Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

6 AutoCAD co ban chuong VII block

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.64 KB, 4 trang )

AUTOCAD CƠ BẢN

CHƯƠNG VI : BLOCK

1

Email : phamvanhoan@nuce.edu.vn


Chương VI: Tìm hiểu về Block
1.

Tạo Block
Command: B Block, Bmake
Xuất hiện hộp thoại Block Defination:
X (Explode): Phá vỡ block
Name: đặt tên Block.
Base Point: chỉ định điểm chèn Block, mặc định là 0, 0, 0.
Object: chọn đối tượng để chuyển thành Block, hoặc xóa các đối tượng này
ra khỏi Block sau khi tạo.
 Retain: đối tượng chọn được giữ lại sau khi tạo Block.
 Convert to block: đối tượng chọn được chuyển ngay thành Block.
 Delete: đối tượng chọn bị xóa đi sau khi tạo Block.
Allow exploding: cho phép phá đối tượng Block sau khi tạo.
Open in block editor: mở vùng chỉnh sửa Block.

2


Chương VI: Tìm hiểu về Block
2.Chèn Block
Command: I, Insert
Xuất hiện hộp thoại Insert:
Name: mở danh sách các khối đã tạo trong bản vẽ.
Insection Point: tọa độ vị trí chèn.
Scale: tỷ lệ chèn khối.
Rotation: quay khối với góc.
Uniform scale: chèn với tỷ lệ đồng bộ.

Chú ý: khi chèn khối với tỷ lệ chèn là số âm, ta sẽ nhận được kết quả là khối
đối xứng của khối gốc, nhận trục đi qua điểm chèn và song song với trục
X (nếu tỷ lệ chèn là -Y) và ngược lại.
3


Chương VI: Tìm hiểu về Block
2.

Chèn Block
4h40:5h20
pvhdoc@gmail.com
Tiêu đề: Bài kiểm tra CAD CB K17

Nội dung thư:
Tên, ngày sinh

4
×