Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

slide quản trị chất lượng:ÁP DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG DOANH NGHIỆP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.54 MB, 33 trang )


ÁP DỤNG HIỆU QUẢ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG THEO
TIÊU CHUẨN ISO 9000
TRONG DOANH
NGHIỆP .


Tên thành viên nhóm 7:
– Hòa Thị Thu Trang

20165624

– Lữ Thị Ngọc Hiệp

20165194

– Phạm Thị Sang

20165535

– Nguyễn Thị Ngân

20165433

– Đào Thị Anh
– Nguyễn Ngọc Thoa

20165005
20165574– Nguyễn Thị Lan Anh 20165032
– Hòang Thị Ngọc Ly

20165384


Nội dung chính
01
Nội dung

02
Nội dung

03
Nội dung

Những bài báo liên quan liên quan đến
ISO 9000
ISO 9001:2015, Hệ thống quản trị chất
lượng – Các yêu cầu
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
9001:2015 tại công cổ phần khí cụ điện I


1. Những bài báo liên
quan đến ISO 9000


Các bài báo liên quan đến ISO 9000

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9000 và việc áp dụng nó vào trong các
doanh nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001:2015 tại công ty CP Dịch vụ
Kỹ thuật Viễn thông-HTE.
Đánh giá hiệu quả việc áp dụng ISO
9001:2008 tại Cục Hải quan thành phố Hải
Phòng
Vai trò, hiệu quả của ISO 9000
nhìn từ góc nhìn kinh tế vĩ mô


1.1.Giới thiệu về ISO

ISO là tên viết
tắt của Tổ chức
Quốc tế về Tiêu
chuẩn hóa
(International
Organization for
Standardization)

Mục đích:tạo
thuận lợi cho
hoạt động trao
đổi hàng hóa và
dịch vụ giữa các
quốc gia khác
nhau trên thế

giới

Việt Nam gia
nhập ISO
năm 1977 là
thành viên
thứ 77 của tổ
chức


1.2.Các nguyên tắc của quản trị
chất lượng theo ISO 9000
– Nguyên tắc 1- Tập trung vào khách hàng
– Nguyên tắc 2- Vai trò lãnh đạo
– Nguyên tắc 3- Toàn bộ tham gia
– Nguyên tắc 4- Quản trị theo cách tiếp cận dựa trên quá trình
– Nguyên tắc 5- Quản trị theo cách tiếp cận dựa trên hệ thống
– Nguyên tắc 6- Cải tiến liên tục
– Nguyên tắc 7- Ra quyết định dựa trên sự kiện
– Nguyên tắc 8- Xây dựng mối quan hệ cùng có lợi với nhà cung cấp


1.3.Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000
ISO 19011:2011
ISO 9004:2009
ISO 9001:2015
ISO 9000:2005
Hệ thống
quản trị chất
lượng – Cơ sở

và từ vựng.

Hệ thống quản trị
chất lượng- Các
yêu cầu.

Quản trị sự thành
công bền vững
của một tổ chức

Hướng dẫn đánh
giá các hệ thống
quản lý


1.4.Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
– Phạm vi
– Tiêu chuẩn viện dẫn
– Thuật ngữ và định nghĩa
– Bối cảnh của tổ chức
– Sự lãnh đạo
– Hoạch định
– Hỗ trợ
– Vận hành
– Đánh giá hoạt động
– Cải tiến


1.5.Lợi ích khi áp dụng bộ
tiêu chuẩn ISO 9000.

DN có thể cung
ứng các sản phẩm
có chất lượng tốt

DN có thể
tăng năng
suất và giảm
giá thành

Tăng tính
cạnh tranh của
doanh nghiệp.

Tạo dựng một
nền văn hóa
chất lượng
vững mạnh.


2.ISO 9001:2015, Hệ thống
quản trị chất lượng – Các yêu
cầu


MÔ HÌNH TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNH
CỦA ISO 9001:2015


Tiêu chuẩn này quy định các yêu
cầu đối với hệ thống quản lý chất

lượng:
• cần chứng tỏ khả năng cung cấp
một cách ổn định các sản phẩm
và dịch vụ.
• nâng cao sự thoả mãn của khách
hàng thông qua việc áp dụng có
hiệu lực hệ thống
2.1.Phạ
m vi

2.2.Tiêu
chuẩn
viện dẫn

2.3.Các
thuật ngữ
và định
nghĩa


2.4.Bối cảnh của tổ chức
– Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của nó
– Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên
quan tâm
– Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất
lượng
– Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình
của hệ thống2.5.Sự lãnh đạo
– Sự lãnh đạo và cam kết
– Chính sách
• Lãnh đạo cấp cao nhất phải thiết lập, thực hiện và
duy trì chính sách chất lượng
• Chính sách chất lượng phải: luôn sẵn có và được
duy trì
– Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức


2.6.Hoạch định

– Tổ chức phải lập kế hoạch các hành động giải quyết các
rủi ro và cơ hội
– Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt mục tiêu
• Mục tiêu: nhất quán với chính sách chất lượng; đo được;có
tính đến các yêu cầu được áp dụng: được truyền đạt,…
• Khi hoạch định, tổ chức cần xác định những gì sẽ làm:
những nguồn lực gì? ai có trách nhiệm? khi nào nó sẽ
được hoàn thành? làm thế nào kết quả sẽ được đánh giá?
– Tổ chức xác định sự cần thiết phải thay đổi hệ thống quản
lý chất lượng, các thay đổi phải được tiến hành theo cách
được hoạch định


2.7.Hỗ trợNguồn lực
Nhận thức

Năng lực


Trao đổi thông tin

Thông tin dạng văn
bản


2.8.Vận hành
• Hoạch định và kiểm soát
vận hành
• Các yêu cầu cho sản phẩm
và dịch vụ
• Thiết kế và phát triển sản
phẩm và dịch vụ
• Kiểm soát các quá trình
cung cấp, sản phẩm và
dịch vụ bên ngoài
• Thông qua sản phẩm và
dịch vụ
• Kiểm soát đầu ra không
phù hợp


2.9.Đánh giá hoạt động

– Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
– Đánh giá nội bộ:
+ Có phù hợp với: các yêu cầu của bản thân tổ chức về hệ thống
quản lý chất lượng của mình và các yêu cầu của tiêu chuẩn này không
+ Có được thực hiện và duy trì có hiệu lực.
– Xem xét của lãnh đạo

 


2.10.Cải tiến
-Tổ chức phải xác định và lựa chọn các cơ
hội cải tiến và thực hiện
-Khi một sự không phù hợp xảy ra tổ chức
cần có đánh giá nhu cầu cho hành động,
thực hiện bất kì hành động cần thiết, xem
xét hiệu lực của các hành động, cập nhật
rủi ro và cơ hội, thực hiện thay đổi nếu cần
thiết
- Tổ chức phải lưu giữ các bằng chứng
bằng thông tin dạng văn bản
-Tổ chức phải thường xuyên nâng cao tính
thích hợp, thỏa đáng và hiệu lực của hệ
thống quản lý chất lượng.


3.Áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng 9001:2015 tại công cổ phần
khí cụ điện I


3.1.Giới thiệu về doanh nghiệp
Nhà
máy
sản
xuất
Đồ

điện

Công
ty CP
Khí cụ
điện 1

Tiêu
chuẩn
ISO 9001
: 2000.

.

0
1
20

ISO
9001:2015

Nhà

máy
.
Chế tạo
Khí cụ
điện 1

Tiêu

chuẩn
ISO
9002 :
1994.
.


Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
- Sản xuất kinh doanh các thiết
bị đóng cắt, điều khiển, chiếu
sáng ,dây và thiết bị dẫn
-  Thi công xây lắp cơ sở hạ
tầng, lắp đặt các thiết bị và
đường dây điện
-  Kinh doanh các vật tư, vật liệu
điện, thiết bị phục vụ cho sản
xuất, kinh doanh và xuất nhập
khẩu vật liệu điện và thiết bị
điện.


3.2.Nhu cầu về xây dựng, áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2015.
– Cơ hội :khách hàng đánh
giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như
tiến độ.
– Thách thức:
+ Lĩnh vực hoạt động yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, cạnh tranh trên
thị trường lớn, cần phải tối ưu hóa được năng lực

+ Khách hàng yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm  hệ thống quản lí phải
tiệm cận và tích hợp dần với hệ thống quản lí của khách hàng.
Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015


×