Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (197 KB, 15 trang )

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN
THÔNG ĐÔNG ĐÔ
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty

 !"!#!$%&#'()*+,-./012"!3&3$!!$4
56789:*;<#%=/79/>0+?@01
A,<!'#B''CB!&
51DE(74
AFGH-G4
+I6-JK-AF-
57LM-NO- <
STT Họ và tên
nơi đăng kí hộ
khẩu thường trú
GT góp
vốn (trđ)
Phần vốn
góp(%)
"  012 #!! '!
$  17?6 "%! $!
#  17?6 "!! "#4#
'  012 "%! $!
%  012 %! C4&
51P,(AL/Q74
R(7<L? EN?Q62S-N4
0G-N<T6/0
)<"!3"$3"B&%
M2<E
1UJE;2EV/P9W<012
RJE;E(7(0X/MY;9ZK
E[4


177/E\]?^/A?-:E(7;
<(6-:-_TL`V?9a-bAFG4\-
7?*92c/?-?T9769PN/:4
dMI`E+c/`,2`e/E(7Q7 f.
U,(6-:-J?$!!&>$!!g.
Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 !"
TT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008
So Sánh
Chênh lệch
Tỷ lệ
(%)
"
 7/IL
-/(6-:
##4"B"4'C"4"%& '!4g%'4!!"4&%g &4CC$4%'!4C!" $#4!B
$
L  E`  `?  9h

"%C4&!B4B$! "&%4"Cg4'CB "g4'%g4%'B ""4&g
#
/.-DIL
-/(6-:
##4!#'4&%"4$#& '!4C&g4g##4$gB &4C''4!g$4!%$ $#4"'
' L- IL #!4&%C4g%$4"#$ #&4&C'4"%&4C!! &4!!&4#!%4'Cg $$4&g
%
i/2-DIL
-/(6
-:
$4$&&4gBB4"!% $4B"'4C&%4CgB C#C4&&C4%g' $&4B%

C
7  / , 2
;
CB4#g"4#%' "'$4&%B4$C' &#4#&&4B"! "!%4&C
& ;; &g4"$g4#B" gg4gC#4%"' "!4&#%4"$# "#4&'
g ;IL &"%4!'$4"$% B'g4"C!4B'% $##4""g4g$! #$4C!
B ;c/`[1 "4'C#4%g!4%%g "4&gB4"!B4!'! #$%4%$g4'g$ $$4$'
"!
i1/.h,2
E(7
B!4%$B4#g% $#"4#!"4'%' "'!4&&$4!CB "%%4%
"" /EL $"4%!#4C%B '&B4$&$ j$"4!$'4#g&k @Bg
"$ ;EL $$4!"&4#%B $&4$"&4%%g %4$!!4"BB $'
"# i/EL j%"#4&!!k j$C4&#g4$gCk j$C4$$'4%gCk
%"!%4!
'
"'
f  i1   E+  L
9d/+
B!4!"%4Cg% $!'4%C#4"Cg ""'4%'&4'g# "$&4$%
"% /+11`2 $%4$!'4#B$ %&4$&&4Cg& #$4!&#4$B% "$&4$%
"C f /+`2 '%g4C&'4%C% %"$4&$B4'&$ %'4!%'4B!& ""4&B
"&
i  /  7/  /+
11
C'4g""4$B# "'&4$g%4'g" g$4'&'4"gg "$&4$%
! #$$$%$&'()%%*+,,-.+,,/"
I`L9N<1J?$!!gfL96`Q7\J
$!H%#lHf(7/IL-/(6-:J$#H!Bl-dJ?
$!!&4D/Oc/?Q7?*924i/J?

$!!gJ97-dJ?$!!&HTIAa-b,2;\
E_:hm7\?J?2.LE^-f/4
TnU?,N9W9G+-A]?^/-
NR//./F(:L,L9N69PHEh`
A L UL E  (7H M 7L : -: d h EL
op?_?I_E`JE(7H/./N/(nQ769P^
797LIALE(7OA/c/`7HLR/./Q7
ELp?// 74
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh:
1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.
0A7?29qU?,-Da-b
AFGH-GH+I6-JK-AF-4\-
7?*92c/?-L?T9769PN/:4
01$21
@M -/+I6-JKHAF-`
ELLMHfRTLF7HELE(7na
-b4
@/7IL?L;<F7q7H_T-I`I`9]ELL
M-ELfR4
314*56
@iNA-dLfRE+9-d^E7L-?*92
69PN/:-L9^/S4
@OA?-:F(:OA/c/`L/S- 9E(7H`?I`
E(7O\HV7-Kc/7Q7- 9L^EL+?(:
- H?L- 4
@hAI2?Lc/`[-?,dE(74
@6/bE^?97L?LQ7LUc/7RJ9-U
c/7RJdHO9LA?N?8L+2Q7
1dHLc/6Q7L/HOa7-:OO.Q-E6PL
E`/+d4

1.2.2. Yếu tố về vốn
97
r
e/M
s
E(7HN
s
/
s
-N
t
-
s
-7
t

r
(/
u
-
s
N
u
/c/7
r
7
t
9M
s
c/7

9
u
4vN
s
/
s
-N
t
-
s
/
r
7f.6:U,
U
u
N
r
N
u
U
r
I7
r
"4%7/4
BẢNG CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2008
75
8
9
:
 

;
<%
=

T
T
Chỉ tiêu
Năm
2005
Năm
2006
Năm
2007
Năm
2008
So sánh
2008/
2007
(%)
Nguồn vốn 263.054 301.806 312.085 365.236 100.5
"
1`9` "$B4C"% "$#4!"$ "Cg4!#C "'C4$#" g&4!$
@1(, BB4"!$ CB4gB! B#4$#C gC4"B$
@1_, #!4%"# %#4"$$ &'4g C!4!''
$
Nguồn vốn chủ sở hữu 133.439 178.848 144.049 219.005
@i  /  7  M
 
#C4!"C $C4$#g $#4#C" $!4%C"
@ E(7 B&4'$# "%$4C" "$!4Cgg "Bg4''' "C'4'

%
=
 #0
:
0
:
>?
:
@0
;
>A0
;
0$%*+,,/
=/7c/77
s
N
s
/
s
-
s
HUM
s
/-
s
/
r
7
t
J?$!!%N

s
J?$!!g
M
s
-
s
/
r
7E7
s

r

u
4)7
s
J?$!!g-U
s
J?$!!&
s

s
-
s
7
u
?
s
"!!4%l-U
s

J?$!!CJ!4%l4
1N
s
/e
s
9NN
s
/
s
-
s
-7
t
UM
s
/J?$!!gw
t

r
9
u
-
s

s

u
N
s
?

%g4B#lH-
s
/
u
7
t
'"4!&l4
s
-U
s
/
t
-
s
/
r
7w
t

r
9
u
U
u
7
r
97
r
N
s

?'!l
t
-
s
/
r
*
x
/7
t
C!lHN
t
/7
t
M
s
9M
s
/
r

u
9-N
u

r
(/
u
-
s

41U
u
J
s
7
u
N
s
?&4%l9
s
U
u
7
r
97
r
H
t
U
u
(7
t
7
u
7
t
B$4''l4
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .
1A?-:Q+/Q7(6-:_9LH`e/L`V?:
-:AF-N40ệ7\bA?]

E^/9b/+M?]EL?d -dL(7A9`dO
/-`dO9N4
XyO?2 UH?2 L(:4,(MQ
2f? ^E6]]E+Q769P4
GI¸M §èC
PHßNG KINH DOANH PHßNG MAKETING PHßNG Kü THUËT PHßNG KÕ TO¸N
PHã GI¸M §èC
U/7RJ/N?O7]LKI7
OA?-:7??/WL? 9,?-HRJQ7?]^
c/`[D/(7AOA/c/`U4
1.3.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
Giám đốc:
iPOc/DD/7Q7H6/9LA?9d
-9dL/4bNLc/D,-a7-:\c/6
-L-JI`A4
bALc/+Hc/69LE(7-L+2
P72<
z=/+6?/7_+I64
z/AL;+EL4
D//?G,2Q7H9b+E[E+S9
,?-,2Q7HNR/L?]+L9^E
(7Q7U-6-6/9LA?,2Q74
Phó giám đốc:

×