Tải bản đầy đủ (.docx) (18 trang)

Mẫu 1 HSĐV Lý lịch Đảng viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (342.04 KB, 18 trang )

Ảnh

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên đang dùng:..................................................................Nam, Nữ
Họ và tên khai sinh: ..................................................................................
Bí danh: ....................................................................................................
Sinh ngày...............tháng.............năm 19...................................................
Nơi sinh: ...................................................................................................
Quê quán:.................................................................................................. .
Nơi ở hiện nay: .........................................................................................
Dân tộc:......................................Tôn giáo: ................................................
Nghề nghiệp bản thân hiện nay:................................................................
..................................................................................................................
Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông:................................................................................
- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm:..............................................
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:........................................................................
+ Học vị: ...............................Học hàm: ....................................................
- Lý luận chính trị:.....................................................................................
- Ngoại ngữ: .............................................................................................
Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:..........................................................
..................................................................................................................
Ngày và nơi vào Đảng CSVN: .................................................................
..................................................................................................................
Ngày và nơi công nhận chính thức: ..........................................................
..................................................................................................................
Người giới thiệu vào Đảng:
1 – Người giới thiệu thứ nhất:...................................................................
2 – Người giới thiệu thứ hai:.....................................................................


1


LỊCH SỬ BẢN THÂN

LỊCH SỬ BẢN THÂN

2


NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì , ở đâu

3


NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì , ở đâu

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì , ở đâu


4


NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì , ở đâu

5


NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì , ở đâu

6


NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì , ở đâu

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ


7


NHỮNG TRƯỜNG LỚP ĐÀO TẠO ĐÃ QUA
Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học,
Hình thức học

8

Từ tháng năm Văn bằng
đến tháng năm chứng chỉ


ĐI NƯỚC NGOÀI
Từ tháng năm
đến tháng năm

Lí do, hình thức

KHEN THƯỞNG
9

Cấp quyết định


Tháng năm

Lí do, hình thức


Cấp quyết định

KỶ LUẬT
Tháng năm

Lí do, hình thức

10

Cấp quyết định


HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

11


HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

12


HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

13HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

14


HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

15


HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
16


CAM ĐOAN KÍ TÊN

Ngày ...... tháng .....năm.....
Ký tên
17


CHỨNG NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Ngày ...... tháng .....năm.....
T/M


18×