Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

de kiem tra hk I-Mon lich su-Lop 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (123.58 KB, 12 trang )

Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 10
(Thời gian 45P)
Đề I:
I - Phần trắc nghiệm(3đ):
Câu 1(0,25đ): Óc - eo là trung tâm thương mại của quốc gia cổ đại nào ở ĐNÁ?
A - Phù Nam. B - Chân Lạp.
C - Mã lai. D - Lan - Xang.
Câu 2(0,25đ) : Các quốc gia ĐNÁ phát triển thịnh đạt trong thời gian nào?
A - TK I - X. B - TK X - XV.
C - TK X - XVIII. D -XV - XVIII.
Câu 3(0,25đ) : Vương quốc Lan - Xang bước vào giai đoạn thịnh đạt nhất vào thời
gian nào?
A -TK X - XIII. B - TK X - XV.
C - TK XV - XVII. D - TK XVI - XVIII.
Câu 4(0,25đ) : Đế quốc Rô-ma bị người Giec-man thủ tiêu thời gian nào?
A - Năm 467. B - Năm476.
C - Năm 536. D - Năm 576.
Câu 5(0,25đ) : Đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến là gì?
A - Nông nô quyết định về kinh tế. B - Phát triển toàn diện về kinh tế.
C - Sự giao lưu trao đổi buôn bán. D - Mang tính chất đóng kín tự cung, tự cấp.
Câu 6(0,25đ) : Thế nào là lãnh địa phong kiến?
A - Vùng đất do vua ban cấp cho quan lại.
B - Khu đất rộng lớn gồm đất lãnh chúa và đất khẩu phần.
C - Vùng đất do các quý tộc tăng lữ chia nhau chiếm đoạt.
D - Vùng đất do nông dân khai khẩn.
Câu 7(0,25đ) : Thời kì hình thành các vương quốc phong kiến ĐNÁ?
A - TK VII - VIII. B - TK VII - IX.
C -TK VII - X. D - TK VII - XII.
Câu 8(0,25đ) : Nguyên nhân suy yếu của vương quốc Lan - Xang?
A - Sự tấn công của Mi-an-ma. B - Sự tấn công của người Thái.


C - Sự tấn công của người Cam-pu-chia. D - Sự tấn công của nước Đại Việt.
Câu 9(1,0đ) : Hãy nối các nội dung dưới đây sao cho đúng?
Thời gian Sự kiện
Năm 1487 Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ.
Năm 1492 Va-xcô đơ Ga-ma đi vòng quanh châu Phi tới Ấn Độ.
Năm 1497 Ph. Ma-gien-lan đi vòng quanh thế giới.
Năm 1519 -1522 Hiệp sĩ B.Đi-a-xơ đến cực nam châu Phi.
II - Phần tự luận(7đ):
Câu 1(2đ) : Nguyên nhân ra đời và vai trò của thành thị trung đại?
Câu 2(2đ) : Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma người Giéc-man đã làm gì? Những việc
làm đó tác động như thế nào đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến
ở châu Âu?
Câu 3(3đ) : Hoàn cảnh, thành tựu, ý nghĩa phong trào văn hóa phục hưng?
Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 10
(Thời gian 45P)
Đề II:
I - Phần trắc nghiệm(3đ):
Câu 1(0,25đ) : Quốc gia nào đi tiên phong trong cuộc phát kiến địa lí?
A - Hà Lan. B - Anh.
C - Pháp. D - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Câu 2(0,25đ) : Ai là người phát hiện ra châu Mĩ?
A - B.Đi-a-xơ. B - Cô-lôm-bô.
C - Va-xcô đơ Ga-ma. D - Ma-gien-lan.
Câu 3(0,25đ) : Giai cấp tư sản ở Tây Âu gồm những thành phần dân cư nào?
A - Nông dân và công nhân. B - Chủ nô và quý tộc.
C - Chủ xưởng, chủ đồn điền. D - Chủ ngân hàng.
Câu 4(0,25đ) : Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh của giai cấp Tư
sản trên lĩnh vực nào?
A - Văn học. B - Khoa học kỹ thuật.

C - Tư tưởng. D - Văn hóa, tư tưởng.
Câu 5(0,25đ) : Thực chất của chủ trương cải cách tôn giáo là gì?
A -Thủ tiêu tôn giáo cũ. B - Bãi bỏ hủ tục, lễ nghi phiền toái.
C - Xóa bỏ chế độ phong kiến. D - Hạn chế quyền lực giáo Hoàng.
Câu 6(0,25đ) : Nước nào đi đầu trong phong trào cải cách tôn giáo?
A - Anh. B - Pháp.
C - Đức và Thụy Sĩ. D - Tây Ban Nha.
Câu 7(0,25đ) : Ai là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân Đức thời hậu kì
trung đại?
A - Bix-mác. B - Lu-thơ.
C - Tô-mát muyn-xe. D - Can-vanh.
Câu 8(0,25đ) : Khái niệm "Phong kiến phân quyền" dùng để chỉ chế độ nào trên
thế giới?
A - Trung Quốc. B - Ấn Độ.
C - Lưỡng Hà. D - Tây Âu.
Câu 9(1,0đ) : Hãy nối các nội dung dưới đây sao cho đúng?
Lan - Xang là tên gọi của Vương quốc khơ-me.
Chân - Lạp là tên gọi của Vương quốc Lào.
Xiêm là tên gọi của Vương quốc Đại Việt.
Âu Lạc là tên gọi của Vương quốc Thái Lan.
II - Phần tự luận(7đ):
Câu 1(2đ) : Điều kiện hình thành và sự ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á?
Câu 2(2đ) : Chứng minh sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co?
Câu 3(3đ) : Thế nào lã lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong
lãnh địa như thế nào?
Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 10
(Thời gian 45P)
Đề III:
I - Phần trắc nghiệm(3đ):

Câu 1(0,25đ) : Các quốc gia phong kiến ĐNÁ phát triển thịnh đạt trong thời gian
nào?
A - TK I - X. B - TK X - XV.
C - TK X - XVIII. D - XV - XVIII.
Câu 2(0,25đ) : Đế quốc Rô-ma bị người Giec-man thủ tiêu thời gian nào?
A - Năm 467. B - Năm476.
C - Năm 536. D - Năm 576.
Câu 3(0,25đ) : Óc-eo là trung tâm thương mại của quốc gia cổ đại nào ở ĐNÁ?
A - Phù Nam. B - Chân Lạp.
C - Mã lai. D - Lan - Xang.
Câu 4(0,25đ) : Vương quốc Lan - Xang bước vào giai đoạn thịnh đạt nhất vào thời
gian nào?
A - TK X - XIII. B - TK X - XV.
C - TK XV - XVII. D - TK XVI - XVIII.
Câu 5(0,25đ) : Nước nào đi đầu trong phong trào cải cách tôn giáo?
A - Anh. B - Pháp.
C - Đức và Thụy Sĩ. D - Tây Ban Nha.
Câu 6(0,25đ) : Thực chất của chủ trương cải cách tôn giáo là gì?
A - Thủ tiêu tôn giáo cũ. B - Bãi bỏ hủ tục, lễ nghi phiền toái.
C - Xóa bỏ chế độ phong kiến. D - Hạn chế quyền lực giáo Hoàng.
Câu 7(0,25đ) : Khái niệm "Phong kiến phân quyền" dùng để chỉ chế độ nào trên
thế giới?
A - Trung Quốc. B - Ấn Độ.
C - Lưỡng Hà. D - Tây Âu.
Câu 8(0,25đ) : Ai là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân Đức thời hậu kì
trung đại?
A - Bix-mác. B - Lu-thơ.
C - Tô-mát muyn-xe. D - Can-van.
Câu 9(1,0đ) : Hãy nối các nội dung dưới đây sao cho đúng?
Lan - Xang là tên gọi của Vương quốc khơ-me.

Chân - Lạp là tên gọi của Vương quốc Lào.
Xiêm là tên gọi của Vương quốc Đại Việt.
Âu Lạc là tên gọi của Vương quốc Thái Lan.
II - Phần tự luận(7đ):
Câu 1(2đ) : Diễn biến, ý nghĩa phong trào cải cách tôn giáo?
Câu 2(2đ) : Điều kiện hình thành và sự ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á?
Câu 3(3đ) : Nguyên nhân, diễn biến, hệ quả các cuộc phát kiến địa lí?
Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 10
(Thời gian 45P)
Đề IV:
I - Phần trắc nghiệm(3đ):
Câu 1(0,25đ) : Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh của giai cấp Tư
sản trên lĩnh vực nào?
A - Văn học. B - Khoa học kỹ thuật.
C - Tư tưởng. D - Văn hóa, tư tưởng.
Câu 2(0,25đ) : Ai là người phát hiện ra châu Mĩ?
A - B.Đi-a-xơ. B - Cô-lôm-bô.
C - Va-xcô đơ Ga-ma. D - Ma-gien-lan.
Câu 3(0,25đ) : Giai cấp tư sản ở Tây Âu gồm những thành phần dân cư nào?
A - Nông dân và công nhân. B - Chủ nô và quý tộc.
C - Chủ xưởng, chủ đồn điền. D - Chủ ngân hàng.
Câu 4(0,25đ) : Quốc gia nào đi tiên phong trong cuộc phát kiến địa lí?
A - Hà Lan. B - Anh.
C - Pháp. D - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Câu 5(0,25đ) : Thế nào là lãnh địa phong kiến?
A - Vùng đất do vua ban cấp cho quan lại.
B - Khu đất rộng lớn gồm đất lãnh chúa và đất khẩu phần.
C - Vùng đất do các quý tộc tăng lữ chia nhau chiếm đoạt.
D - Vùng đất do nông dân khai khẩn.

Câu 6(0,25đ) : Đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến là gì?
A - Nông nô quyết định về kinh tế. B - Phát triển toàn diện về kinh tế.
C - Sự giao lưu trao đổi buôn bán. D - Mang tính chất đóng kín tự cung, tự cấp.
Câu 7(0,25đ) : Nguyên nhân suy yếu của vương quốc Lan - Xang?
A - Sự tấn công của Mi-an-ma. B - Sự tấn công của người Thái.
C - Sự tấn công của người Cam-pu-chia. D - Sự tấn công của nước Đại Việt.
Câu 8(0,25đ) : Thời kì hình thành các vương quốc phong kiến ĐNÁ?
A - TK VII - VIII. B - TK VII - IX.
C -TK VII - X. D - TK VII - XII.
Câu 9(1,0đ) : Hãy nối các nội dung dưới đây sao cho đúng?
Thời gian Sự kiện
Năm 1487 Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ.
Năm 1492 Va-xcô đơ Ga-ma đi vòng quanh châu Phi tới Ấn Độ.
Năm 1497 Ph. Ma-gien-lan đi vòng quanh thế giới.
Năm 1519 -1522 Hiệp sĩ B.Đi-a-xơ đến cực nam châu Phi.
II - Phần tự luận(7đ):
Câu 1(2đ) : Chứng minh thời kì phát triển hưng thịnh của chế độ phong kiến Đông
Nam Á?
Câu 2(2đ) : Chứng minh sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co?
Câu 3(3đ) : Nguyên nhân, diễn biến, hệ quả các cuộc phát kiến địa lí?
Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 10
(Thời gian 45P)
Hướng dẫn chấm
Đề 1:
Phần Câu Nội dung Thang
điểm
Trắc
nghiệm
1. A. 0,25

2. C. 0,25
3. C. 0,25
4. B. 0,25
5. D. 0,25
6. B. 0,25
7. C. 0,25
8. B. 0,25
9. Năm 1487 : Hiệp sĩ B.Đi-a-xơ đến cực nam châu Phi.
Năm 1492 : Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ.
Năm 1497 : Va-xcô đơ Ga-ma đi vòng quanh châu Phi
tới Ấn Độ.
Năm 1519 -1522 : Ph. Ma-gien-lan đi vòng quanh thế
giới.
1,0
Tự
luận
1. - Nguyên nhân thành thị ra đời:
+ Tây Au đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế
hàng hoá.
+ Thị trường buôn bán tự do.
+ Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hoá
- Thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông nơi có đông
người qua lại lập xưởng sản xuất và buôn bán hình thành
các thành thị.
- Vai trò thành thị:
+ Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp, tự túc, tạo
điều kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển.
+ Góp phần tích cực xoá bỏ chế độ phân quyền. Đặc
biệt mang lại không khí tự do cho xã hội phong kiến Tây
Âu.

0,5
0,5
0,5
0,5
2. - Thế kỷ III, đế quốc Rôma lâm vào khủng hoảng, nô lệ
nổi dậy đấu tranh sản xuất sút kém, xã hội rối ren.
- Cuối thế kỉ V, đế quốc Rôma bị người Giecman xâm
lược năm 476 đế quốc Rôma bị diệt vong, thời đại phong
kiến châu Âu hình thành ở Châu Âu.
- Những việc làm của người Giécman:
0,25
0,25
0,5

×