Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề kiểm tra cuối HK I (toán, TV có đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (104.85 KB, 3 trang )

PHềNG GD&T HUYN YấN Mễ
TRNG TH YấN THNH
KIM TRA NH Kè CUI HC Kè I
Mụn : Toỏn lp 5
Nm hc : 2010 - 2011
(Thi gian lm bi 40 phỳt)
Bài 1: Viết các số sau:
a) Năm mơi bảy phần mời:
b) Bốn và năm phần tám:............................................................................................................................................
c) Năm phẩy bảy mơi mốt:
d) Số gồm hai mơi đơn vị, bảy phần trăm:
Bài 2: Viết vào chỗ chấm:
a)
100
9
đọc là:
b) 112,307 đọc là:
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
a) Chữ số 5 trong số 20,571 có giá trị là:
A. 5 B. 500
C.
10
5
D.
100
5
b) 4
100
3
viết dới dạng số thập phân là:
A. 0,43 B. 4,3 C. 4,03 D. 4,003


c) Số bé nhất trong các số : 3,445; 3,454; 3,455; 3,444 là:
A. 3,445 B. 3,454 C. 3,455 D. 3,444
d) 6cm
2
8mm
2
= .cm
2
A. 68 B. 6,8 C. 6,08 D. 6,008
Bài 4: Đặt tính rồi tính:
35,76 + 23,52
5,26 x 2,4
48,53 - 25,28
157,25 : 3,7
Bài 5:Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 90 phút = 1,5 giờ
b) 15 000 000 mm
2
= 15m
2
c) 0,025 tấn= 250kg
5m
2
7dm
2
= 5,7 dm
2
Bài 6: Trên một mảnh đất, diện tích dành để làm nhà là 80m
2
. Diện tích đất còn lại nhiều

hơn diện tích đất làm nhà là 240m
2
.
a) Tìm tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại.
b) Diện tích đất còn lại bằng bao nhiêu phần trăm diện tích của mảnh đất?
Bài 7: Tính diện tích hình tam giác ABC biết diện tích hình tam giác ACD là 15 cm
2
.
A
B 7cm C 5cm D
Ht
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN MÔ
TRƯỜNG TH YÊN THỊNH
HD CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Môn : Toán lớp 5
Năm học : 2010 - 2011
Câu Đáp án Điểm
1
(1 điểm)
Viết đúng mỗi câu được : 0,25 điểm
a)
57
10
0,25 điểm
b)
5
4
8
0,25 điểm
c) 5,71 0,25 điểm

d) 20,07 0,25 điểm
2
( 0,5 điểm)
Viết đúng mỗi ý được : 0,25 điểm
a). Chín phần trăm 0,25 điểm
b). Một trăm mười hai phẩy ba trăm linh bảy 0,25 điểm
3
(2 điểm)
Chọn đúng mỗi ý được : 0,5 điểm
a) C 0,5 điểm
b) C 0,5 điểm
c) D 0,5 điểm
d) C 0,5 điểm
4 Đặt tính và tính đúng
a) Kết quả tính là : 59,28 0,5 điểm
b) Kết quả tính là : 23,25 0,5 điểm
c) Kết quả tính là : 12,624 0,5 điểm
d) Kết quả tính là : 42,5 1 điểm
5
(1 điểm)
Viết đúng số ở mỗi ý được : 0,25 điểm
a) Đ
b) S
c) Đ
d) S
6
( 2 điểm)
Diện tích đất còn lại lại là:
80 + 240 = 320 (m
2

)
0,5 điểm
Diện tích mảnh đất là:
320 + 80 = 400 m
2
)
0,25 điểm
a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và
diện tích đất còn lại là:
80 : 320 = 0,25 = 25%
0,5 điểm
b) b) Tỉ số phần trăm của diện tích đất còn lại và
diện tích mảnh đất là:
320 : 400 = 0,8 = 80 %
0,5 điểm
Đáp số: a) 25% b) 80 % 0,25 điểm
7
(1 điểm)
Chiều cao của hình tam giác ABC (cũng chính là
chiều của hình tam giác ADC ) là:
15 x 2 : 5 = 6 (cm)
0,25 điểm
Diện tích tam giác ABC là:
7 x 6 : 2 = 21 (cm
2
)
0,5 điểm
Đáp số: 21 cm
2
0,25 điểm

Hết

×