Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

bài tập viết chữ p cho trẻ vào lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.96 KB, 1 trang )

Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt www.netchuviet.com

pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Bài tập
ngày
viết 19
tên:
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp

pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp


pp
pp
pp
pp

pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp×