Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

CƠ SỞ LÝ THUYẾT NHƯỢNG QUYỀN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (109.21 KB, 4 trang )

1.Giới thiệu những khái niệm về việc hình thành
giá cả và mối quan hệ của các loại giá giữa các loại
thị trường (thị trường hàng thực và thị trường kỳ
hạn).
* Các khái niệm thị trường :
-Thị trường là nơi gặp gõ giữa cung và cầu, hay nó là các dàn xếp mà
thông qua đó người mua và người bán tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hóa,
dịch vụ.
-Thì trường là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, có thế tông hòa các
mối quan hệ về lợi ích kinh tế giữa người mua và người bán.
-Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi – mua bán – chuyển
nhượng hàng hóa dịch vụ và các yếu tố sản xuất.
Tóm Lại: Thị trường là một khu vực hoặc một vị trí nằm giữa người
sản xuất và người tiêu dùng và họ có sự tiếp xúc với nhau, nơi mà điều kiện
cung và cầu hoạt động, làm cho hàng hóa được dịch chuyển tới vị trí yêu cầu.
Giới thiệu thị trường giao dịch kỳ hạn
Trước khi bạn bắt đầu tìm hiểu về giao dịch kỳ hạn và quyền chọn trên kỳ
hạn, bạn phải biết đôi điều về thị trường kỳ hạn. Hợp đồng kỳ hạn là khế ước
căn bản để giao dịch quyền chọn. Do đó, giá của quyền chọn, thường được
gọi là bảo phí (premiums), trực tiếp ảnh hưởng bởi giá của kỳ hạn.
Hơn thế, bạn hiểu nhiều chừng nào về thị trường này thì bạn sẽ được
trang bị tốt hơn với điều kiện thị trường và mục tiêu cụ thể của bạn trong giao
dịch. Bạn sẽ có những quyết định tốt hơn cho mình trong việc tham gia thị
trường kỳ hạn, quyền chọn trên kỳ hạn.
Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng kỳ hạn là một cam kết giao hoặc nhận một số lượng nhất
định với một chất lượng nhất định một mặt hàng nào đó ở một giá định trước
ở một thời điểm trong tương lai. Mọi điều khoản của hợp đồng kỳ hạn, trừ
giá, đã được chuẩn hóa và thiết lập trước. Giá của hợp đồng kỳ hạn được thiết
lập tại thời điểm giao dịch qua hệ thống giao dịch điện tử hoặc trên sàn giao
dịch.


Tất cả hợp đồng kỳ hạn cuối cùng đều được thanh khoản hoặc bằng bù
trừ giữa số hợp đồng mua và hợp đồng bán hoặc bằng cách giao và nhận hàng
thật. Với các mặt hàng nông nghiệp, số lượng hợp đồng thanh khoản trên giao
nhận hàng thật thường chỉ bằng 2% của tổng số hợp đồng giao dịch. 98% số
hợp đồng được thanh khoản bằng cách bù trừ; mua (bán) lại số lượng đã bán
(mua) trước đó.
-Chức năng của thị trường giao dịch
Chức năng kinh tế chính của sàn giao dịch kỳ hạn là quản lý rủi ro giá
và xác định giá. Sàn giao dịch thực hiện hai chức năng này bằng cách cung
cấp những phương tiện giao dịch để đem người mua và người bạn lại với
nhau. Sàn giao dịch đồng thời thiết lập những quy định và áp đạt quyền cưỡng
chế những quy định này để bảo đảm môi trường giao dịch cạnh tranh thông
thoáng.
Tất cả những giao dịch mua bán phải được thực hiện bởi công ty thành
viên của sàn qua các công ty môi giới.
Người tham gia giao dịch
Có thể chia những người tham gia thị trường giao dịch thành hai thành
phần chính: người đối ứng giá và người đầu tư. Thị trường kỳ hạn tồn tại
chính yếu là để đối ứng giá, một phương cách quản lý rủi ro về giá và bảo
đảm giá cho các nhà sản xuất và các doanh nghiệp thương mại.
Đối ứng giá là mua và bán song song trên thị trường tiền mặt và thị trường kỳ
hạn. Giá của một mặt hàng trên thị trường tiền mặt (hay thị trường hàng thật)
và trên thị trường kỳ hạn thường lên xuống cùng nhau. Bằng cách mua ở thị
trường này, bán ở thị trường kia, hoặc ngược lại, mức lời/lỗ ở hai thị trường sẽ
bù trừ nhau. Nhờ đó, dù giá thị trường lên hay xuống, người đối ứng vẫn được
đảm bảo với mức giá họ đã chọn.
-Người đối ứng bao gồm:
Người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm như người nông dân, các hợp tác
xã, nông trường, nông trại, ...
Các doanh nghiệp thương mại nhỏ. Họ mua sản phẩm từ người sản xuất

và bán lại cho khách hàng trong dây chuyền tiêu thụ.
Các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu.
Các doanh nghiệp chế biến.
Đầu tư trên thị trường kỳ hạn tương tự như đầu tư trên các thị trường
khác. Lợi nhuận, hay thua lỗ, của người đầu tư là do việc dự đoán đúng hay
sai chiều hướng giá trên thị trường. Sự có mặt của người đầu tư giúp cho thị
trường kỳ hạn hoạt động. Họ chấp nhận rủi ro từ biến động của giá để thu lợi
nhuận.
Người đầu tư bao gồm các quỹ đầu tư quốc tế, các ngân hàng, và những
nhà đầu tư nhỏ.
Tiền ký quỵ
Tiền ký quỵ là khoản tiền cho một hợp đồng kỳ hạn mà người tham gia
thị trường phải đóng vào trương mục giao dịch của mình . Số tiền ký quỵ này
được quy định bởi sàn giao dịch.
2. Giá nông sản trong thị trường thực.
a. thị trường thực
Giá được trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc giá tại hiện trường phản ánh giá trị
của hàng hoá được bày bán trao đổi tức thì
Giá thực phản ánh những đặc trưng riêng có của mỗi cuộc mua bán như chất
lượng và vị trí mua bán hàng hoá.
3. Tìm hiểu cơ chế hình thành và hoạt động của thị
trường kỳ hạn.
a.Chức năng của thị trường.
- Chức năng thừa nhận.
- Chức năng kích thích điều tiết
- Chức năng thực hiện.
- Chức năng thông tin.
=>> Chức năng của thị trường hàng hoá kỳ hạn.
- Phân bổ tạm thời những hàng hoá được sản xuất theo mùa vụ;
- Chuyển rủi ro;

- Rào chắn cho hoạt động kinh doanh và rào chắn thu nhập;
- Rào chắn trước mùa vụ bằng việc sử dụng thị trường kỳ hạn;
- Rào chắn trước mùa vụ bằng việc sử dụng quyền chọn
b. Đặc trưng cơ bản của thị trường nông sản và thực phẩm.
-Thưc phẩm là một sản phẩm dùng để nuôi sống con người
-Bản chất sinh hoc của sản xuất nông nghiệp
-Tính mùa vụ trong kinh doanh
-Sự không ổn định của thời tiết
-Loại hình sản xuất kinh doanh
-Đa dạng các cấu trúc thị trường
Có quan hệ chặt chẽ với vùng nông thôn
Sự can thiệp của chính phủ
Mối quan hệ giá cả ở thị trường thực và thị trường kỳ hạn đối với ngũ
cốc
Chênh lệch giữa giá kỳ hạn và giá thực được gọi là giá cơ sở.
Hoặc giá cơ sở (Bt) bằng giá kỳ hạn (Ft) trừ đi giá thực (Pt): Bt = Ft - pt
Được hình thành dựa trên các hợp đồng để phân phối một lượng hàng
hoá cố định (và với một chất lượng xác định), tại vị trí đã được xác định, vào
một ngày cụ thể nào đó ở tương lai.
Một hợp đồng kỳ hạn là một hợp đồng có tính pháp lý, được thi hành
bởi các quy định trao đổi buôn bán phân phối hay chấp nhận phân phối một
khối lượng hàng hoá xác định trong một tháng cụ thể với một giá xác định.
Ví dụ, vào ngày 1/10/2007 thương gia A mua một hợp đồng gạo tháng
5/2008 (5.000 kg) với giá 3750 đồng/kg từ thương gia B. Hai người mua bán
này thực hiện trách nhiệm pháp lý vào tháng 10/2007 để giao nhận gạo thực
tế ở tháng 5/2008.
-Đầu cơ trên thị trường kỳ hạn
Chức năng của nhà đầu cơ: đóng góp tiền mặt và thông tin cho quá
trình hình thành giá
Cung dịch vụ đầu cơ

Ảnh hưởng của mua bán kỳ hạn đến giá thực: buôn bán kỳ hạn có thể
dẫn đến động thái giá cả bất thường trong giai đoạn ngắn hạn, nhưng nhìn
chung buôn bán kỳ hạn làm giảm sự biến động giá cả, hoặc ít nhất không làm
cho nó tăng;
Gian lận giá cả và những quy định: gian lận trong lúc thực hiện hợp
đồng và gian lận thời điểm kết thúc hợp đồng
3.Các nguyên tắc khi tham gia thị trường thực.
Các nguyên tắc khi tham gia thị trường thực.

×