Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện (Luận văn thạc sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.77 KB, 101 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

NGUYỄN TẤT DŨNG

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
THỰC HIỆN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

Hà Nội - 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

NGUYỄN TẤT DŨNG

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
THỰC HIỆN
Chuyên ngành : Kế toán
Mã số

: 8 034 301


LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.ĐÀO MẠNH HUY

Hà Nội - 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc
lập của tôi. Các tài liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn
gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

NGUYỄN TẤT DŨNG


i

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................... iii
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN
TÍCH TRONG KIỂM TOÁN ...................................................................... 3
1.1. Những vấn đề lý luận chung về kỹ năng phân tích trong kiểm toán............... 3
1.1.1. Khái quát chung về kiểm toán .............................................................. 3
1.1.2. Các loại hình kiểm toán ........................................................................ 6
1.1.3. Khái quát về đơn vị Hành chính sự nghiệp ........................................... 8
1.1.4. Khái quát về thủ tục phân tích trong kiểm toán ................................... 10
1.1.5. Phân loại thủ tục phân tích trong kiểm toán ........................................ 13

1.2.Vận dụng thủ tục phân tích trong các giai đoạn của quy trình kiểm toán 24
1.2.1. Vận dụng thủ tục phân tích trong lập kế hoạch kiểm toán ................... 24
1.2.2. Vận dụng thủ tục phân tích trong thực hiện kiểm toán ........................ 26
1.2.3. Vận dụng thủ tục phân tích trong lập báo cáo kiểm toán ..................... 28
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................. 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH
TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC
HIỆN ........................................................................................................... 31
2.1. Tổng quan về Kiểm toán nhà nước ........................................................ 31
2.1.1. Khái quát sự ra đời và hình thành ....................................................... 31
2.1.2. Vai trò của Kiểm toán nhà nước ......................................................... 34
2.2. Thực trạng về kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự
nghiệp .......................................................................................................... 39
2.2.1. Báo cáo tài chính của đơn vị Hành chính sự nghiệp ............................ 39


ii

2.2.2. Kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp .......... 40
2.2.3. Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài
chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện 43
2.2.4. Khảo sát thực tế việc vận dụng thủ tục phân tích trong Kiểm toán Báo
cáo tài chính tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do Kiểm toán nhà nước
thực hiện. ..................................................................................................... 59
2.2.5. Đánh giá thực trạng việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán
Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Kiểm toán nhà nước
thực hiện ...................................................................................................... 67
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................. 73
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VẬN DỤNG THỦ TỤC

PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ HCSN DO
KTNN THỰC HIỆN .................................................................................. 74
3.1. Định hướng vận dụng kỹ năng phân tích trong kiểm toán quyết toán ngân
sách nhà nước ............................................................................................... 74
3.2. Giải pháp vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính
tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện ......... 76
3.2.1. Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán . 76
3.2.2. Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán....... 81
3.2.3. Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập báo cáo kiểm toán ... 89
3.2.4. Điều kiện tổ chức thực hiện giải pháp vận dụng thủ tục phân tích trong
kiểm toán BCTC tại các đơn vị HCSN do Kiểm toán nhà nước thực hiện .... 90
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................. 93
KẾT LUẬN ................................................................................................. 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 95


iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TT

Chữ viết tắt

Giải nghĩa

1

BCKT

Báo cáo kiểm toán


2

HCSN

Hành chính sự nghiệp

3

KBNN

Kho bạc nhà nước

4

KHKT

Kế hoạch kiểm toán

5

KSNB

Kiểm soát nội bộ

6

KTNN

Kiểm toán nhà nước


7

KTV

Kiểm toán viên

8

NSNN

Ngân sách nhà nước

9

TNCN

Thu nhập cá nhân

10

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

11

TSCĐ

Tài sản cố định1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Qua hơn hai mươi hai năm hoạt động, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã
khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong cơ cấu bộ máy nhà nước, khẳng
định được sự cần thiết và tính tất yếu khách quan của kiểm tra, kiểm soát
công tác quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công, đặc biệt là ngân sách
nhà nước (NSNN). Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, NSNN là khâu quan
trọng nhất, đảm bảo nguồn tài chính cho tất cả các lĩnh vực hoạt động. NSNN
là đối tượng thường xuyên và chủ yếu của KTNN. Vì vậy kiểm toán BCTC
tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện có ý
nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động của KTNN.
Trong những năm qua, công tác kiểm toán BCTC tại các đơn vị hành
chính sự nghiệp đã dần được nâng cao, quy trình và phương pháp kiểm toán
ngày càng được hoàn thiện. Trong bối cảnh hoạt động tài chính - ngân sách
liên tục phát triển, đa dạng và phong phú gắn với nhiều chủ thể quản lý, sử
dụng khác nhau, cuộc kiểm toán BCTC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
có thành công hay không tùy thuộc vào việc áp dụng các thủ tục kiểm toán
phù hợp. Để góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
trong quản trị tài chính quốc gia, đồng thời giúp cho KTV xác định trọng yếu,
rủi ro kiểm toán và xác nhận các chỉ tiêu trong kiểm toán BCTC tại các đơn vị
hành chính sự nghiệp, công việc áp dụng thủ tục phân tích là hết sức cần thiết
trong quy trình kiểm toán từ khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm
toán đến lập báo cáo kiểm toán. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Vận
dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC tại các đơn vị hành chính sự
nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện” là vấn đề cần thiết và ý nghĩa
thực tiễn to lớn đối với KTNN trong giai đoạn hiện nay.2

2. Mục tiêu nghiên cứu.
- Hệ thống và làm rõ lý luận về thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC.
- Làm rõ thực trạng về vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC
tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục phân tích trong kiểm
toán

BCTC

tại

các

đơn

vị

HCSN

do

KTNN

thực

hiện.


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu của Đề tài: Đó là thủ tục phân tích trong kiểm
toán BCTC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Kiểm toán nhà nước
thực hiện.
- Phạm vi nghiên cứu của Đề tài: Thủ tục phân tích trong kiểm toán
BCTC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, cụ thể: Tại các đơn vị sự nghiệp
giáo dục công lập trực thuộc các Bộ ngành ở Trung ương từ giai đoạn lập kế
hoạch kiểm toán đến khi kết thúc kiểm toán áp dụng chế độ kế toán theo
Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản là phương pháp duy
vật biện chứng, duy vật lịch sử; phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu,
so sánh và phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình tại: Trường Đại học
Văn hóa Hà Nội để nghiên cứu các vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng.
5. Dự kiến kết quả
- Làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục phân tích trong kiểm toán
BCTC các đơn vị hành chính sự ngiệp.
- Đánh giá thực trạng về vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán
BCTC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm
toán BCTC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.


3

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG THỦ TỤC
PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN
1.1. Những vấn đề lý luận chung về kỹ năng phân tích trong kiểm toán

1.1.1. Khái quát chung về kiểm toán
Hoạt động kiểm toán có nguồn gốc từ hoạt động kiểm tra, xuất hiện từ
thời La Mã cổ đại. Vào thời kỳ đó các số liệu kế toán được phê chuẩn thông
qua đọc và nghe trong cuộc họp công khai, vì vậy từ gốc của thuật ngữ kiểm
toán (audit) theo tiếng La tinh là “auditus” có nghĩa là “nghe”. Từ thời Trung
cổ, kiểm toán đã được sử dụng để thẩm tra về tính trung thực của các thông
tin tài chính. Đến những năm 30 của thế kỷ XX, kiểm toán với nghĩa là “kiểm
tra độc lập và bày tỏ ý kiến” mới được phát triển ở các nước Bắc Mỹ và Tây
Âu.
Mặc dù kiểm toán đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có sự
thống nhất về khái niệm này. Có thể khái quát một số cách hiểu chủ yếu về
kiểm toán như sau:
Ở Vương quốc Anh đã đưa ra khái niệm: “Kiểm toán là sự kiểm tra độc
lập và là sự bày tỏ ý kiến về những bản khai tài chính của một xí nghiệp do
một kiểm toán viên được bổ nhiệm để thực hiện những công việc đó theo
đúng với bất kỳ nghĩa vụ pháp định có liên quan” . Theo khái niệm này, kiểm
toán là sự kiểm tra độc lập và bày tỏ ý kiến về bản khai tài chính của kiểm
toán viên (KTV) theo nghĩa vụ pháp định. Theo Alvin A. Arens và James
K.Loebbecke (Hoa Kỳ): “Kiểm toán là một quá trình mà qua đó một người
độc lập, có nghiệp vụ, tập hợp và đánh giá rõ ràng về một thông tin có thể
lượng hoá có liên quan đến một thực thể kinh tế riêng biệt nhằm mục đích xác
định và báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin có thể lượng hoá với những


4

tiêu chuẩn đã được thiết lập. Khái niệm này đã khẳng định sự kiểm tra có tính
độc lập của KTV và nhấn mạnh khía cạnh chuyên môn, đó là KTV không chỉ
độc lập mà còn phải “có nghiệp vụ”. Khái niệm này cũng đề cập đến sự phù
hợp giữa thông tin với những tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Trong giáo dục và đào tạo về kiểm toán ở Cộng hoà Pháp cho rằng:
“Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản niên độ của một tổ
chức do một người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là một kiểm toán viên tiến hành
để khẳng định rằng những tài khoản đó phản ánh đúng tình hình tài chính thực
tế, không che dấu sự gian lận và chúng được trình bày theo mẫu chính thức
của luật định"
Các khái niệm trên đã phản ánh những đặc trưng cơ bản của kiểm toán
truyền thống. Đó là:
(1) Kiểm toán là sự kiểm tra và bày tỏ ý kiến về bản khai tài chính hoặc
các tài khoản của một tổ chức, cơ quan, đơn vị;
(2) Hoạt động kiểm toán được thực hiện bởi những KTV có chuyên môn
nghiệp vụ, tiến hành độc lập;
(3) Hoạt động kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, phù hợp của các
thông tin so với những tiêu chuẩn đã được thiết lập;
(4) Thông tin kiểm toán được trình bày theo một hình thức nhất định.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hoạt động kiểm toán, sự đa dạng
của các loại hình kiểm toán, khái niệm kiểm toán đã được mở rộng, ra khỏi
khuôn khổ quan niệm truyền thống, đó là: không chỉ kiểm toán đối với các
bản khai tài chính, các tài khoản mà còn bao gồm kiểm toán việc tuân thủ
pháp luật và kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc
quản lý, sử dụng các nguồn lực của một tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ở một số
quốc gia, hoạt động kiểm toán của KTNN còn bao gồm kiểm toán môi
trường, kiểm toán nhân sự, kiểm toán trách nhiệm kinh tế... Từ đó có thể thấy,


5

đối tượng và nội dung kiểm toán ngày càng phát triển sâu, rộng tuỳ theo yêu
cầu quản lý và nhu cầu thông tin được kiểm tra, xác nhận.
Ở Việt Nam, thuật ngữ “kiểm toán” mới xuất hiện và được sử dụng vào

đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Vì ra đời muộn hơn so với đa số các nước khác
trên thế giới, nên ở Việt Nam kiểm toán nói chung và khái niệm kiểm toán nói
riêng đã kế thừa sự phát triển của kiểm toán trên thế giới. Dẫu vậy, ở Việt
Nam xung quanh khái niệm kiểm toán vẫn có nhiều ý kiến khác nhau.
Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán của Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng:
“Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động được kiểm
toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và ngoài
chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện
trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực”. Theo khái niệm này, kiểm toán
không chỉ kiểm toán bản khai tài chính mà còn xác minh và bày tỏ ý kiến về
thực trạng hoạt động; đồng thời cũng đề cập đến việc sử dụng phương pháp
kiểm toán khi KTV thực hành kiểm toán. Luật Kiểm toán nhà nước 2015 đưa
ra khái niệm sau: Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là việc kiểm
tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính
công, tài sản công hoặc báo cáo tài chính liên quan đến quản lý, sử dụng tài
chính công, tài sản công; việc chấp hành pháp luật và hiệu quả trong việc
quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Từ nghiên cứu sự phát triển của các hoạt động kiểm toán và từ các khái
niệm nêu trên, có thể hiểu khái niệm về kiểm toán như sau:
Kiểm toán là việc kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung
thực của các thông tin; kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ pháp luật và tính kinh
tế, tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng các nguồn lực do một chủ
thể độc lập, có năng lực chuyên môn phù hợp (kiểm toán viên, tổ chức kiểm
toán) thực hiện trên cơ sở các quy định nghề nghiệp.


6

1.1.2. Các loại hình kiểm toán
Hiện nay có nhiều loại hình kiểm toán khác nhau dựa trên các tiêu chí

phân loại khác nhau. Nếu phân loại theo chức năng thì kiểm toán được chia
thành 3 loại hình cơ bản: Kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm
toán hoạt động.
1.1.2.1. Kiểm toán tài chính
Kiểm toán tài chính là quá trình xem xét, đánh giá và xác nhận tính hợp
pháp và trung thực của các BCTC và BCQT ngân sách để xem xét các báo
cáo đó được lập có phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực đã được xây
dựng hay không. Đây là loại hình kiểm toán thông dụng nhất, các BCTC
thường được kiểm toán là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh
doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Kiểm toán tài
chính thường tập trung vào các nghiệp vụ có tính chất rủi ro nhiều, bộc lộ
nhiều sai phạm, nhiều gian lận, kiểm soát yếu... và dựa trên các số liệu tài
chính để đưa ra các ý kiến
1.1.2.2. Kiểm toán tuân thủ
Kiểm toán tuân thủ là loại hình kiểm toán nhằm đánh giá tình hình thực
hiện pháp luật và những quy định của các cấp có thẩm quyền trong quá trình
hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Nội dung kiểm toán tuân thủ bao gồm:
+ Đánh giá tính tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước liên
quan đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;
+ Đánh giá tính tuân thủ các nguyên tắc xây dựng và quy trình tổ chức
hoạt động của hệ thống KSNB;
+ Đánh giá tính tuân thủ các nguyên tắc, quy trình, thủ tục hạch toán kế
toán, thống kê và ghi chép thông tin;


7

+ Đánh giá tính tuân thủ các nguyên tắc, quy trình thủ tục trong các hoạt
động nghiệp vụ tài chính đối với loại hình kiểm toán tài chính;
+ Đánh giá tính tuân thủ trong các hoạt động nghiệp vụ phi tài chính đối

với loại hình kiểm toán hoạt động.
Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ là đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ
thống KSNB của đơn vị. Với tư cách là phương thức chủ yếu để đánh giá độ
tin cậy của hệ thống KSNB của đơn vị, kiểm toán tuân thủ là cơ sở quan trọng
để xác định mô hình cuộc kiểm toán; đánh giá sự tuân thủ pháp luật và các
quy định trong quá trình hoạt động của đơn vị; thông qua đó đánh giá tính
hợp pháp của các thông tin, tính tuân thủ các quy trình, các nguyên tắc, thủ
tục trong các hoạt động của đơn vị; đưa ra ý kiến tư vấn cho đơn vị được kiểm
toán về công tác quản lý tài chính, tài sản công đúng luật và các quy định hiện
hành, đạt hiệu quả.
1.1.2.3. Kiểm toán hoạt động
Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán nhằm kiểm tra, đánh giá tính
kinh tế, tính hiệu lực, tính hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính và tài
sản công. Kiểm toán hoạt động nhằm truyền tải các thông tin, kiến thức mới;
đưa ra các phân tích hay hiểu biết thấu đáo, các kiến nghị để cải thiện (khi
phù hợp) hoặc tăng thêm giá trị bằng cách đưa ra các hiểu biết thấu đáo mới
trên cơ sở phân tích các vấn đề; giúp các bên liên quan tiếp cận thông tin sẵn
có dễ dàng hơn; đưa ra ý kiến hoặc kết luận độc lập và có căn cứ dựa trên các
bằng chứng kiểm toán; đưa ra kiến nghị dựa trên kết quả phân tích các phát
hiện kiểm toán, trong đó:
- Tính kinh tế: Là việc tối thiểu hóa chi phí của nguồn lực được sử dụng
cho một hoạt động, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra phù hợp. Nguồn lực


8

được sử dụng đúng thời điểm, phù hợp về số lượng, chất lượng và có giá mua
tốt nhất
- Tính hiệu quả: Là việc tối đa hóa đầu ra trên cơ sở các nguồn lực được
sử dụng. Tính hiệu quả quan tâm đến mối quan hệ giữa nguồn lực sử dụng và

đầu ra về mặt số lượng, chất lượng và thời gian.
- Tính hiệu lực: Là việc đạt được các mục tiêu đã định và kết quả dự
kiến.
1.1.3. Khái quát về đơn vị Hành chính sự nghiệp
a. Khái niệm: Đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) là các đơn vị, cơ
quan hoạt động bằng nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên
cấp phát hoặc bằng nguồn kinh phí khác như hội phí, học phí, viện phí, kinh
phí được tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ,…để phục vụ các
nhiệm vụ của Nhà nước, chủ yếu là các hoạt động chính trị xã hội.
Các đơn vị HCSN trực thuộc các Bộ, Tổng cục, các cơ quan Đoàn thể,
các tổ chức xã hội do Trung ương và địa phương quản lý và các đơn vị trực
thuộc lực lượng vũ trang.
b. Phân loại: Đơn vị HCSN có thể phân loại như sau:
Phân loại theo khả năng tự đảm bảo kinh phí: Bao gồm:
- Các đơn vị hành chính thuần túy. Đó là các cơ quan công quyền trong
bộ máy nhà nước (các đơn vị quản lý hành chính nhà nước) được ngân sách
cấp 100% kinh phí như: UBND quận, huyện,…
- Các đơn vị sự nghiệp có thu như sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo
dục, sự nghiệp y tế, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp nghiên cứu khoa học,… bao
gồm:


9

+ Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí. Ví dụ: Trường đại học Nông
nghiệp; Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường Đại học Văn hóa; Trường Đại
học Sư phạm Hà Nội II và một số trường đại học khác,…
+ Đơn vị tự đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên. Ví dụ: Trường
Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP.HCM...
Theo phân cấp quản lý tài chính, đơn vị HCSN được tổ chức theo hệ

thống dọc tương ứng với từng cấp ngân sách nhằm phù hợp với công tác chấp
hành ngân sách cấp đó. Cụ thể đơn vị HCSN được chia thành 3 cấp:
Đơn vị dự toán cấp I: Là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách
hàng năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân giao. Đơn vị dự
toán cấp I thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực
thuộc.
Đơn vị dự toán cấp II: Là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được đơn
vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự toán được giao cho đơn vị dự
toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I).
Đơn vị dự toán cấp III: Là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, được đơn
vị dự toán cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách.
Đơn vị cấp dưới của đơn vị dự toán cấp III được nhận kinh phí để thực
hiện phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực hiện công tác kế toán và
quyết toán theo quy định.
Phân loại theo cấp ngân sách:
Đơn vị dự toán cấp Trung ương: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Trung
ương;
Đơn vị dự toán cấp Tỉnh: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Tỉnh;
Đơn vị dự toán cấp Huyện: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Huyện.


10

1.1.4. Khái quát về thủ tục phân tích trong kiểm toán
Phân tích trong kiểm toán nếu hiểu theo nghĩa chung nhất đó là việc
phân chia các hiện tượng, các quá trình và các kết quả hoạt động kinh tế - tài
chính thành nhiều bộ phận cấu thành. Trên cơ sở đó, bằng các phương pháp
liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật, mối quan
hệ và xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu.
Theo Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1520 - Thủ tục phân tích trong

kiểm toán tài chính,“Thủ tục phân tích là việc đánh giá thông tin tài chính
qua việc phân tích các mối quan hệ hợp lý giữa dữ liệu tài chính và phi tài
chính; việc kiểm tra, xác minh khi cần thiết về các biến động hoặc các mối
quan hệ được xác định là không nhất quán với các thông tin liên quan khác
hoặc có sự chênh lệch đáng kể so với các giá trị dự tính”.
Như vậy, nói một cách tổng quát, Thủ tục phân tích trong kiểm toán là
việc vận dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán thông qua việc
phân chia tổng thể thành nhiều bộ phận, chỉ tiêu tổng quát thành chỉ tiêu cụ
thể từ đó xem xét cụ thể theo từng bộ phận, từng chỉ tiêu để chỉ ra mối quan
hệ giữa chúng, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm làm rõ mối
quan hệ giữa các chỉ tiêu cần nghiên cứu.
Thủ tục phân tích có thể được vận dụng để so sánh thông tin tài chính
qua các thời kỳ (ví dụ: so sánh tỷ trọng số thu từ thuế trong tổng thu ngân
sách nhà nước thực hiện qua các quý trong năm) hoặc so sánh với thông tin
tương ứng trong những kỳ trước hoặc các kết quả dự kiến của đơn vị (chẳng
hạn như dự toán ngân sách hoặc dự trù hay các số liệu ước tính của kiểm toán
viên),… Kỹ năng phân tích cũng bao gồm việc xem xét các so sánh: giữa các
yếu tố thông tin tài chính khác nhau mà ta tin rằng chúng sẽ phù hợp với một
mẫu dự tính thông tin căn cứ trên kinh nghiệm của đơn vị; giữa các thông tin


11

tài chính tương ứng, chẳng hạn như mối tương quan giữa chi phí bộ máy thu
thuế và số thuế thu được trong cùng một năm.
Các thủ tục phân tích cũng bao hàm việc so sánh các số liệu đã được
phản ánh trong sổ sách dựa trên các mối quan hệ đang tồn tại trong thực tế,
thông qua sự hiểu biết của kiểm toán viên về đơn vị hay lĩnh vực kiểm toán.
Các ước tính xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau: các chỉ tiêu so sánh được
giữa các kỳ; các mục tiêu dự tính; mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính

trong kỳ kế toán; các chỉ tiêu, thông tin tương tự của các ngành liên quan đến
đơn vị được kiểm toán.
Mục đích và vai trò của kỹ năng phân tích trong kiểm toán
Ủy ban quốc tế về chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ bảo đảm (IAASB) đã
đi đến kết luận là việc vận dụng thủ tục phân tích rất quan trọng và nó cần
thiết phải được áp dụng trong tất cả các cuộc kiểm toán. Đối với một số dịch
vụ tài chính khác kỹ năng phân tích cũng được IAASB yêu cầu sử dụng như
dịch vụ xem xét, đánh giá lại hệ thống báo cáo tài chính nội bộ và các báo cáo
tài chính ở các công ty ngoài quốc doanh nơi mà rủi ro kiểm toán được chấp
nhận ở mức trung bình hơn là mức thấp.
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (IAS) 520 quy định “kiểm toán viên phải
tiến hành các thủ tục phân tích khi lập kế hoạch kiểm toán và khi kiểm tra lại
tính hợp lý của toàn bộ các báo cáo tài chính. Các thủ tục phân tích cũng có
thể được áp dụng ở các khâu khác”. Phương pháp phân tích được coi là một
dạng của phương pháp kiểm toán cơ bản nhằm thu nhập bằng chứng kiểm
toán. Nguyên tắc này yêu cầu sử dụng phương pháp phân tích trong giai đoạn
lập kế hoạch và soát xét lại toàn bộ các bước công việc của một cuộc kiểm
toán. Nguyên tắc này cũng hướng dẫn việc sử dụng phương pháp phân tích
như là các biện pháp kiểm tra cơ bản.


12

Chuẩn mực kiểm toán 1520 (ISSAI 1520) của Tổ chức các cơ quan kiểm
toán tối cao quốc tế (INTOSAI) cũng khuyến cáo các SAI cần áp dụng ISA
520 trong kiểm toán tài chính trong đó đề cập đến việc kiểm toán viên sử
dụng các thủ tục phân tích như các quy trình trọng yếu. Nó cũng chỉ ra trách
nhiệm của kiểm toán viên khi thực hiện các thủ tục phân tích gần cuối của
cuộc kiểm toán để hỗ trợ kiểm toán viên đưa ra kết luận về báo cáo tài chính.
Việc áp dụng kỹ năng phân tích được sử dụng trong kiểm toán nhằm các

mục tiêu:
- Trợ giúp cho kiểm toán viên xác định thời gian cần thiết để thực hiện
kiểm toán và mở rộng các thủ tục kiểm toán khác, đồng thời hướng dẫn kiểm
toán viên lưu ý các bộ phận kiểm tra đặc biệt.
- Áp dụng kỹ năng phân tích được xem như một thử nghiệm cơ bản cung
cấp bằng chứng về sự hợp lý của các khoản mục trên báo cáo tài chính, các
thông tin tài chính riêng biệt.
- Trong giai đoạn hoàn thành kiểm toán, kiểm toán viên vận dụng kỹ
năng phân tích để xem xét lại tổng quát lần cuối toàn bộ số liệu, thông tin đã
được kiểm toán nhằm củng cố thêm cho kết luận được đưa ra, hoặc đặt ra các
vấn đề cần phải tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán khác để có thể kết luận.
Vận dụng kỹ năng phân tích được đánh giá là một biện pháp kiểm toán
có hiệu quả cao vì trong thời gian ít, chi phí thấp mà còn lại có thể cung cấp
các bằng chứng về sự đồng bộ, chuẩn xác và có giá trị về các số liệu, thông
tin tài chính, kế toán; đánh giá được những nét tổng thể và không bị sa vào
các nghệp vụ cụ thể. Khi kiểm toán viên vận dụng kỹ năng phân tích mà kết
quả không làm nổi bật lên các biến động bất thường thì có nghĩa là khả năng
của sai số vượt quá mức cho phép là rất nhỏ. Trong trường hợp đó, việc vận
dụng kỹ năng phân tích giúp cho kiểm toán viến có bằng chứng thực sự để


13

chứng minh cho sự trình bày trung thực của các số dư tài khoản liên quan, và
nhờ vậy, việc tiến hành khảo sát chi tiết các tài khoản này giảm bớt. Việc vận
dụng các thủ tục phân tích thường không tốn kém như áp dụng các thủ tục
kiểm tra chi tiết. Do đó hầu hết các kiểm toán viên thay thế các thủ tục kiểm
tra chi tiết bằng các thủ tục phân tích bất cứ khi nào có thể làm được.
1.1.5. Phân loại thủ tục phân tích trong kiểm toán
1.1.5.1. Phương pháp phân tích định tính

Phân tích định tính là để nắm được các mối liên hệ phổ biến bên trong của
sự vật hiện tượng và từ đó mà có thể hiểu đúng bản chất của sự vật. Có thể nói,
các phương pháp định tính là khá công phu và mang tính tổng hợp cao. Trong
kiểm toán nói chung, các kỹ năng phân tích định tính thường được áp dụng là:
- Phương pháp qui nạp: KTV dựa trên cơ sở thu thập, tổng hợp nhiều tư
liệu, thông tin, tài liệu có liên quan để rút ra các nhận xét, đánh giá về tình
hình hoạt động của đơn vị được kiểm toán.
- Phương pháp diễn giải: Đây là phương pháp “ngược” với phương pháp
qui nạp nói trên. Nội dung của phương pháp này là trên cơ sở những nhận
định, suy luận logic, bằng kinh nghiệm đúc kết được…, KTV đưa ra trước
những nhận định, đánh giá, kết luận… về vấn đề kiểm toán, sau đó sẽ thu thập
các tình hình, tài liệu… làm bằng chứng chứng minh cho những đánh giá, kết
luận đã có.
1.1.5.2. Phương pháp hân tích định lượng
Có một số ý kiến cho rằng, phương pháp phân tích định tính thường
không đảm bảo tính khách quan cao, nhất là khi phân tích các vấn đề kinh tế,
vì rất dễ lồng những ý kiến nhận xét, đánh giá chủ quan của người phân tích.
Từ đó họ chủ trương cần phải chú trọng phương pháp phân tích định lượng
(phương pháp thực chứng). Trong kiểm toán, để đưa ra các ý kiến nhận xét,


14

đánh giá, kết luận thì phải dựa trên đầy đủ các bằng chứng thích hợp, các
bằng chứng này cần phải dựa trên các dữ liệu, số liệu hay nói cách khác là
phải định lượng được. Do vậy, phân tích định lượng là thủ tục quan trọng
thường được KTV sử dụng.
Phân tích định lượng là dựa trên các yếu tố có thể lượng hóa (đo lường)
được để có thể mổ xẻ, xem xét, so sánh, đối chiếu… chúng; từ đó có thể đưa
ra các nhận định, đánh giá, kết luận… khách quan về những mối liên hệ bản

chất và thực chất vốn có của sự vật hiện tượng.
Trong hoạt động kiểm toán, KTV thông thường vận dụng ba phương
pháp (hay kỹ thuật) phân tích định lượng sau: Phân tích xu hướng để phân
tích sự biến động về số dư của một tài khoản theo thời gian; Phân tích tỷ suất
để so sánh mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; và Phân tích
tính hợp lý để tính toán các dữ liệu phi tài chính liên quan nhằm ước tính số
dư một tài khoản hoặc số phát sinh của một khoản mục.
a) Phân tích xu hướng (phân tích ngang)
Phân tích xu hướng là một thủ tục phân tích phổ biến nhất trong kiểm
toán. Thông qua phân tích sự biến động về số dư một tài khoản hay khoản
mục giữa các kỳ kế toán trước, kiểm toán viên có thể đưa ra dự kiến cho kỳ
hiện tại.
Phân tích xu hướng là sự phân tích dựa trên cơ sở so sánh các chỉ số của
cùng một chỉ tiêu trên báo cáo tài chính qua các thời kỳ khác nhau. Phân tích
xu hướng thường được kiểm toán viên sử dụng qua so sánh thông tin tài chính
kỳ này với kỳ trước, hay so sánh giữa các tháng trong kỳ, hoặc so sánh số dư
hoặc số phát sinh của các tài khoản cần xem xét. Đồng thời thông qua phân
tích sự biến động của một số dư tài khoản hay khoản mục giữa các kỳ kế toán
trước, kiểm toán viên có thể đưa ra dự kiến của kỳ hiện tại.


15

Có thể phân chia thủ tục phân tích xu hướng thành hai dạng là: Phân tích
xu hướng giản đơn và phân tích hồi quy.
- Phân tích xu hướng giản đơn: Là xác định con số ước tính dựa trên số
dư tài khoản kỳ trước.
- Phân tích hồi quy: Là sử dụng phương pháp toán học trong phân tích tài
chính để biểu hiện và đánh giá các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế.
Phương pháp này xác định sự thay đổi của nguyên nhân hình thành nên một

chỉ tiêu tài chính. Đây là phương pháp phổ biến và có hiệu quả sử dụng cao
hơn so với phương pháp phân tích xu hướng giản đơn vì nó chi tiết đến từng
yếu tố của chỉ tiêu ta đang xem xét.
b) Phân tích tỷ suất (phân tích dọc)
Đây là hình thức phân tích phổ biến thứ hai trong các thủ tục phân tích.
Kiểm toán viên thường áp dụng kỹ năng phân tích tỷ suất để xem xét mối
quan hệ giữa các chỉ tiêu, đánh giá sự thay đổi của một chỉ tiêu trong mối
quan hệ với các chỉ tiêu khác qua thời gian. Đó là quá trình so sánh mối quan
hệ giữa các số dư của các tài khoản hoặc giữa số dư với số phát sinh của tài
khoản có liên quan hoặc mối quan hệ giữa chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài
chính. Nếu phân tích xu hướng biến động tập trung vào một tài khoản cụ thể
và không đi vào phân tích mối quan hệ về số dư của các tài khoản thì phân
tích tỷ suất lại tập trung vào phân tích mối quan hệ này.
Phân tích tỷ suất giúp cho kiểm toán viên có thể so sánh được hoạt động
của đơn vị ở kỳ này so với kỳ trước bởi vì các tỷ suất này thường tương ứng
đối ổn định giữa các kỳ và các niên độ. Hơn nữa phân tích tỷ suất có thể dùng
để so sánh tình hình tài chính của đơn vị với đơn vị khác, bởi vì các mối quan
hệ này thường không có biến động quá lớn. Vì vậy, lợi ích lớn nhất của phân
tích tỷ suất là xác định mối quan hệ ổn định của các tỷ suất của đơn vị giữa


16

các kỳ khác nhau và mối quan hệ tương đồng giữa các đơn vị trong cùng
ngành.
c) Phân tích tính hợp lý
Phân tích tính hợp lý là quá trình tính toán đưa ra dữ liệu dự kiến thông
qua các dữ liệu phi tài chính. Ví dụ, tỷ lệ số phòng không cho thuê của một
khách sạn hay một nhà nghỉ có thể sử dụng để ước tính doanh thu, dữ liệu số
công nhân viên có thể được sử dụng cho việc xác định lương phải trả, các

khoản trích tiền lương, chi phí ngưng sản xuất. Đối với phân tích tính hợp lý,
kiểm toán viên phải xây dựng mô hình biểu diễn sự thay đổi của một biến phụ
thuộc thông qua sự thay đổi của một biến độc lập khác.
Phân tích tính hợp lý khác với phân tích xu hướng và phân tích tỷ suất.
Phân tích xu hướng xem xét chỉ tiêu tài chính biến động qua các thời kỳ khác
nhau, trong khi đó phân tích tính hợp lý lại xem xét tại một khoảng thời gian
xác định và sử dụng các dữ liệu phi tài chính để ước tính ra dữ liệu tài chính.
Vì phân tích tính hợp lý liên quan đến các dữ liệu phi tài chính nên chúng
thường hiệu quả trong phân tích các khoản mục có liên quan đến số phát sinh
trên báo tình hình thu - chi hơn là số dư phản ánh tình hình tài chính.
Phân tích tính hợp lý cũng rất hiệu quả trong việc xác minh cơ sở dẫn
liệu về tính đầy đủ, một việc rất khó thực hiện nếu áp dụng các thủ tục phân
tích khác. Ví dụ, kiểm toán viên muốn đưa ra ước tính chi phí máy móc thiết
bị dùng cho sản xuất thì việc áp dụng thủ tục phân tích tính hợp lý dựa vào
lượng nhiên liệu sử dụng cho chạy máy và số ki lô oát điện tiêu thụ có liên
quan đến sản xuất thì rất hiệu quả để xác minh rằng tất cả chi phí phát sinh về
sử dụng thiết bị sản xuất đã được ghi sổ.


17

1.1.5.3. Quy trình phân tích trong kiểm toán
Nhìn chung quá trình áp dụng kỹ năng phân tích trong kiểm toán gồm
các bước sau đây.
Ø Lập kế hoạch phân tích
Lập kế hoạch phân tích (hay chuẩn bị phân tích) là công việc đầu tiên
của quy trình phân tích trong kiểm toán. Công việc này nếu được thực hiện
một cách kỹ lưỡng sẽ giúp cho KTV thực hiện phân tích một cách thuận lợi
và mang lại hiệu quả cao đối với hoạt động kiểm toán. Trong giai đoạn này,
KTV sẽ phải thực hiện các công việc sau đây.

a) Lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp với mục tiêu phân tích
Phân tích là công việc linh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng xét
đoán và kinh nghiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên. Không có một nguyên
tắc cứng nhắc nào cho việc áp dụng kỹ năng phân tích. Việc lựa chọn phương
pháp phân tích và mức độ áp dụng tùy thuộc vào sự xét đoán chuyên môn của
kiểm toán viên. Khi tiến hành phân tích trong một thời kỳ, nếu như phân tích
dự báo thích hơn cho việc dự đoán một tài khoản thì phân tích tỷ suất lại tỏ ra
khá hiệu quả cho việc phân tích mối tương quan của hai hay nhiều tài khoản.
Lựa chọn phân tích xu hướng để dự đoán số dư một tài khoản và phân tích xu
hướng các tỷ suất khi dự báo số dư hai hay nhiều tài khoản là sự lựa chọn hợp
lý cho việc phân tích từ hai thời kỳ trở lên.
b) Xác định các thông tin, dữ liệu phục vụ phân tích và xem xét mức độ
tin cậy của chúng
Để thực hiện phân tích, Kiểm toán viên cần xác định các thông tin, dữ
liệu phù hợp cho việc phân tích theo phương pháp phân tích đã lựa chọn.
Kiểm toán viên cần phải thảo luận với Ban quản lý của đơn vị được kiểm toán


18

về khả năng cung cấp thông tin và độ tin cậy của các thông tin cần thiết cho
việc áp dụng thủ tục phân tích.
Cần chú ý là độ tin cậy của dữ liệu, thông tin phụ thuộc và tần suất và độ
dài của thời kỳ thu thập. Nếu dữ liệu và thông tin có tần suất xuất hiện nhiều
hay sự phát sinh một cách thường xuyên thì độ tin cậy sẽ cao hơn, thông tin
được nghiên cứu trong nhiều năm thì sẽ cung cấp bằng chứng thuyết phục
hơn là trong một vài tháng.
Độ tin cậy của thông tin phục vụ phân tích còn phụ thuộc rất lớn vào tính
độc lập hay nguồn gốc của thông tin. Thông tin, dữ liệu do kiểm toán viên thu
thập từ bên ngoài sẽ đáng tin cậy hơn thông tin, dữ liệu do đơn vị được kiểm

toán cung cấp. Thông tin, dữ liệu sẽ còn đáng tin cậy hơn khi được thu thập từ
nhiều nguồn khác nhau.
c) Xây dựng mô hình phản ánh mối quan hệ giữa các biến số
Đây là công việc quan trọng nhất khi áp dụng kỹ năng phân tích. Để làm
được việc này, đòi hỏi kiểm toán viên phải am hiểu sâu sắc về mối quan hệ
giữa các chỉ tiêu, các dữ liệu để lựa chọn loại phân tích thích hợp.
Nếu áp dụng phân tích phân tích tỷ suất hay phân tích tính hợp lý, kiểm
toán viên phải xác định các biến số có liên quan. Ví dụ để ước tính số thu sự
nghiệp của một đơn vị, kiểm toán viên phải xác định chi tiết các nguồn thu và
các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu của đơn vị. Công thức có thể được xây
dựng với các mức độ chi tiết khác nhau. Mức độ chi tiết càng cao thì tính toán
càng phức tạp nhưng bù lại mức độ chặt chẽ trong phân tích càng cao và ước
tính càng chính xác.
Nếu áp dụng phân tích xu hướng, sẽ thuận lợi hơn cho kiểm toán viên
nếu đã kiểm toán đơn vị được kiểm toán các năm trước đó. Trong trường hợp
đó, kiểm toán viên có thể loại bỏ những biến số độc lập (là những biến số


19

không thay đổi so với năm trước) ra khỏi công thức để đơn giản hóa việc tính
toán.
Ø Tổ chức thực hiện phân tích
Sau khi đã thực hiện các công việc cho chuẩn bị phân tích, KTV sẽ tiến
hành thực hiện phân tích với các bước công việc sau đây.
a) Tính toán giá trị ước tính và so sánh giá trị đó với số liệu thực tế của
đơn vị
Kết quả của việc áp dụng công thức hay mô hình tương quan giữa các
biến số ở trên sẽ cung cấp cho kiểm toán viên giá trị ước tính (còn gọi là kết
quả ước tính) độc lập với số liệu của đơn vị. Đó có thể là số dư một tài khoản,

số phát sinh của một chỉ tiêu thu, chi hoặc một tỷ suất có liên quan đến chỉ
tiêu tài chính hay chỉ tiêu hoạt động (phi tài chính). Kiểm toán viên sẽ so sánh
giá trị ước tính (kết quả tính toán từ áp dụng mô hình phân tích) với số liệu
trình bày trên các báo cáo của đơn vị, số dự toán, kế hoạch của đơn vị hoặc so
với số liệu bình quân chung của ngành để phát hiện những chênh lệch, những
điểm bất hợp lý, từ đó nhận định những chỉ tiêu, khoản mục có biến động bất
thường hoặc có khả năng có sai sót trọng yếu.
b) Đánh giá mức trọng yếu của các chênh lệch phát hiện được và tìm
hiểu nguyên nhân
Đánh giá mức trọng yếu của các chênh lệch rút ra từ so sánh giá trị ước
tính của phân tích với số liệu báo cáo là vấn đề quan trọng trong kỹ năng phân
tích. Thông thường kiểm toán viên đánh giá mức trọng yếu bằng cách so sánh
chênh lệch phát hiện được với mức trọng yếu được phân bổ cho chỉ tiêu,
khoản mục tương ứng. Khi so sánh giá trị ước tính của kiểm toán viên với số
liệu báo cáo của đơn vị, thông thường có hai trường hợp xảy ra:


×