Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Gián án UNIT 9: LESON 1 ( ENGLISH 6)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (822.78 KB, 10 trang )Monday, December 27
th
, 2010

a head:
a chest:
shoulders:
arms:
hands:
legs:
a foot (feet):
fingers:
toes:
®Çu
ngùc
vai
c¸nh tay
bµn tay
c¼ng ch©n
bµn ch©n
ngãn tay
ngãn ch©n

1. a head: ®Çu
2. shoulders: vai


3. arms: c¸nh tay
4. a chest: ngùc
5. hands:
bµn tay
* NEW WORDS
6. fingers:
ngãn tay
7. legs:
c¼ng ch©n
8. a foot (feet): bµn ch©n
9.toes: ngãn ch©n

×