Tải bản đầy đủ (.ppt) (6 trang)

Lập trình VB.net

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.84 KB, 6 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRUNG TÂM TIN HỌC
TRUNG TÂM TIN HỌC
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRUNG TÂM TIN HỌC
TRUNG TÂM TIN HỌC
Tổng quan lập trình
Visual basic.net
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRUNG TÂM TIN HỌC
TRUNG TÂM TIN HỌC
YÊU CẦU BÀI TẬP
Màn hình chào 1
HƯỚNG DẪN GiẢI MINH HỌAPHÂN TÍCH YÊU CẦU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRUNG TÂM TIN HỌC
TRUNG TÂM TIN HỌC
PHÂN TÍCH YÊU CẦU
Hiển thị
Câu chào với nội dung tĩnh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRUNG TÂM TIN HỌC
TRUNG TÂM TIN HỌC
HƯỚNG DẪN GIẢI
Thiết kế màn hình


ĐIỀU KHIỂN TRÊN FORM
Sử dụng 2 label ( mỗi dòng
Của câu chào là một label)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×