Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Chuyện cũ trong phủ chúa trịnh văn 9 HK1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 16 trang )TiẾT 22


KiỂM TRA BÀI CŨ:
Nhân vật Vũ Nương
trong “ Người con gái
Nam Xương”
Hoạt động 1: hướng dẫn
tìm hiểu tác giả, tác
phẩm
-Giáo viên nhận mạnh
một số ý về tác giả tác
phẩm, chú thích, từ ngữ
khó, cách đọc
-Giáo viên nhấn mạnh
thế tùy bút
I.TÌM HIỂU
CHUNG
-Tác giả ( SGK)
-Tác phẩm: thể tùy
bút
-Chú thích
-Đọc văn bản

II.PHẦN TÍCH
Thói ăn chơi của
chúa Trònh và
sách nhiễu dân
của bọn quan lại
a.Chúa Trònh
Xây nhiều cung điện
đền đài (tốn tiền
của)
Những cuộc dạo
chơi giải trí lố
lăng tốn kém
Hoạt động 2:
Hướng dẫn phân
tích văn bản.
-Chỉ ra thói ăn chơi
của chúa Trịnh ?
-Giáo viên tổng
kết

×