng việt:
Bài 6B: không nên nói dối (T1)

1,Mc tiờu:
-KT: c, hiu bi Ch em tụi. Hiu ngha ca cỏc t khú trong bi.
Nm ni dung ca bi tp c: cõu chuyn khuyờn chỳng ta khụng c núi di. núi
di l mt tớnh xu lm mt lũng tin,s tớn nhim, lũng tụn trng ca mi ngi vi mỡnh.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
-KN: Giỳp HS c th lu loỏt, trụi chy ton bi . Bit c bi vi ging k nh nhng,
húm hnh, phự hp vi vic th hin tớnh cỏch cm xỳc ca cỏc nhõn vt.
- T: Giỳp HS yờu thớch mụn hc.
- NL: Phỏt trin nng lc ngụn ng; nng lc t hc.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: HS đọc đúng các từ ngữ : ân hận,giận dữ,nh
phỗng.
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi trũ tp lm phúng viờn. (Hi v yờu cu bn tr li cỏc cõu
hi BT1)
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : -Tham gia trũ chi vui nhit tỡnh.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2,3,4: (theo ti liu)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:: + Giỳp HS c th lu loỏt, trụi chy ton bi, ngt ngh ỳng cõu. Bit c bi
vi ging k nh nhng, húm hnh, phự hp vi vic th hin tớnh cỏch cm xỳc ca cỏc nhõn
vt. c ỳng cỏc t khú v m bo t .
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.

- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H5: (theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ:: Hiu ni dung bi c. Hc sinh tr li to, rừ rng, mnh dn, din t theo cỏch
hiu ca mỡnh.
Cõu 1: Núi di ba l i hc nhúm.
Cõu 2: Vỡ tc gin khi thy em gỏi b hc i xem phim.
Cõu 3: Gi v i tp vn ngh i xem phim.
Cõu 4: Vỡ ch t thy mỡnh lm gng xu cho em v lm cho ba bun.
-PP: quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp HS yếu đọc
đúng các từ khó cần luyện.
- i vi HS Tip thu nhanh: Đọc diễn cảm toàn bài và giúp HS TTC
đọc đúng trôi chảy, hoan thành BT5.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân đọc lại bài nhiều lần và
hoàn thành phần ứng dụng SHD
Thứ t ngày 3 tháng 10 năm 2018

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
Toán:

em ôn lại những gì đã học (T2)

1.Mc tiờu:
-KT:Em thc hin c: + Xỏc nh c mt nm thuc th k no.

+ Chuyn i n v o thi gian, n v o khi lng.
-KN: Rốn k nng chuyn i n v o thi gian, cỏch tớnh nm thuc th k no.
-T: Cú thỏi cn thn, kiờn trớ trong hc tp, yờu thớch mụn hc
-NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn, Nng lc hp tỏc , nng lc t hc.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi trũ chi bn Hc sinh c bn gi tờn phi tr li
cõu hi bn v phộp tớnh chuyn i cỏc n v o n gian.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tr li ỳng cỏc cõu hi , phn ng nhanh, Tr li to rừ rng. .
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: (BT4,5)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit cỏch tớnh nm thuc th k no, chuyn i ỳng cỏc n v o khi lng,
thi gian, nờu rừ cỏch thc hin.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 3: (theo ti liu) gii toỏn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit cỏch phõn tớch v gii ỳng bi toỏn trung bỡnh cng. Nhn bit c d
kin no ó cho v d kin no cn tỡm bng cỏch phõn tớch bi toỏn ngc t cui.
- PP:Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em hiểu
và làm đợc BT6
- i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ
các bạn TTC trong nhóm và làm thêm bài tập sau: Có 9 ô tô chở
thực phẩm. 5 ô tô đầu mỗi ô tô chở đợc 36 tạ , 4 ô tô sau mỗi
ô tô chở đợc 45 tạ thực phẩm . Hỏi trung bình mỗi ô tô chở đợc bao nhiêu tấn thực phẩm?

6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD
Tiếng việt
Bài 6B: không nên nói dối (T2)
1.Mc tiờu:
-KT: K c cõu chuyn ó nghe, ó c v ngi cú lũng trung thc.
-KN:Rốn k nng núi, núi t nhiờn, núi bng li ca mỡnh cõu chuyn m ban thõn cỏc em ó
nghe, ó c. Rốn k nng nghe, nghe bn k v nhn xột li kờ ca bn.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
- T:Cú thỏi nghiờm tỳc trong cỏc hot ng,
- NL:Phỏt trin nng lc ngụn ng, nng lc t hc, t gii quyt vn .
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng
- BVN t chc cho lp trũ chi Ai bit nhiu hn K tờn cỏc cõu chuyn núi v lũng
t trng m em ó c hc, ó c, ó nghe.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :- Hc sinh nh v k c tờn cỏc cõu chuyn núi v lũng t trng ca con ngi.
-Tham gia trũ chi vui nhit tỡnh.
( Mt nh th chõn chớnh, S tớch qu da hu, bui h th duc....)
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li., tụn vinh hc tp.
H 2:3( BT 1) K mt cõu chuyn v lũng t trng m em ó nghe, ó c.
* ỏnh giỏ.
-Tiờu chớ: +HS k c cõu chuyn ỳng chu , sỳc tớch ngn gn, nhng m bo ni

dung, cõu chuyn hp dn, thu hỳt ngi nghe. Nờu c ni dung cõu chuyn v bit cõu
chuyn mun khuyờn ta iu gỡ.
+ mnh dn, ging k t nhiờn.
-PP: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhn, t cõu hi , nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp HS yếu BT2 .
- i vi HS Tip thu nhanh: Giúp HS TTC và hoàn thành tốt các bài
tập của mình.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng vứi ngời thân hoàn thành BT1 phần hoạt
động ứng dụng
Tiếng việt:
Bài 6B: không nên nói dối (T3)
1.Mc tiờu:
-KT:Sa c cỏc li trong bi vn vit th ca mỡnh v hc tp c cỏch vit hay ca bn.
- KN: Bit tham gia cựng cỏc bn trong lp gúp ý, cha li chung v ý , v b cc bi vn.
Bit cỏch sa sai v cỏc li nh dựng t t cõu, t biu l cm xỳc.
- T: HS yờu thớch mụn hc. Chia s nghiờm tỳc trong khi gúp ý.
- NL: Phỏt trin nng lc vit , nng lc s dng ngụn ng , nng lc hp tỏc, la chn.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp hỏt mt bi.
H 2, 3, 4. Cựng rỳt kinh nghim v bi vn vit th.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019

* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nghe thy cụ nhn xột v rỳt c kinh nghim nhng u im ca bi mỡnh
lm, nhng iu cha c cn sa sai v hc tp bn. Bit cỏch sa sai.
+ Bit c nhng chi chit hay trong bi bn hc tp.
- PP: Vn ỏp.
- KT: trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành BT2 phần ứng dụng
SHD
Thứ năm ngày 4 tháng 9 năm 2018
Toán:
Phép cộng phép trừ (T1)
1.Mc tiờu:
-KT: Em thc hin phộp cng , phộp tr cỏc s cs n sỏu ch s.
-KN: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh.
-T: Cú thỏi kiờn trớ trong hc tp, yờu thớch mụn hc
-NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn, Nng lc hp tỏc , nng lc t hc.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi trũ chi i ch HS nhỡn vo bng giỏ cỏc loi lng
thc, thc phm chn v mua ri tớnh tin bng cỏch cng nhm giỏ cỏc mt hng
mỡnh mua mt cỏch nhanh nht.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tớnh nhanh .Tr li to rừ rng. .
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: (HCB) c v gii thớch cho bn cỏch thc hin phộp cng ( phộp tr)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Nờu ỳng cỏch t tớnh v tớnh
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.

H 3: (BT 4)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS thc hin ỳng hai phộp tớnh cng v tr, núi rừ cỏch thc hin.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
H 4: Trũ chi chuyn hng trờn tu
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tớnh ỳng kt qu ca bn phộp tớnh theo hỡnh thc tip sc.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em SH
yếu hiểu và hoàn thành BT4
- i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt bài tập của mình và
làm thêm BT sau: Tìm X
X - 8798 = 2489 ; 5215 + X = 12309 ; X - 654782 = 2345
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng
SHD
-

TING VIT :

Bi 6C: TRUNG THC T TRNG (T1)

1.Mc tiờu:

-KT: M rng vn t: Trung thc t trong (TT)
-KN:S dng nhng t ó hc t cõu, chuyn cỏc t ú vo vn t tớch cc.
- T:HS Cú thỏi nghiờm tỳc trong t cõu.
- NL:Phỏt trin nng lc ngụn ng, nng lc t hc, t gii quyt vn .
* Khi ng:
- Hi ng t qun t chc cho cỏc bn trong lp chi trũ chi tip sc tỡm kim cỏc ghộp cú
ting t hoc ting trung.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :- Hc sinh tỡm ỳng cỏc t ghộp theo yờu cu. HS phan ng nhanh, kt qu khụng
lp kt qu ca bn.
-Tham gia trũ chi vui nhit tỡnh.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li., tụn vinh hc tp.
- Gv tng kt v gii thiu bi hc hụm nay.
- Gv ghi bi trờn bng : hs ghi v
- c mc tiờu bi.
- Hc sinh chia s mc tiờu trc lp
A.HOT NG C BN
H1. Gii ngha t:
Vic 1: Cỏ nhõn t tỡm v ghi ra phiu.
Vic 2: Thng nht kt qu vi c nhúm.
Vic 3: Bỏo cỏo Giỏo viờn nhng vic ó lm
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :- Hc sinh chn ỳng ngha ca cỏc t, v thuc ngay ti lp
(T tin- 3 ; T ti 1 ; T trng 2 ; T kiờu 5 ; T ho 6 ; t ỏi 4)
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li., tụn vinh hc tp.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019

H2. Xp cỏc t vo hai nhúm (ch c tớnh tt , ch c tớnh xu):
Vic 1: c cỏc ó cho.
Vic 2: Xp cỏc t vo hai ct ( ch c tớnh tt. ch c tớnh xu)
Vic 3: Bỏo cỏo kt qu cho GV.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :- Hc sinh nm c ngha ca cỏc t ó cho H 1 v xỏc nh ỳng xp vo
hai nhúm theo yờu cu ca bi tp. Giai thớch c vỡ sao em li xp t vo nhúm ú.
a. Ch c tớnh tt: t tin, t trng, t ho.
b. Ch c tớnh xu: T ti, t kiờu, t ỏi.
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li., tụn vinh hc tp.
H4. Chon t in vo ch trng:
Vic 1: Cỏ nhõn c v t in.
Vic 2 : Trao i trong nhúm, nhn xột , ỏnh giỏ ,b sung cho bn.
Vic 3: Bỏo cỏo kt qu cho GV.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :- Hc sinh chn ỳng t in vo ụ trng trong on vn.
(1- t trng; 2- t kiờu; 3-t ti; 4- t tin; 5- t ho)
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li., tụn vinh hc tp.
H5. T chc chi trũ chi tip sc:
Vic 1: - ngh cỏc bn chia s trong nhúm v c hai ban tham gia trũ chi.
Vic 2 : T chc cho cỏc bn chi trũ chi tip sc.
Vic 3: Mi cụ nhn xột v tit hc,Bỡnh chn nhúm hc ỏng khen.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :- Hc sinh chon ỳng cỏc t phự hp vi ngha ca nú t c cõu vi mt
trong cỏc t ú.

- HS xp nhanh chớnh xỏc, ch vit rừ rng.
a. Ting trung cú ngha l gia: Trung bỡnh, trung tõm, trung thu.
b. Ting trung cú ngha l mt lũng mt d: trung thnh , trung ngha,trung thc,trung
hu,trung kiờn.
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li., tụn vinh hc tp.

HOT NG NG DNG:
- Cựng ngi thõn tỡm thnh ng ,tc ng v lũng t trng v trung thc.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
Tiếng việt:

Bài 6c: trung thực tự trọng

(T2)

1. Mc tiờu
- KT: Luyn tp xõy dng on vn k chuyn.
- KN: Da vo tranh minh ha v li dn di tranh HS nm ct truyn v phỏt triờn ý
di mi tranh thnh mt on vn k chuyn.
- T:Yờu thớch mụn hc.
- NL: phỏt trin nng lc ngụn ng,gii quyt vn . Nng lc t hc.
2.Chun b dựng dy hc :
3..iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng

BVN T chc cho c lp hỏt mt bi.
H 2: Nghe thy cụ k chuyn ba li rỡu sau ú da vo tranh v li dn di tranh
k li cõu chuyn.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Lng nghe cõu chuyn nm c cỏc ý chớnh ca truyn. Da vo tranh minh ha
v li dn di tranh phỏt triờn c ý di mi tranh thnh mt on vn k chuyn. K
y din bin ca cõu chuyn.
Li k rch rũi kt hp vi ng tỏc minh ha din xut tt lm cõu chuyn hp
dn lụi cun ngi nghe.
- PP: Quan sỏt.Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5..D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em hiu
BT2
- i vi HS Tip thu nhanh : Hoàn thành tốt BT và giúp các bạn tip
thu chm trong nhóm.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành BT2 phần ứng
dụng SHD
Thứ sáu ngày 5 tháng10 năm 2018
Toán:
phép cộng phép trừ (T2)
1.Mc tiờu:
-KT: Em thc hin phộp cng , phộp tr cỏc s cs n sỏu ch s.
-KN: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh.
-T: Cú thỏi kiờn trớ trong hc tp, yờu thớch mụn hc
-NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn, Nng lc hp tỏc , nng lc t hc.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp hỏt mt bi
H 2,3,: (HBT1,2)thc hin phộp cng ( phộp tr)
*ỏnh giỏ:


Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
- Tiờu chớ: t tớnh v tớnh ỳng kt qu cỏc phộp cng v phộp tr
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 3: (BT 3)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit tờn gi thnh phn cha bit ca phộp tớnh, nờu c cỏch thc hin v
tớnh ỳng kt qu.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
H 4: (BT4a) Gii toỏn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: phõn tớch bi toỏn v tỡm c cỏch gii ỳng , li gii nhn gn chớnh xỏc.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh Giỳp cỏc em tip thu chm hiểu
và hoàn thành BT3 , 4a,b
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh: Giúp HS tip thu
chm và làm thêm Bt sau: Tìm X.
X + 654329 = 9765434 ; 875643 X = 65289
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD
Khoa học:
bạn có biết các bệnh về dinh dỡng (T2)
1. Mc tiờu

- KT: Sau bi hc, em bit nhng vic lm v khụng nờn lm phũng bnh v dinh dng.
- KN: Bit vn dng nhng hiu bit ó cú vn dng vo cuc sng..
-T:Cú ý thc thc hin vic n ung, vn ng hp lớ phũng mt s bnh v dinh
dng.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc gii quyt vn , nng lc hp tỏc.
2.Chun b dựng dy hc :
3..iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp hỏt bi.
H 2: lm vic vi phiu hc tp.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: bit nhng vic lm v khụng nờn lm phũng bnh bộo phi. Gii thớch c vỡ
sao.
- PP: Vn ỏp.
- KT: nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3, 4: quan sỏt, la chn.
* ỏnh giỏ:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
- Tiờu chớ: lờn thc n cho 3 ngy trong tun t siờu th n bi trc hoc liờn h thc
t a phng minh. Thc n m bo lng ,cõn i cht dinh dng m bo cho
sc khe.
- PP: Quan sỏt.Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp cỏc em hiểu

và làm đợc BT1
- i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ
các bạn TTC trong nhóm.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành BT2 phần ứng
dụng SHD
ễN Tiếng việt:
ễN LUYN TUN 5
-KT: +c v hiu c bi iu bớ mt ca ba.Hiu cha m mun tt cho con nờn nhiu
khi phi du con mt s iu.
+Tỡm c danh t.
-KN: Vn dng nhng hiu bit ca mỡnh vo trong cuc sng.
-T: Cú thỏi tớch cc trong hc tp.
-NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng; nng lc din t.
2. dựng dy hc: - V em t ụn luyn
3. Hot ng dy hc:
H1:Khi ng : Cho c lp trũ chi K cho bn nghe K nhng vic lm thm lng
ca cha m dnh cho em.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS k t nhiờn theo suy ngh ca mỡnh.
- PP:vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2: ễn luyn BT3(theo ti liu): c cõu chuyn iu bớ mt ca ba v tr li cõu hi.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hiu v tr li ỳng cõu hi v ni dung ca bi . Tr li to, rừ rng, mnh
dn, din t theo cỏch hiu ca mỡnh. Bit liờn h bn thõn v rỳt ra ý ngha ca cõu chuyn.
Cõu a: Vỡ ụng mun cỏc con lm vic cú tin tiờu vt.
Cõu b: Vỡ cha khụng bao gi a ún con
Cõu c: Mi ln i hc v, ba tụi u np sau hng cõy bờn ng i v dừi theo cho n
khi con gỏi mỡnh v nh bỡnh an.
Cõu d: Ba m luụn yờu thng con, vỡ cha m mun tt cho con nờn nhiu khi phi du con

mt s iu.
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.vit
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 3: Bi tp 5,6
*ỏnh giỏ:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
-Tiờu chớ: Tỡm ỳng cỏc danh t, hiu cỏc danh t ú thuc danh t gỡ?.
BT5: Mt tri, nng, sng,bng.
BT6: sng bin, trng hc,bu tri,ng rung,ca s,ngụi nh, cha m,i nỳi.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
4. Hot ng ng dng: (Thc hin theo ti liu )
ễN toán:
ễN LUYN TUN 5
1.Mc tiờu:
-KT:Tỡm c trung bỡnh cng ca nhiu s. Nờu ỳng s ngy trong thỏng ca nm, xỏ
nh c mt nm cho trc thuc th k no. Bit v c c thụng tin trờn biu tranh,
biu ct dng n gin.
-KN:Võn dng tt cỏc kin thc ó hc vo thc hnh luyn tp.
-T: H cú ý thc hc toỏn, tớch cc trong hc tp
-NL: HS cú nng lc t hc, nng lc tớnh toỏn, nng lc phõn tớch suy lun.
2. dựng dy hc:- V em t ụn luyn Toỏn
3. Hot ng dy hc:
H1: Khi ng GV T chc cho hc sinh chi trũ chi ú bn ( HS ni tip t
cõu hi yờu cu bn tr li v chuyn i n v o thi gian nh BT1)
-Tiờu chớ : HS tr li ỳng nhanh. Núi to rừ rng.

-Phng phỏp:,vn ỏp .
-K thut: nhn xột bng li , tụn vinh hc tp.
H 2: ( BT2,5, 6) Lm tớnh v tỡm trung bỡnh cng ca cỏc s.
* ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ :HS nm chc cỏch tớnh trung bỡnh cng ca cỏc s v tớnh ỳng kt qu, vn dng
v gii ỳng bi toỏn cú li vn.
-Phng phỏp: quan sỏt , vn ỏp, vit.
-K thut: Ghi chộp ngn ,nhn xột bng li, vit nhn xột.
H 3: ( BT 3, 7, 8) Quan sỏt biu v tr li cõu hi
* ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ :HS c ỳng cỏc s liu cú trờn hai loi biu ( biu tranh, biu ct) Nhỡn
vo s liu tr li ỳng cỏc cõu hi.
-Phng phỏp: quan sỏt , vn ỏp.
-K thut: Ghi chộp ngn ,nhn xột bng li.
5.Hng dn vn dng: V nh cùng với ngi thõn hon thnh phn vn dng
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành ng dng
gdtt:
sinh hoạt đội
1. Mc tiờu : Giỳp chi i ỏnh giỏ li hot ng ca tun qua v ra phng hng ca
tun ti. Nm c ch im ca thỏng v trin khai cỏc hot ng theo ch im 10
2.ổn định nề nếp : Chi đội trởng điều hành lớp nhận xét tình hình
của chi đội trong tuần qua
- các phân đội trởng tự đánh giá kết quả thi đua của nhóm mình

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 6 Năm học : 2018 2019
- Chi đội trởng tổng hợp và nhận xét thi đua của các chi đội .
3.ý kiến của các thành viên trong chi đội.

*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Phõn tớch c nhng vn cn tuyờn dng , nhng vn cn khc phc. í
kin gúp ý nh nhng cú ý thc xõy dng, khụng ch trớch hay trỏch múc bn.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li
4.Bình bầu thi đua của các chi đội, cá nhân xuất sắc trong tuần.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: a ra nhng u im thuyt phc, t cỏc tiờu chớ a ra, tin b v cú ý thc
vn lờn.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li
5.Kế hoạch hoạt động tuần tới :
-Tập múa hát các bài múa hát mà liên đội triển khai
- Tập bài thể dục giữa giờ, làm tốt công tác vệ sinh,
- Đi học đúng giờ , chấp hành tốt các nội quy quy định của chi đội
- Tập 7 yêu cầu của ngời đội viên
6. Sinh hoạt văn nghệ

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy×