Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.2 KB, 20 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>tù nhiªn vµ x· héi con người và sức khoẻ tiÕt 1: hoạt động mở và cơ quan hô hấp I/ Môc tiªu:. - Sau bµi häc: + HS có khả năng nhận ra sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào, thở ra + Chỉ và nói được tên các bọ phận của cơ quan hô hấp trên sơ đồ + Chỉ trên sơ đồ và nới được đường đi của không khí khi ta hít vào thở ra + Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người II/ §å dïng d¹y häc:. + C¸c bøc tranh in trong SGK ®­îc phãng to III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng của HS 3. Bµi míi: a) Giới thiệu bài:( Khởi động) - GV nêu mục đích yêu cầu của bài - HS theo dõi, nhắc lại đề bài - Ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung: - HS thùc hµnh thë s©u vµ nhËn biÕt * Thùc hµnh thë s©u: - GV hướng dẫn HS cách thở sâu: “ sự thay đổi lồng ngực khi ta hít vào thËt s©u vµ thë ra hÕt søc BÞt mòi nÝn thë” - GV hướng dẫn HS chơi trò chơi: + Yêu cầu cả lớp thực hành và - HS thực hiên động tác “bịt mũi nín TLCH: C¸c em cã c¶m gi¸c nh­ thÕ thë”. NhËn xÐt: Thë gÊp h¬n vµ s©u h¬n b×nh nµo? thường - Gäi 3 HS lªn b¶ng thë s©u - 3 HS lªn b¶ng thë s©u nh­ h×nh 1 trang 4 để cả lớp quan sát - Cả lớp đứng tại chỗ đặt tay lên ngùc vµ thùc hiÖn hÝt vµo thËt s©u vµ - Nhận xét sự thay đổi của lồng thở ra hết sức - Lång ngùc phång lªn, nÑp xuèng ngùc khi hÝt thë? đều đặn đó là cử động hô hấp: hít, - So s¸nh lång ngùc khi hÝt vµo thë thë - Khi hÝt vµo lång ngùc phång lªn v× ra? phæi nhËn nhiÒu kh«ng khÝ nªn phæi c¨ng lªn... Khi thë ra hÕ søc l«ng ngực xẹp xuống vì đã đưa hết không khÝ ra ngoµi - Gäi HS nhËn xÐt, bæ sung - HS nhËn xÐt, bæ sung - GV chốt lại kết luận đúng * Quan s¸t tranh SGK - Bước 1: Yêu cầu HS hoạt động - HS quan sát tranh và trả lời nhóm nhãm 2, 1 HS hái, 1 HS tr¶ lêi qua 2 + HS 1: B¹n h·y chØ vµo c¸c h×nh vÏ h×nh vÏ nãi tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan h« hÊp? Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(2)</span> + HS 2: Chỉ vào hình vẽ đồng thời nãi tªn c¸c bé phËn? + HS 1: B¹n h·y chØ ®­êng ®i cña kh«ng khÝ? + HS 2: ChØ vµo h×nh vÏ vµ tr¶ lêi + HS 1: Đố bạn mũi dùng để làm g×? + HS 2: Mũi dùng để thở.... - GV treo tranh đã phóng to lên + HS 1: Phế quản, khí quản có chức b¶ng n¨ng g×? - Gäi 3 cÆp HS lªn hái vµ tr¶ lêi + HS 2: DÉn khÝ - Mét sè cÆp quan s¸t h×nh vµ hái đáp trước lớp về những vấn đề vừa + C¬ quan h« hÊp lµ g×? Chøc n¨ng th¶o luËn ë trªn nh­ng c©u hái cã cña tõng bé phËn? thÓ s¸ng t¹o h¬n -> C¬ quan h« hÊp lµ c¬ quan thùc + Nêu các bộ phận của cơ quan hô hiện sự trao đổi khí giữa cơ thể và hÊp? môi trường bên ngoài -> C¬ quan h« hÊp gåm: Mòi, phÕ qu¶n, khÝ qu¶n vµ hai l¸ phæi. Mòi, phÕ qu¶n lµ ®­êng dÉn khÝ. Hai l¸ - Gäi HS nhËn xÐt, bæ sung phổi có chức năng trao đổi khí. - GV kÕt luËn chung HS nhËn xÐt, bæ sung 4. Cñng cè, dÆn dß: - §iÒu g× x¶y ra khi cã vËt lµm t¾c ®­êng thë? - Làm cho con người không hô hấp - Yªu cÇu HS liªn hÖ và dẫn đến tử vong - Gi÷ g×n c¬ quan h« hÊp, vÖ sinh - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “ hµng ngµy, kh«ng cho nh÷ng vËt cã thÓ g©y t¾c ®­êng thë Nªn thë nh­ thÕ nµo?” ------------------------o0o-----------------------tiÕt 2: nªn thë nh­ thÕ nµo? I/ Môc tiªu:. - Sau bµi häc: + HS cã kh¶ n¨ng hiÓu t¹i sao ta nªn thë b»ng mòi mµ kh«ng nªn thë b»ng måm + Nãi ®­îc Ých lîi cña viÖc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¸c h¹i cña viÖc hÝt thở không khí có nhiều CO2, nhiều khói bụi đối với sức khoẻ con người II/ §å dïng d¹y häc:. + C¸c bøc tranh in trong SGK ®­îc phãng to + Gương soi III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số 2. KiÓm tra bµi cò: - Tiết trước ta học bài gì? - Hoạt động thở và cơ quan hô hấp - Tả lại hoạt động của lồng ngực khi - 2 HS trả lời: Khi hít vào thì phổi hÝt vµo thë ra? phång lªn nhËn nhiÒu kh«ng khÝ, Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(3)</span> - Nhận xét đánh giá HS 3. Bµi míi: a) Khởi động: - T¹i sao ta ph¶i tËp thÓ dôc vµo buæi s¸ng? Thë nh­ thÕ nµo lµ hîp vÖ sinh? §ã lµ néi dung buæi häc h«m nay. b) Néi dung: * T¹i sao ta nªn thë b»ng mòi mµ kh«ng nªn thë b»ng miÖng? - GV cho HS hoạt động cá nhân - GV Hướng dẫn HS lấy gương ra soi - GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời + C¸c em nh×n thÊy g× trong mòi? + Khi bÞ sæ mòi em thÊy cã g× trong mòi ch¶y ra? + H»ng ngµy dïng kh¨n lau mòi em quan s¸t trªn kh¨n cã g× kh«ng? + T¹i sao thë b»ng mòi tèt h¬n thë b»ng miÖng?. - VËy thë nh­ thÕ nµo lµ tèt nhÊt? * Quan s¸t SGK: - GV yªu cÇu HS quan s¸t SGK vµ nªu ®­îc: Ých lîi cña viÖc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¸c h¹i cña viÖc hÝt thë kh«ng khÝ cã nhiÒu khói, bụi đối với sức khoẻ. - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 vµ TLCH GV ®­a ra: + Bøc tranh nµo thÓ hiÖn kh«ng khÝ trong lµnh vµ bøc tranh nµo thÓ hiÖn kh«ng khÝ nhiÒu khãi bôi? + Khi ®­îc thë kh«ng khÝ trong lµnh b¹n c¶m thÊy nh­ thÕ nµo? + Nªu c¶m gi¸c khi ph¶i thá kh«ng khÝ nhiÒu khãi bôi? - GV yêu cầu HS đại dịên nhóm tr×nh bµy kÕt qu¶. lång ngùc sÏ në ra. Khi thë ra hÕt søc, lång ngùc xÑp xuèng, ®Èy kh«ng khÝ tõ phæi ra ngoµi -> V× ta hÝt ®­îc kh«ng khÝ trong lµnh - HS theo dâi. - Líp lµm viÖc c¸ nh©n - HS lấy gương ra soi để quan sát phÝa trong mòi cña m×nh vµ TLCH: -> Trong lç mòi cã nhiÒu l«ng -> Nước mũi, nóng -> Trªn kh¨n ®en vµ cã nhiÒu bôi bÈn -> Thë b»ng mòi tèt h¬n v× trong mũi có nhiều lông, lớp lông đó cản ®­îc bít bôi, lµm kh«ng khÝ vµo phæi s¹ch h¬n. ë mòi cã c¸c m¹ch m¸u nhá li ti lµm Êm kh«ng khÝ khi vµo phæi. Cã nhiÒu tuyÕn nhÇy gióp cản bụi diệt vi khuẩn, tạo độ ẩm cho kh«ng khÝ vµo phæi -> Thë b»ng mòi lµ hîp vÖ sinh, cã lîi cho søc khoÎ v× vËy chóng ta nªn thë b»ng mòi. - HS quan s¸t h×nh 3, 4, 5 trang 7 SGK vµ tr¶ lêi: -> Bøc tranh 3 vÏ kh«ng khÝ trong lµnh, tranh 4, 5 vÏ kh«ng khÝ nhiÒu khãi bôi -> ThÊy khoan kho¸i, khoÎ manh, dÔ chÞu -> Ngét ng¹t, khã thë, khã chÞu,... - HS cử đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(4)</span> - Yªu cÇu HS nhËn xÐt, bæ sung - HS nhËn xÐt, bæ sung - GVchốt ý kiến đúng - GV yªu cÇu HS TLCH: - HS tr¶ lêi c©u hái: + Thë kh«ng khÝ trong lµnh cã Ých -> Gióp chóng ta kháe m¹nh lîi g×? + Thë kh«ng khÝ cã nhiÒu khãi bôi -> Cã h¹i cho søc khoÎ, mÖt mái, cã h¹i nh­ thÕ nµo? bÖnh tËt,... - Gv nªu kÕt luËn: SGK - HS nh¾c l¹i 4. Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ thùc hµnh hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh - ChuÈn bÞ bµi sau: “ VÖ sinh h« hÊp”. ------------------------o0o------------------------. tiÕt 3: vÖ sinh h« hÊp I/ Môc tiªu:. - Sau bµi häc, HS biÕt: + Nªu Ých lîi cña viÖc tËp thë vµ buæi s¸ng + Kể ra những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấhaa + Gi÷ vÖ sinh mòi häng II/ §å dïng d¹y häc:. + C¸c bøc tranh in trong SGK ®­îc phãng to III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số 2. KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS tr¶ lêi c©u hái: Thë kh«ng - 2 HS tr¶ lêi: Lµm cho søc khoÎ khÝ trong lµnh cã Ých lîi g×? sảng khoái, dễ chịu, con người khoẻ - GV nhận xét, đánh giá m¹nh 3. Bµi míi: a) Khởi động: - C¸c con cã biÕt bµi “ DËy sím” - HS tr¶ lêi kh«ng? - Yªu cÇu 1 HS b¾t ®iÖu cho líp h¸t - HS h¸t: DËy ®i th«i mau dËy..... - GV: TËp thÓ dôc cã lîi nh­ thÕ nµo - HS theo dâi đó chính là nội dung bài hôm nay - HS ghi bµi, nh¾c l¹i néi dung bµi - Gv ghi bảng đề bài b) Néi dung: * Ých lîi cña tËp thÓ dôc buæi s¸ng - HS thảo luận nhóm 4 để đưa ra câu - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm - GV yªu cÇu quan s¸t h×nh 1, 2, 3 tr¶ lêi cña c¸c c©u hái GV ®­a ra qua h×nh 1, 2, 3 SGK vµ TLCH: + C¸c b¹n nhá trong bµi ®ang lµm + H1: C¸c b¹n tËp thÓ dôc buæi s¸ng + H2: B¹n lau mòi g×? + H3: B¹n sóc miÖng -> Để người khoẻ mạnh, sạch sẽ -> Buæi s¸ng cã kh«ng khÝ trong + Các bạn làm như vậy để làm gì? Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(5)</span> + Tập thở sâu buổi sáng có ích lợi lành, hít thở sâu làm cho người khoẻ g×? mạnh. Sau một đêm nằm ngủ, cơ thể không hoạt động, cơ thể cần được vận động để mạch máu lưu thông, hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ h« hấp sâu để tống được nhiều khí CO2 ra ngoµi vµ hÝt ®­îc nhiÒu khÝ O2 vµo phæi -> CÇn lau mòi s¹ch sÏ, vµ sóc miệng bằng nược muối để tránh + Hàng ngày ta nên làm gì để giữ nhiễm trùng các bộ phận của cơ quan h« hÊp s¹ch mòi häng? - Các nhóm cử đại diện trình bày kết qu¶, mçi nhãm chØ tr¶ lêi 1 c©u hái - GV yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung kết quả trước lớp - HS nhËn thøc ®­îc cÇn cã thãi - Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung quen tập thể dục buổi sáng, thường - GV đánh gía ý kiến đúng và nhắc xuyên giữ vệ sinh răng miệng nhë HS nªn cã thãi quen tËp thÓ dôc buæi s¸ng, vÖ sinh mòi häng - HS quan s¸t h×nh SGK vµ tr¶ lêi * Việc nên làm và không nên làm để cặp đôi gi÷ g×n c¬ quan h« hÊp: - HS nªu tªn nh÷ng viÖc nªn vµ không nên để bảo vệ và giữ gìn cơ - Yªu cÇu 2 HS ngåi c¹nh nhau cïng quan h« hÊp quan s¸t h×nh 4, 5, 6, 7 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái - 1 sè cÆp lªn tr×nh bµy néi dung từng bức tranh và nêu việc đó nên - GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu - GV gọi các cặp trình bày trước lớp hay không nên. Nhóm khác theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung + H4: B¹n ch¬i ë chç cã bôi -> Kh«ng nªn - GV đưa ra chốt ý kiến đúng + H5: Vui ch¬i, nh¶y d©y-> Nªn + H6: Hót thuèc -> Kh«ng nªn + H7: VÖ sinh líp biÕt ®eo khÈu trang -> Nªn + H8: MÆc ¸o Êm -> Nªn -> Kh«ng nªn v×: Ch¬i ë chç bôi, hót thuèc l¸ lµm cho kh«ng khÝ « - Gi¶i thÝch v× sao nªn vµ kh«ng nhiÔm ta thë sÏ khã chÞu, mÖt mái, nªn? gây cho người yếu ớt, bệnh tật,... -> Nªn v×: Vui ch¬i, mÆc ¸o Êm,... B¶o vÖ søc khoÎ, ®eo khÈu trang gióp ng¨n bôi,... - HS liªn hÖ thùc tÕ vµ nªu: + Kh«ng nªn: Kh«ng nªn hót thuèc, kh«ng nªn ch¬i nh÷ng n¬i bôi bÈn, - GV yêu cầu HS cả lớp: Liên hệ không nghịch đồ vật gây tắc thở, thùc tÕ trong cuéc sèng, kÓ ra nh÷ng kh«ng lµm bÈn « nhiÔm kh«ng việc nên và không nên để bảo vệ và khí,... Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(6)</span> gi÷ g×n c¬ quan h« hÊp. + Nên: Thường xuyên quét dọn, lau chùi đồ đạc, sàn nhà, tham gia tổng vÖ sinh ®­êng lµng ngâ xãm, kh«ng vứt rác bừa bãi, khạc nhổ đúng nơi qui định,..... 4. Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, thùc hiÖn c¸c viÖc nªn lµm - ChuÈn bÞ bµi sau: “ Phßng bÖnh ®­êng h« hÊp”. ------------------------o0o------------------------. tiÕt 4: phßng bÖnh ®­êng h« hÊp I/ Môc tiªu:. - Sau bµi häc, HS cã thÓ: + Kể tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp + Nêu được nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp + Cã ý thøc phßng bÖnh ®­êng h« hÊp II/ §å dïng d¹y häc:. + C¸c h×nh 10, 11 in trong SGK ®­îc phãng to Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(7)</span> III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số 2. KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS TLCH: Bạn đã làm gì để - 1 HS trả lời: Vệ sinh cá nhân, nhà b¶o vÖ c¬ quan h« hÊp? cöa, n¬i c«ng céng - GV nhận xét, đánh gía 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi, ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung: * Một số bệnh đường hô hấp thường * Hoạt động 1: Động não gÆp: - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i tªn c¸c bé - HS nªu: Mòi, phÕ qu¶n, khÝ qu¶n, hai l¸ phæi. phËn cña c¬ quan h« hÊp? - KÓ tªn mét sè bÖnh ®­êng h« hÊp - HS kÓ: Sæ mòi, ho, ®au häng, sèt mµ em biÕt - GV: TÊt c¶ c¸c bÖnh cña c¬ quan - HS l¾ng nghe hô hấp đều có thể bị bệnh. Bệnh thường gặp: Viêm mũi, viêm họng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi. * Nguyên nhân và cách đề phòng * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm bÖnh ®­êng h« hÊp - GV chia HS thành các nhóm đôi, - HS nhận nhiệm vụ: Quan sát và trao đổi về nội dung hình 1, 2, 3, 4, yªu cÇu th¶o luËn tranh SGK 5, 6 - GV giao nhiÖm cô: Nªu néi dung - HS th¶o luËn tõng h×nh SGK - Gọi HS trình bày trước lớp - Yêu cầu một số cặp đại diện trình - Mçi cÆp nãi vÒ néi dung cña 1 bµy h×nh + H1&2: B¹n Nam ®ang nãi chuyÖn víi b¹n cña m×nh vÒ Nam bÞ ho vµ rÊt ®au häng + H3: C¸c b¸c sÜ ®ang nãi chuyÖn với Nam sau khi đã khám cho Nam. B¸c sÜ khuyªn Nam.... + H4: C¶nh thÇy gi¸o khuyªn HS mặc đủ ấm khi trời lạnh + H5: Một người đi qua đang khuyªn 2 b¹n nhá kh«ng nªn ¨n qu¸ nhiều đồ lạnh + H6: B¸c sÜ võa kh¸m, võa nãi - Gäi nhãm kh¸c bæ sung - KL: Người bị viêm phổi, viêm phế chuyện với bệnh nhân quản thường bị ho, sốt, đặc biệt là - HS bổ sung cho nhóm của bạn trẻ em, không chữa trị kịp thời để - HS lắng nghe nÆng cã thÓ chÕt do kh«ng thë ®­îc - GV yªu cÇu HS tæ chøc th¶o luËn tæ - 4 tæ th¶o luËn c©u hái GV ®­a ra; + Chúng ta cần làm gì để đề phòng cử đại diện tổ lên trình bày: Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(8)</span> bÖnh ®­êng h« hÊp?. -> Để đề phòng bệnh viêm họng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi chóng ta cần mặc đủ ấm, không để lạnh cổ, ngực và không uống đồ lạnh nhiều. * Liªn hÖ: - Các em đã có ý thức giữ gìn bệnh ®­êng h« hÊp ch­a? - HS nªu suy nghÜ vµ viÖc lµm cña * Hướng dẫn HS rút ra nội dung mình và nêu chÝnh cña bµi: + Nªu c¸c bÖnh viªm ®­êng h« hÊp? -> Viªm häng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi,... + Nªu nguyªn nh©n g©y bÖnh -> Do nhiÔm l¹nh, nhiÔm trïng, hoÆc biÕn chøng cña bÖnh truyÒn nhiÔm( cóm, sëi,...)..... + Nêu cách đề phòng? -> Gi÷ Êm c¬ thÓ, vÖ sinh mòi häng, giữ nơi ở đủ ấm, ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục thường xuyên - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i kÕt luËn - HS nh¾c l¹i kÕt luËn: c¸ nh©n, * Hoạt động 3: Chơi trò chơi: Bác sĩ đồng thanh - GV hướng dẫn HS cách chơi: Một - HS lắng nghe GV hướng dẫn HS đóng vai bệnh nhân và một HS đóng vai bác sĩ - Yªu cÇu: BÖnh nh©n kÓ ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña bÖnh viªm ®­êng hô hấp. Bác sĩ đóng vai nêu được tên cña bÖnh - Tæ chøc cho HS ch¬i: + GV cho HS ch¬i thö trong nhãm, sauđó mỗi cặp lên đóng vai - HS ch¬i trong nhãm - 2 cặp lên đóng vai trước lớp - C¶ líp xem vµ gãp ý bæ sung 4. Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ häc thuéc bµi - Thực hiện những việc làm đề phòng bệnh đường hô hấp - ChuÈn bÞ bµi sau: “ bÖnh lao phæi”. ------------------------o0o------------------------. Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(9)</span> tiÕt 5 bÖnh lao phæi I/ Môc tiªu:. - Sau bµi häc, HS biÕt: + Nªu nguyªn nh©n, ®­êng l©y bÖnh vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi + Nêu được nguyên nhần từ đó nêu được những việc nên làm và không nên làm để đề phòng bệnh lao phổi + Biết nói với bố mẹ khi bản thân có dấu hiệu bị mắc bệnh về đường hô hấp để ®­îc ®i kh¸m vµ ch÷a bÖnh kÞp thêi + Tu©n theo chØ dÉn cña b¸c sÜ khi bÞ bÖnh II/ §å dïng d¹y häc:. + C¸c bøc tranh in trong SGK ®­îc phãng to III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định tổ chức: Hát, kiểm tra sĩ số 2. KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp - 2 HS nªu: BÖnh viªm häng, viªm thường gặp? phæi, viªm phÕ qu¶n - Nhận xét, đánh giá 3. Bµi míi: - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cÇu cña bµi, ghi bµi lªn b¶ng - Gi¶ng néi dung: a) Nguyªn nh©n, ®­êng l©y bÖnh vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi + Yêu cầu HS hoạt động cá nhân - HS quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3, 4, 5 t×m hiÓu néi dung cña tõng h×nh + Yêu cầu HS hoạt động tập thể ? C¸c h×nh trªn cã mÊy nh©n vËt? -> Cã 2 nh©n vËt: B¸c sÜ &bÖnh Gọi HS đọc lời thoại giữa bác sĩ và nhân bÖnh nh©n - 2 HS đọc lời thoại trên các hình: 1 - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái vai b¸c sÜ; 1 vai bÖnh nh©n + Nguyªn nh©n g©y ra bÖnh lao phæi Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(10)</span> lµ g×?. ->BÖnh lao phæi do vi khuÈn g©y ra( vi khuÈn cã tªn lµ vi khuÈn Cèc_ Tên bác sĩ Rô-be- Cốc_ người phát hiện ra vi khuẩn này). Những người ¨n uèng thiÕu thèn, lµm viÖc qu¸ søc thường dễ bị vi khuẩn lao tấn công + BÖnh lao phæi cã biÓu hiÖn nh­ vµ nhiÔm bÖnh -> ¡n kh«ng thÊy ngon miÖng, thÕ nµo? người gầy đi và hay sốt nhẹ vào buổi chiÒu. NÆng th× ho ra m¸u, cã thÓ bÞ + Bệnh lao phổi lây từ người bệnh chết nếu không chữa trị kịp thời sang người lành bằng con đường -> Qua đường hô hấp nµo? + BÖnh lao phæi cã t¸c h¹i g×? -> Làm cho sức khoẻ con người bị giảm sút, tốn kém tiền của để chữa bÖnh vµ cßn dÔ lµm l©y cho nh÷ng người trong gia đình và những người xung quanh nÕu kh«ng cã ý thøc gi÷ gìn vệ sinh chung. Dùng chung đồ dïng c¸ nh©n hoÆc cã thãi quen kh¹c nhæ bõa b·i... - HS chia lµm nhãm 4 -> Quan s¸t h×nh 6, 7, 8, 9, 10, 11 vµ kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời a) Nh÷ng viÖc ko nªn lµm vµ nªn c©u hái GV ®­a ra lµm - Các nhóm cử người trình bày kết - GV Y/C HS th¶o luËn nhãm qu¶, mçi nhãm tr×nh bµy mét c©u, - GV ®­a ra nhiÖm vô y/c HS TL nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - Các nhóm cử người trình bày kết qu¶, mçi nhãm tr×nh bµy mét c©u, - Y/c lµm viÖc c¶ líp - Y/c cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ tr¶ nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung -> Người hút thuốc lá và người lêi + Kể ra những việc làm và hoàn thường xuyên hít phải khói thuốc lá cảnh khiến ta dễ mắc bệnh lao phổi? do người khác hút, lao động quá sức, ăn uống không đủ chất, nhà cửa chËt chéi, Èm thÊp tèi t¨m, kh«ng gän gµng VS.... -> Tiªm phßng, lµm viÖc nghØ ng¬i + Kể ra những việc làm và h/c giúp điều độ, nhà ở sạch sẽ, thoáng mát lu«n ®­îc chiÕu ¸nh s¸ng, kh«ng ta tr¸nh bÖnh lao phæi? kh¹c nhæ bõa b·i - GV chèt vµ nãi thªm: Vi khuÈn lao cã kh¶ n¨ng sèng rÊt l©u ë n¬i tèi Nghe GV gi¶ng tăm. Chỉ sống 15’ dưới ánh sáng mặt trời. Vì vậy phải mở cửa để ánh Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(11)</span> s¸ng mÆt trêi chiÕu vµo - Y/c HS liªn hÖ: - 4- 5 HS tr¶ lêi c©u hái + Em và gđ cần làm gì để đề phòng + Tiêm phòng, ăn uống đủ chất, bÖnh lao phæi nghỉ ngơi làm việc điều độ, VS nhà cöa gän gµng, tho¸ng m¸t, lu«n cã ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu vµo,... - BÖnh lao phæi do vi khuÈn lao g©y - GV HD HS rót ra KL sgk ra... - HS nh¾c l¹i CN- §T (skg) b) Tæ chøc trß ch¬i: §ãng vai - GV HD c¸ch ch¬i: NhËn t/h vµ đóng vai xử lý t/h - GV treo 2 t/h lên bảng, gọi HS đọc - Giao 2 nhãm 1 t×nh huèng. - L¾ng nghe. - HS đọc 2 t/h, nhận 1 trong 2 t/h trªn vµ TL, ph©n vai, bµn xem mçi vai sÏ nãi g×. TËp thö trong nhãm - VD: MÑ ¬i! D¹o nµy con hay h« 1. NÕu bÞ bÖnh em sÏ nãi g× víi mÑ mÖt, ¨n kh«ng ngon, bè mÑ ®­a con ®i kh¸m bÖnh... để bố mẹ đưa đi khám bệnh? 2. Khi ®­a ®i kh¸m bÖnh em sÏ nãi - C¸c nhãm gt vai vµ tr×nh diÔn g× víi b¸c sÜ? - NhËn xÐt nhãm b¹n. B×nh bÇu - Y/c lªn tr×nh diÔn nhóm diễn hay, khéo, xử lý đúng - Y/c HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt chung 4. Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ thùc hiÖn phßng bÖnh lao phæi - Häc bµi, CB bµi sau: “M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn” -------------------0o0------------------. TiÕt 6: m¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn I/ Môc tiªu:. Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: - Trình bày sơ lược về cấu tạo về chức năng của máu - Nªu ®­îc chøc n¨ng cña c¬ quan tuÇn hoµn - KÓ tªn ®­îc c¸c c¬ quan tuÇn hoµn II/ §å dïng d¹y häc:. - C¸c h×nh trong sgk phãng to Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(12)</span> - Tiết lợn hoặc tiết gà đã chống đông III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định T.C: H¸t 2. KiÓm tra bµi cò: - Nêu cách đề phòng bệnh lao phổi? - GV nhận xét, đánh giá 3. Bµi míi: a) Khởi động: - gt bài: Các con đã bị đứt tay chảy máu chưa? Hiện tượng ntn? - Dùa vµo HS tr¶ lêi GV vµo bµi - Ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung bµi: - GV Y/C HS quan s¸t vµ tr¶ lêi - GV cho HS TL nhãm - Y/C HS nhËn nhiÖm vô: quan s¸t h×nh 1, 2, 3, 4 cho HS quan s¸t èng m¸u vµ TL theo c©u hái sau + Bạn đã bị đứt tay trầy da bao giờ chưa? Bạn thấy gì ở vết thương?. - 2 HS nªu: Tiªm phßng, VS c¸ nhân, mặc ấm mùa đông.... - HS nªu: Ch¶y m¸u ë tay, ch©n...cã nước vàng... - HS theo dõi, nhắc lại đề bài - QS và trình bày sơ lược về thành phÇn cña m¸u vµ chøc n¨ng cña huyết cầu đỏ - HS lËp nhãm 4 - C¸c nhãm quan s¸t h×nh sgk trang 14 vµ mÉu m¸u GV ®­a ra vµ TL c©u hái + Khi bị đứt tay, trầy da ta thấy ở đầu vết thương có nước màu vàng, hay m¸u + Khi m¸u míi bÞ ch¶y ra m¸u lµ chÊt láng + M¸u chia lµm 2 phÇn: Huyết tương và huyết cầu + Huyết cầu đỏ dạng như cái đĩa, lâm 2 mÆt. Nã cã chøc n¨ng mang khÝ «xi ®i nu«i c¬ thÓ. + Theo b¹n, khi m¸u míi bÞ ch¶y ra là chất lỏng hay đặc? + Quan s¸t h×nh 2, m¸u chia lµm mÊy phÇn? Lµ nh÷ng phÇn nµo? + Quan s¸t h×nh 3 b¹n thÊy huyÕt cầu đỏ hình dạng ntn? Nó có chứa chøc n¨ng g×? + C¬ quan vËn chuyÓn m¸u ®i kh¾p - C¬ quan tuÇn hoµn c¬ thÓ cã tªn lµ g×? - GVcho HS làm việc trước lớp - HS cử đại diện nhóm trình bày kết + Gọi đại diện trình bày kết quả? qu¶. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung GVchốt ý kiến đúng và bổ sung: - HS theo dõi Ngoài huyết cầu đỏ còn có loại huyÕt cÇu kh¸c nh­ huyÕt cÇu tr¾ng. HuyÕt cÇu tr¾ng tiªu diÖt vi trïng x©m nhËp vµo c¬ thÓ gióp c¬ thÓ phßng chèng bÖnh tËt - GV Y/C HS quan s¸t sgk, kÓ tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan tuÇn hoµn - HS tr¶ lêi theo bµn, quan s¸t h×nh - Y/C HS trả lời nhóm đôi - GV đưa 1 số câu hỏi để HS hỏi 4, lần lượt một bạn hỏi, một bạn trả lêi. B¹n ®­îc hái theo gîi ý cña b¹n: GV: + ChØ tªn h×nh vÏ ®©u lµ tim ®©u lµ Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(13)</span> m¹ch m¸u +ChØ vÞ trÝ cña tim trªn lång ngùc - HS chØ vµo h×nh 4 vµ tr¶ lêi c©u hái m×nh? cña b¹n - Gäi HS lªn tr×nh bµy trªn b¶ng - 3 cÆp lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn - KL: C¬ quan tuÇn hoµn gåm -> C¬ quan tuÇn hoµn gåm tim vµ nh÷ng bé phËn nµo? m¹ch m¸u * GV hướng dẫn HS chơi trò chơi: - GV nói tên trò chơi, hướng dẫn HS - Nghe hướng dẫn ch¬i - Thực hiện trò chơi: Chia 2 đội, số người bằng nhau, đứng cách đều - Yªu cÇu HS thùc hiÖn trß ch¬i b¶ng, mçi HS cÇm phÊn viÕt mét bé phËn cña c¬ thÓ cã m¹ch m¸u ®i tíi. B¹n nµy viÕt xong chuyÓn cho b¹n tiếp theo. Trong cùng thời gian, đội nào viết được nhiều bộ phận đội đó th¾ng. - HS còn lại cổ động cho 2 đội - Yêu cầu HS nhận xét đội thắng - HS nhận xét cuéc - GV nhận xét, tuyên dương - GV hướng dẫn HS nêu kết luận - HS rút ra kết luận: cña bµi + Chức năng của mạch máu ra sao? Nhờ có mạch máu đem máu đến mọi bộ phận của cơ thể để tất cả các + M¸u cã chøc n¨ng g×? cq có đủ chất dinh dưỡng và oxi để hoạt động. Đồng thời, máu có chức n¨ng chuyªn chë khÝ CO2 vµ chÊt th¶i cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ đên phổi và thận để thải chúng ra ngoµi 4. Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ häc thuéc bµi, chuÈn bÞ bµi sau -------------------0o0------------------. Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(14)</span> TiÕt 7: hoạt động tuần hoàn I/ Môc tiªu:. Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: - Thực hành nghe nhịp tim và đếm nhịp mạch đập - Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhá II/ §å dïng d¹y häc:. - C¸c h×nh trong sgk phãng to - Sơ đồ 2 vòng tuần hoàn III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định T.C: H¸t 2. KiÓm tra bµi cò: - GV nªu c©u hái: C¬ quan tuÇn hoµn gåm nh÷ng bé phËn nµo? - GVnx, đánh giá 3. Bµi míi: a) Khởi động: - GV giíi thiÖu bµi, nªu yªu cÇu cña bµi - Ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung bµi: * Thùc hµnh nghe nhÞp ®Ëp cña tim, đếm mạch đập: - Cho HS hoạt động cả lớp - GV hướng dẫn HS làm theo yêu cầu. - Gäi 1 sè HS lªn lµm mÉu. - 2 HS tr¶ lêi: C¬ quan tuÇn hoµn gåm tim vµ m¹ch m¸u. - HS theo dâi - Nh¾c l¹i tªn bµi häc. - HS lµm theo yªu cÇu cña GV: ¸p tai vào ngực bạn để nghe tim đập và đếm nhịp đập cảu tim trong 1 phút - §Æt ngãn tay trá vµ ngãn tay gi÷a cña bµn tay ph¶i lªn cæ tay tr¸i cña mình đếm số nhịp mạch đập trong mét phót - 1 HS lªn lµm mÉu, líp quan s¸t. Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(15)</span> - Yªu cÇu HS thùc hµnh theo bµn - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái sau: + Khi ¸p tai vµo ngùc b¹n em nghe thÊy g×? + Khi đặt ngón tay lên cổ tay em cảm thÊy g×? - KL: Tim luôn đập để bơm máu di kh¾p c¬ thÓ. NÕu tim ngõng ®Ëp, m¸u kh«ng l­u th«ng ®­îc trong c¸c m¹ch m¸u, c¬ thÓ sÏ bÞ chÕt * Đường đi của máu trên sơ đồ vòng tuÇn hoµn: - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 3, nªu yªu cÇu. - HS thùc hµnh nhãm 2 theo bµn - HS tr¶ lêi c©u hái sau khi thùc hµnh -> Nghe thÊy tiÕng tim ®Ëp -> ThÊy nhÞp m¹ch - Nghe GV kÕt luËn. - HS chia thµnh nhãm 4 - C¸c nhãm quan s¸t h×nh 3 vµ chØ ra được động mạch và tĩnh mạch, mao mạch trên sơ đồ - chØ vµ nªu ®­îc ®­êng ®i cña m¸u ë vßng tuÇn hoµn lín vµ nhá, nªu ®­îc chøc n¨ng cña mçi vßng tuÇn hoµn Êy - Đại diện các nhóm lên chỉ sơ đồ - Yêu cầu một số HS đại diện nhóm bảng lớp lªn b¶ng chØ - Nhãm kh¸c bæ sung - HS nêu bài học cá nhân, đồng thanh - GV ®­a ra bµi häc - HS theo dâi, l¾ng nghe * Trß ch¬i: GhÐp ch÷ vµo h×nh - GV hướng dẫn trò chơi, cách chơi - GV phát ra 2 bộ đồ chơi bao gồm 2 vòng tuần hoàn( sơ đồ câm) và các - HS nhận đồ dùng, cử đại diện 2 thÎ ch÷ ghi tªn c¸c lo¹i m¸u - Yêu cầu các nhóm thi đua ghép chữ nhóm để chơi vµo h×nh - HS thùc hiÖn trß ch¬i - Nhóm nào xong trước, dán sản phÈm lªn b¶ng - HS còn lại làm cổ động viên - NhËn xÐt, bæ sung - GV khen ngợi, động viên 4. Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau - NhËn xÐt tiÕt häc -------------------0o0------------------. TiÕt 8: vÖ sinh c¬ quan tuÇn hoµn Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(16)</span> I/ Môc tiªu:. Sau bµi häc, HS biÕt: - So sánh mức độ làm việc của tim khi chơi đùa quá sức hoặc lúc làm việc nặng nhäc víi lóc c¬ thÓ ®­îc nghØ ng¬i th­ gi·n - Nêu các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ gìn cơ quan tuần hoµn - Tập thể dục đều đặn, vui chơi lao động vừa sức để bảo vệ cơ quan tuần hoàn II/ §å dïng d¹y häc:. - C¸c h×nh trong sgk phãng to III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định T.C: H¸t 2. KiÓm tra bµi cò: - Nªu chøc n¨ng cña 2 vßng tuÇn hoµn lín, nhá? - GVnx, đánh giá 3. Bµi míi: a) Khởi động: - Giới thiệu bài: Các con đã nắm ®­îc nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña 2 vßng tuÇn hoµn lín, nhá. §Ó biÕt cách vệ sinh các cơ quan đó ra sao, đó là nội dung bài học hôm nay - GV ghi bµi lªn b¶ng b) Néi dung: * Hoạt động 1: Trò chơi vận động - GV phæ biÕn trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i: “ Thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang.” - Lµm mÉu. - HS nªu: §­a m¸u ®i nu«i c¬ thÓ vµ trë vÒ tim. - HS theo dõi, nhắc lại đề bài. - So s¸nh nhÞp tim khi lµm viÖc vµ vui ch¬i víi khi nghØ ng¬i, th­ gi·n - HS quan sát để chơi, thực hiện trò ch¬i: + Con thỏ: Hai tay để lên 2 đầu vẫy vÉy + Ăn cỏ: Người chơi chụm các ngón tay bªn ph¶i cho vµo lßng tay bªn tr¸i + Uống nước: Các ngón tay phải chôm ®i vµo miÖng + Vµo hang: §­a c¸c ngãn tay ph¶i vµo tai - GV võa h«, võa lµm sai kh«ng theo - HS lµm theo lêi cña c« chø kh«ng làm theo hành động của cô, đồng lêi nãi thêi quan s¸t b¹n lµm sai th× ®­a ra - T×m hiÓu sau khi ch¬i trß ch¬i - GV ®­a ra c©u hái: NhÞp ®Ëp cña - HS nhËn xÐt: Nhanh h¬n mét chót tim vµ m¹ch cña chóng ta cã nhanh h¬n lóc ngåi yªn kh«ng? * Hoạt động 2: Trò chơi vận động - HS làm vài động tác thể dục có nhiÒu h¬n - GV cho HS chơi trò chơi đòi hỏi động tác nhảy vận động nhiều hơn - Sau khi vận động mạnh, GV đặt câu - HS thảo luận nhóm 4 câu hỏi do Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(17)</span> hái cho HS tr¶ lêi:. GV đưa ra và đại diện các nhóm TLCH: + So sánh nhịp đập của tim và mạch -> Khi ta vận động mạnh hoặc lao khi ta hoạt động mạnh? động chân tay thì nhịp đập của tim và mạch nhanh hơn bình thường - KL: Vì vậy, lao động và vui chơi rất - HS nghe có lợi cho hoạt động của tim mạch. Tuy nhiên nếu lao động hoặc hoạt động quá sức, tim có thể bị mệt, có h¹i cho søc khoÎ * ViÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm: - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi nhãm - GV chia líp thµnh nhãm, tæ - Các nhóm trưởng điều khiển các - GV ®­a ra nhiÖm vô cho HS tr¶ lêi b¹n cña nhãm m×nh quan s¸t h×nh ë theo mét sè c©u hái sau: trang 19( SGK) để thảo luận theo câu hái cña GV ®­a ra + Hoạt động nào có lợi cho tim -> Hoạt động có lợi cho tim mạch: m¹ch? TËp thÓ dôc thÓ thao, ®i bé. Tuy + Tại sao không nên luyện tập và lao nhiên vận động mạnh hoặc lao động động quá sức? qu¸ søc sÏ kh«ng cã lîi cho tim m¹ch + Theo b¹n nh÷ng tr¹ng th¸i nµo -> Nh÷ng c¶m xóc: Tøc giËn, xóc dưới đây có thể làm cho tim mạch động mạnh... sẽ ảnh hưởng làm tim m¹nh h¬n? m¹ch ®Ëp m¹nh h¬n. Cuéc sèng vui ve, th­ th¸i sÏ gióp c¬ quan tuÇn - Khi qu¸ vui - Lúc hồi hộp, xúc động mạnh hoàn hoạt động vừa phải, nhịp nhàng, tr¸nh ®­îc t¨ng huyÕt ¸p vµ nh÷ng - Lóc tøc giËn - Lóc th­ gi·n cơn co thắt tim đột ngột có thể gây nguy hiểm đến tính mạng + T¹i sao chóng ta kh«ng nªn mÆc -> MÆc quÇn ¸o qu¸ chËt lµm cho quÇn ¸o, ®i giÇy, dÐp qu¸ chËt? hoạt động của tim mạch khó khăn... + Kể tên một số thức ăn đồ uống,... -> Các loại thức ăn: Rau, quả, thịt bò, giúp bảo vệ tim mạch? Và kể tên một thịt gà, thịt lợn, lạc vừng,... đều có lợi số thức ăn đồ uống gây xơ vữa động cho tim mạch. Các thức ăn chứa m¹ch? nhiều chất béo như mỡ động vật, các chất kích thích như rượu, thuốc lá, ma tuý,... lµm t¨ng huyÕt ¸p, g©y x¬ vữa động mạch. - Gọi HS đại diện nhóm trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết quả, qu¶ nhãm kh¸c bæ sung. - GV chèt l¹i, nhËn xÐt IV. DÆn dß: - Về nhà thực hành trò chơi vận động, nhẹ nhàng, phù hợp -------------------0o0------------------. Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(18)</span> TiÕt 9: phßng bÖnh tim m¹ch I/ Môc tiªu:. Sau bµi häc, HS biÕt: - KÓ ra mét sè bÖnh vÒ tim m¹ch - Nªu ®­îc sù nguy hiÓm vµ nguyªn nh©n g©y bÖnh tim m¹ch ë trÎ em - Kể ra một số cách đề phòng bệnh thấp tim - Có ý thức đề phòng bệnh thấp tim II/ §å dïng d¹y häc:. - C¸c h×nh trong sgk trang 20, 21 phãng to III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định T.C: H¸t 2. KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn mét sè lo¹i thøc ¨n gióp b¶o vÖ tim m¹ch - Gäi HS tr¶ lêi - Nhận xét, đánh giá 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) Néi dung: * Hoạt động 1: Kể một số bệnh tim m¹ch - GV yªu cÇu HS kÓ mét sè bÖnh tim m¹ch mµ em biÕt?. - 2 HS tr¶ lêi: Thøc ¨n b¶o vÖ tim m¹ch: Rau, qu¶, thÞt bß, gµ, lîn, l¹c, võng,... - HS l¾ng nghe. - HS kÓ: BÖnh thÊp tim, bÖnh huyÕt áp cao, bệnh xơ vữa động mạch, nhồi m¸u c¬ tim,... - GV chèt l¹i vµ l­u ý: Mét sè bÖnh - HS nghe gi¶ng thường gặp nhưng nguy hiểm đối với - HS quan sát và đọc lời thoại SGK Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(19)</span> trẻ em đó là bệnh thấp tim * Hoạt động 2: Sự nguy hiểm và nguyªn nh©n g©y bÖnh thÊp tim ë trÎ em - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1, 2, 3 SGK và đọc lời các lời hỏi đáp trong c¸c h×nh - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 sau khi nghiªn cøu c¸ nh©n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + ë løa tuæi nµo hay bÞ bÖnh thÊp tim? + BÖnh thÊp tim nguy hiÓm nh­ thÕ nµo? + Nguyªn nh©n g©y bÖnh thÊp tim lµ g×?. - Thảo luận nhóm và đại diện trả lời c¸c c©u hái GV ®­a ra:. -> ThÊp tim lµ bÖnh tim m¹ch mµ ë lứa tuổi HS thường mắc -> Bệnh này để lại di chứng nặng nề cho van tim, cuèi cïng g©y suy tim -> Nguyên nhân dẫn đến bệnh thấp tim lµ do viªm häng, viªm a-mi-dan kÐo dµi hoÆc viªm khíp cÊp kh«ng ®­îc ch÷a trÞ kÞp thêi, døt ®iÓm - Nhóm trưởng cử bạn đóng vai bác - GV yêu cầu HS đóng vai là bác sĩ sĩ và bệnh nhân trả lời và HS để hỏi bác sĩ về bệnh thấp tim - Các nhóm xung phong đóng vai dựa - Gọi các nhóm đóng vai nói trước theo các hình 1, 2, 3 trang 20 líp - Nhãm kh¸c quan s¸t, nx, bæ sung - Nghe gi¶ng - GV kÕt luËn l¹i nh÷ng ®iÒu HS võa th¶o luËn * Hoạt động 3: Cách đề phòng bệnh tim m¹ch - 2 HS cïng bµn th¶o luËn c©u hái - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 GV ®­a ra: Quan s¸t h×nh 4, 5, 6 - Nªu yªu cÇu th¶o luËn trang 21 nãi víi nhau vÒ néi dung của các việc làm trong từng trường hợp đối với phòng bệnh thấp tim: + H4: Mét b¹n ®ang sóc miÖng b»ng nước muối trước khi đi ngủ để đề phßng viªm häng + H5: Bạn đã giữ ấm cổ, ngực, tay và bàn chân để đề phòng cảm lạnh, viªm khíp cÊp tÝnh + H6: ThÓ hiÖn néi dung ¨n uèng ®Çy đủ để cơ thể khoẻ mạnh có sức đề kh¸ng phßng chèng bÖnh tËt nãi chunghÊp tim nãi riªng - Mét sè cÆp lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GVKL: Để đề phòng bệnh tim m¹ch vµ nhÊt lµ bÖnh thÊp tim cÇn ph¶i gi÷ Êm c¬ thÓ khi trêi l¹nh, ¨n uống đủ chất, giữ vệ sinh cá nhân, rèn luyện thể thao hàng ngày để Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(20)</span> kh«ng bÞ c¸c bÖnh 4/ Cñng cè, dÆn dß: - Về nhà thực hành ăn uống đầy đủ, luyện tập thể dục thường xuyên - Chuẩn bị bài sau: “ Hoạt động bài tiết nước tiểu”. -------------------0o0-----------------hoạt động bài tiết nước tiểu I/ Môc tiªu:. Sau bµi häc, HS biÕt: - Kể tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu và nêu chức năng của chúng - Giải thích tại sao hàng ngày mỗi người cần uống đủ nước II/ §å dïng d¹y häc:. - C¸c h×nh trong sgk trang 22, 23 phãng to - Hình cơ quan bài tiết nước tiểu III/ Hoạt động dạy học:. 1. ổn định T.C: H¸t 2. KiÓm tra bµi cò: - Nêu nguyên nhân và cách đề phòng - 2 HS trả lời: bÖnh tim m¹ch + Nguyªn nh©n: Do viªm häng, viªm - Gäi 2 HS tr¶ lêi a-mi-®an kÐo dµi hoÆc viªm khíp cÊp kh«ng ®­îc ch÷a trÞ kÞp thêi + Cách đề phòng: Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất, giữ vệ sinh cá nhân - Nhận xét, đánh giá 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: - GV yêu cầu HS nhắc lại tên cơ quan cơ chức năng trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài, cơ quan có chức năng vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Sau đó giới thiệu cơ quan tạo ra nước tiểu và thải nước tiểu ra ngoài là cơ quan bài tiết nước tiÓtie - GV ghi ®Çu bµi b) Néi dung: * Các bộ phận và chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo cÆp - Yªu cÇu HS cïng quan s¸t h×nh 1 vµ - 2 HS cïng th¶o luËn vµ chØ cho chỉ đâu là ống xn nước tiểu nhau biÕt - GV treo cơ quan bài tiết nước tieer - 2, 3 HS lên bảng chỉ và kể tên các phóng to lên bảng và yêu cầu vài HS bộ phận của cơ quan bài tiết nước lªn b¶ng chØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn tiÓu: +ThËn + Hai ống dẫn nước tiểu của cơ quan bài tiết nước tiểu + Bóng đái, ống đái - GVKL: C¸c bé phËn cña c¬ quan - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung bài tiết nước tiểu...... - Yêu cầu HS quan sát hình, đọc các - HS quan sát hình và trả lời các bạn c©u hái vµ tr¶ lêi cña c¸c b¹n trong trong h×nh 2 trang 23, SGK h×nh 2 - Cho HS lµm viÖc theo nhãm - Líp chia thµnh nhãm 4 - Nªu yªu cÇu cña nhiÖm vô - NhËn yªu cÇu cña GV - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm tập đặt câu hỏi và trả lời Lop1.net.

<span class='text_page_counter'>(21)</span>

×