Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.66 KB, 20 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>Tuaàn :1 –Tieát :1 NS: 3/9/2007 VAÊN BAÛN NHAÄT I/MÑYC : -Củng cố kiến thức về VBND. -Nắm khái niệm, đề tài, chức năng, tính cập nhật. II/Tài liệu bổ trợ : -SGK -Saùch tham khaûo. III/ Noäi Dung:. DUÏNG. Noäi Dung HÑ cuûa GV vaø HS -VBnd có phải là khái niệm thể loại không ? -Những đặc điểm chủ yếu cần lưu ý của khái niệm này laø gì? -Ở lớp 6 các em đã học các VBND nào? ( Cầu long biên chứng nhân lịch sử,Động phong nha,Bức thư của thủ lĩnh da đỏ) -Giáo Viên giới thiệu các VBND ở chương trình NV 7? (Cổng trường mở ra,Cuộc chia tay …búp bê,mẹ tôi,ca hueá treân soâng Höông ) -Nhận xét về đề tài VBND?. 1/ khaùi nieäm VBND : -không phải là khái niệm thể loại -khoâng chæ kieàu VB -chỉ đề cập đến chức năng,đề tài ,tính cặp nhaät. 2/Đề tài rất phong phú : -thiên nhiên ,môi trường ,VHgd,chính trị,thể thao,đạo đức nếp sống. 3/Chức năng : Bàn luận,thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá…những vấn đề những hiện tượng, cuả đời sống con ngườivà xã hội:. -Chức năng của VBND?. -Em hieåu theá naøo laø naøo veà tính caäp nhaät?. 3/Tính caäp nhaät: Là tính thời sự kịp thời ,đáp ứng yêu cầu đòi hoûi cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy ,cuoäc soáng hiện tại gắn với những vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hội. IV/Dặn dò :Học thuộc bài-chuẩn bị đọc lại bài” cổng trường mở ra”-nắm cách phân tích tâm trạng Nhaân vaät.. 1 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(2)</span> Tuaàn :1-T:2 NS:5/9/2007. TÂM TRẠNG NGƯỜI MẸ TRONG VB “CỔNG TRƯỜNG MỞ RA”. I/MÑYC : -Bồi dưỡng tình cảm kính yêu mẹ -Reøn caùch phaân tích taâm traïng. II/Tài liệu bổ trợ : -SGK III/ Noäi Dung: HÑ cuûa GV vaø HS. Noäi Dung. -Tóm tắt vb” Cổng trường mở ra’’ -Vbvieát veà taâm traïng cuûa ai?veà vieäc gì ?. 1/ Toùm taét VB: VB viết về tâm trạng của người mẹ trong một đêm không ngủ trước ngày khai trường đầu tiên của con.. -Tâm trạng người mẹ và đứa con có gì khác nhau ? -Hãy tường thuật lời tâm sự của người mẹ?Người mẹ đang tâm sự với ai ? Cách viết này có tác dụng gì ?. 2/Phân tích tâm trạng của người meï: -Mẹ: thao thức không ngủ suy nghĩ trieàn mieân. -Con:Thanh thaûn, nheï nhaøng, voâ tö. -Mẹ đang nói với chính mình, tự ôn laïi kyû nieämcuûa rieâng mình  khaéc họa tâm tư tình cảm, những điều sâu thẳm khó nói bằng lời trực tiếp *Boäc loä taâm traïng .. -Vậy tâm trạng nhân vật thường được biều hiện ntn ? (suy nghĩ ,hành động lời nói…) -Qua hình ảnh người mẹ trong văn bản em có suy nghĩ gì về người mẹ VN nói chung? -Em phải làm gì để tỏ lòng kính yêu mẹ.. 3/Bồi dưỡng tình cảm kính yêu mẹ:. IV.Cuûng coá daën doø: -Chuẩn bị” thái độ, tình cảm và suy nghĩ của người bố qua văn bản:Mẹ Tôi”. 2 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(3)</span> Tuaàn:2 Tieát:3-4 NS:9/9/2007. THÁI ĐỘ,TÌNH CẢM VAØ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI BỐ QUA VB “MẸ TÔI”. I /MĐYC: Bôì dưỡng tình cảm kính yêu bố II/Tài liệu bổ trợ: -SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS. Noäi Dung. -Tại sao trong bức thư chủ yếu miêu tả thái độ tình cảm và những suy nghĩ của người bố mà nhan đề của VB là”Mẹ toâi”?. -Thái độ của bố như thế nào qua lời nói vô lễ của En-ri- cô ? Bố tức giận như vậy theo em có hợp lý không ? -Nếu em là En-ri-cô sau khi lỡ lời với mẹ thì em sẽ làm gì? Có cần bố nhắc nhở vậy không ? -Theo em nguyeân nhaân saâu xa naøo khieán cho boá phaûi vieát thö cho En-ri coâ?( thöông con ) Tại sao bố không nói thẳng với En-ri-cô mà p hải dùng hình thức viết thư ?. -Em hãy liên hệ bản thân mình xem có lần nào lỡ gây ra một sự việc khiến bố mẹ buồn phiền –hãy kể lại sự việc đó?(HS thảo luận). 1/Tìm hiểu nhan đề VB: -Nhan đề VB này do tác giả đặt cho đoạn trích -Điểm nhìn ở đây xuất phát từ ngươì bố-qua caí nhìn của người Bố mà thaáy thaáy hình aûnh vaø phaåm chaát cuûa người mẹ -Ñieåm nhìn aáy moät maët laøm taêng tính khách quan cho sự việc và đối tượng được kể .Mặt khác thể hiện được tình cảm và thái độ của người kể. 2/Thái độ, tình cảm, suy nghĩ của bố -Thái độ buồn bã, tức giận. *Tình yeâu thöông con,mong muoán con phaûi bieát coâng lao cuûa boá meï. -Vieäc boá vieát thö: +Tình caûm saâu saéc teá nhò vaø kín đáo nhiều khi không nói trực tiếp được. +Giữ được sự kín đáo tế nhị ,vừa không làm người mắc lỗi mất lòng tự trọng *Ñaây chính laø baì hoïc veà cách ứng xử trong gia đình và ngoài xaõ hoäi 3/ Lieân heä baûn thaân:. I/Vềà nhà:Chuẩn bị “người kể,ngôi kểtrong VB “Cuộc chia tay…Búp bê”. 3 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(4)</span> Tuaàn 3 –Tieát:5-6. NGƯỜI KỂ,NGÔI KỂ TRONG VB:”CUỘC CHIA. TAY Ngày soạn:12/9/2007. CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ. I/MÑYC: -Cũng cố về người kể,ngôi kể trong VB. -Bieát caùch duøng ngoâi keå trong caâu chuîeân. II/Tài liệu bổ trợ: -SGK III/ Noäi dung: HÑ cuûa GV vaøHS. Noäi Dung. -Đọc xong chuyện em có nhận xét gì về cách kể chuyeän cuûa taùc giaû? -Từ cách kể chuyện trên em dễ nhận ra những nội dung vấn đề đăt ra trong truyện như thế nào? (phong phú) Thể hiện ở những phương diện nào ?. -Neâu nhaän xeùt cuûa em veà truyeän ngaén naøy?. -Việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất có tác dụng gì? -Trong truyeän coù maáy caùch keå ? keå nhö vaäy coù taùc duïng gì?. 1/Đánh giá về cách kể của tác giả: -Kể chân thật tạo sức truyền cảm khá mạnh khiến người đọc xúc động -Nội dung vấn đề đặt ra trong truyện khá phong phuù theå hieän caùc phöông dieän sau: + Phê phán những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm với con cái +Ca ngợi tình cảm nhân hậu trong sáng,vị tha của hai em bé chẳng may rơi vào hoàn caûnh baát haïnh . 2/Cốt truyện và nhân vật,có sự việc và chi tiết,cómở đầu vàkết thúc . 3/ Người kể , ngôi kể: -Chọn ngôi kể thứ nhất giúp tác giả thể hiện được một cách sâu sắc những suy nghĩ tình cảm vaø taâm traïng nhaân vaät . -Maët khaùc keå theo ngoâi naøy cuõng laøm taêng thêm tính chân thực cuả truyện -Do vậy sức thuyết phục của truyện cao hơn. 4/Taùc duïng cuûa caùch keå chuyeän: -Cách kể bằng sự miêu tả cảnh vật xung quanh vaø caùch keåbaèng ngheä thuaät mieâu taû taâm lyù nhaân vaät cuûa taùc giaû. -Lời kể chân thành giản dị,phù hợp với tâm trạngnhân vật nên có sức truyền cảm.. IV/Về nhà:Tập tóm tắt một Vb ở lớp 6-7. 4 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(5)</span> Tuaàn :4 Tieát :7 -8 NS:20/9/2007. TẬP TÓM TẮT MỘT VB TỰ SỰ I/MĐYC : Học sinh rèn luyện khâu tóm tắt ,kể một VB tự sự II/ Tài liệu bổ trợ :SGK III/ Noäi dung :. HÑ cuûa GV vaø HS -Thế nào là tóm tắt VB một VB tự sự ? -Khi tóm tắt cần chú ý đến những yêu cầu gì ?. Noäi Dung I/Thế nào là tóm tắt VB tự sự : -Là kể lại một cốt truyện để người đọc hiểu được noäi dung cô baûn cuûa taùc phaåm aáy. -Khi toùm taét caàn phaûi chuù yù: +Phải căn cứ vào những yếu tố quan trọng nhất của tác phẩm là: sự việc và nhân vật chính (hoặc cốt truyện và nhân vật chính ) +Có thể xen kẻ các mức độ,những yếu tố bổ trợ: các chi tiết, các nhân vật phụ ,miêu tả biểu cảm,nghị luận đối thọai,độc thọai và độc thoïai noäi taâm. -Em haõy neâu caùc tình huoáng trong cuoäc soáng maø emthaáy caàn phaûi vaän duïng kyõ naêng toùm taét VB tụu sự ? GV : + Lớp trưởng báo cáo vắng tắt cho côgiáo chủ nhiệm nghe về một hiện tượng vi phạm nội qui của lớp mình ( sự việc gì ?ai vi phaïm ? haäu quaû ? ) +Người đi đừơng kể lại cho nhau nghe về một vụ tai nạn giao thông . ( sự việc xảy ra ở đâu ? như thế nào? Ai đúng ,ai sai?....) -Em coù theå neâu moät vaøi tieâu chuaån veà chaát lượng của VB tự sự ?. -HS có thể thực hành luyện tập tóm tắt một VB tự sự tự chọn .. II/Chất lượng của một Vb tự sự thường thể hiện ở caùc tieâu chuaån sau : -Đáp ứng đúng mục đích yêu cầu cần tóm tắt -Đảm bảo tính khách quan -Bảo đảm tính hòan chỉnh -Bảo đảm tính cân đối III/ Luyeän taäp toùm taét:HS toùm taétVB sau: -Ôâng lão đánh cá và con cá vàng -Sôn tinh thuûy tinh -Cuộc chia tay của những con búp bê. IV/Veà nhaø:-Taäp toùm taét moät vaøi VB -Chuaån bò” taùc duïng cuûa VBND. 5 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(6)</span> Tuaàn :5 Tieát :9-10 NS:30/9/2007. TAÙC DUÏNG CUÛA VB NHAÄT DUÏNG. I/MĐYC:Giúp hs cảm nhận đư ợc cái hay qua VBND II/Tài liệu bổ trợ : SGK 6,7 III/Noäi dung : HÑ cuûa Gvvaø HS Noäi Dung -Chương trình 6-7 các em đã học được những 1/ Noäi dung caùc VBND: -Lớp 6:Viết về các di tích lịch sử,các danh lam VBND naøo? Em haõy keå teân? -Nội dung các VB này viết về vấn đề gì? thắng cảnh ,thiên nhiên, môi trườg -Lớp 7:vấn đề về quyền trẻ em,nhà trường,văn hoùa giaùo duïc . -Veà phöông dieän noäi dung VBND ñöa ra coù phuø * Veà phöông dieän noäi dung,ngoøai yeâu caàu chung hợp với lứa tuổi các em không ? về tư tưởng ,sự phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh trong sáng giản dị mà còn là sự cập nhật,gắn kết với đời sống đưa HS trở lại với những vấn đề quen thuộc vừa như gần gũi hàng ngày, vừa có ý nghĩa lâu dài,trọng đại mà tất cả chúng ta cùng quan tâm hướng tới -Hoïc xongVBND em haõy cho bieátVBND mang 2/Taùc duïng cuûa VBND: lại cho em lợi ích gì ? em hãy lấy ví dụ và phân Học VBNDkhông chỉ để mở rộng hiểu biết tòan tích ví dụ đó? diện mà còn tạo điều kiện tích cực để thực hiện nguyên tắc giúp HS hòa nhập với cuôïc sống xã hội, rút ngắn khỏang cách giữa nhà trường và xã hoäi. IV/ Daën doø: --Thuoäc baøi -Chuẩn bị” các lọai đại từ tiếng việt”. 6 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(7)</span> Tuaàn :6 Tieát:11 NS:6/10/2007. CÁC LỌAI ĐẠI TỪ TIẾNG VIỆT I/MĐYC:Cũng cố từ loại II/Tài liệu bổ trợ -Saùch baøi taäp -SGK III/Noäi dung:. Hñ cuûa GV vaø HS -Nhắc lại đại từ là gì? -Đại từ có mấy đặc điểm? ( HS chú trọng 2 đặc điểm đầu ). -GV:Nguyễn kim thản chia đại từ thành ba lọai lớn ( đại thể từ,đại vị từ,đại từ nghi vấn) -Cuốn ngữ pháp tiếng việt UBKHXH chia đại từ cũng gần như trên -Nguyễn hữu Quỳnh chia thành 6 loại:Đại từ xưng hô,chỉ định sự vật,đại từ chỉ định không gian thời gian, đại từ chỉ trạng thái,đại từ chỉ số lượng ,đại từ để hỏi -Bây giờ em hãy vẽ sơ đồ đã học?. Noäi dung 1/Đặc điểm của đại từ : -Đại từ không làm tên gọi cho sự vật,họat động,tính chất số lượng … đại từ trỏ sự vật gì,họat động tính chất gì,số lượng bao nhiêu là thuợc ngữ caûnh. - Đại từ có tác dụng thay thế cho danh từ ,động từ,tính từ số từ đã được nói đến trong phát ngôn. Đại từ thay thế cholọai từ nào thì có vai trò cú pháp giống như lọai từ đó. Ví dụ:Danh từ có thể làm chủ ngữ ,định ngữ,bỗ ngữ thì đại từ thay thế cho danh từ cũng có thể đóng các vai trò đó. -Đại từ không đứng làm bộ phận trung tâm để cấu tạo cụm từ Ví dụ:Đại từ trỏ người,sự vật như: tôi,mày ,chúng nó… không có các định ngữ như danh từ. 2/Các lọai đại từ: *Đại từ để trỏ: +Trỏ người,sự vật +Trỏ số lượng +Trỏ họat động ,tính chất *Đại từ để hỏi: +Hỏi người,sự vật +Hỏi số lượng +Hỏi về hoạt động,tính chất. IV/Dặn dò: chuẩn bị”luyện tập về đại từ”. 7 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(8)</span> Tuaàn:6 Tieát:12 NS:9/10/2007. LUYỆN TẬP ĐẠI TỪ. I/MÑYC: -Rèn kỷ năng hiểu và sử dụng đại từ II/Tài liệu bổ trợ: -SGK Saùch baøi taäp III/Noäi dung: Hñcuûa GV vaø HS Noäi dung -HS nhắc lại các loại đại từ đã học? Cho ví dụ 1/Noäi dung baøi hoïc -Nhắc lại các loại đại từ raønh maïch? -Hãy tìm một vài chỉ từ mà emđã học ở lớp 6? -Phân loại đại từ với chỉ từ ở lớp 6 (Đây ,đó, này ,kia,ấy, nọ) -HS có ý thức dùng đại từ xưng hô đúng chuẩn mực phù hợp với văn hóa giao tiếp của người vieät -GV đưa ra yêu cầu- HS thảo luận trả lời. 2/Luyeän taäp: a/ Đối với các bạn cùng lớp,cùng lứa tuổi nên xưng hô thế nào cho lịch sự? Ơû trường ở lớp em có hiện tượng xưng hô thiếu lịch sự không ? nên ứng xử thế nào với hiện tượng đó. ( HS thảo luận tự do) b/Em hãy so sánh so sánh sự khác nhau về số lương và ý nghĩa biểu cảm giữa từ xưng hô tiếng việt với đại từ xưng hô trong ngoại ngữ mà em hoïc(tieáng anh, tieáng trung quoác, tieáng nga ) Giaûi: Đại từ xưng hô trong tiếng anh, pháp, nga,trung quốc ít hơn từ xưng hô trong tiếng việt và nói chung laø coù tính chaát trung tính, khoâng mang yù nghóabieåu caûm V. Daën doø: -Chuẩn bị “cơ chế tạo nghĩa của từ láy tiếng việt”. 8 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(9)</span> Tuaàn:7-Tieát:13 NS:14/10/2007. CƠ CHẾ TẠO NGHĨA CỦA TỪ LÁY TIẾNG VIỆT. I/ MĐYC:Hiểu và cũng cố các cơ chế tạo nghĩa của từ II/Tài liệu bổ trợ: SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS. Noäi Dung 1/Các loại từ láy: -HS nhắc lại các loại từ láy? Cho ví dụ mỗi loại. -Từ láy toàn bộ -Em hiểu thế nào là cơ chế tạo nghĩa của từ láy? -Từ láy bộ phận 2/Cơ chế tạo nghĩa của từ láy: Neâu caùc ñieåm caàn chuù yù? Caàn chuù yù caùc ñieåm sau: GV:Đối với mỗi loại từ láy, ngoài việc tim hiểu cấu -Có các từ láy tạo nghĩa dựa vào sự mô taïo coøn phaûi tìm hieåu yù nghóa cuûa noù nhöng nghóa phoûng aâm thanh nhö: ha haû,oa oa ,tích của từ láy rất rộng và rất phong phú. taéc,gaâu gaâu… Dưa vào cơ chế tạo nghĩa của từ láy. -Có các từ láy tạo nghĩa dựa vào đặc tính âm thanh cuûa vaàn Chẳng hạn :Nhóm từ láy:lí nhí,li ti,ti hí…Tạo nghĩa dựa vào khuôn vần có nguyên âm I là nguyên âm có độ mở nhỏ nhất, âm lượng nhỏ nhất,biểu thị tính chất nhỏ bé,nhỏ nheï veà aâm thanh ,hình daùng. Traùi laïi:Ha haû,ra raû,sa saû,laõ chaõ…laïi tạo nghĩa dựa vào khuôn vần có nguyên âm a là nguyên âm có độ mở to nhất,âm lượng lớn nhất,biểu thị tính chất to lớn mạnh mẽ của âm thanh hoạt động -Trường hợp từ láy có tiếng gốc thì từ láy tạo nghĩa bằng cách dựa vào nghĩa của tiếng gốc vừa dựa vào sự hòa phối âm thanh giữa các tieáng taïo neân noù.. IV/Daën doø: Chuaån bò luyeän taäp tieát sau.. 9 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(10)</span> Tuaàn :7-Tieát:14 NS:16/10/2007. LUYỆN TẬP TỪ LÁY I/MĐYC:-Rèn kỷ năng nhận biết từ láy -Phân biệt hai loại từ láy đã học. II/Tài liệu bổ trợ:-SGK -SBT III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung -HS nắm khái niệm và phân loại từ 1/Nội dung: -Nắm lại khái niệm và phân loại từ láy laùy ? 2/ Luyeän taäp: -Các từ trên có phải là từ láy a/Các từ: Máu mủ ,râu ria,tươi tốt,dẻo dai,tươi cười ,đông đ khoâng? Vì sao? ủ,quanh quẩn…là từ láy hay từ ghép? -Đây là từ ghép đẳng lập có các tiếng giống nhau về phụ âm đầu và vần. - Cho HS đặt câu với các từ đã b/Ñaët caâu: -Coâ aáy coù thaân hình nhoû nhaén. cho? -Chuyện ấy nhỏ nhặt đừng để ý tới. -Lan ăn nhỏ nhẻ từng miếng. -Con ngöôì aáy raát nhoû nhen -Moùn tieàn nhoû nhoi naøy em coù theå giuùp caùc baïn hoïc sinh ngheøo. -Hslaøm btaäp 3 c/Caùc tieáng chuøa (trong chuøa chieàn), neâ(trong no nê),rớt(trong rơi rớt),hành (trong học hành) có nghĩa là gì? -Các từ:Chiền,nê,rớt,hành-có nghĩa gần như nghĩa các tiếng đi kèm với nó +chieàn: chuøa(ngheä tónh) +đầy:căn +rớt:rơi +haønh :laøm Vậy nó là các từ láy.. IV/Dặn dò:Chuẩn bị” phân biệt từ láy và từ ghép”. 10 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(11)</span> Tuaàn:8-Tieát:15,16. PHÂN BIỆT TỪ LÁY VAØ TỪ GHÉP. NS:20/10/2007. I/MĐYC: Giúp HS biết nhận diên cụ thể và phân biệt rach ròi hai loại trên II/Tài liệu bổ trợ:SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung Căn cứ vào lý thuyết đã học 1/ Phân biệt từ láy và từ ghép a/Từ láy:Đó là những từ phức có sự hòa phối âm thanh(có giá trị hãy phân biệt tư láy và từ gheùp? bieåu tröng hoùa) Ví dụ:Nhấp nhô,đo đỏ. (GV chia baûng thaønh hai -Từ láy có 2loại:từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận -Nghĩa của từ láy:Được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh giữa phaàncho HS phaân bieät roõ hôn) các tiếng-trong trường hợp tư láy có tiếng có nghĩa làm gốc(tiếng gốc) thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so vơ í tiếng gốc như sắc thái biểu cảm,sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn maïnh. +phân loại b/Từ ghép:Đó là những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa +nghĩa của từ láy? Ví dụ:Hoa hồng, xe đạp, quần áo… -Khái niệm từ ghép-phân loại? -Từ ghép có 2loại:Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập +Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính +N ghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các -Cô cheá taïo nghóa? tieáng taïo ra noù _Cơ chế tạo nghĩa của từ ghép +Từ ghhép chính phụ: .Các tiếng để tạo từ ghép không bắt buột phải cùng trường nghĩa .Tieáng phuï coù taùc duïng boå sung yù nghóa cho tieáng chính .Nghĩa của từ ghép hẹp hơn nghĩa của tiếng chính +Từ ghép đẳng lập: .Các tiếng trong tư ghép đẳng lập hoặc đồng nghĩa, hoặc trái nghĩa, hoặc cùng chỉ những sự vật, hiện tượng gần gũi nhau(cùng trường nghĩa) .Nghĩa của các tiếng dung hợp với nhau để tạo ra nghĩa của từ ghép đẳng lập. .Nghĩa của từ ghép đẳng lập so với nghĩa của các tiếng taïo neân noù raát ña daïng IV/Dặn dò: Chuẩn bị :Đại từ,từ láy ,từ ghép-xây dựng mo. 11 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(12)</span> Tuaàn:9. Tieât:17-18. TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN CÓ SỬ DỤNG:ĐẠI TỪ. , TỪ LÁY ,TỪ GHÉP. NS:25/10/2007. I/MĐYC:HS thành thạo việc xây dựng đoạn văn có sử dụng ba loại từ treân II/Tài liệu bổ trợ:SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS -GV hướng dẫn cách xây dựng một đoạn văn.. -GVhướng dẫn HS theo nhóm-mỗi nhóm một chủ đề -Hsviết GV sữa chữa.. Noäi Dung I/Cách xây dựng đoạn văn: -Xaùc ñònh noäi dung -Xắp xếp ý theo thứ tự -Đoạn văn phải có:Mở đoạn,phát triển đoạn và kết đoạn II/Thực hành: 1/Đoạn văn mẫu: * Đoạn văn sử dụng từ láy,từ ghép …Thôi học trò đã về hết,hoa phượng ở lại một mình.Phượng đứng canh gác nhà trường,sân trường.Hè đang thịnh,mọi nơi đều buồn bã,trường ngủ,cây cối cũng ngủ.C hỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng thức,nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhoïc,muoán lim dim.Gioù qua hoa giaät mình,moät côn hoa ruïng (Trích Hoa Hoïc Troø-Xuaân Dieäu) *Đoạn văn có sử dung đại từ: Thảo thương nhớ ơi!mới ngày nào Thảo còn ngồi chung một bàn với Hồng ,Minh,Ngọc thế mà nay Thảo đã theo cha mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh,để cho bọn mình xiết bao mong nhớ. Thảo có nhớ những lần chúng mình cùng dạo Hồ Tây,cùng chơi Thủ Lệ,cùng tham quan Ao Vua?Thảo có nhớ một lần minh ốm dài,Thảo chép bài cho mình.. IV/Dặn dò:Chuẩn bị luyện viết đoạn văn tự sự. 12 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(13)</span> Tuaàn:10 Tieát:19,20 VĂN TỰ SỰ –LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ NS:29/10/2007 I /MĐYC:Rèn kỷ năng viết đoạn văn II/Tài liệu bổ trợ:-SGK-Sách dàn bài III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi Dung -Tự sự là gì? I/Tự Sự: -Khi keå caàn chuù yù yeáu toá naøo? -Laø keå chuyeän -Coù maáy caùch keå? -Khi keå caàn chuù yù:coát truyeän,nhaân vaät,caùc tình tieát dieãn ra trong truyeän -Sắp xếp các tình tiết theo thứ tự -Coù hai caùch keå:keå nguyeân vaên vaø keå saùng taïo -HS chép đề vào vở II/Luyeän vieát: -GVhướng dẫn vàchia nhóm rồi Đề:Viết đoạn văn kể một kỷ niệm về thầy giáo hay cô vieát. giáo mmà em nhớ mãi. -GV sữa-Làm mẫu Maãu: MB:Gia ñình em theo boá chuyeån ra thò xaõ hôn moät naêm.Hoâm nay em mới có diäp về thăm quê.Vừa lên xe,em đã nhận ra ngay cô Nga,cô giáo dạy lớp 5A mà em rất quí mến.Em khoanh tay lễ phép chào cô và cô mỉm cười keó em ngồi xuoáng gheá beân caïnh.Coâ aân caàn hoûi thaêm tình hình hoïc taäp,sinh hoạt của em và các bạn.Gặp cô em mừng lắm.Bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp về cô đã trỗi dậy trong ký ức em… Một đoạn trong phần thân bài: Chín giờ khuya cô cùng em trở về trên con đường lầy lội.Lúc chia tay,cô dặn em: Nếu mai Lâm chưa đi họcđược thì Đạt tới chép bài cho Lâm nhé!Bạn bè phải giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn,em ạ!Emtầng ngần đứng nhìn theo ánh đèn xa daàn maø loøng daâng leân nieàm kính phuïc vaø quí meán coâ voâ haïn.. IV/Daën doø: -Viết một đoạn văn kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên -Cho biết sự khác giữa văn miêu tảvà tự sự -Ôn lại miêu tả và tự sự. 13 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(14)</span> Tuaàn :11-Tieát:21,22 NS:5.11.2007. SỰ KHÁC NHAU GIỮA TỰ SỰ VAØ MIÊU TẢ XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ KẾT HỢP MIÊU. TAÛ I. Mục tiêu cần đạt: -Giúp HS phân biệt hai loại trên -Bồi dưỡng, rèn luyện cho HS biết cách kết hợp II. Tài liệu bổ trợ -SGK vaên 7 III. Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung HÑ1: I. Sự khác nhau giữa tự sự và miêu tả: -Cho HS phân biệt sự khác 1. Văn tự sự: 2. Vaên mieâu taû: -Nhằm kể lại 1 chuỗi sự việc, sự -Nhằm tái hiện lại đối tượng nhau giữa miêu tả và tự sự -HS thaûo luaän – cho vd moät việc này dẫn đến sự việc kia cuối (người,vật , cảnh vật) sao cho số đoạn văn đã học cuøng taïo thaønh moät keát thuùc người ta cảm nhận được nó HÑ2: II. Tập xây dựng đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả: -HS tập xây dựng đoạn văn * Minh họa: Con còn nhớ những ngày thơ bé, con vẫn thường hay tự sự kết hợp với miêu tả chơi đùa giữa đống rơm rạ ở góc sân. Mỗi lần như thế, bà lại phải -HS đọc, giáo viên sửa chữa còng lưng nhóm lại. Nhưng chưa bao giờ bà mắng con. Và con nhớ những lần con bị sốt cao, bỏ bữa, bà phải dỗ dành mãi con mới -GV đọc mẫu đoạn văn chịa ăn, được vài miếng rồi lại thôi. Khi đó con đâu biết rằng có những giọt nước mắt rơi trên hai gò má nhăn nheo, những giọt nước mắt lặng lẽ. Con cũng còn nhớ, những đêm trăng sáng con luõn cuõn mang chieác choõng tre ra saân ngoài toùt vaøo loøng baø, nghe baø keå chuyeän. IV. Hướng dẫn về nhà: -Xây dựng một đoạn văn có chủ đề tự chọn. 14 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(15)</span> Tuaàn 12 Tieát 23,24 NS: 10.11.2007. ÔN TẬP CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI NHẤN MẠNH THỂ LOẠI CỦA CÁC TÁC PHẨM. I. MÑCÑ: - Heä thoáng kieán - Nắm các thể loại HS biết cách xác định II. Tài liệu bổ trợ: - SGK III. Noäi dung: 1. Cho HS nhaéc laïi caùc taùc phaåm VHTÑ 2. GV cho HS nêu lại thể loại tác phẩm 3. Phân tích một vài vấn đề còn khó đối với HS 4. Kieåm tra vieäc hoïc thuoäc loøng caùc taùc phaåm IV. Hướng dẫn về nhà: -Học thuộc các bài thơ, nắm nội dung, thể loại. 15 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(16)</span> Tuaàn 13 Tieát 25-26 NS: 15.11.2007. CA DAO- DAÂN CA CÁC TÁC PHẨM TRỮ TÌNH. I. MTCÑ: - Củng cố thể loại dân gian giáo dục tình cảm cho HS qua ca dao dân ca - Nhấn mạnh thể loại trữ tình II. Tài liệu bổ trợ: -SGK -Moät soá baøi ca dao III. Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung: HĐ1: nắm vững khái niệm ca I. Ca dao, daân ca: 1. Khaùi nieäm: dao daân ca vaø laáy vd minh hoïa - Ca dao laø gì? Daân ca laø gì ? -Chỉ các loại trữ tình dân gian kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời - Lấy một vd rồi phân tích nghệ sống nội tâm của con người thuaät cuûa ca dao, daân ca + Ca dao là lời thơ của dân ca + Dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc * VD: HS laáy vd vaø phaân tích 2.Ngheä thuaät cuûa ca dao, daân ca: aån duï, nhaân hoùa, so saùnh , ñieäp ngữ HĐ2: HS nêu các tác phẩm trữ *VD: HS laáy vd vaø phaân tích II. Các tác phẩm trữ tình:( dưạ vào SGK/ 180) tình đã học IV. Về nhà:Tìm một câu ca dao tục ngữ rồi phân tích. 16 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(17)</span> Tuaàn 14. NỘI DUNG TƯ TƯỞNG, TÌNH CẢM ĐƯỢC BIỂU HIỆN TRONG TÁC PHẨM TRỮ TÌNH. Tieát 27-28 Ngày soạn: 24.11.2007. I. MÑYC: - Bồi dưỡng tình cảm qua các tác phẩm đã học - HS rèn luyện tình cảm đó II. Tài liệu bổ trợ: - SGK III. Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung HÑ1: I. Caùc taùc phaåm: - HS naém caùc taùc phaåm 1. Baøi ca nhaø tranh bò gioù thu phaù 2. Qua Đèo Ngang trữ tình đã học? Nêu chính xác tên tác giả, tác 3. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê phaåm? 4. Sông núi nước Nam 5. Tieáng gaø tröa 6. Baøi ca Coân Sôn 7. Caûm nghó trong ñeâm thanh tónh 8. Caûnh khuya II. HÑ2:HS thaûo luaän, II. Tình caûm bieåu hieän, HS caûm nhaän qua caùc taùc phaåm (SGK/180) nêu tình cảm được biểu hieän qua caùc taùc phaåm - Em học tập được điều gì qua caùc taùc phaåm treân ? IV. Về nhà: Học thuộc lòng các tác phẩm đã học. 17 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(18)</span> Tuaàn 15: Tieát 29-30 NS: 30.11.2007. ÔN TẬP TỪ GHÉP, TỪ LÁY, ĐẠI TỪ LUYEÄN TAÄP. I. MÑYC: - Củng cố 3 loại từ trên - Biết cách sử dụng linh hoạt qua việc thực hành tổng hợp II. Tài liệu bổ trợ: - SGK -Saùch baøi taäp III. Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS HÑ1: -Cho HS naém laïi khaùi nieäm vaø cho vd minh hoïa HÑ2: -Hãy phân loại giữa từ láy toàn bộ và từ láy bộ phaän -Phân biệt từ láy với từ gheùp ñaúng laäp. Noäi dung I. Khaùi nieäm: - Từ láy, từ ghép, đại từ II. Phân loại:(SGK/183) *VD: thăm thẳm, bần bật, đo đỏ, đèm đẹp… các tiếng không hoàn toàn giống nhau tại sao các từ láy này gọi là từ láy toàn bộ là do có sự biến đổi về âm cuối và thanh điệu - Không nên lẫn lộn giữa từ láy và từ ghép đẳng lập có các tiếng giống nhau về phụ âm đầu và vần như: máu mủ, râu ria, tươi tốt, dẻo dai, tươi cười, đông đủ, quanh quẩn, nảy nở, ..,. - Đại từ: sơ đồ đại từ SGK/70 IV. Về nhà: Học thuộc 3 loại từ trên, biết vận dụng linh hoạt. 18 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(19)</span> TỪ TRÁI NGHĨA , TỪ ĐỒNG NGHĨA ,TỪ ĐỒNG ÂM Tieát:31,32 LUYEÄN TAÄP Tuaàn:16. NS:10/12/2007 I/MÑYC: _Giúp HS tiếp tục rèn luyện ,cũng cố các loại từ đã học _Biết xác định và vận dụng linh hoạt. II/Tài liệu bổ trợ: _ Saùch giaùo khoa _Saùch baøi taäp III/Noäi Dung:. HÑ cuûa GV vaø HS _HÑ1:Noäi dung +HS neâu laïi khaùi nieäm +Phân biệt các loại từ trên. Noäi Dung 1/ Từ đồng nghĩa:(SGK) 2/Từ trái nghĩa: _Traùi nghóa veà chieàu daøi :Daøi _ngaén _Traùi nghóa veà chieàu cao:Cao _thaáp _Traùi nghóa veà phöông dieän veä sinh: Saïch _baån _Traùi nghóa veà tính caùch :Hieàn _aùc * Các cặp từ trái nghĩa thường có khà năng tổ hợp cú phaùp gioáng nhau. *Người ta có thể lợi dụng hiện tượng từ trái nghĩa để chơi chữ Ví duï:Traêng bao nhieâu tuoåi traêng giaø Nuùi bao nhieâu tuoåi goïi laø nuùi non.. HÑ 2:chia nhoùm cho HS luyeän taäp 3/Từ đồng âm: Trong văn chương người tathường lợi dụng hiện tượng đồng âm với mục đích tu từ 4/ luyeän taäp: a/ hoàn thành các bài tập b/Viết đoạn văn. III/Về nhà:Luyện tập viết đoạn văn có sử dụng các từ loại trên.. 19 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(20)</span> Tuaàn :17 Tieát :33,34 NS:17/12/2007. BIEÅU CAÛM VEÀ VAÄT_LUYEÄN TAÄP. I/Muïc ñích yeâu caàu: _ Ôn lại thể loại biểu cảm _Luyện tập thực hành II/Tài liệu bổ trợ: _Saùch giaùo khoa _Saùch tham khaûo vaø saùch daøn baøi III/ Noäi Dung: Hñcuûa GV vaø HS Noäi Dung I/Noäi Dung: _HÑ1:OÂân laïi lyù thuyeát _ Khaùi nieäm: _ Noäi dung caàn löu yù khi laøm baøi _Daøn baøi: 3 phaàn II/Thực hành luyện tập: _HĐ2:Thực hành * Đề bài:Cảm xúc về khu vườn nhà em 1/Mở bài:Giới thiệu chung _Quê em ở đâu? _Khu vườn nhà em trồng những loại cây gì? 2/Thân bài:Cảm nghĩ của em khi đứng trước kku vườn: _Rất thích cùng bố sáng sáng ra thăm vườn, tận hưởng không khí thơm tho mát lành,được nhìn ngắm vẻ đẹp của từng loài caây aên traùi. _Vẻ đẹp của vườn: Hoa nhãn nở rộ quyến rũ bướm ong .Hoa xoài rụng xuống tóc xuống vai .Hoa bưởi thơm ngát.Chôm chôm chín đỏ mùa hè ,bưởi vàng rộm mùa thu.Cuối năm,sầu rieâng troå boâng,thaùng tö thaùng naêm saàu rieâng chín,muøi thôm ñaëc bieät bay xa _Khu vườn đem lại nguồn lợi không nhỏ cho gia đình em 3/Keát baøi: Neâu caûm nghó cuûa em _thiên nhiên miền nam hào phóng ban tặng cho con người nhieàu hoa thôm quaû ngoït _Mỗi lần dạo bước trong khu vườn sum sê cây trái tâm hồn em laâng laâng moät nieàm vui. IV/Veà nhaø:Taäp bieåu caûm veà con vaät nuoâi trong nhaø. 20 Lop7.net.

<span class='text_page_counter'>(21)</span>

×