Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

Báo cáo thực tập Quản trị nhân lực tại công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng tân việt1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.42 KB, 21 trang )

MỤC LỤC

1

1


DANH MỤC VIẾT TẮT

2

STT

TỪ VIẾT TẮT

Ý NGHĨA

1

HCNS

Hành chính – Nhân sự

2

NLĐ

Người lao động

3


NSDLĐ

Người sử dụng lao động

4

HĐQT

Hội đồng quản tri

5

LNTT

Lợi nhuận trước thuê

6

LNST

Lợi nhuận sau thuê

7

Thuể TNDN

Thuê thu nhập doanh nghiệp

2DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ
BẢNG

Bản mô tả công việc kỹ sư giám sát công trình

3

3


PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN VIỆT

1.1.

Sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần phát triển thương mại và xây
dựng Tân Việt

Tên giao dich quốc tê: TAN VIET TRADING DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION JOINT STOCK CO
Trụ sở chính: Số 41, ngõ 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà
Nội
Đại diện theo pháp luật : Giám đốc Nguyễn Dương Thông
Điện thoại: 0982262837
Giấy phép kinh doanh: 0105341215
Ngày cấp giấy phép: 01/06/2011 - Ngày hoạt động: 01/06/2011
Phương châm mà công ty đặt ra ngay từ khi mới bắt đầu hoạt động đó là “Chất
lượng, An toàn, hiệu quả”, trong đó mục tiêu “Chất lượng” được chú trọng hàng đầu.
Chính vì mục tiêu đó mà công ty luôn cố gắng từng ngày để phát triển đội ngũ cán bộ

và đào tạo, tuyển chọn nhân lực giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Để bắt
kip với sự phát triển không ngừng của nước ta hiện nay, công ty đã và đang phát huy
sức mạnh tổng hợp bằng việc đổi mới liên tục và hoàn thiện mình hơn.
1.2.
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cổ phần phát triển
thương mại và xây dựng Tân Việt
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ
► Chức năng chung:
Chức năng của công ty là xây dựng hệ thống các công trình dân dụng,nhà ở,...
cung cấp các sản phẩm dich vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng về lĩnh vực xây
dựng. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty luôn cố gắng để mang tới cho khách
hàng những công trình, sản phẩm, dich vụ tốt nhất và tiêt kiệm nhất, mang lại giá tri
cao hơn cho khách hàng, đạt được sự tín nhiệm của khách hàng cả về chất lượng công
trình và an toàn thi công.
► Nhiệm vụ chung :
- Xây dựng nhà các loại
- Tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: Quản lý dự án, lập báo cáo đầu tư, lập dự án
đầu tư, lập báo cáo kinh tê - kỹ thuật, thẩm tra thiêt kê bản vẽ thi công và tổng dự
toán công trình, lập hồ sơ mời thầu xây lắp, lập báo cáo đánh giá tác động dự toán
công trình, lập đinh mức và đơn giá xây dựng công trình, kiểm tra và chứng nhận về
chất lượng công trình, giám sát thi công xây lắp, khảo sát đia chất công trình.
- Nhận thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng,...
- Bán buôn vật liệu, thiêt bi lắp đặt khác trong xây dựng
4


5


1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
PHÒNG THI CÔNG XÂY DỰNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂNPHÒNG
SỰ
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Sơ đồ 1.1 : Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng
Tân Việt
Nguồn: Phòng HCNS - Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt có cơ cấu tổ chức
theo chức năng, theo đó mỗi phòng ban trong công ty sẽ thực hiện một chức năng riêng
biệt. Với đặc điểm ngành nghề của công ty thì cơ cấu tổ chức dạng này khá phù hợp nhờ
đó mà giúp cho công việc được thực hiện năng suất hơn, hiệu quả hơn.
1.3.
Lĩnh vực hoạt động và đặc điểm hoạt động của công ty cổ phần phát triển thương
mại và xây dựng Tân Việt
1.3.1. Lĩnh vực hoạt động
Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt hoạt động trong các
lĩnh vực chủ yêu sau:
- Xây dựng công trình dân dựng, nhà ở các loại (lĩnh vực chính)
- Hoạt động kiên trúc và tư vấn kỹ thuật
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
- Phá dỡ, san lấp mặt bằng
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiêt bi xây dựng
1.3.2. Đặc điểm hoạt động

Do hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và chủ yêu là xây dựng công trình dân
dụng, nhà ở các loại nên hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty cũng mang những
nét đặc trưng riêng của ngành:
Thời gian xây dựng những công trình dân dụng là rất dài, kêt cấu công trình phức
tạp, và đa số phải tiên hành thi công ở ngoài trời. Do đó quá trình sản xuất rất phức tạp,
sau khi công trình hoàn thành, công ty tiên hành bàn giao cho đơn vi sử dụng và trở công
trình đó trở thành tài sản cố đinh của đơn vi đó. Chất lượng công trình không nhận biêt
được ngay lập tức mà phải được kiểm nghiệm qua 1 thời gian nhất đinh.
Thêm nữa, Vì đặc thù sản phẩm trong lĩnh vực của công ty là những công trình
cố đinh tại nơi sản xuất, vì thê nên sẽ phải bi tác động trực tiêp bởi đia hình, đia
chất,...Trong hoạt động trao đổi hàng hóa thì sản phẩm của công ty không trực tiêp trao
đổi trên thi trường như các sản phẩm hàng hóa thông thường khác, nó sẽ chỉ có được
sau khi ký kêt hợp đồng xây dựng. Vì thời gian xây dựng công trình là rất dài và mất
6


nhiều chi phí nên việc thanh toán công trình không diễn ra vào một lân mà sẽ ứng theo
từng giai đoạn căn cứ vào biên bản nghiệm thu, hạng mục công trình,...
1.4.
Khái quát về nguồn nhân lực của công ty cổ phần phát triển thương mại và xây
dựng Tân Việt
1.4.1. Nguồn nhân lực của công ty
Nhìn vào số liệu ở bảng 1.1 chúng ta có thể thấy được xu hướng tăng dần số lao
động theo từng năm của công ty chứng tỏ công ty đang ngày càng phát triển hơn. Ban đầu
lúc mới thành lập công ty chỉ có 97 nhân viên đên nay đã lên tới 168 nhân viên tăng 73%
so với năm 2015. Cơ cấu lao động của công ty thể hiện qua các chỉ tiêu đó là phân theo
giới tính, phân theo trình độ chuyên môn và cuối cùng là tính chất công việc.
Do đặc thù hoạt động trong ngành xây dựng nên tỉ lệ lao động là nam giới sẽ
nhiều hơn nữ giới. Số lao động là nam chiêm khoảng 70% trên tổng số lao động của
toàn công ty. Sự chênh lệch này là do đặc điểm sản xuất của công ty đòi hỏi phải có

một số lượng lớn công nhân lao động kỹ thuật phải làm các công việc hoạt động
thường xuyên ở bên ngoài và phải đi lại vận động nhiều hơn cho nên lực lượng lao
động nam giới luôn chiêm ưu thê. Lao động nữ thường được phân bổ chủ yêu ở các
khối văn phòng với các vi trí có tính chất công việc nhẹ nhàng hơn như là khối hành
chính nhân sự, phát triển dự án, kê toán tài chính.
Số lượng lao động trực tiêp của công ty chiêm tỉ lệ cao hơn nhiều so với số lượng
lao động gián tiêp, chiêm khoảng 80% so với tổng số lao động của công ty.
Tính chất công ty là công ty sản xuất nên số lượng lao động có trình độ trung cấp
và công nhân kỹ thuật chiêm tỉ lệ khá cao so với tổng số lao động.
Bảng 1.1. Tình hình nhân lực của công ty giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Người
So sánh
2016/2015
2017/2016
Chỉ tiêu
2015 2016 2017
Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ
lệch
(%)
lệch
(%)
Tổng số nhân lực
97
124
168
27
1.27
44
1.35
68

85
116
17
1.25
31
1.36
Giới Nam
tính Nư
29
39
52
10
1.34
13
1.33
Tính
20
24
34
4
1.2
10
1.41
chất Gián tiếp
công
77
100
134
23
1,3

34
1.34
việc Trực tiếp
Đại học trở
15
21
35
6
1.4
14
1.67
lên
Trình Cao đẳng và
27
33
41
6
1.22
8
1.24
độ
trung cấp
Công nhân
55
70
92
15
1.27
22
1.31

kỹ thuật
Nguồn: Phòng HCNS - Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
1.4.2. Nguồn vốn của công ty
7


Qua bảng 1.2 phân tích cơ cấu nguồn vốn ta có thể thấy nguồn vốn vay của công
ty tăng lên đáng kể qua các năm. Cụ thể là so với năm 2015 thì vào năm 2016 vốn vay
của công ty tăng tới 749 triệu đồng, đạt 100.19%. Năm 2017 vốn vay của công ty tăng
1 tỷ 325 triệu so với năm 2016, đạt 129%.Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng
nhưng chỉ tăng nhẹ, không đáng kể. Sự tăng lên của 2 yêu tố này đã làm cho tổng
nguồn vốn của công ty tăng lên chứng tỏ công ty đã đạt hiệu quả tăng trưởng cao nhờ
vào việc tăng cường huy động vốn từ bên ngoài.
Bảng 1.2. Cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần phát triển thương mại và xây
dựng Tân Việt
Đơn vị: Triệu đồng
So sánh
2016/2015
2017/2016
Chỉ tiêu
2015
2016
2017
Chênh
Tỷ lệ
Chênh
Tỷ lệ
lệch
(%)
lệch

(%)
Vốn vay
Vốn chủ
sở hưu
Tổng
nguồn
vốn

3874

4623

5948

749

1.19

1325

1.29

2663

2793

2897

130


1.05

104

1.04

6573

7416

8845

843

1.13

1429

1.19

Nguồn: Phòng HCNS - Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ
Với đặc điểm của lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình, công ty trang bi những
máy móc kỹ thuật chất lượng cao. Đại đa số là máy móc đời mới và được nhập từ
nhiều nước công nghiệp trong đó chủ yêu là từ Nga và Nhật Bản. Ví dụ như máy trộn
bê tông, máy khoan, dàn giáo khung sắt,…
Ở các khối văn phòng, Các trang thiêt bi chiêu sáng và các trang thiêt bi cần thiêt
cho công việc cũng được công ty trang bi đầy đủ như: máy tính, điện thoại, máy in,
máy chiêu …


8


1.5.

Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty cổ phần phát triển
thương mại và xây dựng Tân Việt
Bảng 1.3. kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần phát triển thương
mại và xây dựng Tân Việt giai đoạn 2015 đến 2017
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
So sánh
ST
2016/2015
2017/2016
Chỉ tiêu
T
2015
2016
2017 Chên Tỷ lệ Chên Tỷ lệ
h lệch (%) h lệch
(%)
1
Tổng doanh thu
42868
46989
52610 4121 1,09 5621
1,1
2
Tổng chi phí

22298
24649
26754 2351 1,105 2315
1,01
3
LNTT
20570
22340
25856 1770 1,086 3516
1,15
4

Thuê TNDN

5742

6255

7239

513

1,09

984

1,16

5
LNST

14828
16085
18617 1257 1,085 2532
1,16
Nguồn: Phòng HCNS - Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta có thấy tổng doanh thu của công ty tăng liên
tục qua các năm, tỷ lệ lợi nhuận chứng tỏ công ty đã kinh doanh có hiệu quả trong
khoảng thời gian này tuy nhiên tốc độ tăng trưởng doanh thu còn thấp. Giai đoạn
2015– 2016 là 9,6% và giai đoạn 2016 – 2017 là 11,96%. Mặc dù vậy nhưng trong nền
kinh tể đang khó khăn như hiện nay thì việc tăng trưởng doanh thu qua các năm đã là
một dấu hiệu đáng mừng .Về mặt lâu dài, để đứng vững trong lĩnh vực xây dựng vốn
đã có rất nhiều đối thủ cạnh tranh thì công ty cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

9


PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
TÂN VIỆT
2.1. Thực trạng phòng hành chính-nhân sự của công ty cổ phần phát triển
thương mại và xây dựng Tân Việt
Bộ phận phụ trách Quản tri nhân lực của công ty là phòng hành chính-nhân sự
2.1.1. Tình hình nhân lực
Bảng 2.1: Cơ cấu nhân lực của phòng HCNS trong ba năm 2015, 2016, 2017
Đơn vị: Người
ST
Giới
Họ và tên
Trình độ
Chức vụ

Kinh nghiệm
T
tính
1
Trần Thi Thu Trang
Nữ
Đại học Trưởng phòng
4
2
Nguyễn Mai Huyền
Nữ
Đại học
Phó phòng
3
Nhân viên
3
Bùi Trung Dũng
Nam
Đại học
2
hành chính
Nhân viên
4
Hoàng Diệu Hiền
Nữ
Đại học
2
hành chính
Nhân viên
5

Nguyễn Trung Hoàng
Nam
Đại học
2
nhân sự
Nhân viên
6
Phan Thi Thanh Mai
Nữ
Đại học
2
nhân sự

-

Nguồn: Phòng HCNS - Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Nhìn vào bảng trên chúng ta có thể thấy số lượng lao động ở bộ phận hành chính
nhân sự của công ty chỉ có 6 người chiêm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số lao động của công
ty. Số lượng lao động là nữ giới nhiều hơn nam giới, chiêm khoảng 66,67% tổng số lao
động trong phòng hành chính-nhân sự. Tuy nhiên những cán bộ đảm nhận công tác
trong bộ phận HCNS đều có năng lực cao, và có nhiều năm kinh nghiệm làm trong
ngành nhân sự. Trưởng phòng là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm găn bó với công ty,
giúp sức cho Ban giám đốc duy trì hoạt động và phát triển các phòng ban trong công
chính vì thê mà giúp rất nhiều cho công ty trong công tác quản tri nhân lực
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng hành chính-nhân sự
Chức năng và nhiệm vụ chính của phòng HCNS của công ty đó là:
Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong các công tác tổ chức, nhân sự, lương
thưởng, các chê độ chính sách, tuyển dụng, đào tạo,…
Dựa trên kê hoạch và chiên lược kinh doanh của công ty để hoạch đinh nguồn nhân
lực

Lập kê hoạch và tổ chức công tác tuyển dụng, đào tạo sao cho đáp ứng được mục tiêu
phát triển của công ty
Xây dựng các quy chê về lương, thưởng, các biện pháp kích thích người lao động
Theo dõi và đánh giá tình hình sử dụng lao động
10


-

Các công tác khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo công ty.
2.1.3. Sơ đồ tổ chức của phòng hành chính-nhân sự

Trưởng phòng

Phó phòng

Mảng hành chính

Mảng nhân sự

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính – Nhân sự

-

-

-

-


Nguồn:Phòng HCNS – Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Trưởng phòng nhân sự có nhiệm vụ là phân tích công việc ở từng vi trí chức danh
công việc, trao đổi với các trưởng phòng của các bộ phận khác để hiểu rõ tính chất
công việc của các phòng ban. Sau khi phân tích công việc xong, trưởng phòng sẽ tiên
hành hoạch đinh nguồn nhân lực của phòng. Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của mỗi
bộ phận thì trưởng phòng sẽ giao nhiệm vụ phù hợp để nhân viên tiên hành việc tuyển
dụng, dựa vào đánh giá thực hiện công việc của các trưởng bộ phận để cân nhắc ký kêt
hợp đồng lao động
Phó phòng hành chính-nhân sự: Tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng và trực tiêp
thực hiện các công việc liên quan đên hành chính, pháp lý. Quản lý tổ chức thực hiện
công tác văn thư hành chính, quản tri cơ sở vật chất. Tham gia xây dựng và giám sát
thực hiện các quy chê quản lý của công ty
Nhân viên mảng hành chính: Thực hiện nhiệm vụ cho việc chấm công lao động, tính
lương, phát lương cho nhân viên sau khi đã được giám đốc phê duyệt và các công văn
thư hồ sơ thủ tục,...
Nhân viên mảng nhân sự: Tổng hợp kêt quả đánh giá của các phòng ban, tổ đội để
trình lên ban giám đốc về các cán bộ công nhân viên chưa đạt yêu cầu của công ty có
thể tiên hành đào tạo thêm , với những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt thì nên tuyên
dương, khen thưởng để tạo động lực.

11


-

2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động
quản trị nhân lực của công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân
Việt
2.2.1. Nhân tố bên ngoài
- Đối thủ cạnh tranh:

Nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp chính là nhân tài, vì vậy để
công ty phát triển lớn mạnh thì cần phải chú trọng việc giữ gìn và phát triển nguồn tài
nguyên đó. Trong lĩnh vực xây dựng thì công ty có rất nhiều đối thủ cạnh tranh lớn gặp
phải như là: Công ty vinaconex, công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Việt Nam, công ty
đầu tư và phát triển Sông Đà,… Những chính sách nhân sự và tuyển dụng của đối thủ
cạnh tranh có ảnh hưởng rất lớn đên doanh nghiệp, nhất là trong công tác thu hút và
giữ chân nhân tài. Vì thê công ty cần phải xấy dựng nên một chiên lược nhân sự cho
riêng mình, trước tiên là chiên lược tuyển dụng háp dẫn để thu hút được nhân tài về
cống hiên cho công ty.
- Chính tri, pháp luật:
Hoạt động quản tri nhân lực của công ty cũng chiu ảnh hửng bởi các cơ chê pháp
luật nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này. Ở Việt Nam, hệ thống pháp
luật khá là hiện đại, đặc biệt là Bộ luật lao động. Những nội dung của bộ luật tác động
trực tiêp tới các chính sách nhân sự của công ty qua những điều chỉnh có liên quan tới
chính sách lương, thưởng, bảo hiểm, phụ cấp… sao cho phù hợp với quy đinh của Bộ
luật.
- Khoa học-kỹ thuât:
Khoa học-kỹ thuật đang trên đà phát triển ngày một hiện đại hơn. Chính vì thê,
để bắt kip với đà phát triển đó thì công ty cần tiên hành đào tạo đinh kỳ nâng cao trình
độ chuyên môn cho nhân viên của mình sao cho họ nắm bắt được cách vận hành các
máy móc và trang thiêt bi hiện đại. Sự thay đổi về khoa học- kỹ thuật sẽ sinh ra một
lượng lao động dư thừa do một số bước công việc được giảm bới đi.Vì thê mà doanh
nghiệp cần phải có những chính sách để sắp xêp thuyên chuyển và sử dụng lao động
dư thừa
2.2.2. Nhân tố bên trong
- Mục tiêu chiên lược của công ty
Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp đứng top đầu trong lĩnh
vực xây dựng và đầu tư mở rộng trong các năm tới, Công ty đã và đang triển khai các
kê hoạch tuyển dụng nhân lực, phối hợp hiệu quả giữa phòng ban nhân sự và các
phòng ban khác trong công ty nhằm đảm bảo công ty luôn có được nguồn lực tốt nhất,

phù hợp với chiên lược và mục tiêu của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Công ty
cũng chú trọng vào các hoạt động quản tri nhân lực khác như: Đào tạo, truyền thông,
đánh giá, đãi ngộ nhân lực để có những thay đổi phù hợp.
Năng lực của cán bộ nhân sự
12


-

Bộ phận thực hiện công tác quản tri nhân lực của công ty hiện nay gồm 6 người,
tất cả đều có năng lực cao,trình độ chuyên môn nghiệp vụ rất tốt và đều tốt nghiệp đại
học chính quy trở lên. Họ đều có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong công tác nhân
sự. Điều đó cho thấy rằng trong thi trường có rất nhiều biên động như hiện nay thì đội
ngũ cán bộ nhân sự của công ty hoàn toàn có thể đảm đương tốt nhiệm vụ của mình
Ý chí và nguyện vọng của nhân viên.
Động lực làm việc của nhân viên hầu hêt là dựa trên ý chí và nguyện vọng của
họ. Nguyện vọng của nhân viên chủ yêu là muốn tăng lợi ích và giảm nghĩa vụ của
mình. Vì thê nên các cán bộ nhân sự của công ty hiểu rõ những tâm lý, nguyện vọng
đó nên đã tiên hành điều chỉnh mức lương thưởng của nhân viên tăng lên theo kêt quả
hoạt động của họ sao cho hợp lý nhất nhằm tăng động lực làm việc cho nhân viên.
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty cổ phần phát triển
thương mại và xây dựng Tân Việt
2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của công ty
Tình hình quan hệ lao động tại công ty cổ phần phát triển thương mại và xây
dựng Tân Việt diễn ra theo cơ chê hai bên: Một bên là NLĐ và một bên là NSDLĐ.
Toàn bộ nhân viên của công ty sẽ được phổ biên những kiên thức cơ bản về quan hệ
lao động và những quy đinh của bộ luật lao động trước khi bắt đầu công việc.
Tính đên nay, công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt đã
thành lập được hơn 6 năm với tổng số nhân viên là 168 người nhưng vẫn chưa có tổ
chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Tuy vậy nhưng việc đối thoại, trao đổi

giữa NLĐ với NSDLĐ vẫn được thực hiện hàng tuần thông qua các cuộc họp. Nêu có
vấn đề gì thắc mắc có thể gặp trực tiêp cán bộ quản lý để trao đổi. Vì vậy, tính đên nay
công ty vẫn chưa có bất kỳ tranh chấp lao động nào xảy ra.
2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động và định mức lao động
Tổ chức lao động: Người lao động được tuyển vào làm việc tại công ty cổ phần
phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt được các phòng ban tiêp nhận, phân công
nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, phù hợp với năng lực chuyên môn của người lao động;
được hướng dẫn, phổ biên nội quy lao động, quy chê làm việc, thời gian làm việc và
các quy đinh khác liên quan tới quyền lợi, trách nhiệm của nhân viên. Thời gian làm
việc đối với khối văn phòng của công ty là: Sáng từ 8h00 – 12h, chiều từ 13h00 đên
17h00. Vào các ngày từ thứ 2 đên sáng thứ 7. Còn đối với khối kỹ thuật làm việc ngoài
trời thì thời gian không cố đinh, có thể luân chuyển các ca làm sao cho phù hợp với
tiên độ thực hiện công việc hoặc làm thêm giờ
Mỗi nhân viên trong công ty được trang bi bàn làm việc, máy tính và dụng cụ,
thiêt bi cần thiêt cho công việc. Đối với bộ phận thi công xây dựng cũng được trang bi
những loại máy móc, thiêt bi hiện đại, chắc chắn phù hợp cho công nhân thi công.
Định mức lao động: Công ty tiên hành đinh mức lao động cho từng công việc,
bộ phận khác nhau theo phương pháp đinh mức lao động tổng hợp theo đinh biên. Với
mỗi bộ phận sẽ có những nhiệm vụ khác nhau được đinh mức theo thời gian và tiền
13


lương tương ứng. Việc đinh mức công việc rõ ràng cho từng cá nhân và bộ phận giúp
cho nhân viên thực hiện tốt công việc của mình, tránh gây lãng phí thời gian không
cần thiêt và là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện công tác trả lương cho người lao động.
Vì thời gian xây dựng những công trình dân dụng là rất dài và qua rất nhiều khâu mới
tiên hành bàn giao sản phẩm, do đó ở mỗi khâu đinh mức lao động cũng khác nhau ví
dụ như đối với bộ phận thi công xây dựng, khi nhận thi công một tòa nhà chung cư 20
tầng thì ở khâu xây thô cư thì đinh mức của một tổ đội là hoàn thành 3 tầng nhà của
khu chung cư trong vòng 1 tháng và từ đó chỉ huy tự chia đinh mức cho các công nhân

trong tổ đội để hoàn thành đúng thời gian.
2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của công ty
Việc hoạch đinh nhân lực của công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng
Tân Việt sẽ dựa vào nhu cầu nhân lực của các phòng ban gửi đề xuất và từ kê hoạch
của ban lãnh đạo để đáp ứng được mục tiêu và chiên lược phát triển của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Do bộ phận hành chính nhân sự của công ty có rất ít người nên còn hạn chê
trong việc hoạch đinh nguồn nhân lực, công tác hoạch đinh nhân lực của công ty hiện
tại chỉ dự báo được nguồn nhân lực trong ngắn hạn, chưa dự báo được nguồn nhân lực
theo đinh hướng phát triển trong dài hạn của công ty.
2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của công ty
Phân tích công việc do phòng nhân sự của công ty thực hiện giúp người quản lý
xác đinh được kỳ vọng của mình đối với nhân viên và nhân viên cũng hiểu được các
nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công việc. Phòng hành chính nhân
sự của công ty phối hợp với các phòng ban khác khi họ có nhu cầu về nhân sự để phân
tích công việc và đưa ra bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc rõ ràng, chi tiêt. Ví
dụ như vào “mùa” xây dựng là khoảng từ tháng 3- tháng 8 hàng năm, công ty thường
cần tuyển dụng thêm nhiều nhân sự cho đội thi công với các vi trí như kỹ sư xây dựng,
công nhân,..Biêt được nhu cầu đó nên bộ phận hành chính nhân sự sẽ phối hợp với bộ
phận thi công xây dựng để đưa ra một bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc
chính xác nhất. Bộ phận tổ chức cán bộ của công ty cũng thường xuyên xem xét và bổ
sung, bám sát với mục tiêu và tình hình kinh doanh để bản mô tả công việc và bản tiêu
chuẩn công việc luôn luôn được cập nhật kip thời, phù hợp. Đồng thời cũng làm cơ sở
cho các hoạt động đào tạo, đánh giá, đã ngộ trong hệ thống.

14


Bản mô tả công việc kỹ sư giám sát công trình
Chức danh


Kỹ sư giám sát công trình

Bộ phận

Phòng thi công và xây dựng

Nhiệm vụ cụ thể

- Giám sát thi công các công trình theo sự phân công
- Theo dõi quản lý công trình được phân công
- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu
chuẩn chất lượng hàng tháng của các đơn vi phụ trách.
- Tham gia lập, thẩm đinh/duyệt biện pháp thi công, thiêt kê kỹ
thuật các công trình
- Nghiên cứu thiêt kê của các công trình được giao giám sát và
theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sữa
đổi, bổ sung.

• Giới tính: Nam trên 25 tuổi.
• Năng lực chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành xây dựng, kiên trúc.
- >= 2năm kinh nghiệm thi công nhà cao tầng (liên quan đên giám
sát kêt cấu bê tông cốt thép).
- Ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản
lý xây dựng.
• Phẩm chất, thái độ, hành vi:
- Thể hiện được tính sáng tạo, tính cam kêt (luôn đúng hẹn), tính
Yêu cầu công việc
công bằng (đánh giá và hành xử dựa trên sự kiện, không thiên vi),
tính tôn trọng (lắng nghe các quan điểm khác nhau để phát triển).

- Có đạo đức nghề nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cao • Năng
lực khác
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Giao tiêp, xây dựng quan hệ tốt.

2.3.5 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của công ty
Quy trình tuyển dụng của công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân
1.
2.
3.
4.

Việt:
Xác đinh nhu cầu và lập kê hoạch tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng và nhận hồ sơ
Duyệt hồ sơ
Phỏng vấn
15


5. Xem xét kêt quả và ra quyêt đinh tuyển dụng
6. Thử việc, đáng giá và ký hợp đồng lao động

Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt lập kê hoạch hàng
năm và sử dụng 2 nguồn tuyển dụng chính đó là nguồn bên trong và nguồn bên ngoài.
Các thông tin tuyển dụng của công ty thường được đăng tải trên website của công ty
và một số trang web tuyển dụng khác như là topcv, vietnamworks,...Ngoài việc đăng
tuyển lên các phương tiện truyền thông internet thì công ty còn gọi điện trực tiêp cho
những ứng viên tiềm năng để mời họ nộp hồ sơ. Với nguồn bên trong thì khi có nhu
cầu tuyển dụng, trước tiên công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng nhân viên nội bộ trước nhằm

khuyên khích tinh thần phấn đấu của nhân viên. Hoặc là thông qua chính sự giới thiệu
của bạn bè, nhân viên trong công ty để tìm được ứng viên tiềm năng.
Năm 2015 công ty đã tuyển dụng 23 nhân viên, năm 2016 tuyển 27 nhân viên,
tăng 17% so với năm 2015. Năm 2016, công ty đã tuyển dụng 44 nhân viên, tăng 63%
so với năm 2016. Dự kiên trong năm 2018 công ty sẽ tuyển dụng thêm gầm 100 nhân
viên để đáp ứng được nhu cầu và mục tiêu sắp tới
2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của công ty cổ phần phát
triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Để các cán bộ công nhân viên có thể tiêp thu, đón nhận được những tiên bộ của
khoa học kỹ thuật thì công tác đào tạo là rất cần thiêt và quan trọng. Phương pháp đào
tạo mà Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt thường áp dụng
cho những nhân viên mới đó là chỉ dẫn công việc (kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ). Người
kèm cặp thường là trưởng các phòng ban và người học sẽ là những nhân viên mới hoặc
những nhân viên cũ trong công ty nhưng được kiêm nhiệm thêm các công việc mới.
Hình thức đào tạo đó là đào tạo trực tiêp, tức là người đào tạo (thường là trưởng các
phòng ban) sẽ hướng dẫn trực tiêp cho nhân viên trong công ty theo mục đích và yêu
cầu nội dung công việc. Nội dung đào tạo chủ yêu của công ty là chuyên môn – kỹ
thuật và phương pháp công tác.
Đinh kỳ, công ty sẽ tổ chức những kỳ thi sát hạch. Những nhân viên không vượt
qua được kỳ sát hạch hoặc trong quá trình làm việc mắc nhiều lỗi nghiệp vụ sẽ phải
tham gia một khóa đào tạo nội bộ do công ty tổ chức. Hàng năm, số lượng nhân viên
trung bình mỗi năm được đào tạo là khoảng 40 người chủ yêu là nhân viên xây lắp, kỹ
thuật. Chi phí đào tạo cho một nhân viên là khoảng 3 triệu/ người. Do công nghệ luôn
thay đổi từng ngày nên việc tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn – kỹ thuật như vậy
cho nhân viên là rất cần thiêt và hợp lý.

16


Sơ đồ 2.2: Quy trình đào tạo nhân viên công ty cổ phần phát triển thương mại và

xây dựng Tân Việt

Nguồn: Phòng HCNS - Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực của công ty
Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt có bộ phận chuyên
trách tiên hành xây dựng kê hoạch đánh giá hiệu quả làm việc cho nhân viên; thực hiện
đánh giá nhân viên theo chu kỳ: 2 lần/năm, vào cuối tháng 06 và tháng 12 hàng năm.
Đối tượng đánh giá là nhân viên đã ký hợp đồng chính thức; Có thời gian làm
việc từ đủ 3 tháng trở lên trong kỳ đánh giá.
Công ty sử dụng phương pháp cho điểm, thang điểm từ 1-5 và chỉ tiêu xêp loại
nhân viên đối với từng bộ phận. Xêp loại đánh giá được xác đinh như sau: Hoàn thành
xuất sắc (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 4.5 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 điểm);
Hoàn thành tốt (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 3.5 và nhỏ hơn 4.5 điểm); Hoàn
thành nhiệm vụ (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 3 và nhỏ hơn 3.5 điểm); Cần
cố gắng (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn 3 điểm); Không hoàn
thành (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn 2 điểm).
Kêt quả đánh giá hàng năm dùng để: Cung cấp thông tin đầu vào cho các quyêt
đinh nhân sự: Bố trí lao động; Quyêt đinh lương, thưởng, đãi ngộ; Quyêt đinh về đề
bạt, thăng chức/giáng chức, bổ nhiệm/miễn nhiệm; Kê hoạch đào tạo; … Ví dụ như:
Tổng kêt qua 2 lần đánh giá, nhân viên nào được xêp loại hoàn thành xuất sắc sẽ được
nhận thưởng 100% và chia lương bổ sung; nhân viên xêp loại theo thứ tự hoàn thành
17


tốt, hoàn thành nhiệm vụ, cần cố gắng, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận
thưởng với mức 90%, 80%, 70% và 0%.
Nhân viên tự
đánh giá

CBQL trực tiêp

đánh giá

CBQL trên một
cấp đánh giá

Cán bộ phê
duyệt

Sơ đồ 2.3. Quy trình đánh giá nhân lực của công ty cổ phần phát triển thương mại
và xây dựng Tân Việt
Nguồn: Phòng HCNS - Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của công ty
Công ty thực hiện trả lương cho CBNV theo 2 hình thức sau :
● Trả công thông qua các công cụ tài chính:
+ Lương: Nhân viên được trả công theo chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm
làm việc và độ khó của các công việc mà mình đảm nhận, nhân viên được đánh giá và
xêp bậc lương để trả lương.
+ Tiền thưởng: CBNV tại đơn bi khi có thành tích tốt trong công tác được tập thể
đánh giá xêp loại cao sẽ được nhận thưởng để khích lệ tinh thần làm việc
+ Phúc lợi: Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ năm chê độ bảo hiểm cho người lao
động là: Trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản, Tử Tuất, Trợ cấp Hưu Trí.
● Đãi ngộ thông qua các công cụ phi tài chính
+ Tổ chức ngày 8/3, 20/10 chi các chi em phụ nữ, trao tặng quà cho những nhân
viên nữ đạt thành tích tốt
+ Tổ chức cho nhân viên đi du lich mỗi năm 1 lần
+ Con em của nhân viên đạt thành tích tốt trong học tập cũng được quan tâm và
khen thưởng, động viên.
2.3.9. Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của công ty
Năng suất lao động bình quân của nhân viên trong công ty cổ phần phát triển
thương mại và xây dựng Tân Việt lần lượt qua ba năm 2015, 2016, 2017 lần lượt là

110,81 triệu đồng/ năm, 129,7 triệu đồng/năm, 152,9 triệu đồng/năm. Năng suất lao
động bình quân tăng lên qua các năm cho thấy hiệu quả sử dụng lao động trong Công
ty tương đối tốt. Năng suất lao động bình quân không ngừng được nâng cao do công ty
có kê hoạch đầu tư thêm các phương tiện, trang thiêt bi hiện đại, Tích cực đào tạo
nhằm nâng cao tay nghề của đội ngũ lao động

18


PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN VIỆT VÀ
ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

-

-

-

3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của
công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
3.1.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần phát
triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Ưu điểm: Mặc dù đang trong thời điểm nền kinh tê gặp rất nhiều khó khăn,
nhưng CBNV của công ty đã nỗ lực hêt mình với tình thần trách nhiệm cao để đưa
doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thử thách, đạt được những thành tích đáng
mừng đó là: Lợi nhuận sau thuê năm 2017 đạt 398 triệu, tăng 27 % so với năm 2016
và đạt 105% mục tiêu đề ra đầu kỳ. Doanh thu cùng kỳ cũng tăng dần giữa các năm.
Nhược điểm: Do quy mô hoạt động của công ty còn nhỏ, kém nhiều so với những
doanh nghiệp cạnh tranh trên thi trường như công ty Vinaconex, Công ty vinaconex,

công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Việt Nam, công ty đầu tư và phát triển Sông Đà,…
thê nên đôi khi còn để mất khách hàng về phía đối thủ
3.1.2. Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty cổ phần
phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Ưu điểm
Tình hình quan hệ lao động trong công ty ổn đinh, không có tranh chấp, tạo môi
trường tốt, thúc đầy kinh doanh
Có quy trình tuyển dụng rõ ràng
Việc đinh mức công việc được thực hiện tốt, giao khoán cho từng cá nhân, bộ phận,
giúp mọi người làm đúng, làm tốt công việc của mình tránh gây lãng phí không cần
thiêt trong thời gian làm việc
Công tác đào tạo nhân sự tốn kém ít chi phí do công ty chỉ sử dụng phương pháp kèm
cặp là chủ yêu, thường được đào tạo tại nơi làm việc.
Các quy đinh, chính sách liên quan đên trả công được đưa ra dựa trên những xem xét,
đánh giá năng lực làm việc; thành tích thực hiện công việc; kinh nghiệm nghề nghiệp;
trình độ chuyên môn của NLĐ
Có kê hoạch đánh giá và phương pháp đánh giá hiệu quả
Nhược điểm:
Chưa có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ
Trong quá trình tuyển dụng thì nguồn ứng viên còn chưa được khai thác rộng
Chính sách đãi ngộ không hấp dẫn nên khó thu hút và giữ chân được nhân tài
Công tác hoạch đinh nhân lực của công ty hiện tại chỉ dự báo được nguồn nhân lực
trong ngắn hạn, chưa dự báo được nguồn nhân lực theo đinh hướng phát triển trong dài
hạn của công ty.
3.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực của công ty cổ
phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt.
19


-


-

-

-

Để đảm bảo được số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực tại công ty thì
công ty cần phải có thêm những điều chỉnh phù hợp cho hoạt động quản tri nhân lực,
cụ thể đó là:
Công ty cần thành lập một tổ chức công đoàn để có thể đại diện cho NLĐ tham gia
vào các quan hệ phát sinh trong lao động và bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.
Hoạt động tuyển dụng nhân lực là cơ sở để đảm bảo số lượng cũng như chất lượng
nguồn nhân lực của công ty. Vì vậy công tác tuyển dụng phải luôn được quan tâm và
hoàn thiện hơn nữa. Trong thời gian tới công ty cần có chính sách đãi ngộ tốt
cạnh tranh để, thu hút nhân tài
Do số lượng nhân viên trong công ty ngày càng tăng mà số lượng nhân viên ở bộ phận
hành chính-nhân sự quá ít nên cần phải có kê hoạch bổ sung thêm nhân lực ở bộ phận
này để giúp cho hoạt động quản tri nhân sự được hiệu quả hơn
3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh và quản trị nhân lực của công ty
cổ phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt trog thời gian tới
3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công ty cổ
phần phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt đến năm 2020
Qua việc phân tích tiềm năng và xu hướng phát triển của ngành xây dựng và bất
động sản trên đia bàn hiện nay, công ty xác đinh sẽ tiêp tục phát triển mạnh lĩnh vực
kinh doanh cốt lõi có thê mạnh là xây lắp trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của lĩnh
vực và quản lý thi công xây dựng vốn có.Công ty xác đinh rằng đây sẽ là lĩnh vực hoạt
động chiêm tỷ trọng lớn trong toàn bộ cơ cấu doanh thu hàng năm của công ty với các
đinh hướng sau:
Tăng cường công tác tham gia đấu thầu các công trình xây dựng trong và ngoài đia

bàn Hà Nội
Đầu tư cải tiên trang thiêt bi và công nghệ thi công xây dựng hiện có cho ngang bằng
trình độ với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên đia bàn nhằm tiêt kiệm chi phí,
tăng năng suất lao động, rút ngắn tiên độ và nâng cao chất lượng thi công các công
trình xây dựng
Nghiên cứu cải tiên hình thức tổ chức thi công để tăng năng suất, tiêt kiệm chi phí
mang lại hiệu quả cao nhất
Tiêp tục nghiên cứu và mở rộng phạm vi ngành nghề kinh doanh khác
3.2.2. Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực của công ty cổ phần phát
triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Cùng với chiên lược kinh doanh đó, công ty sẽ tiêp tục nâng cao hiệu quả và chất
lượng đội ngũ nhân viên trong toàn công ty thông qua hoạt động tuyển dụng, đào tạo
và đào tạo lại. Tuyển dụng bố trí lao động phải căn cứ theo tiêu chuẩn, trình độ, năng
lực, yêu cầu công việc để bố trí đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực
cá nhân.
Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động, hoàn thiện chức năng nhiêm vụ,
bộ máy và tổ chức hoạt động của các khối nhằm nâng cao vai trò quản tri. Đặc biệt là
20


3.1.

trong hoạt động tuyển dụng và đào tạo để có nguồn nhân lực đảm bảo cả về mặt chất
lương và số lượng
Tích cực cả thiện chính sách đãi nghộ nhằm duy trì nhân lực kinh nghiệm cốt lõi
hiện có và thu hút nhân lực chất lượng cao từ thi trường lao động
Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
Định hướng 1: Nghiên cứu quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần
phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Định hướng 2: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần

phát triển thương mại và xây dựng Tân Việt
Định hướng 3: Nâng cao hiệu quả đào tạo của doanh nghiệp

21×