Tải bản đầy đủ (.pptx) (7 trang)

Chính tả Chuyện quả bầu Tiếng Việt lớp 2 tuần 32

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (880.24 KB, 7 trang )

Chuyện quả
Chính tả (Nghe bầu
viết):
Từ trong quả bầu, những con người bé
nhỏ nhảy ra. Người Khơ-mú nhanh nhảu ra
trước. Tiếp đến, người Thái, người Tày, người
Nùng, người Mường, người Dao, người
Hmông, người Ê-đê, người Ba-na, người Kinh,
… lần lượt ra theo.
Đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên
đất nước ta ngày nay.

Bài chính tả này nói điều
gì?

1


Chuyện
quả
Chính tả (Nghe bầu
viết):

2


Chuyện
quả
Chính tả (Nghe bầu
viết):
Từ trong quả bầu, những con


người bé nhỏ nhảyKhơ-mú
ra. Người Khơ-mú
Tháiđến, người
Tày
nhanh nhảu ra trước. Tiếp
Mường
Thái, người
Nùng, người
Dao
Nùng Tày, người
Hmông
Mường,
người Dao,Ê-đê
người Hmông,
Ba-na
ngườiKinh
Ê-đê, người Ba-na, người
Kinh, … lần lượt ra theo.
Đó là tổ tiên của các dân tộc anh
em trên đất nước ta ngày nay.
3


Chuyện
quả
Chính tả (Nghe
viết):
bầu
VIẾT BẢNG CON


Khơ-mú
Ê-đê

Hmông
Ba-na

4


Chuyện
quả
Chính tả (Nghe bầuviết):

THẾ
NGỒI
VIẾT

5


Chuyện quả
Chính tả (Nghe bầu
viết):

Bài tập:

A) Điền vào chỗ trống: l hoặc n
Bác
Bác lái
lái đò

đò
Bác
Bác làm
làm nghề
nghề chở
chởđò
đòđã
đãnăm
nămnăm
năm…ay.
nay. Với
Với
chiếc thuyền
thuyền …an
nan …ênh
lênh đênh
đênh mặt nước,
nước, ngày
ngày
…ày qua
này
quatháng
thángkhác,
khác,
bácbác
chăm
chăm
lo …o
đưa khách
đưa

khách
qua
lạiqua
trên…ại
sông.
trên sông.

6


Bài tập:

Chuyện quả
Chính tả (Nghe bầu
viết):

Bài 2: a)Điền vào chỗ trống: l hoặc n
Bác lái đò
Bác làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc
thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua tháng
khác, bác chăm lo đưa khách qua lại trên sông.

Bài 3: b) Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng v
hay d, có nghĩa như sau:
- Ngược với
vui
-buồn
Mềm nhưng bền, khó làm
dai
-đứt

Bộ phận nối tay với thân
vai 7
mình×