Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

bài tập viết chữ m cho trẻ vào lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (120.2 KB, 1 trang )

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m


m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt www.netchuviet.com


m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Bài tập
ngày
viết 16
tên:
m m m m
m
m
m
m
m m
m
m

m
m
m m
m
m m
m m m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m m
m
m m
m m m
m m×