Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

bài tập viết chữ ư cho trẻ vào lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.99 KB, 1 trang )

Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt www.netchuviet.com

ưư
ưư
ưư
ưư
ưư
ưư
ưư
ưư

Bài tập
ngày
viết 26
tên:
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư

ưư
ưư
ưư
ưư
ưư
ưư
ưư


ưư
ưư
ưư
ưư

ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư
ưưưưưư×