Tải bản đầy đủ (.pptx) (17 trang)

Luyện từ và câu Từ ngữ về muông thú Tiếng Việt lớp 2 tuần 23

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (322.37 KB, 17 trang )

Luyện từ và câu

2. Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm vào
ô trống trong đoạn văn dưới đây.

Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò . Chúng
thường cùng ở , cùng ăn , cùng làm việc và
đi chơi cùng nhau . Hai bạn gắn bó với nhau
như hình với bóng.


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về muông thú.
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?
(SGK/45)


Luyện từ và câu

Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:

Bài 1


a) Thú dữ , nguy hiểm
M:
1

b) Thú không nguy hiểm

hổ

M:

2

thỏ

4

3

5

bò rừng, khỉ, hươu, lợn lòi, sư tử, gấu, thỏ, chó sói, vượn, báo, chồn, ngựa vằn, hổ, sóc, cáo,
tê giác.
sư tử

lợn lòi
hươu

khỉ

bò rừng


10

8

7

9

6

gấu
11

vượn

thỏ

báo

chó sói

chồn
14

ngựa vằn

16

hổ


15

13

sóc

cáo

tê giác

12


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về muông thú.
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?
(SGK/45)
Bài 1

Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:

a) Thú dữ, nguy hiểm :

b) Thú không nguy hiểm:
M : thỏ

M : hổ
sư tử, báo, chó sói,

tê giác, bò rừng,

lợn lòi, gấu.

ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn,
cáo, hươu.


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về muông thú.
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?
(SGK/45)


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về muông thú.
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?
(SGK/45)

Bài 1. Xếp tên các con vật dưới đây vào 2 nhóm thích hợp.

Bài 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau:

a) Thỏ chạy như thế nào ?

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ?
c) Gấu đi như thế nào ?


d) Voi kéo gỗ như thế nào ?


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về muông thú.
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?
(SGK/45)

Bài 1. Xếp tên các con vật dưới đây vào 2 nhóm thích hợp.

Bài 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau:

a) Thỏ chạy như thế nào ?

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ?
c) Gấu đi như thế nào ?

d) Voi kéo gỗ như thế nào ?


Click to edit Master text styles
Second level

Third level
Fourth level
Fifth level


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về muông thú.
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?
(SGK/45)

Bài 1. Xếp tên các con vật dưới đây vào 2 nhóm thích hợp.

Bài 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau:

a) Thỏ chạy như thế nào ?

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ?
c) Gấu đi như thế nào ?

d) Voi kéo gỗ như thế nào ?


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về muông thú.
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?
(SGK/45)
Bài 1. Xếp tên các con vật dưới đây vào 2 nhóm thích hợp.


Bài 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau:

Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây :

a) Trâu cày rất khoẻ.

M : Trâu cày như thế nào ?

b) Ngựa phi nhanh như bay.
c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi.
d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về muông thú.
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?
(SGK/45)
Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây.

a)

Trâu cày rất khoẻ.

a)

Trâu cày như thế nào?

b) Ngựa phi nhanh như bay.


b) Ngựa phi như thế nào?

c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ

c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói

dãi.

thèm như thế nào ?
d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào?

d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.


Trò chơi

Ai nhanh - Ai đúng

Đội

Đội

sóc nâu

thỏ trắng

10

10


1

2

10

10

20

10

10

10

4

3

10

20
10

10
20
20Trò chơi

Ai nhanh - Ai đúng

Câu 1 : Đây là con gì?

Ngựa vằn


Trò chơi

Ai nhanh - Ai đúng

Câu 2 : Con gì được mệnh danh là chúa tể của rừng xanh?
A. voi
B. sư tử
B. sư tử
C. tê giác


Trò chơi

Ai nhanh - Ai đúng

Câu 4 : Thay bộ phận in đậm trong câu sau bằng cụm từ để
hỏi :
Ngựa phi nhanh như bay. như thế nào?
×