Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

bài tập viết chữ y cho trẻ vào lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.39 KB, 1 trang )

Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt www.netchuviet.com

Bài tập
ngày
viết 29
tên:
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y

yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y×