Tải bản đầy đủ (.doc) (53 trang)

giao an the duc lop 4 (1-8)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.72 KB, 53 trang )

Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 1
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
I- MUC TIÊU:
-Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 4. Yêu cầu học sinh nắm được một số nội dung cơ bản của
chương trình và có thái độ học tập đúng.
-Một số quy đònh về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản
để thực hiện trong giờ học thể dục.
-Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn.
-Trò chôi “chuyền bóng tiếp sức”. Yuê cầu học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo,
nhanh nhẹn.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm : sân trường hoặc trong lớp học. Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn luyện tập.
-Phương tiện: còi, 4 quả bóng.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC
SINH
1. Phần mở đầu:
Tập hợp phổ biến nội dung.
Đứng tại chỗ hát vỗ tay
Trò chơi : Tìm người chỉ huy
2. Phần cơ bản:
a. Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 4
Thời lượng 2 tiết / tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết.
Nội dung gồm: ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn
luyện kó năng vận động và các môn học tự chọn như: Đá cầu,
Ném bóng,…


b. Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện: quần áo gọn gàng, mặc
đồ thể dục.
c. Biên chế tổ tập luyện:
GV chia lớp làm 4 tổ, tổ trưởng theo biên chế lớp đã phân công.
d. Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức ”
Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải ra sau, rồi chuyền
bóng cho nhau.
Cách 2: chuyền bóng qua đầu cho nhau.
3. Phần kết thúc:
Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
Giáo viên củng cố hệ thống bài.
Nhận xét, đánh giá tiết học.
HS xếp thành 4
hàng.
HS hát.
HS ngồi và lắng
nghe.
HS chơi
1
Phan Ninh Trờng Tiểu học Tieen Canh
MON: THE DUẽC
BAỉI 2
2
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG
NGHỈ-TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I-MUC TIÊU: -Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với
khẩu lệnh.
-Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

* Thực hiện động tác đi đều (nhip 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải ). Chưa
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi, 2-4 cờ nheo, ô trò chơi kẻ sẵn.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
Tập hợp phổ biến nội dung.
Trò chơi Tìm người chỉ huy.
Đứng vỗ tay và hát.
2. Phần cơ bản:
a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số,
đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Lần 1, 2 – GV điều khiển, nhận xét sửa chữa cho
HS .
GV theo dõi HS thực hiện trong các lần sau.
b. Trò chơi Chạy tiếp sức
Cho HS tập hợp theo hình thoi, giải thích cách
chơi và luật chơi.
Cho HS làm mẫu, sau đó cho HS cả lớp thi đua
chơi 3 lần.
Giáo viên quan sát nhận xét nhóm thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
HS tập hợp thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa
thả lỏng.
Giáo viên hệ thống bài
Nhận xét tiết học.
HS tập hợp thành 4

hàng
HS chia tổ thực hiện
HS thực hiện 3 – 4 lần.
HS các nhóm chơi.
3
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 3
QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI” THI XẾP HÀNG NHANH”
I-MUC TIÊU:
Biết cách dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
*Thực hiện động tác đi đều(nhip 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải),chưa chú ysddeens động
tác đánh tay.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
GV tập hợp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
Đứng tại chỗ hát vỗ tay.
Chơi trò chơi Tìm người chỉ huy.
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ
Ôn quay phải, quay trái, dồn hàng
Lần 1, 2 GV điều khiển và sửa chữa.

HS chia nhóm và tập luyện
GV quan sát, đánh giá biểu dương.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi thi đua xếp hàng nhanh.
Giáo viên nêu tên trò chơi và giải thích cách chơi.
Lần 1,2 HS chơi thử.
Các lần sau chơi chính thức.
Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng
cuộc.
3. Phần kết thúc:
Cho HS thả lỏng
GV hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi trò chơi: Xếp hàng
nhanh.
4
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 4
ĐỘNG TÁC QUAY SAU
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
I-MUC TIÊU:
-Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
*Thực hiện động tác đi đều( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải),chưa chú ý đến động tác
đánh tay.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
GV phổ biến nội dung học tập.
Chơi trò trò chơi: Diệt các con vật có hại
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ
Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
GV điều khiển lần 1, 2. Sau đó chia tổ tập luyện.
GV quan sát, chữa sai cho các tổ.
Học kó thuật động tác quay đằng sau: 7-8 phút
GV làm mẫu động tác 2 lần
Chia tổ tập luyện, GV quan sát nhận xét.
b. Trò chơi vận đông.
Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh.
Cho một số HS làm mẫu, sau đó HS chơi.
GV quan sát, nhận xét đội thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
Cho HS hát một bài hát và vỗ tay theo nhòp.
GV hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành làm theo mẫu.
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.

HS hát và vỗ tay.
5
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 5
ĐI DỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU
TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
I-MUC TIÊU:
-Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau.
-Biets cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
*Thực hiện động tác đi đều(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), động tay
đánh so le với động chân.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
GV phổ biến nội dung học tập.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.
Đứng tại chỗ và hát vỗ tay một bài.
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ
Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
Lần 1 và 2: GV hướng dẫn HS thực hiện.
Những lần sau cho HS điều khiển.
GV nhận xét, biểu dương các tổ thi đua tốt.
GV cho HS tập 2 lần để củng cố lại.

b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. GV tập hợp theo đội hình
chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
GV cho HS ôn lại vần điệu trước 1 – 2 lần, rồi cho 2
HS làm mẫu.
Cả lớp thi đua chơi 2-3 lần.
GV quan sát nhận xét, biểu dương các cặp HS chơi
đúng luật, nhiệt tình.
3. Phần kết thúc:
Cho HS chạy đều nối tiếp nhau thành một vòng tròn
lớn, sau đó khép lại thành một vòng tròn nhỏ.
Làm động tác thả lỏng.
GV hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi.
Nhóm trưởng điều khiển.
HS thực hiện
HS chơi theo hướng dẫn
của GV.
HS tạo thành một vòng
tròn.
Làm động tác thả lỏng.
6
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 6
ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”

I-MUC TIEU:
- Bước đầu thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại
-Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
*Thực hiện động tác đi đều(nhipj bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), động tác
tay đánh so le với động tác chân.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn
chỉnh trang phục tập luyện.
Trò chơi: Làm theo khẩu lệnh
Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhòp.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ôn quay đằng sau :
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập
luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét,
sửa chữa sai sót cho HS.
Tập trung lớp, củng cố. GV điều khiển .
Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. GV làm mẫu
động tác chậm, vừa làm vừa giảng giải kó thuật động
tác.
Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc. GV quan
sát, sửa chữa sai sót cho HS.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Bòt mắt bắt dê. GV cho HS tập hợp theo hình

thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm
mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV
quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi
của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành làm theo mẫu.
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS hát và vỗ tay
7
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 7
ĐI ĐỀU VỊNG PHẢI, VỊNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRỊ CHƠI CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU.
I-MUC TIÊU:
Biết đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng.
Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bò trước sân cho trò chơi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.

Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học,
chấn chỉnh trang phục tập luyện.
Trò chơi: Một vài trò chơi đơn giản để HS chú ý
Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ôn đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng
nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.
Ôn đi đều vòng phải, đứng lại.
Ôn đi đều vòng trái, đứng lại.
Ôn tất cả nội dung ĐHĐN nêu trên.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau. GV cho HS
tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi, giải thích
luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp
theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng
ngang làm động tác thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
HS tập hợp thành 4
hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
HS chơi.
HS thực hiện động tác
làm thả lỏng.
8

Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

9
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 8
TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,QUAY SAU
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI,VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”
I-MUC TIÊU:
-Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học,
chấn chỉnh trang phục tập luyện.
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
Đứng tại chỗ hát vỗ tay.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ôn ĐHĐN

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,
quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót, biểu
dương các nhóm thi đua học tốt.
Tập hợp cả lớp để giáo viên điều khiển củng
cố.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Bỏ khăn. GV cho HS tập hợp theo
hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi
cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả
lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu
dương HS hoàn thành, không phạm luật.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
HS tập hợp thành 4
hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều
khiển.
HS chơi.
HS thực hiện động tác
10
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
Cho HS chạy thường quanh sân tập. Sau đó tập
hợp 4 hàng dọc để thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.

GV nhận xét, đánh giá tiết học.

thả lỏng.
11
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 9
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I- MUC TIÊU:
-Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số và quay sau cơ bản đúng.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Trò chơi: Tìm người chỉ huy.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ:
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng
phải, vòng trái, đứng lại.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do
tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót
cho HS.

Tập hợp để GV củng cố .
Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhòp.
GV làm mẫu và giảng giải cách làm.
Dạy HS bước đệm tại chỗ, bước đệm trong bước đi.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Bòt mắt bắt dê. GV cho HS tập hợp theo hình thoi,
nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cho HS chạy vòng quanh sân trường, sau đó khép dần lại
thành vòng tròn nhỏ, chuyển thành đi chậm, vừa đi vừa làm
động tác thả lỏng rồi dừng lại quay mặt vào trong.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện động tác thả
lỏng.
12
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 10
QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I- MUC TIÊU:

-Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Chạy theo một hàng dọc quanh sân.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Ôn đội hình đội ngũ:
Ôn quay đằng sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại,
đổi chân khi đi đều sai nhòp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện
do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa
sai sót cho HS.
Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Bỏ khăn. GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu
trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dương HS hoàn tích cực trong khi chơi.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cho HS cả lớp vừa đi vừa vỗ tay theo nhòp.
GV củng cố, hệ thống bài.

GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
13
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 11
TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I-MUC TIÊU:
-Thực hiện được hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
Đứng tại chỗ hát vỗ tay một phút.

2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng
phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhòp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện
do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa
sai sót cho HS.
Cả lớp tập lớp do GV điều khiển để củng cố.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Kết bạn . GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu
trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách
chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận
xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cho cảlớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
14
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 12
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂNKHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “NÉM TRUNG ĐÍCH”

I-MUC TIÊU:
-Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Trò chơi: Thi đua xếp hàng.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ:
Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi
đều sai nhòp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện
do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa
sai sót cho HS.
Tập hợp lớp do GV điều khiển để củng cố.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Ném bóng trúng đích. GV cho HS tập hợp theo
hình
thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm
mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan
sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.

HS tập một số động tác thả lỏng
Đứng tại chỗ và hát vỗ tay theo nhòp.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
15
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 13
TẬP HP HÀNG NGANG, GIỐNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU,
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I-MUC TIÊU:
-Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng thẳng, điểm số và quay sau cơ bản đúng.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.

Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi
đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai
nhòp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện
do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa
sai sót cho HS.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Kết bạn. GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu
trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi.
Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
16
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 14
QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI,

ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH”
I-MUC TIÊU:
-Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các tro chơi
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Trò chơi: Tìm người chỉ huy.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Đội hình đội ngũ:
Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi
đều sai nhòp.
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện
do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa
sai sót cho HS.
Cả lớp tập trung do GV điều khiển để củng cố.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Ném bóng trúng đích. GV cho HS tập hợp theo
hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm
mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan
sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của
mình.

3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Tập một số động tác thả lỏng
Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhòp.
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
17
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 15
KIỂM TRA: QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
I-MUC TIÊU:
-Thực hiện động tác quay sau cơ bản đúng:
-Thực hiện cơ bản dúng đi đều vòng phải, vòng trái – đừng lại và giữ được khoảng cách các hàng
trong khi đi.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Trò chơi: Trò chơi tự chọn.
Ôn động tác quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi
chân khi đi đều sai nhòp.
GV điều khiển lớp tập 1-2 phút.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Kiểm tra đội hình đội ngũ:
Nội dung kiểm tra: Kiểm tra động tác quay sau, đi đều
vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhòp.
Tổ chức và phương pháp kiểm tra: Tập hợp hàng ngang.
Kiểm tra theo từng tổ.
Cách đánh giá: Đánh giá theo mức độ thực hiện động tác
của từng HS. (Hoàn thành, Hoàn thành tốt và chưa hoàn
thành)
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Ném bóng trúng đích. GV cho HS tập hợp theo
hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm
mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan
sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng và hát vỗ tay theo nhòp.
GV nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra, công bố kết quả
kiểm tra.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.

HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
18
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 16
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI “
I-MUC TIÊU:
-Bước đầu thực hiện được động tác vươn thở và tay của bài TDPTC.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Trò chơi: Trò chơi mà HS thích.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung:
Lần 1: GV nêu tên động tác, làm mẫu và phân tích giảng
giải từng nhòp để HS bắt chước. Tiếp theo, GV hướng dẫn
cho HS cách hít vào và thở ra.
Lần 2: GV vừa hô nhòp vừa quan sát HS tập .

Lần 3: GV hô cho HS tập toàn bộ động tác.
Lần 4: GV có thể mời lớp trưởng lên hô nhòp cho cả lớp tập.
GV dành thời gian để sửa sai cho các em.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Nhan lên bạn ơi. GV cho HS tập hợp theo hình
thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát,
nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Tập một số động tác thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
19
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 17
ĐỘNG TÁC CHÂN- TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI”
I-MUC TIÊU:
-Thực hiện được động tác vươn thở, tay và bước đầu biết cách động tác chân của bài TDPTC.
-BiẾT cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.

III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Trò chơi: Tự chọn.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Động tác vươn thở : Tập 3 lần.
Ôn động tác tay: 3 lần
Ôn động tác vươn thở và động tác tay
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV do tổ trưởng điều
khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
Học động tác chân: 5 lần, mỗi lần 8 nhòp.
Lần 1: GV hô nhòp cho cả lớp tập.
Lần 2: Lớp trưởng vừa tập vừa hô nhòp cho cả lớp tập.
Lần 3: Cán sự hô nhòp cho cả lớp tập. GV quan sát sửa sai
cho HS.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. GV cho HS tập hợp theo hình
thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu
cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát,
nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ làm động tác thả lỏng.
Đi thường hoặc đứng tại chỗ vỗ tay theo nhòp.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
20
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 18
ĐỘNG TÁC LƯNG-BỤNG
TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
I- MUC TIÊU:
-Thực hiện được động tác vươn thở, tay, chân và bước đầu biết cách thực hiện động tác lưng bụng
của bài TDPTC.
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn
chỉnh trang phục tập luyện.
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn động tác vươn thở, tay và chân: 2 lần mỗi lần 8 nhòp.

Lần đầu GV điều khiển, các lần sau tổ trưởng điều
khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
Học động tác lưng bụng:
Khi tập động tác lưng bụng, lúc đầu yêu cầu thẳng chân,
thân chưa cần gập sâu mà qua mỗi buổi tập, GV yêu cầu
HS gập sâu hơn một chút.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Con cóc là câu ông trời . GV nêu trò chơi, giải
thích luật chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan
sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của
mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
Đứng tại chỗ thả lỏng, sau đó hát và vỗ tay theo nhòp.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
21
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 19
ĐỘNG TÁC PHỐI HP
TRÒ CHƠI “ CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
I-MUC TIÊU:
-Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ

động nhiệt tình.
-Ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân và lưng-bụng. Yêu cầu học sinh nhắc lại được tên và thứ tự
động tác , thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Học động tác phối hợp. Yêu cầu thuộc động tác, biết nhận ra được chỗ sai của động tác khi tập
luyện.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Trò chơi: Tự chọn.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Trò chơi vận động.
Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời.
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi, vần điệu sau đó
điều khiển cho HS chơi.
b. Bài thể dục phát triển chung:
Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lưng và bụng: Ôn 3 lần
mỗi động tác 2 lần 8 nhòp.
Lần 1: GV vừa hô nhòp vừa làm mẫu.
Lần 2: GV hô nhòp, không làm mẫu.
Lần 3: GV hô nhòp và đi lại quan sát HS
Động tác phối hợp: 4-5 lần. GV cho HS tập 1-2 lần, sau
đó phối hợp động tác chân vơí tay.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.

Trò chơi tự chọn.
Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4
hàng.
HS chơi trò chơi.
HS chơi.
HS thực hiện.
HS thực hiện.
22
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 20
TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”
ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I-MUC TIÊU:
-Ôn tập 5 động tác: vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và phối hợp. Yêu cầu thực hiện đúng động tác
và biết phối hợp giữa các động tác.
-Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh

trang phục tập luyện.
Trò chơi: GV tự chon.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a.Bài thể dục phát triển chung: 3-4 lần
Lần 1: GV vừa hô, vừa làm mẫu cho HS.
Lần 2: GV vừa hô vừa quan sát để sửa sai cho HS.
Lần 3,4: Lớp trưởng hô nhòp cho lớp tập, GV sửa sai.
GV có thể chia nhóm để các tổ tập, sau đó thi đua.
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức . GV cho HS tập hợp, nêu trò
chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi.
Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV cho HS tập các động tác thả lỏng.
Chơi trò chơi tại chỗ.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
23
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 21
TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”

ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I-MUC TIÊU:
-Ôn và kiểm tra thử 5 động tác cỷa bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện đúng động
tác.
-Tiếp tục trò chơi”Nhảy ô tiếp sức”.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Khởi động các khớp.
Trò chơi: Chơi trò chơi do GV chọn.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Bài thể dục phát triển chung.
Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục: 5-7 phút. Tập theo
đội hình hàng ngang.
Lần 1: GV hô nhòp cho cả lớp tập, mỗi động tác tập 2x8
nhòp.
Lần 2: Cán sự làm mẫu vàhô nhòp cho cả lớp tập. GV nhận
xét 2 lần tập.
GV chia tổ tập luyện. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai
sót cho HS.
Kiểm tra thử 5-6 động tác. HS ngồi theo đội hình hàng
ngang, GV gọi lần lượt 3-5 em lên kiểm tra thử và công bố
kết quả kiểm tra ngay.

b. Trò chơi vận động
Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức. GV cho HS tập hợp , giải thích
luật chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát,
nhận xét biểu dương HS
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV chạy nhẹ nhàng cùng HS trong sân trường.
Chơi trò chơi thả lỏng.
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học.

HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi.
HS thực hành
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
24
Phan Ninh – Trêng TiĨu häc Tieen Canh
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 22
KIỂM TRA 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và phối hợp. Yêu cầu đúng kó thuật động tác
và đúng thứ tự.
-Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu chơi nhiệt tình, chủ động.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Đòa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút.
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh
trang phục tập luyện.
Giậm chân tại chỗ theo nhòp, vỗ tay.
Xoay các khớp.
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút.
a. Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.
Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung: 2 lần 8
nhòp.
Kiểm tra 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.
Nội dung kiểm tra: Mỗi HS thực hiện 5 động tác theo
đúng thứ tự.
Tổ chức và phương pháp kiểm tra: Kiểm tra theo nhiều
đợt, mỗi đợt 5 học sinh.
Cách đánh giá: (HT tốt, HT hoặc Chưa hoàn thành.)
b. Trò chơi khởi động: 3-4 phút
Trò chơi: Kết bạn. Nhắc lại cách chơi, sau đó cho HS
chơi.
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút.
GV nhận xét, đánh giá, công bố kết quả kiểm tra.
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS thực hành
HS chơi.
HS thực hiện.
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×