Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

Tuần 7 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (321.31 KB, 23 trang )

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019

TUầN:
7

Th hai ngy 8 thỏng 10 nm 2018

Toán:
luyện tập
1.Mc tiờu:
* KT:Em bit: -Thc hin phộp cng, phộp tr v cỏch th li phộp cng, phộp tr.
- Tỡm mt thnh phn cha bit trong phộp cng, phộp tr.
* KN: Rốn k nng t tớnh v tớnh ỳng.
* T: Cú thỏi cn thn, kiờn trớ trong hc tp, yờu thớch mụn hc
* NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn.Nng lc hp tỏc , nng lc t hc.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp trũ chi Núi ngay kt qu tớnh ( nh hng dn SHD)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Bit cỏch tớnh nhm, núi nhanh,ỳng kt qu ca phộp tớnh vi s cú 2-3 ch s.
+HS chi sụi ni.
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2,3: (BT2a,BT3a) c v gii thớch cho bn ( SHD)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit cng , tr phộp tớnh v bit cỏch th li cỏc phộp tớnh cng tr bng cỏch lm
phộp tớnh ngc li .
( Mun th li phộp cng ta ly tng tr i mt s hng nu kt qu l s hng cũn li thỡ
phộp cng ó lm ỳng.)
( Mun th li phộp tr, ta cs th ly hiu cng vi s tr, nu c kt qu l s b tr thỡ
phộp tr ó lm ỳng)
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.


- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 4: (BT2b,BT3b) Tớnh ri th li.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS t tớnh v bit cỏch th li li phộp tớnh cng v phộp tớnh tr.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
H 5: Tỡm X
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Bit tỡm thnh phn cha bit ca phộp cng, bit tờn thnh phn cn tỡm ( S
hng , S b tr)
+ trỡnh by p, s vit rừ rng, p.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
H 6: Gii toỏn cú li vn
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Bit cỏch phõn tớch bi toỏn, v tỡm ra cỏch gii hp lớ.
+ trỡnh by p, s vit rừ rng, p.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm: GV cựng HS nhanh giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT4,BT5
HSNK : Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn cũn chm
trong nhóm và làm thêm bài tập sau: Tính giá trị biểu thức m : 9
nếu m = 189 ; m =288 ; m =963
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng

SHD
TIếng Việt :
Bài 7a: ơc mơ của anh chiến sĩ (T1)
1,Mc tiờu:
* KT:+c, hiu bi Trung thu c lp
+Hiu ngha cu cỏc t khú trong bi.
+Hiu ý ngha ca bi: Tỡnh thng yờu cỏc em nh ca anh chin s, c m ca anh
v tng lai ca cỏc em nh trong ờm trung thu c lp u tiờn ca t nc.
* KN: c din cm bi vn th hin tỡnh cm yờu mn thiu nhi, nim t ho c m v hi
vng ca anh chin s v tng lai ti p ca t nc, ca thiu nhi.
* T:HS yờu thớch mụn hc. tớch cc trong hc tp, bit m c nhng iu tt p.
* NL: Phỏt trin nng lc ngụn ng; nng lc t hc. Nng lc hp tỏc.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: c ỳng cỏc t ng: Soi sáng, thành phố, thân
thiết.
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp trũ chi truyn in Ni dung: Hóy tỡm t ghộp cú cha t
c.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -Tỡm ỳng t theo yờu cu ( t ghộp cú t c).
-Tr li rừ rng, nhanh khụng lp kt qu ca bn.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: Quan sỏt tranh tr li cõu hi.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -Nờu ỳng cỏc hỡnh nh c v trong tranh. oỏn c m ca anh
chin s trong ờm trung thu.
-Tr li rừ rng . trụi chy
1.Tranh v anh chin s tay cm sỳng , bu tri trong sỏng, mt trang trũn...

Anh m c....( HS núi theo suy ngh ca mỡnh )
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2,3,4: (theo ti liu)
*ỏnh giỏ:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
- Tiờu chớ:: + c trụi chy lu loỏt. Ngt ngh ỳng, khụng sai ting t, khụng c lp.Hiu
c cỏc khú trong bi(BT3) bng cỏch ni cỏc t vi ngha cu nú.
+ c din cm bi vn th hin tỡnh cm yờu mn thiu nhi, nim t ho c m v hi vng
ca anh chin s v tng lai ti p ca t nc, ca thiu nhi.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H5: (theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ:: Hiu c ý ngha ca bi c. Hc sinh tr li to, rừ rng, mnh dn, din t
theo cỏch hiu ca mỡnh.
Cõu 1: on 1 3 ; on 2 2; don 3 1.
Cõu 2: trng p vi v p ca nỳi sụng t do, c lp. Trng ngn v giú nỳi bao la,trng
soi sỏng xung nc Vit Nam c lp yờu quý, trng vng vc chiu khp thnh ph, lng
mc, nỳi rng..
Cõu 3: dũng thỏc nc xung lm chy mỏy phỏt in, gia bin rng c sao vng
bay php phi trờn nhng con tu ln. ểng khúi nh mỏy chi chớt cao thm, ri trờn ng lỳa
bỏt ngỏt vng thm cựng vi nụng trng to ln vui ti.
Cõu 4. Tin tng thiu nhi s cú tng lai tt p hn hin ti.
Cõu 5: Em m c t nc mai sau s phỏt trin nh th no? ( HS tr li theo ý ca mỡnh)
-PP: Quan sỏt, vn ỏp.

- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-HS gp khú khn: GV cựng TTN h tr cỏc em luyn c t khú,cõu di, din t
trong vic tr li cõu hi(BT5).
-HSNK : c din cm ton bi v giỳp bn c cũn sai trong nhúm luyn c
6.Hng dn ng dng: V nh c cho ngời thân nghe lại bài tập đọc và nói lên ớc
mơ của em để ngời thân cùng chia sẻ.
Tiếng việt:

Bài 7a: ơc mơ của anh chiến sĩ (T2)

1.Mc tiờu
- KT:Nhn bit v vit ỳng tờn ngi tờn a lớ Vit Nam. Nm c quy tc vit hoa tờn
ngi tờn a lớ Vit Nam.
-KN: Vn dng nhng hiu bit v quy tc vit hoa tờn ngi tờn a lớ Vit Nam vit
ỳng tờn riờng Vit Nam.
-T: Tp nghiờn cu , tỡm tũi v cỏch vit ca Ting Vit.
- NL:Phỏt trin nng lc s dng ngụn ng, nng lc hp tỏc chia s.
2.Chun b dựng dy hc : Bng nhúm.
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: BT2 Phần hoạt động thực hành chuyển sang
hđ c lp..

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
H 1: Khi ng:
-BVN t chc cho cỏc bn chi trũ chi Du lch trờn bn Tỡm v ghi li cỏc a danh
du lch trờn bn hnh chớnh Vit Nam.

*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : -Hc sinh cỏc nhúm quan sỏt bn v ghi li nhng a danh du lch trờn bn
. HS ghi ỳng tờn ỳng lut chớnh t.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: (BT6)Tỡm hiu v cỏch vit tờn ngi ,tờn a lớ Vit Nam.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS bit cỏch vit tờn ngi, tờn a lớ Vit Nam ú l khi vit tờn ngi
tờn a lớ Vit Nam cn vit hoa ch cỏi u ca mi ting to thnh tờn ú.
+ PP: Quan sỏt,vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn,t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
H 3: (BT1,2 phn HTH) Vit cỏc tờn riờng trong cỏc cõu sau cho ỳng chớnh t. Vit
3 im du lich ca nc ta m em m c n tham quan.
*ỏnh giỏ:
+Tiờu chớ:: - Vit ỳng cỏc tờn riờng cú trong BT. Tỡm c ba im du lch m em mun
n tham quan.
BT1: Lờ Th Phng xó Vn Hũa, huyn Nụng Cng, tnh Thanh Húa.
BT 2: Lng Bỏc H, ng Phong Nha, Nha Trang....
+ PP: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV cựng HS nhanh giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT1.
- HSNK : Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn chm
trong nhóm viết tên những địa danh ở Việt Nam mà mình
yêu thích .
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân viết tên ,địa chỉ của
những ngời thân trong gia đình.
O C

TIT KIM TIN CA(T1)


I.Mc tiờu
* KT:Hc xong bi ny HS cú kh nng:
- Cn phi tit kim tin ca nh th no.Vỡ sao phi tit kim tin ca
* KN: HS bit tit kim tin, gi gỡn sỏch v, dựng, chi....trong sinh hot hng ngy.
* T: Giỳp HS cú thỏi tit kim trong cuc sng hng ngy.
* NL: Phỏt trin nng lc t gii quyt vn
III/ Hot ng dy - hc
1/ HOT NG C BN
* H 1:Khi ng:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
BVN : T chc cho lp hỏt mt bi.
* H 2: c thụng tin v tr li cõu hi

Vic 1 :Em c thụng tin SGK
Vic 2 : Em v bn cựng trao i.
Vic 3 : Chia s trong nhúm
Vic 4 : Chia s trc lp ( GV cựng tng tỏc vi HS cht kin thc)
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : -Hc sinh núi c nhng suy ngh ca mỡnh v ni dung vỡ sao li phi tit
kim. Hiu c l khụng phi vỡ nghốo m tit kim vỡ tin bc ca ci l m hụi cụng sc
ca bao ngi lao ng..
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

* H 3: Lm BT ( By t thỏi )

Vic 1 : Em thc hin bi tp 1 v by t ý kin theo quy c.
Vic 2 : Em v bn cựng trao i vi nhau.
Bỏo cỏo vi cụ giỏo kt qu ý kin ca mỡnh
+ Tiờu chớ : -Hc sinh by t c ya kin ca mỡnh tỏn thnh, phõn võn hoc khụng tỏn
thnh v gii thớch c vỡ sao li cú thỏi nh vy.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

H 4: Ghi ý kin ca mỡnh vo phiu hc tp.
Vic 1 : Cỏ nhõn suy ngh v ghi nhng vic mỡnh chn theo mu phieeis hc tp ( Nh
SGK)
Vic 2 : Em v bn cựng trao i v thng nht ý kin
Vic 3 : Chia s trong nhúm
Vic 4 : Chia s trc lp ( GV cựng tng tỏc vi HS cht kin thc)
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : -Hc sinh k c nhng vic lm v nhng vic khụng nờn lm tit kim
tin ca, gii thớch c vỡ sao nhng vic ú nờn hoc khụng nờn lm.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
Hot ng kt thỳc tit hc : HS nờu mc tiờu t c sau bi. - GV liờn h thc t ,
giỏo dc hc sinh .

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
HOT NG NG DNG
Cựng gia tỡm hiu nhng vic lm no ca b m nhn tit kim hc tp.
Tiếng việt:
Bài 7a: ơc mơ của anh chiến sĩ (T3)

1.Mc tiờu:
*KT :Vit ỳng mt on vn , vit ỳng cỏc t cú cha vn ụng/ong. Cỏc ting cú m/s/
( trỏnh sai li chớnh t phng ng)
* KN:Nm c k thut luyn vit ch p. K nng vit ỳng chớnh t.
* T: Kiờn trỡ rốn luyn ch vit
* NL:Phỏt trin nng thm m,nng lc trỡnh by vn bn. Nng lc t hc.
2.Chun b dựng dy hc : phiu hc tp BT4b
3.iu chnh ni dung dy hc: Viết đúng các tiếng: dũng thỏc, s thy, php phi,
soi sỏng.
4. iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.(Chon
BT4b)
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho cỏc bn trong hỏt mt bi
H 2,3: Luyn vit
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ : +HS nghe vit ỳng chớnh t, ch vit ỳng k thut, trỡnh by ỳng vn bn ca
mt on vn.
+ Vit chớnh xỏc t khú: dũng thỏc, s thy, php phi, soi sỏng.
+ Vit m bo tc 75 ch/ 15 phỳt, ch u trỡnh by p.
-PP: quan sỏt, vn ỏp; vit
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp. vit li bỡnh.
H4: Lm bi tp 4b BT5 Tỡm t cú ting cha vn n / ng v t cõu vi t tỡm
c.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Tỡm v ghi ỳng t hp vi ngha ó cho, t cõu ỳng ng phỏp, hay.
+T hon thnh bi ca mỡnh, bit cỏch chia s kt qu vi bn.
BT4b. C gng tin lờn t ti mc cao hn, tt p hn
- Vn lờn
To ra trong trớ úc hỡnh nh nhng cỏi khụng cú trc mt hoc cha ti. tng
tng.

-PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS ch vit cũn sai : GV cựng HS vit ỳng giỳp cỏc em đọc đúng và
viết đúng từ khó trong bài viết chính tả.
- HSNK : Giúp HS chm hoàn thành BT4
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân tỡm v vit cỏc vt cú ting bt
u bng s/x hoc cú vn õn/anh/ờnh
Khoa học:

sử dụng thức ăn sạch và an toàn,
phòng bệnh lây qua đờng tiêu hóa (T1)

1. Mc tiờu

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
* KT: -Sau bi hc, em: Nờu c mt s yieeu chun ca thc phm sch v an ton.
- K c tờn mt s cỏch bo qun thc phm.
- Nờu c cỏch bo qun mt s loi thc n gia ỡnh.
* KN: Bit vn dng nhng hiu bit ó cú vn dng vo cuc sng, c bit l trong n
ung hng ngy.
* T:Cú ý thc thc hin n ung m bo v sinh v an ton phũng bnh lõy qua ng
tiờu húa.
* NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc gii quyt vn , nng lc hp tỏc.
2.Chun b dựng dy hc :
3..iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.

H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp trũ chi hỏi hoa dõn ch k tờn cỏc loi qu n vt m em yờu
thớch.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: k c cỏc loi qu n vt hay bỏn trc cng trng v trờn a phng em.
Gii thớch c vỡ sao em thớch nú.
- PP: Vn ỏp.
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
H 2: Quan sỏt v tr li.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Quan sỏt v núi ỳng cỏc loi thc n ung cú trong tranh, nhng hỡnh no
cho thy thc n ung cha an ton. HS gii thớch c vỡ sao v da vo du hiu bit
nú khụng an ton.
+ Bit c nhng bnh lõy qua ng tiờu húa, v gii thớch c vỡ sao li b
bờnh lõy qua ng tiờu húa.
- PP: Vn ỏp
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3: Quan sỏt tranh, ch v tr li.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tr li ỳng cỏc cỏch bo qun thc n ung cú trong cỏc bc nh. Bit c
nh mỡnh thng hay dựng cỏch bo qun no.
( Tht treo gỏc bp, tht ng hp, lm mui, lm mm, phi khụ, ụng lnh...)
- PP: Quan sỏt.Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 4: c ni dung cỏc th ch(SHD) chn nhng vic nờn lm v nhng vic
khụng nờn lm phũng bnh lõy qua ng tiờu húa.
* ỏnh giỏ:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
- Tiờu chớ: HS xỏc nh ỳng nhng vic nờn lm v nhng vic khụng nờn lm. Võn dng
vo cuc sng hng ngy.
- PP.Vn ỏp.
- KT: t cõu hi,nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
H 5: c v tr li:
- Tiờu chớ: HS xỏc nh c thc phm nh th no l sch v an ton. Nm c mt s
cỏch bo qun thc phm, trong cuc sng hng ngy cn lm gỡ phũng trỏnh cỏc bnh
lõy qua ng tiờu húa.
1. Thc phm sch v an ton l thc phm c nuụi trng , bo qun v ch bin hp v
sinhh, khụng b nhim khun, nhim húa cht, khụng b ụi thiu, khụng gõy ng c hoc gõy
hi lõu di cho ngi s dng.
2. bo qun thc phm ta s dng mt s cỏch sau: Phi khụ, gi lnh, p mui, p
ng, ng hp , hỳt chõn khụng...
3 Em cm lm gỡ phũng bnh lõy qua ng tiờu húa.( HS tr li theo suy ngh ca mỡnh)
- PP.Vn ỏp.
- KT: t cõu hi,nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV cựng HS nhanh nhn giỳp cỏc em hiểu và làm đợc
BT4b
- HSNK : Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn chm
trong nhóm
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD
HNGLL:

ATGT BI 3: I XE P AN TON

I- MC TIấU
KT: HS bit xe p l phng tin Gt thụ s, d i nhng phi bo m an ton.

- Hiu vỡ sao i vi tr em phi cú iu kin ca bn thõn v cú chic xe ỳng quy
nh mi cú th i xe ra ng.
- Bit nhng quy nh ca lut GTB i vi ngi i xe p trờn ng.
KN: Cú thúi quen i sỏt l ng v luụn quan sỏt khi i ng, trc khi i kim tra cỏc
b phn ca xe.
T: Cú ý thc ch i xe c nh ca tr em, khụng nờn i trờn ng ph ụng xe c v
ch i xe p khi tht cn thit.
- Cú ý thc thc hin quy nh bo m ATGT.
NL: X lớ c cỏc tỡnh hung xy ra bt ng khi i trờn ng.
II. Hot ng hc:
B. HOT NG THC HNH
H1*Khi ng:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019

-Ban vn ngh t chc cho cỏc bn chi trũ chi núi nhanh, núi ỳng v cỏc loi bin
bỏo GTB khi ng tit hc.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS bit nờu ỳng tờn tng loi bin bỏo GTB.
- K thut: t cõu hi,nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
a. Giỏo viờn gii thiu bi hc, tit hc.
b. Ban hc tp chia s v mc tiờu bi hc:
+Mi bn nờu mc tiờu tit hc.
+ t c mc tiờu tit hc, cỏc bn cn lm gỡ?
-Hoc sinh c iu chnh ti liu hng dn, chia s vi cụ nhng iu cha hiu (nu cú).
* Hỡnh thnh kin thc:
H 2. Nhng iu kin m bo i xe p an ton.


Vic 1: Nhúm trng mi cỏc bn nờu ý kin ca mỡnh v mpn ton
( Xe p an ton l : Xe phi vng chc, cỏc b phn khụng c lng lo ; xe phự
hp vi HSTH l mi ni ; cú phanh ốn).
Vic 2: Nhúm trng ngh bn th ký tng kt ý kin thng nht ca c nhúm ghi vo
bng nhúm v bỏo cỏo cụ giỏo.
Vic 3 : Ban hc tp lờn chia s trc lp.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Phi nờu c nhng iu kin cho mt chic xe p an ton..
-PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2 ,3 :Trc khi ra ng v i trờn ng:

Vic 1: HS quan sỏt tranh
Vic 2: Tho lun theo ni dung cỏc cõu hi sau :
- HSTH i xe p loi gỡ ? xe mi ni.
- Trc khi i cn phi lm gỡ ? (kim tra cỏc b phn ca xe).
- Khi i trờn ng cn phi tuõn th nhng quy nh no ? ( i m bo him,i sỏt l
ng, i ờm phi cú ốn, khi r, cn phi di chuyn hng dn ).
Vic 3: Chia s trc lp.
*ỏnh giỏa:
-Tiờu chớ: Mụ t li c hỡnh dỏng, mu sc ca loi xe mi ni. Bit cỏc quy nh khi i xe
trờn ng.
-PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019

HOT NG NG DNG
Gii thiu cho ngi thõn bit th no l xe an ton.
Toán:

Thứ ba ngày 9 tháng 10năm 2018
biểu thức có chứa hai chữ
tính chất giao hoán của phép cộng (T1)

1.Mc tiờu:
* KT: +Em nhn bit c biu thc cú cha hai ch.
+ Tớnh c giỏ tr biu thc cha hai ch vi giỏ tr cho trc ca ch.
+ Bit tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng.
* KN: Vn dng kin thc ó hc lm tt cỏc bi tp dng tớnh giỏ tr biu thc cú hai ch s
* T: Cú thỏi kiờn trớ trong hc tp, yờu thớch mụn hc
* NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn. Nng lc phõn tớch lụgic

I.
Khi ng:
- HTQ t chc cho lp chi trũ chi Thay ch bng s ( biu thc cú cha 1 ch)
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: hc sinh bit cỏch thay ch bng s ri nờu ỳng kt qu biu thc.
-PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
II. Hot ng chớnh:
- GV gii thiu tờn bi. HS Ghi u bi
- Hc sinh c mc tiờu.
1. Hot ng c bn:

H 1: Nghe thy cụ hng dn Thay ch bng s:
Vic 1: cỏ nhõn t c yờu cu

Vic 2: Nhúm trng t chc chi
Vic 3: Chia s trc lp
Viờc : GV tng tỏc vi HS cht kin thc c bn
ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: hc sinh bit th no l biu thc cú cha hai ch, da vo cỏch tớnh biu thc cú
cha mt ch lm tớnh biu thc coa cha hai ch..
-PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

H 2: Vit tip vo ch chm.
Vic 1: Cỏ nhõn t thc hin
Vic 2: Hai bn cựng bn trao i kt qu vi nhau.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
Vic 2: Nhúm trng huy ng
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: hc sinh bit cỏch thay ch bng s v tớnh ỳng giỏ tr ca biu thc. Bit gii
thớch vỡ sao em lm c kt qu nh vy.
-PP:Quan sỏt, vn ỏp.
-K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

H 3: c k ni dung sau
Vic 1: Cỏ nhõn t thc hin
Vic 2: Chia s cp ụi.
Vic 3: Chia s trong nhúm
Vic 4: GV tng tỏc vi hc sinh cht kin thc c bn.
*ỏnh giỏ:

-Tiờu chớ: hc sinh nm c tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng. Khi i ch cỏc s hng
trong mt tng thỡ tng ú khụng thay i. Vn dng tr li nhanh kt qu ca phỏp tớnh m
khụng cn tớnh.
-PP:Quan sỏt, vn ỏp.
-K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp

H 4: T chc cho hc sinh trũ chi nờu nhanh kt qu tớnh
Vic 1: Cỏ nhõn t thc hin
Vic 2: Chia s cp ụi.
Vic 3: Chia s trong nhúm
Vic 4: GV t chc cho hinh nờu nhanh kt qu bng cỏch chi trũ chi tip sc
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS võn dng tớnh cht giao hoỏn nờu nhanh kt qu tớnh. V nờu ỳng kt qu
phộp tớnh bn yờu cu.
-PP: vn ỏp.
-K thut: nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
B. Hot ng ng dng

V nh cựng vi b m ngh ra biu thc coc cha hai ch ri ú nhau cỏch tớnh.
Tiếng việt:
Bài 7B: thế giới ớc mơ (T1)
1,Mc tiờu:
-KT: c, hiu bi Vng quc Tng Lai. Hiu ngha ca cỏc t khú trong bi.
Hiu ý ngha ca mn kch: c m ca cỏc bn nh v cuc sng y v hnh
phỳc, ú tr em l nhng nh phỏt minh y trớ sỏng to gúp sc mỡnh vo cuc sng.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019

-KN: Bit c trn, trụi chy ỳng vi mt vn bn kch, bit ngt ging rừ rng, hn nhiờn
th hin c cỏc tõm trng hỏo hc, ngc nhiờn thỏn phc, phõn bit tờn nhõn vt vi
li núi ca nhõn vt. c ỳng ng iu cỏc cõu hi, cõu k, cõu cm.
- T: Giỳp HS yờu thớch mụn hc. Thớch khỏm phỏ, sỏng to ra nhng iu mi l cú ý
ngha.
- NL: Phỏt trin nng lc ngụn ng; nng lc sỏng to.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: HS đọc đúng các từ ngữ : Tin-tin , Mi-tin,
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi trũ chi núi lờn c m ca mỡnh.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : -Tham gia trũ chi vui nhit tỡnh. Gii thớch c vỡ sao mỡnh cú c m nh
vy.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2,3,4: (theo ti liu)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:: Bit c trn, trụi chy ỳng vi mt vn bn kch, bit ngt ging rừ rng, hn
nhiờn th hin c cỏc tõm trng hỏo hc, ngc nhiờn thỏn phc, phõn bit tờn nhõn
vt vi li núi ca nhõn vt. c ỳng ng iu cỏc cõu hi, cõu k, cõu cm. c ỳng cỏc
t khú v m bo t .
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H5: (theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ:+ Hiu ý ngha ca mn kch: c m ca cỏc bn nh v cuc sng y v
hnh phỳc, ú tr em l nhng nh phỏt minh y trớ sỏng to gúp sc mỡnh vo cuc sng.
+ Hc sinh tr li to, rừ rng, mnh dn, din t theo cỏch hiu ca mỡnh.
Cõu 1: Vỡ ni ú l m c cuc sng ca tng lai.

Cõu 2: a-3; b-5; c- 1; d-2; e-4
Cõu 3: Em thớch nhng gỡ Vng quc Tng Lai? ( HS núi theo s thớch ca mỡnh v
gii thớch c vỡ sao)
-PP: quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H6: (theo ti liu): c phõn vai tng mn kch.
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ:+ bit ngt ging rừ rng, hn nhiờn th hin c cỏc tõm trng hỏo hc, ngc
nhiờn thỏn phc, phõn bit tờn nhõn vt vi li núi ca nhõn vt. c ỳng ng iu
cỏc cõu hi, cõu k, cõu cm.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
+ Bit c phn vai ca mỡnh.
-PP: quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp HS yếu đọc
đúng các từ khó cần luyện.
- i vi HS Tip thu nhanh: Đọc diễn cảm toàn bài và giúp HS TTC
đọc đúng trôi chảy, hoan thành BT5.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân đọc lại bài nhiều lần và
hoàn thành phần ứng dụng SHD
Toán:

Thứ t ngày 10 tháng 10 năm 2018
biểu thức có chứa hai chữ
tính chất giao hoán của của phép công (T2)


1.Mc tiờu:
* KT: +thc hnh lm tt dang toỏn biu thc cú cha hai ch.
+ Tớnh c giỏ tr biu thc cha hai ch vi giỏ tr cho trc ca ch.
+ Bit tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng.
* KN: Vn dng kin thc ó hc lm thnh tho cỏc bi tp dng tớnh giỏ tr biu thc cú
hai ch s
* T: Cú thỏi kiờn trớ trong hc tp, yờu thớch mụn hc
* NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn. Nng lc phõn tớch lụgic
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi trũ chi bn Hc sinh nờu mt phộp tớnh v kt qu
yờu cu bn nờu bn thay i v trớ cỏc s hng cú cựng kt qu ging phộp tớnh ó
cho.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tr li ỳng cỏc cõu hi ca bn. Nờu c tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng,
Tr li to rừ rng. .
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: (BT1,2,3)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit cỏch tớnh giỏ tr ca biu thc cú cha hai ch, Lp lun cht ch khi lm
toỏn. HS vit s p rừ rng, trỡnh by p.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 3: (BT4,5,6) c s liu trờn s .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vn dng c tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng ghi nhanh kt qu ca
phộp tớnh hay so sỏnh cỏc phộp tớnh m khụng c t tớnh v tớnh. .
- PP:Quan sỏt,vn ỏp, vit.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li,vit nhn xột.

5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
- i vi HS tip thu chm: GV giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT3
- i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn TTC
trong nhóm
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD
Tiếng việt
Bài 7B: thế giới ớc mơ (T2)
1.Mc tiờu:
-KT: K li c cõu chuyn li c di trng. HS k kt hp vi iu b nột mt.
Hiu truyn. Bit trao i vi cỏc bn v ý ngha cõu chuyn( Nhng iu c cao p
mang li nim vui, nim hnh phỳc cho mi ngi)
-KN:Rốn k nng núi, núi t nhiờn, núi bng li ca mỡnh cõu chuyn m ban thõn cỏc em ó
nghe, ó c. Rốn k nng nghe, nghe thy cụ,nghe bn k v nh cõu chuyn.
- T:Bi dng cỏc em c tớnh thõn thin, bit ngh cho ngi khỏc.
- NL:Phỏt trin nng lc ngụn ng, nng lc k chuyn , t gii quyt vn .
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: BT2 chuyn lờn trc BT1
4.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng
- BVN t chc cho lp hỏt mt bi.
H 2:3( BT 2,1) Nghe thy cụ k chuyn li c di trng, da vo tranh v phn li
di tranh k li nhng chi tit chớnh ca cõu chuyn
* ỏnh giỏ.
-Tiờu chớ: +HS chm chỳ nghe thy cụ k, nh tờn cỏc nhõn vt v cỏc chi tit chớnh cu cõu
chuyn. Da vo tranh v phn li di tranh trao i vi bn cỏc chi tit chớnh trong cõu

chuyn.
-PP: vn ỏp
- K thut: t cõu hi , nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 4 ,5( BT 3, 4) Hi ỏp v ni dung cõu chuyn v tp k tng on v c cõu
chuyn.
* ỏnh giỏ.
-Tiờu chớ: +HS nờu c trỡnh t cỏc chi tit chớnh theo din bin ca cõu chuyn. K li
c tng on cõu chuyn v k c ton b cõu chuyn
+ Ging k t nhiờn kt hp vi iu b khuụn mt lm cho cõu chuyn hp
dn thu hỳt ngi nghe.
BT3: 1.ờm rm thỏng giờng cỏc cụ gỏi trũn 15 tui n h núi lờn iu nguyn c ca
mỡnh di ỏnh trng.
2. Ch Ngn ra h núi iu c ca mỡnh nh bao cụ gỏi khỏc.
3. Ch Ngn ó khn cu Con c gỡ...M ch Yn...bỏc hng xúm bờn nh con c
khi bnh.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
4. Bn nh hiu nhng iu c cao p mang li nim vui, nim hnh phỳc cho mi
ngi, mi ngi hnh phỳc thỡ mỡnh cng hnh phỳc.
-PP: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi , nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HS tip thu chm: GV cựng HS tip thu nhanh giỳp HS TTC BT3, 4 .
- i vi HS Tip thu nhanh: Giúp HS TTC và hoàn thành tốt các bài
tập của mình.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng vứi ngời thân hoàn thành BT2 phần hoạt
động ứng dụng

Tiếng việt:
Bài 7B: thế giới ớc mơ (T3)
1.Mc tiờu:
-KT:Vit c on vn trong trong bi vn k chuyn. Xõy dng hon chnh on vn gm
nhiu on.
- KN: Da trờn hiu bit vit c mt on vn.
- T: HS yờu thớch mụn hc. Chia s nghiờm tỳc trong khi gúp ý.
- NL: Phỏt trin nng lc vit , nng lc s dng ngụn ng ,la chn.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp hỏt mt bi.
H 2: Luyn tp xõy dng on vn k chuyn.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Da vo gi ý cỏc s vic chớnh xõy dng c on vn
+ Bit la chon nhng chi tit chớnh v phỏt trin vit thnh on vn.
Cõu1: lng B Trang.........n bờn h Hm Nguyt núi lờn iu nguyn c ca i
mỡnh di trng.
Cõu 2: Ch Ngn mt cụ gỏi mự cng n bờn h núi iu nguyn c ca mỡnh.
Cõu 3: nghe ch Ngn khn cu cho bỏc hng xúm c khi bnh, tụi nhỡn ch ng ngng
c i ch c c mt ln, sao ch li dnh iu c ú cho bỏc hng xúm
Cõu 4: Tụi hiu ra . Ch Ngn i, khi no em mi lm tui em s lm ging ch.
- PP: Quan sỏt. Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 3: Chn mt ý v vit thnh mt on vn.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Da vo gi ý cỏc vit c mt on vn. Dựng t vit ỳng v hay, cõu ỳng
ng phỏp. í vn cht ch.


Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
+ Bit la chon nhng chi tit chớnh v phỏt trin vit thnh on vn.
- PP: Quan sỏt. Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV cựng HS nhanh giỳp cỏc em chọn các ý chính để viết
đoạn văn.
- HSNK : Giúp HS chm và hoàn thành tốt BT của mình
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành BT2 phần ứng dụng
SHD
Toán:

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018
biểu thức có chứa ba chữ
tính chất kết hợp của của phép công (T1)

1.Mc tiờu:
-KT: Em thc hin c: +Biu thc cú cha 3 ch. Tớnh c gia tr ca biu thc cú cha
ba ch vi giỏ tr cho trc ca cỏc ch.
+Em bit tớnh cht kt hp ca phộp cng. Em vn dng c tớnh cht giao hoỏn v
tớnh cht kt hp ca phộp cng tớnh tng ca 3 s.
-KN: Vn dng tớnh cht c bn ca phộp cng tớnh bng cỏch thun tin nht.
-T: Cú thỏi kiờn trớ tỡm tũi trong hc tp, yờu thớch mụn hc
-NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn, Nng lc phõn tớch lụgic.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi trũ chi ngh ra biu thc cha ch GV hng dn hc
sinh thc hin trũ chi nh hng dn ca ti liu.

*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c vớ d v biu thc cú cha ch, Tr li to rừ rng. .
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: (HCB) c k ni dung sau v gii thớch cho bn
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit vn dng cỏch tớnh giỏ tr biu thc cú cha hai ch tớnh giỏ tr ca biu
thc cú cha ba ch. Bit cỏch tớnh v nờu nhanh vo ch chm kt qu ca biu thc.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3: (theo ti liu) Vit vo ch chm v so sỏnh giỏ tr ca (a+b) + c vi giỏ tr ca
biu thc a+(b+c) ri c k ni dung 4b v gii thớch cho bn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS so sỏnh v nờu ỳng kt qu ca biu thc v gii thớch c vỡ sao hai biu
thc ú cú kt qu bng nhau v rỳt ra c ghi nh v tớnh cht kt hp ca phộp cng. Vn
dng lm tt BT5
- PP:Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-HS chm : GV cựng HS nhanh giỳp cỏc em hiểu và hoàn thành BT3
-HSNK : Hoàn thành tốt bài tập của mình và làm thêm BT sau: Tính
bằng cách
thuận tiện nhất: 3419 + 81+ 1476 ; 813 + 764 +
2187
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng

SHD
TING VIT :

Bài 7c: bạn ớc mơ điều gì (T1)

1.Mc tiờu:
-KT: Luyn vit ỳng tờn ngi, tờn a lớ Vit Nam.
-KN:Vn dng nhng hiu bit v quy tc vit hoa tờn ngi tờn a lớ Vit Nam vit
ỳng.
- T:HS Cú thỏi nghiờm tỳc trong vit tờn riờng, vit tờn a lớ Vit Nam.
- NL:Phỏt trin nng lc ngụn ng, nng lc t hc, t gii quyt vn .
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp chi trũ Thi vit nhanh tờn riờng nh hng dn SHD
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Vit tờn riờng m nhúm bn c
+ Vit p, rừ rng.
- PP: Vn ỏp.
- KT: Trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: Vit vo v nhỏp cỏc tờn riờng trong on vn.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +c vit li ỳng cỏc tờn riờng trong on vn, nờu c lut vit hoa tờn riờng
v tờn a lớ Vit Nam.
+ Vit p, trỡnh by cn thn.
- PP: Quan sỏt. Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 3: Vit h v tờn, a ch ngi thõn theo mu.
* ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: +Da vo mu vit ỳng tờn , a ch ca ngi thõn.
- PP: Quan sỏt. Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
- HS chm : GV cựng HS nhanh giỳp cỏc em BT2
- HSNK : Hoàn thành tốt các BT và giúp HS khỏc trong nhóm .
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân viết tên các thành phố của
Việt Nam.
TING VIT :
Bài 7c: bạn ớc mơ điều gì (T2)
1.Mc tiờu:
-KT: Xõy dng c cõu chuyn theo trỡnh t thi gian.
-KN:Bit sp xp cỏc s vic theo trỡnh t thi gian.
-T:HS cú ý thc k cng trong hc tp.
- NL:Phỏt trin nng lc ngụn ng, t gii quyt vn .
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp hỏt mt bi.
H 2: Luyn tp phỏt trin cõu chuyn theo trỡnh t thi gian
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Da vo gi ý sp xp li cỏc ý theo trỡnh t thi gian v k li cõu chuyn.
+ K li cõu chuyn trụi chy, kt hp ging k hn nhiờn, nhớ nhnh,thu hỳt
ngi nghe.

- PP: Quan sỏt. Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV cựng HSNK giỳp HS chm BT1
- HSNK : Hoàn thành tốt BT và giúp các bạn trong nhóm.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD
Toán:

Thứ sáu ngày 12 tháng10 năm 2018
biểu thức có chứa ba chữ
tính chất kết hợp của của phép công (T2)

1.Mc tiờu:
*KT: Em thc hin c: Tớnh c gia tr ca biu thc cú cha ba ch vi giỏ tr cho
trc ca cỏc ch.
+Em bit tớnh cht kt hp ca phộp cng. Em vn dng c tớnh cht giao hoỏn v
tớnh cht kt hp ca phộp cng tớnh tng ca 3 s.
*KN: Vn dng tớnh cht c bn ca phộp cng tớnh bng cỏch thun tin nht.
*T: Cú thỏi kiờn trớ tỡm tũi trong hc tp, yờu thớch mụn hc
* NL: Phỏt trin nng lctoỏn hc, Nng lc phõn tớch lụgic.
2.Chun b dựng dy hc : Bảng nhóm. Phiếu học tập BT2
3.iu chnh ni dung dy hc: BT 5 Chuyn lờn trc BT3

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:

- BVN t chc cho lp hỏt mt bi
H 2: (HTH BT1,2,5) Tớnh gớ tr biu thc
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS lp lun cht che v tớnh ỳng kt qu ca cỏc biu thc.
Hs Trỡnh by rừ rng khoa hc.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp. Vit
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.Vit nhn xột.
H 3: (BT 3,4)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Vn dng tớnh cht kt hp ca phộp cng ghi nhanh v ỳng s thớch hp vo
ch trng. Tớnh biu thc bng cỏch thn tin nht.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 4: Gii toỏn cú li vn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit phõn tớch bi toỏn túm tt ri gii ỳng. Trỡnh by p li gii ngn gn
khoa hc.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-HS chm : GV cựng HS NK giỳp cỏc em hiểu và hoàn thành BT4,5,6
- HSNK : Giúp HS chm và làm thêm BT sau: Tính giá biêu thức n + m x p
Với n =54372, m = 8743, p =6. ; n : m - p với n = 8193 , m =3 , p = 135
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng
SHD
Khoa học:
sử dụng thức ăn sạch và an toàn,
phòng bệnh lây qua đờng tiêu hóa (T1)
1. Mc tiờu
* KT: -Sau bi hc, em: chia s nhng hiu bit v thc phm sch v an ton.

- mt s cỏch bo qun thc phm.
* KN: Bit vn dng nhng hiu bit ó cú vn dng vo cuc sng, c bit l trong n
ung hng ngy.
* T:Cú ý thc thc hin n ung m bo v sinh v an ton phũng bnh lõy qua ng
tiờu húa.
* NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc gii quyt vn , nng lc hp tỏc.
2.Chun b dựng dy hc :
3..iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp trũ chi truyn in k tờn cỏc loi thc phm m em bit.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: k c cỏc loi thc phm m mỡnh bit.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
HS cú phn ng nhanh, k khụng lp kt qu ca bn.
- PP: Vn ỏp.
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
H 2: Chia s thụng tin v vic bo qun thc phm gia ỡnh
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS núi c cỏc cỏch bo qun thc phm gia ỡnh mỡnh ang lm. Cỏch bo
qun ú phự hp vi loi thc phm no.
- PP: Vn ỏp
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3: La chn phự hp.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS la chn c cỏch bo qun phự hp vi cỏc loi thc phm ti sng.v

núi c cỏch lm bo qun cỏc loi thc phm ú.
- PP: Vn ỏp
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 4: Vit v thc hin
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS vit v lm c cỏc vic gi v sinh n ung phũng bnh lõy qua
ng tiờu húa.
- PP: Quan sỏt. Vn ỏp
- KT: Ghi chộp ngn,t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- HS chm : GV giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT3
- HSNK : Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn cũn chm
trong nhóm.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD
ễN Tiếng việt:
ễN LUYN TUN 6
-KT: +c v hiu cõu chuyn con qua v b lụng rc r.Hiu kt cc ỏng bun ca s
thiu trung thc.
+Vit ỳng cỏc ting cú thanh hi/ ngó.
+ nhn din ỳng danh t chung v danh t riờng.
+ Xõy dng c on vn trong bi vn k chuyn.
-KN: Vn dng nhng hiu bit ca mỡnh hon thnh cỏc bi tp v vo trong cuc sng.
-T: Giỳp HS cú thỏi trung thc trong thi c.
-NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng; nng lc din t.
2. dựng dy hc: - V em t ụn luyn
3. Hot ng dy hc:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
H1:Khi ng ( B BT1) Cho c lp trũ chi Truyn in Nờu tỏc hi ca s thiu
trung thc.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS k t nhiờn theo suy ngh ca mỡnh.
- PP:vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2: ễn luyn BT3(theo ti liu): c cõu chuyn Con qu v b lụng rc r v tr li
cõu hi.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hiu v tr li ỳng cõu hi v ni dung ca bi . Tr li to, rừ rng, mnh
dn, din t theo cỏch hiu ca mỡnh. Bit liờn h bn thõn v rỳt ra ý ngha ca cõu chuyn.
Cõu a: Qu lộn n nh cu cỏc loi chim khỏc, nht nhng chic lụng v p nht ca cỏc
loi chim v cm trờn ngi mỡnh.
Cõu b: Vỡ qu mun tr thnh vua ca cỏc loi chim.
Cõu c: Qu khụng t c mong mun ca mỡnh vỡ qu thiu trung thc. Thay suy ngh
lm cho bn thõn vn cú ca mỡnh p hn qu li i lộn i ly ca ngi khỏc lm cho
mỡnh ni bt.
Cõu d: Cỏch lm ca qu khụng ỳng v nh th l thiu trung thc.
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.vit
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 3: Bi tp 4b,5
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Tỡm ỳng cỏc loi danh t ch ngi, ch vt, ch hin tng, ch n v o. Ghi
ỳng cỏc danh t chung, danh t riờng?.
BT4b:Ln lt in cỏc t sau - dó - thng - nh.
BT5: Danh t chung l tờn ca mt loi s vt ( Ba,me, nh, bn..)
Danh t riờng l tờn ca mt s vt( Kin Giang, Phỳ Thy, Trn ng Khoa..) Danh
t riờng luụn luụn c vit hoa.

-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
4. Hot ng ng dng: (Thc hin theo ti liu )
ễN toán:
ễN LUYN TUN 6
1.Mc tiờu:
-KT: +c vit so sỏnh c cỏc s t nhiờn, nờu c giỏ tr ca ch s, thc hin ỳng
phộp cng, tr cỏc s cú n sỏu ch s.
+ chuyn i n v o khi lng , thi gian.
+ c c thụng tin trờn biu .
-KN:Võn dng tt cỏc kin thc ó hc vo thc hnh luyn tp.
-T: H cú ý thc hc toỏn, tớch cc trong hc tp
-NL: HS cú nng lc t hc, nng lc tớnh toỏn, nng lc phõn tớch suy lun.
2. dựng dy hc:- V em t ụn luyn Toỏn
3. Hot ng dy hc:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
H1: Khi ng GV T chc cho hc sinh chi trũ chi Ai nhanh hn ( Nhỡn vo
biu SHD phn khi ng v BT5 nghe cõu hi ca bn v ghi nhanh kt qu vo
bng nhúm)
-Tiờu chớ : HS quan sỏt nhanh, ghi ỳng kt qu.
-Phng phỏp:,vn ỏp .
-K thut: nhn xột bng li , tụn vinh hc tp.
H 2: ( BT 1,2,6) ễn tp v s t nhiờn
* ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ :HS nm chc cỏch vit s lin trc, lin sau v vit ỳng s lin trc s lin sau
s cú 7 ch s m bn yờu cu. Vit ỳng giỏ tr ca mt ch s trong mt s cú nhiu ch

s.Vit c s cú nhiu ch s v so sỏnh tt cỏc s t nhiờn.
-Phng phỏp: quan sỏt , vn ỏp.
-K thut: Ghi chộp ngn ,nhn xột bng li.
H 3: ( BT 3, 4, 7, 8) Thc hin cng tr cỏc s cú n 6 ch s v chuyn i n v
o.
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ :+ HS nm cỏch t tớnh v tớnh ỳng cỏc phộp cng, tr cỏc s cú n 6 ch s.
Chuyn i c n v o thi gian, n v o khi lng.
+ Hs trỡnh by bi cn thn ch vit rừ rng.
-Phng phỏp: quan sỏt , vn ỏp, vit
-K thut: Ghi chộp ngn ,nhn xột bng li. Vit nhn xột.
5.Hng dn vn dng: V nh cùng với ngi thõn hon thnh phn vn dng
gdtt:
sinh hoạt LP
1.Mc tiờu: Giỳp hc sinh:
- Nm c nhng u im ca tun qua phỏt huy.
- Nm c tn ti khc phc.
- Rốn tớnh t lp, mnh dn cho HS
2.ổn định nề nếp : CTHTQ điều hành lớp nhận xét tình hình của lớp
trong tuần qua
- các nhóm trởng tự đánh giá kết quả thi đua của nhóm mình
- CTHTQ tổng hợp và nhận xét thi đua của các nhóm .
3.í kiến của các thành viên trong lớp.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Phõn tớch c nhng vn cn tuyờn dng , nhng vn cn khc phc. í
kin gúp ý nh nhng cú ý thc xõy dng, khụng ch trớch hay trỏch múc bn.
+ Bit tip thu ý kin gúp ý xõy dng ca bn v nờu c hng khc phc sa
cha.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li

4.Bình bầu thi đua của các nhóm, cá nhân xuất sắc trong tuần.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ:+ a ra nhng u im thuyt phc, t cỏc tiờu chớ a ra, tin b v cú ý thc
vn lờn.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 7 Năm học : 2018 2019
+ Nhỡn thy c s tin b ca bn, ng viờn bn bn cú ng lc phn u hn
na.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.Kế hoạch hoạt động tuần tới :
- Thực hiện tốt ATGT, ATTTTH,Làm bài tập đầy đủ trớc khi đến lớp.
- Tập bài thể dục giữa giờ, làm tốt công tác vệ sinh,
- Đi học đúng giờ , chấp hành tốt các nội quy quy định của nhà trờng.
6. Sinh hoạt văn nghệ

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy×