Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - Tuần 27, Tiết 27: Học hát: Tiếng hát bạn bè mình - Năm học 2008-2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.21 KB, 2 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>Tuaàn 27 Tieát 27. Ngày soạn:24/03/08 Ngaøy daïy :25/03/08. Hoïc haùt : Baøi Tieáng haùt baïn beø mình Nhạc và lời : Lê Hoàng Minh I. MUÏC TIEÂU - HS biết bài hát là sáng tác của nhạc sĩ Lê hoàng Minh có tính chất vui tươi, sinh động, dùng để hát tập thể. HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu - HS hát đồng đều, hòa giọng và chú ý để hát đúng những chỗ nửa cung, đảo phách. - Giáo dục HS biết yêu hòa bình và lòng yêu thương mọi người. II. CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân : - Máy nghe, đĩa nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca . - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm theo bài hát. * Hoïc sinh : - Nhạc cụ gõ đệm . - Vở ghi bài. III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Ổn định lớp – Nhắc HS tư thế ngồi học ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ : HS nhắc tên bài hát, tác giả và hát ôn lại bài hát Chị ong nâu và em bé đồng thanh theo hướng dẫn của GV để kết hợp khởi động giọng đầu tiết học. 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động 1 : Dạy bài hát : Tiếng hát bạn bè mình. MT:HS hát đồng đều, hòa giọng và chú ý để hát đúng những chỗ nửa cung, đảo phách.HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát:Bài Tiếng hát bạn bè mình của tác giả Lê Hoàng Minh đã được giải thưởng trong cuộc thi sáng tác bài hát thiếu nhi năm 1993. Với nét nhạc sinh động, trong sáng, tác giả bài hát đã thể hiện được niềm mong ước của tuổi thơ được sống trong một thế giới hòa bình, tràn ngập tình thöông yeâu vaø tieáng haùt. - Cho HS nghe baøi haùt maãu - Dạy hát : dạy từng câu và nối tiếp cho đến hết bài. Chú ý những chỗ nửa cung : Thân ái, mẹ ru con, chim tung cánh, đón mây trời hiền lành, tiếng hát bạn bè mình, .. và những tiếng đảo phách : Giấc say, lá cành để hướng dẫn HS hát đúng yêu cầu. - Tập xong, cho HS ôn hát lại nhiều lần để thuộc lời , đúng giai điệu , tiết tấu bài hát. cho HS trong quá trình. Lop3.net. Hoạt động của HS. -. HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe.. Nghe baøi haùt maãu. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý để hát đúng những tiếng có luyến trong bài mà GV đã lưu yù. -. -Luyện hát : Đồng thanh, từng dãy( tổ), caù nhaân, ... Haùt theå hieän tính chaát trong.

<span class='text_page_counter'>(2)</span> ( sửa cho HS hát chưa đúng). - Nhaän xeùt. Hoạt động 2 : Hát kết hợp gõ đệm. MT:Hs hát và gõ đệm theo phách , tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo phách Trong khoâng gian bay bay, moät haønh tinh thaân aùi x x xx x x xx -. sáng, phát âm rõ lời, gọn tiếng .. -. Nghe và xem GV thực hiện mẫu. HS gõ đệm theo phách.. - Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca :. Trong khoâng gian bay bay, moät haønh tinh thaân aùi x x x x x x x x x x - Lưu ý hướng dẫn HS hát nhấn vào các phách mạnh của nhịp 2 và gõ đệm đúng yêu cầu. - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng theo nhòp. - Điều khiển cho hs thực hiện hát kết hợp vỗ tay theo phách tiết tấu nhiều lần **Cuûng coá – Daën doø : - HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả; cả lớp hát đồng thanh bài Tiếng hát bạn bè mình theo hướng dẫn của GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Daën HS veà hoïc thuoäc baøi haùt : Tieáng haùt baïn beø mình.. Lop3.net. -. Chú ý hát và gõ đệm đúng theo hướng dẫn của GV. Hát kết hợp vận động nhẹ nhàng theo nhòp.. -. Hs thực hiện. -. HS trả lời.. -. HS nghe và ghi nhớ. HS ghi baøi..

<span class='text_page_counter'>(3)</span>

×