Tải bản đầy đủ (.ppt) (24 trang)

Bài :THỎ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.17 MB, 24 trang )


Giaùo vieân:VOÕ THÒ THANH BÌNH
TR NG THCS DTNT TRÀ B NGƯỜ Ồ

Tieát: 48 Baøi: 46

10
Tiết : 48
Bài : 46
THỎ
I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN.
1. Đời sống:
Nghiên cứu thông tin mục I trong sách giáo khoa.
* Để tồn tại giữa giữa nơi hoang dã,kẻ thù nguy hiểm thường xuyên rình
rập, săn đuổi, thì thỏ thường sống ở đâu và có tập tính như thế nào?

Thỏ ưa sống ở ven rừng trong các bụi rậm và có tập tính đào
hang, lẫn trốn kẻ thù.
*. Khi bò săn đuổi thỏ di chuyển thóat thân như thế nào?

Di chuyển rất nhanh bằng cách nhảy cả hai chân sau.
*. Thức ăn của thỏ là gì và thời gian kiếm ăn của thỏ vào lúc nào?

Ăn cỏ,lá cây và họat động kiếm ăn chủ yếu vào chiều tối hay ban
đêm.
*. Thỏ có tập tính ăn như thế nào?

Bằng cách gặm nhấm.
* Tại sao trong chăn nuôi người ta không làm chuồng thỏ bằng tre hay
gỗ ?


Thỏ có tập tính gặm nhấm thức ăn nên chúng sẽ gặm chuồng .

10
Tiết : 48
Bài : 46
THỎ
I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN.
1. Đời sống:
- Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn
trốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau.
-
Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm. Kiếm ăn về chiều hay ban đêm.
-
Thỏ là động vật hằng nhiệt.

10
Tiết : 48
Bài : 46
THỎ
I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN.
1. Đời sống:
- Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn chốn kẻ thù bằng cách
nhảy cả 2 chân sau.
-
Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm. Kiếm ăn về chiều hay ban đêm.
-
Thỏ là động vật hằng nhiệt.
2. Sinh sản:

1

2
3
4
H×nh .Ph«i thai thá
I ®êi sèng cña thá
Nhau thai
D©y rèn
Ph«i
Mµng ph«i
Thµnh tö cung
5
Líp thó (líp cã vó)
Bµi 46:
Thá
1. Đời sống:
2.Sinh sản

1
2
3
4
5
Hình .Phôi thai thỏ
I đời sống của thỏ
Em hãy cho biết đặc điểm cơ
quan sinh dục của thỏ đực? Thỏ
có hình thức sinh sản như thế
nào?
Câu hỏi:
Đáp án :

Thỏ đực có cơ quan giao phối.
Thỏ thụ tinh trong, phôi thai đư
ợc nuôi trong tử cung của thỏ
me.Và thỏ đẻ con .
Lớp thú (lớp có vú)
Bài 46:
Thỏ

1
2
3
4
5
H×nh .Ph«i thai thá
I ®êi sèng cña thá
C©u hái:
§¸p ¸n :
Em h·y cho biÕt giai ®o¹n ph«i thai thá
lÊy chÊt dinh d­ìng tõ ®©u? Khi thá míi
®Î ra thá cßn non thá lÊy chÊt dinh d­ìng
tõ ®©u?
+ Giai ®o¹n ph«i thai thá lÊy chÊt dinh
d­ìng tõ c¬ thÓ mÑ qua nhau thai
+Khi míi sinh ra thá lÊy chÊt dinh d­ìng
tõ s÷a mÑ
Líp thó (líp cã vó)
Bµi 46:
Thá

Câu hỏi:

Trong 3 hình thức sinh sản:đẻ trứng, noãn thai sinh, thai sinh.
Hình thức sinh sản nào là tiến hóa hơn cả? Tại sao?
Đáp án :
Hình thức sinh sản thai sinh là tiến hóa hơn cả.Vì

Phôi thai sẽ được bảo vệ tốt hơn

Sự phát triển của phôi thai không lệ thuộc vào lượng noãn
hoàng
I đời sống của thỏ
Lớp thú (lớp có vú)
Bài 46:
Thỏ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×