Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Đề khảo sát toán 12 lần 2 năm 2019 – 2020 THPT nông cống 2 – thanh hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.77 KB, 7 trang )

SỞ GD&ĐT THANH HÓA
Trường THPT Nông Cống 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 2
NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi 32

Họ, tên thí sinh:......................................................... Số báo danh: .......................
x

x
 3
e
 .
Câu 1: Cho các hàm số y  log2 x , y    , y  log 1 x , y  

2
 
2Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số đồng biến trên tập xác định của hàm số đó?
A. 3.
B. 4.
C. 2.


D. 1.
Câu 2: Tính giới hạn lim 
x  2 

3x 2  x  1
x2

A. -3

B. 

C. 3

D. 

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số f  x   x 2 4  x3 là
A.

2
9

3 3

4  x 

C .

B.

1

9

3 3

4  x 

C .

C. 2 x3  4  C .

D. 2

3 3

4  x 

C.

2x  1
. Mệnh để đúng là
x 1
A. Hàm số đồng biến trên hai khoảng  ; 1 và  1;   , nghịch biến trên khoảng  1;1

Câu 4: Cho hàm số y 

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 1 và  1;  
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1 và  1;  
D. Hàm số đồng biến trên tập R
Câu 5: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?


A. y  x 3  3x  1

B. y  x 3  3x  1

C. y  x 3  3x  1

D. y  x 3  3x  1

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình cos 2 x  cos x  1  0 là2
A. x   k , x    k 2 , k  .
B. x   k 2 , x  
 k 2 , k  .
2
3
2
32
C. x   k 2 , x    k 2 , k  .
D. x   k , x  
 k 2 , k  .
2
3
2

3
n

1

Câu 7: Biết tổng các hệ số của khai triển   x 3  bằng 1024. Khi đó hệ số của x 6 trong khai triển
x


bằng A. 792
B. 165
C. 210
D. 252
  600 , 
Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có SA  SB  SC , góc 
ASB  900 , BSC
ASC  1200. Tính góc giữa

đường thẳng SB và mặt phẳng ( ABC ) .

A. 600 .

B. 450 .

C. 300 .

D. 900

Câu 9: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và
SA  2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC

Trang 1/6 - Mã đề thi 32


a3 3
a3 3
a3 3
a3 3
B.
C.
D.
12
2
6
3
Câu 10: Cho hình trụ có thiết diện qua trục của hình trụ là một hình chữ nhật có chu vi là 12cm . Giá trị
lớn nhất của thể tích khối trụ là:
A. 64 (cm3 ) B. 16 (cm3 ) C. 32 (cm3 ) D. 8 (cm3 )

A.

Câu 11: Cho đường cong (C) có phương trình y 
tuyến của (C) tại M có phương trình là
A. y  2x  1
B. y  2x  1
Câu 12: Tập xác định của hàm số y 

x 1
. Gọi M là giao điểm của (C) với trục tung. Tiếp
x 1


C. y  x  2

D. y  2x  1

1

tan x

 

 

A. D   k , k    . B. D   \  k , k    . C. D   \ k , k   . D. D  k , k  .
 2

 2


Câu 13: Nguyên hàm của hàm số f  x   32 x 1 là:
A.

1 2 x1
3 C
2ln 3

B.

1 2x1
3 C
ln3


C.

1 2 x1
3 C
2

D.

1 2 x1
3 ln 3  C
2

Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hàm số y  ln x  x 2  1 không phải là hàm chẵn cũng không phải là hàm lẻ
B. Tập giá trị của hàm số y  ln  x 2  1 là  0;  


1
C. ln x  x 2  1  


x2 1


D. Hàm số y  ln x  x 2  1 có tập xác định là 
Câu 15: Cho lăng trụ đứng ABC. A' B 'C ' có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a. Góc giữa đường thẳng
A' B và mặt đáy là 600 . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC. A' B 'C ' .
A. 2a 3 .
B. a 3 .
C. 6a 3 .
D. 4a 3 .
Câu 16: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy.
Góc giữa SC và mặt đáy bằng 45 0 . Gọi E là trung điểm BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DE
a 38
a 5
a 5
a 38
và SC.
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
5

5
19
19
Câu 17: Gieo đồng thời ba con súc sắc cân đối. Tính xác suất để tổng số chấm ở mặt xuất hiện của ba con
7
1
1
13
súc sắc bằng 11.
A.
B.
C.
D.
54
9
8
108
  600 cạnh bên SA vuông góc với đáy và
Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có AB  a, AC  2a, BAC

SA  a 3 . Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng:
a 55
a 7
a 10
A. R 
B. R 
C. R 
6
2
2


D. R 

a 11
2

Câu 19: Hệ số góc k của tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  1 tại điểm M 1; 2  là
A. k  3 .

B. k  4 .

C. k  5 .

D. k  12 .

Câu 20: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình x 4  4 x 2  4  2m  0 có 4
nghiệm phân biệt?
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
2

Câu 21: Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình 2log 4  x  3  log 4  x  5  0 là
A. 8  2.

B. 8  2.

C. 8.

D. 4  2.
Trang 2/6 - Mã đề thi 32Câu 22: Hiện tại hệ thống các cửa hàng điện thoại của Thế giới di động đang bán Iphone 7 64GB với giá
18.790.000đ. Người mua có thể chọn 03 hình thức mua điện thoại. Hình thức 1 trả tiền ngay lập tức
18.790.000đ. Hình thức 2 trả trước 50% còn lại 50% chia đều cho 08 tháng, mỗi tháng tiền phí bảo hiểm
64.500đ/tháng. Hình thức 3 trả trước 30%, số tiền còn lại chia đều cho 12 tháng, tiền bảo hiểm
75.500đ/tháng. Nếu lãi suất ở hình thức 3 là 1,37%/tháng, thì tổng số tiền hàng tháng khách hàng phải trả
là (làm tròn đến 500đ).
A. 1.351.500đ.
B. 1.276.000đ.
C. 1.352.000đ.
D. 1.276.500đ.
Câu 23: Một cái bể cá hình hộp chữ nhật được đặt trên bàn nằm ngang, một mặt bên của bể rộng 10dm
và cao 8dm . Khi ta nghiêng bể thì nước trong bể vừa đúng che phủ mặt bên nói trên và chỉ che phủ

3
bề
4

mặt đáy của bể (như hình bên). Hỏi khi ta đặt bể trở lại nằm ngang thì chiều cao h của mực nước là bao
nhiêu ?
B
8

B
C

A
8

C

10
A

h
10
D

D

B. h  2,5dm .

A. h  3dm .

C. h  3,5dm .

D. h  4dm .

Câu 24: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 40cm và có chiều cao là 40cm. Một đoạn thẳng AB có chiều
dài là 80cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d từ đoạn thẳng đó đến trục
hình trụ.
Câu

25:

A. d  40 3 cm
Cho

hàm

số


B. d  25 cm C. d  20 cm D. d  20 3 cm

y  f x

xác

địnhliên

tục

 \ 0

trên

thỏa

mãn:

2

x 2f 2  x    2x  1 f  x   x.f '  x   1 với x   \ 0 đồng thời f 1  2. Tính  f  x  dx
1

1
A.  ln 2 

2

3
B.  ln 2 
2

ln 2 3
C. 

2 2

D. 

ln 2
1
2

9
trên đoạn  2; 4 là
x
25
13
B. min y  .
C. min y  .
4
2
 2;4
 2; 4

Câu 26: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 


A. min y  6.
D. min y  6.
 2;4 
 2; 4
Câu 27: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA = a, SA vuông góc với
2
4
mặt đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD là :A. 2a 3 .
B. 4a 3 .
C. a 3 .
D. a 3 .
3
3
Câu 28: Hàm số y  f ( x ) nào có đồ thị như hình vẽ sau :
y
2

1

x
0

A. y  f ( x) 

x 1
x2

B. y  f ( x) 


x 1
x2

1

2

C. y  f ( x) 

x 1
x2

D. y  f ( x) 

x 1
x2

Trang 3/6 - Mã đề thi 32


Câu 29: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA=2a, SA vuông góc
mp(ABC).Gọi M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB,SC.
50V 3
Tính
,với V là thể tích khối chóp ABCNM.
a3
A. 12 .
B. 10 .
C. 11 .
D. 9 .

Câu 30: Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
a
a ln a
A. ln  ln b  ln a
B. ln 
C. ln( ab)  ln a.ln b
D. ln( ab)  ln a  ln b
b
b ln b
2x  4
Câu 31: Gọi (C) là đồ thị của hàm số y 
. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai.
x 3
A. (C) có đúng 1 tiệm cận đứng
B. (C) có đúng 1 tâm đối xứng
C. (C) có đúng 1 tiệm cận ngang
D. (C) có đúng 2 trục đối xứng
2

Câu 32: Biếtln x
2

dx 

b
b

 a ln 2 (với a là số thực, b, c là các số nguyên dương và
là phân số tối
c
c

x
giản). Tính giá trị của 2a  3b  c
A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 6 .
Câu 33: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn  2020;2020 để hàm số
1

cot 2 x  2m cot x  2m2  1
  
nghịch biến trên  ; 
cot x  m
4 2
A. 2020
B. 2019
C. 2022
D. 2021
Câu 34: Cho tứ diện ABCD, biết tam giác BCD có diện tích bằng 16. Mặt phẳng (P) đi qua trung điểm
của AB và song song với mặt phẳng (BCD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích bằng
A. 12
B. 4
C. 8
D. 16
ax  b

Câu 35: Cho hàm số y 
có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
cx  d
y
y

O

A. ac  0, bd  0 .

B. ab  0, cd  0 .

x

C. bc  0, ad  0 .

D. bd  0, ad  0 .log 3a 11   log 1 x 2  3ax  10  4 . log 3a x 2  3ax  12  0
7


Giá trị thực của tham số a để bất phương trình trên có nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào sau đây
A. 2; 
B. 0;1
C. 1;2 
D.  1;0 


Câu 36: Cho bất phương trình1
Câu 37: Tìm điểm cực tiểu của hàm số y  x 3  2x 2  3x  1
3
A. x  3
B. x  1
C. x  1D. x  3

Câu 38: Cho hai hàm số f , g liên tục trên đoạn  a; b và số thực k tùy ý. Trong các khẳng định sau,
khẳng định nào sai?
b

b

A.  kf ( x)dx  k  f ( x)dx .
a

a


b

B.


a

a

f ( x)dx    f ( x)dx .
b

Trang 4/6 - Mã đề thi 32


b

C.

b

b

 xf ( x)dx  x  f ( x)dx .
a

a

D.


b

b

  f ( x)  g ( x) dx  f ( x)dx   g ( x)dx .
a

a

a

Câu 39: Cho mạch điện gồm 4 bóng đèn, xác xuất hỏng của mỗi bóng là 0,05. Tính xác suất để khi cho
dòng điện chạy qua mạch điện thì mạch điện sáng (có ít nhất một bóng sáng).


A. 0,99750625

B. 0,99500635
C. 0,99750635
D. 0,99500625
Câu 40: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?

A.  2;  

B.  0; 2 

C.  2;2 

D.  ;0 


Câu 41: Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, AB  3a và AC =4a. Độ dài đường sinh l của
hình nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AC bằng:
A. l = 5a
B. l = 2a
C. l = a
D. l = 3a
Câu 42: Cho một tấm nhôm hình tròn tâm O bán kính R được cắt thành hai miếng hình quạt, sau đó quấn
thành hai hình nón  N1  và  N 2  . Gọi V1 ,V2 lần lượt là thể tích của khối nón  N1  và  N 2  . Tính
k

V1
biết AOB  900 .
V2

7 105
3 105
C. k 
9
5
Câu 43: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau.
A. k  2

B. k 

D. k  3

Trang 5/6 - Mã đề thi 32Đồ thị hàm số y  f  x-2020   2020 có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 5 .

C. 4
D. 3 .
x2
Câu 44: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  2
là: A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
x  3x  2
1
Câu 45: Cho a là số thực dương. Viết biểu thức P  3 a 5 .
dưới dạng lũy thừa cơ số a ta được kết quả
a3
B. 2

5

1

7

19

A. P  a 6
B. P  a 6
C. P  a 6
Câu 46: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số y  f '  x  như hình vẽ:

D. P  a 6


Xét hàm số g  x   2 f  x   2 x 3  4 x  3m  6 5 với m là số thực. Điều kiện cần và đủ để
g  x   0 x    5; 5  là:
2
2
A. m  f 5 .
B. m  f  0  .
3
3

 

C. m 

2
f  5 .
3

Câu 47: Tìm số nghiệm thuộc khoảng (0;2 ) của phương trình tan 3 x 
A. 8

B. 4

C. 6

D. m 


2
f
3

 5.

1


 3 cot   x   4 .
2
cos x
2


D. 3

Câu 48: Cho tứ diện ABCD có AB  a, CD  a 3 , khoảng cách giữa AB và CD bằng 8a , góc giữa hai
đường thẳng AB và CD bằng 60 0 . Tính thể tích khối tứ diện ABCD.
A. 2a 3
B. 2 3a3
C. a3
D. 3a3
Câu 49: Trên một bàn bi a có 15 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 15, nếu người chơi đưa được
quả bóng nào vào lỗ thì sẽ được số điểm tương ứng với số trên quả bóng đó. Hỏi người chơi có thể đạt
được số điểm tối đa là bao nhiêu?
A. 60
B. 120
C. 150
D. 100

Câu 50: Một hình trụ có bán kính đáy r  a , độ dài đường sinh l  2 a . Tính diện tích toàn phần S của
hình trụ này. A. S  5 a 2 B. S  6 a 2 C. S  2 a 2 D. S  4 a 2
-------------------

HẾT ---------Trang 6/6 - Mã đề thi 32


CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

ĐÁP ÁN
B
B
A
B
B
D
C
C
C
D
A
C
A
A
C
D
C
B
A
C
A
C
A
C
A


CÂU
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ĐÁP ÁN
D

D
D
D
D
D
B
C
B
C
B
D
C
D
B
A
C
D
D
B
A
C
A
B
B×