Tải bản đầy đủ (.doc) (159 trang)

Gián án Đề tài lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều” lớp 12 NC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1 MB, 159 trang )

 
 
 

 !"#$%&'(&) !"*++,-*+$+.
/0
120%3
4560620
7849:;/<
3$*-7=>.
4?  @A(BCDE&
?F G& HIJ&
KL?M,2N&  IO&
P Q'&  G&B,R*+$+

ST
 !
"#$%&'()*+,-.#$/0)1,'23
456789:;<3'5*'=+$>
>? !%&'()*+, .4$9@':A *
'2BC>?*D
EF *'23G)='+?)>H<>79>F
=9>>)B) ! .0)I7>7HJ9
• KH:7L !*3,:7L>B3M53'<>&
'()*+D
• KH#>?$>,I75
N O'PJ7F9'PJ'>0Q
2!9>':D
N O'P 2>?'P 2RS
$>>?*BA7G)7F9T
'30)9'TD


• KHKF9L7A *,7F9L
7)U>F>B3M)T='+T?'<8
9A *47'IR:'>> RL
'<9:<7B)D
 #>'2/*) '+:$>
H<T'::<89'2>$
A *BC><  7=9D
V<'2 7B: *G7(0>7$)<U!5*W
X)Y!-RV?Z[\?7\DZI#JK']/?*^
G7)9_7TUDY'<) *G7BJ@
R>7$0909L'35*4EY0R']/
`)9a;;99:7G77L)U>/ 7 
*DVIRG7(>7$>?) !O/4B:
.bb_-.bb']'::!B38'cG7+ '<G7:<)
'+*'8R?D
KSd']'5W9MLe)'+B+R
?3+B3MB7+$>?*3
+4LL *&+39:Df7BJ7)
'2;!B3'::0/=U!5*W>?'<'+
'2)$D
f7(0>7$g
.
UU
R:'5
 @&VWX@I
hD !)'+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi
hhD KH'J4MDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi
hhhD E7H4MDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi
hYD\$>4MDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi
YD V+B'+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj

 @&YMYIO&D I&B
  Z&BD[\WYMYIO&D]" ^F_X`&BB'a'bc'_OLdO_YML e_ f&Bg
D KH'J!C= !)?* !DDDDDDDDDDDDDDDDDk
.D >H=)?* !DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDl
 E&Y^F'bc'_OLdO_YM$+
D \0 )?G)$MDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDb
.D \0 )?G)FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
mD \0 )?G)*45A *BC><*9)U>
/?*:<0> *9>?)DDDDDD
nD \0 )?G)><DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.
_D \0 )?G)/M 7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.
  h[&BL GLB'a'bc'_OLdO_YM$*
D /7<'5:7L>;BDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm
.D \0J2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm
mD o0*  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm
nD >)d2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn
_D X<7(>B3U DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn
 :EAij&BYOLYIO&_k^&BB'a'bc'_OL$l
D o0*  )'PJDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn
.D o0*  )J)>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_
 hK&Bim& CD\'& B'a'bc'_OLdO_YM$n
D ZG)7"p)1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj
.D Z/7&"q(1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj
mD VPB>U>$/:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj
 j"D C&dc\oip&Bbc'_OL_k^&BiFA CDdO_YM$g
D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDk
.D [aHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDl
 @&dO&ip&B *$
$>$%&'()*
+, .-#$/0)

pD !V_q_YM_ IAr_*$
OD s_ t&Bbc'_OLdcL h[&BL GLB'a'*g
2c'_OLXu& _Q& *g
m
$DV+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.k
*DZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.k
hhD 2c'_OLXu& Yhv&B##
 ]Xw$4x&BX's&y^"AD 'wIzFD X's&y^"AD 'wI) f&BL E&& G&
FD %%VqD&t'_'rL.##
$4F&B$GD _F^k"ix&BX's&y^"AD 'wI##
DD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDmm
D.DO+>?)&'()*+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDmm
DmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDmn
*4F&B*'r_b'{I_ |DDh}&BX`ix&BX's&dcX's&GLl$
.D D\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn
.D.DO+3<MR'F&''>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDn.
.DmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnm
#4F&B#`&B hW&BX's&,#
mDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_m
mD.DO+F@'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_m
mDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_n
l4F&Bl"'X^F&VFD D!X's&GLD~&BL "%dIf&BL "n*
nDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi.
nD.DO+')?7?:'>dWDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi.
nDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDim
,4F&B,f&B\I•_D]"X^F&VFD %%VqD&t'_'rLn€
_DD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDil
_D.DO+W9r=')?7?s#7L3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDjb
_DmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj
n4F&Bn:GDXu& B'G_kuDjDXF'D]"X's&GL 'sIip&B) '_ "AXe'%

 ^•D_ "AXe'% ^•D_ "AXe'‚g#
iDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDkm
iD.DO+>(>'P>P'?='>HB*'t
)S*'t#)S*'tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDki
iDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDki
ƒ4F&Bƒ:GDXu& DGDL @&_oX's&D |"_k^&B `LX„&$+n
jDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDbi
jD.DO+(>'P>5a'M)F'GDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDbj
jDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDbj
g4F&Bg?'a'_^G&& }B'a&XPd„D-_[$$n
kDD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi
kD.DO+)>R'IGN$DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDi
kDmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDj
 ]Xw*a&yI•_zkIAw&_a'X's&&…&B$*,
$ 4F&B$GAL G_X's&dcX`&BD[X's&$*,
n
D\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD._
D.DO+7>*>''F$'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD._
DmDZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.i
* 4F&B*GAb'r&GLdc_kIAw&_a'X's&&…&B$#$
.DD\$>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm
.D.DO+7>*3>*+'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm
.DmZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm.
`_\tbc'_OL_kqD&B 'sVk†&YIAs&$#g
$DV+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDmk
*DV>>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnj
#DZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnj
_
T‡T
Mi^D C&Xw_c'

%&'()*+ 7F)'F'TcM't+ 4H
67 5)7F0* 7TR):9v*'tG)D
#J'+':'] 7)&'()*+:7F9>H) 7
&'7F+BW:D%)':7&'()*+'2MH
F])3F9D
#$%&'()*+, 7F);$U)
=$/ !.DYL7;B3MHB3M'<
>'PJ'P 2=$*'9
BWwD#J/*'+
 !"$%&'()*+, .$/0
)19x89:7F:$>H<=
T?3TT':89:<<y
$+$&'()*+DVIRWU
9:<'2A *+BC><*9>?)
  7=0D
pDXQD &B '(&D|I
o0*$>>?
=$%&'()*+,DT':?3/)?
'F?*"I7)?'F=>)4)?'F=9167
89L7;B3M+$*4$9@':9:<
 HB3M'<>d?G)$>']'
D
 'sVdp&B '(&D|I
D E4M ! ?*+ !'<H))?'F
?*D
.D E4MF$%&'()*+,$/9>
>)B) !.0)67(>'PFB3M$
95L7;>BC$95A
*D
mD [)?)=$*'$>G)

T?'+(r3/9)
*D
 h[&BL GL&B '(&D|I
D E4M ! +?* !D
.D E4M$/ !tW)I79>>)
B) !.9>7F99>7B) !.+5&
'()*+D
i
mD >?)9>>)B)9>9>7
B)d2FB3M=$D
'K' F&&B '(&D|I
D %)?3+RB3M$>?*34
'2 &7J=U9
)8r 5'PJD
.D %):B7+$>?*43/
9:<*D
mD Y ! B)7*4)'+<
'>7v'25
79?7D
j
T
/7ˆ64;20
‡‰Š
#8'9)9)R'?=9dtMB)
WDo]F7I@3B`. 7F(]F)
M)*9>?))9>3=)RD)(]F3
't:*R )'Fv3 W/7&B3
M7I =7/)d29><=B)
BCD8':R )'F:B'P'<
JM'&Q7=(]FD#J/*7H'J>)H*@

43BW`T ?@*+H)9;
B3MBC )R']J v*'2'0*7&'SU07
'3Ic) 9>?);M7$>
7>U*3r'+79))d2D
sA * 9*C*+HB3M)9 r'+
U)?*:?*7WY !:4DV<?*
'?B3U)/R>)43>*JJ=
9 $MtM)?'F>>'Fd28
9TT><MDYY !BW;
677H'J)>7:&:!C) )A *)
9BHB3MBCJ)>9*  )'<U*3
;r'+)3F9D)U>/?* !
&=9 r53DV<89BR
>)43 9))d29L(387F>:
Tw'3B:T'$'3M?)9>
'</7'2r !=)> !D
hD  Z&BD[\WYMYIO&D]" ^F_X`&BB'a'bc'_OLdO_YML e_ f&B
D pDXQD %M&B ‹"D]"d'sDB'a'bc'_OL?
Nz>/7F ! U>//7<'+B=)>
(G7({2 !'+)B3M !'</7;>
34$9@;>']3DWU)?'F9
BW;= !*3/7 R7F>J(>7&
)9>9*C  '<<yr=r'+:
>/'8'LB)DY/37H'J$'SB ! 
7)9<909L$;U*  !30JM
H8);r'+w)J)>BCd >
<'2 * U*3r'+D
NK'2 !93H>)>
*9)9>0Jt2B>U>:|'<(>'P'2r !D
YHB3M !'<U*3>7H;r'+

k
3='R9J ')7M'F<3=9DY/*
 ! $B<7B3MBC=9D
* GDip&BD]"bc'_OLdO_YM_k^&BiFA CDdO_YM?
.DD 2c'_OLB'ŒLD ^d'sDf&_OL%Xc^\EI%VWk`&B)'r&_ |D
)')?(0*B3M9']L7'2>>B>
U>=>B>7'P v >T2D)9
H;B3MB>U>T2':);R2H
<r'?R379L7'2;<H<=8
)3DE);MHU)BC !9x
89r*'2;MH7W/7W})w=
>B3M']
#>B>7'P  !/r'$&<=8)
4/rM?@/>92:<P@+
'P +*40'IR* 43I{) 4DO
9x8 *)90J'<3'2;R2M
?':
O ! 7F$=WB3M9'FDX
9 ?>B3M']:B9aHt2
>B3MF+$+5=$/
.D.D 2c'_OLD!_ {YcX'{V) W'X@IX{im&iq_Xr&)'r&_ |DVK'
#>3'29aHB{) {):<9'3;9*
C+7F27)S(0*7FB>77'<J
27)>
.DmD 'a'bc'_OLdO_YMk†&YIAs&)‹&…&B%)‹ya^dO&ip&BYM_ IAr_dc^_ jD
_'•&%k†&YIAs&_ !'ŽI„&dO&ip&B)'r&_ |D) G'ŽIG_
O ! 7F);$rU!>'<A *BC
BC()H !*3)wA *:UGHB3
MB>U>']'2'<U*3>r'+=wD#:<(0*
+:Fw)':93H !

*3'<J)S')>>2(*)w@;
'+B)D
.DnD 'a'bc'_OLYcV`__k^&B& Z&B N& _ |DYcVd'sD_jYjDD"^D]" CD
\'&
)B 7)7/0J>'+B='5
(0*;  B<74>;B3 798
'24*9'2><  7 ='2
0)JB4/'2><D
.D_D 'a'bc'_OLdO_YMB!LL @&YcVL G__k'{&_hiIA\G&B_F^D]" CD\'&
Y !'&Q0J)>'</7r !
7M'FB:'205 489><*D
l
#:+ !BW`T ?)?7H;B3
M']7&8Ic)9*9>?)DVS 
;J2J73B3HHr
:J+7S*D
*n 'a'bc'_OLdO_YMX{)'{V_k"V|DX`&qVdZ&B)'r&_ |DD]" CD\'&
O !v 7F$:U'<B<77M'FL7
;B3M=9Dd*G)>'S0QB<7:<0
)?'2>7M'FL7;B3M=9B3)'>>
r 2B3M=9'2J(>D
hhD  E&Y^F'bc'_OLdO_YM?
$  E&Y^F'_ „^L h[&B_ |DB'a'
$$ 2c'_OLXu& _Q&
NO'PJ ;7B9BW5
>{JM?*` 7;{J'$:<Je7
'2DK;'PJ9;{9*
 ))':<yr=>B>7'P  !
3'2;<=8);R2H<DV9>
'PJ*459J)S')>7F2(*)

;'+BH<D
NO'PJ 79M8=9'7W?)
'+B><:U9>@9 $r'<><
*=9?*)93>HB3M)wD
$* 2c'_OLXu& Yhv&B
O'P 2  )?7B97F )?
>{J'<(>'P7 4HF+ 2;>'? 2B3
U'2 7F'>'P 2D#:<'P 2 7 )?
J)>2J)>t2D
NOJ)>2  )?J)>'$)':`'+
'37F27F'P 9aH7F{J'$67
=B3M$T 79<y!C=>'P 
>WM<w8D
NOJ)>t2  )?7B/H+
B>7'P +WMD)?*:>H'S8
9')907@FB3Mr*y;7 4B>;>
5=$/ !DE)J)>t2v677H
'J 79>QF !=>'P U*L<>W
MDY/*>)45 !98!'3!C !=8
B') >WM{J)>D
$# 2c'_OL_ Q&B 'sV
NOJ7 '&Q 7J7'<B<7M R
 !*3)S'</7;9 53)DE;J
b
7*R ;J7'$DOJ7v:<
:?'PJ)S'P 2D
NO0J7:+>H+7S>)c>)H
>)HBCt2'S8 79>Q7U; !*3
w
N!)>J7/J7`)>9 '<

MBW)3?9)2 ?(*3D#)45
H>'P  !'< !>27 FJ=
J7D
DnD 2c'_OLXP_ u
NO'IP )':>9 '2d 7;B'<
/7)>'IP))S2 ?'&Q9<w
U>/w3=24)6'IPD
NO'IP:>HA *BC'x'IP7U
79;>'? 27W)'IPD
*  E&Y^F'_ „^&`'iI&B
ER)F>G)>'+=  !D
[0*:JrU*/:<'+;B3
M=;5B>)$/ !DG)FR
0>:FT2:FH<:
F3D
NO:FT2 )'+B=)>r
!'24 4;3BWr']'2QD
NO:FH<:>H2)90J>
2 !H<'< 7yr !D
NO:F3  )?: 4U3'R9
B~9(r'S 3 )'F=9:>Hr 
+7S>)HBCt2D
NO :>H 779BWB77QM3
@9:?)9M8'IR7 ?J)D
mD  E&Y^F'_ „^A(ID@Ik†&YIAs&)‹&…&B%L G__k'{&_hiIA CD\'& _k^&B
ŽIG_kN& iFA CD:<0 *9>?)
4M3B3
NO *  )?78BW'&Q*
9>?)=9=*3`*459L7;>'
7F )?r'P']'2`

NO9>?)) )?*)H7F9B3
M']9LF:;!B3'F 77}BW<
9*7F> )T;B3M']
NO4M ? R;0Q?9),

NO3B3 ? R);0Q 73
),D
nD  E&Y^F'_ „^DGD _ { 's&bc'_OLR0
NOB:
NO 0 R'8r)>0 R)9•"G91D
)?*:?3 BWB<7'2)'R9*C=R
:Ur'P)B<7/'FB3MBCBC
()=9
,  E&Y^F'_ „^ N& _ |DYcVbc'
_DD 2c'_OL_jYIO&': ;*459JJ)>
)G)7F )H<DE:)I7; )?']/*@
4D
_D.D 2c'_OL_kqD&B 'sV) GD ŽI"&  )?)0Q'>>D
#>'>>:< '85'8)S9DE7H=9 /70
 R'8rv:B': ;0Q a*45'+);^
'<:0 R'8DO )?*I7
N#0'8-90Q 7F><0 R 7F) 

N#0+ 7F0Q+$> *45
9/70 R'8r
N#0'+B*3F)0PQ a*459'+T
;)SWM'8)^PQ
N#0{/MF=>0'25
9/7>5d2'<{0'8
  h[&BL GLB'a'bc'_OL

V9tWr'+9aSBWJB:B
/9RBWL7; !*3BCHB3M !D
Y/*>G77F>7&77BW:'Py>HW
M7>*7:+BBW'2D#:+*40
NZ9:$>B)'< !D
N#(>'P'27H'J= (G7({0J>
2 !'<''3r !D
YA *)93>7F>B)'7)
''3B3U7F>J(> 7Fr53DE:BW;8
9L7;B3M7&A *BC9*  ) 7
7F>B):B3)?D
z>/7F !r U>//7<'+B=
(G7({2 !(> '2;7 4H<4
9HB3M !)'+BH<='])DT':J
)>;7 4'](> '2'<'3 RB3 J(>D
.
[L7;;7 4*9x8)>)4'P$
>?*7F>UD
O !r'?)4$>vr)8DY/
*BW<`'27F$>)H<7:<>H'<
'2rDT90J']4@4:<?7F
I7>J9
$ NV '{IX@Ibc'%_!V_q_DGDiZ)'s&
NVBC'+/7<!C=;;U(>'P
'0 e9'0 ;BD
N%dBJ:7L'+)/€ZQ/€%d/x7W ?/
735D
*  E&_QD  's&_hv&B
NE3>; ']))'+: 4U'3;B3M
)B>7)2)U*L)'P )) !D

No>'P>')?w3=24)'+7^
')?P@;'SJ)'P )D#:*97
<y'2r=2>9>H7>*7:WMD
# :EAij&BYOLYIO&
r=* /7U;e9/7>;B']
)DV3>;B'])>/7 43)U
WM'P )'<(> 7 4D >$/3
58!:)4e9/:r*4$/D
♦V;t2M?:$>(0* 
'<
N\$>0J(r>Te95/7/77 4;
e9':7F'? 2)':G)7F'P '](>'P@.w
'?67FWM:Me9D[':3H><  )S3
'tWM*G)>;B'])D#d''3WM9d
Me9>;B'])D
N\$>t2(r>T;B'])='5(0*
 )S3'tWMw'?7U;>;B'])
>'? 2B>'<35'3WMd:Me9>;
B'])D
♦V'PJBW5J)>+7=*39aH
 9*  ))B3M !'<J)S')>
2(*D
♦VL7>U5L7;B3M)
9>>)B)3BW9xBW3'2)>$>'< 
'0 $>'8DV< 7L74U~R
d2R 7' U)F0L70)
LL/ R WG)*4Lw 7B: 79Dz* ?
m
;0 7'BC ?5'+?;;U
BW4T ?/7 R)7F0U> 0D#5 ! BW4Q

0)/9x'2(>9r•90 R'8)9':D
l j"D C&DGD B'a'D ^L ~ vL
, '{V_k"%yGD& O&)r_ŽIadcb's&YIO&
NT7 4$  '</7B3UD
N\0JB3Ud'< )?Q;B3UBWd2
'+B'5)SBWd23DY *v 
7F>'<B<79'8'L=U>/  DVWBR9 
*79:<>;9 57=U>J  )9
W !=B3U'2D
hYD :EAij&BYOLYIO&_k^&BB'a'bc'_OL
o0*  ) 7FU=U>/
 !D)*H;'P  !;U*
L;WM'<3 7U;'? 25/72
5J*')>;;BH<']))'5DK
7'2'+':5;9*  ))S;3't
)>J2D#:r+>  d*G) )?*'S'<7
=TD*4r>7']4)7H0 )?
@4'+M'7F9*3='PJJ
)>t2D%'0*({'3$>(0*   )?
':D
$ :EAij&BYOLYIO&_k^&BB'a'bc'_OLXu& _Q&
O'PJR:?J2')>
29x(*D
$$2c'_OLB'a'_ QD  's&_hv&B
‚J2r )37F2 !(G7/
9)2 ?(*3DE:>B> 32
J*40=:DV9*40': ;'SJ
;'P  !DE*)>*LF3 '2
7U;7F2H<7F9'SJ=92
*7F9'P  !D{9*  )" 

')?1)':4'+Mr 7F'SJ=9)S'P 
!:JtU>4'+M ;'+BH<B3  
24D
WR;23rM?7>'P  !
?r'$)47//B::<>7 4;
2']);'P  !']3DE)W;d) R
><>'PC'P  !+B ?BW))d2
W;WRd'<7W2DY/*57W
n
2G)W; !0J2M?>2'$
`0G)7F'P 7FU*Lr'PD
#:<'7FU*/9'0*'<'P)/7 R
'PJJ2
•/7<'5'S8w'?27W)'5
6W; !"d>B>7 !*)B>7d)'R
96*1D
•\0J2D
•o0*  
N/7)'5;r: 4U'37FJr !7F
'P  !']3D
N\><'5*'=Jr':'P ':D
No0*7F ')?'<3 7U;'P ':
2'])C J'2*40=2D)
R22M?/(0*+ ')? 43D
$*2c'_OLijX^G& 's&_hv&B
%')>2r M);'+BH<='5
(>'P;'P 2')>'22/
(*(*3)DT':/7U* 2d
)?8B3 DY+7S )3 7F ')?)':
734'+M">')>Bƒ'P415/74'+Mr

">')>Bƒ'P1B3B">')>Bƒ'P41D
* :EAij&BYOLYIO&_k^&BB'a'bc'_OLXu& Yhv&B
K'2'P 23<y2(*
w3=:T'5'3D#)4:<:5'5='P
2 7F'PJD%)':B'P 25
.B'PJDs4m+(0*
 :<>H>WM;>3't)>Sx
y$
#:$>(0*  $>0J$
>t2D
♦\$>0J$>0JL'56/77F
'P 7FU*Lw'?67FWM:M'? 25/7
7F'? 2B>3D[':/7;'P WMB>)
37U;;'? 23*>'? 2']3
)'5D#d/7'27FWM)':`M'? 2
5/7>'? 2']3Dr=$>0J 0
J7F)>M?+)>'$$D
♦\$>t2L'5T;'? 2'])
)'+B=D%)>'P U*L !/7;
WMM'? 2'])>'? 27B3: 4
_
U'3'? 2/7D#d/7'27FWM`M'?
2/7;'? 2']3D
♦\2$>0J$>t2)3
$>4BW>R7R(GBx^2
D
\$>t2'&QR:B3MF]B
7)8'<:<')>'2)'R'T;;B
)?7//BW:U/Sx7FB3U: 4
U'3r;'+'])DO@*@')?'5=

F7F?)':)9:+B74L'5T
0Q'S)Ic5 79>Q5;*3: 4U
'3'? 25/7C d$>0JD
);J)>t22(*)+*4
0U+')?B(0*  :<2$
>D
YD hK&Bim& CD\'& B'a'bc'_OLdO_YM
V<0)9:U/3>)
4'2':(r>T7H'J9?7'<(>'P
B<)d2D
:<769$'I9
GD)'{I hK&Bim& CD\'& B'a'bc'_OLdO_YM
$ hK&Bim&_ „^VmI&B^k'_.
♦VPC) 9`y)9;
'FH<5/>'F':'<'?'2
B3U7)7
♦„45'>)4>)40J7F>B)
)>'<(>'P'27F/7F>J(>Sx )
B)D
♦„45'9r>'F']'2>)4`
H'8WMJ)>e9x'2)>'])D
♦…'<7
i
*
 !
\0J$>
 !H<
KH'J9?7
o>PB<
\$>

 !H<
NO)'7)9'2'])7F>LLD
N‚8)A *B~=97F>
UD
♦E2'<7J:>HA *)9B/7&9>
?)D[><*9>?)=9P?3DV<BLH2
'<7*)U>/>)4 W97
)U>/(0*))D
♦V+B>HB5?*)9$>7F)>
'</ *)9B~7F?(>'P
* hK&Bim&_NV_x'
♦VPC'P/7& B<'P7Jr2!
)99*C/7&>>)>D
♦„45'>)4>)427@'<9/7>
U*3(>'P>'F'<'?'2B3UeP
>0Q27@D
♦„45'99 /7&>U*3M
BW 9`r>'FG)7=>)4D
♦…'<7
N>'2/?>)4 7*9)D
N\><*B 7 =9D
♦E2'<7
N%)9/7>U*3)>4'WBvBW'7
)9'2)>7F>LLD
N\$>*BW<>H))F'29D
NZ=>)4BW 8)v'P'2*
=9D
♦V+B>HB58'c92UB:B'<
U*3'2'IR'7)'2*45><*9
7?)'+B'<9 /7&>U*3

#u&  hK&B) G'ŽIG_D h[&B_kN&  !"
♦VPC'PB>U>$/: 9$)
9/7&>U*3$/7&D['P
'2$/:G)>'P2 !'<U*3r'+'SD
#H<
N‚>)4'P'5'<9/7&U*3r'+'SD
NE39BWU*3'2>)49x2!47H<:
)S3:477F'<†?7/7&U*3)T9M
9D
NE39BWU*3'2/>)44*<5
9B<'P$G)7'<G)':9U*3'27F
*7FBJ?)':=r'+D[':3HU*3r'+3G)D
j
N#M3>)4'P'<9U*3)
`r'+D
♦ „45'>)4'P)?'F*=9
BW'2 7*G)9>3/)?'F)>=9D
♦„45'97/U*3r'+H3B3
MB~']'2'<7)U>/D
♦…'<7
NsA *'2*J'F 9*C=9)U>/
D
NV7))9'2'])D
N‚>)4:<G)9>9)U>/4w>
'2;39:)S9 57=9'<'+`= ?D
♦E2'<7
NV< 7'29*HF)/'FB9
?7=R>)4DVWBR>)4w9) 7*)
9)T'PD%)*0Q'P=>)4
'20LB~d2/'F9D

)U>/9BW<G)7FBW
7r'P7d*F)FB3M*45=)>&
d*F)'2978:> B<
)d2DER>)432B<4
>HB</7& =*3D
 j"D C&dc\oip&Bbc'_OL_k^&BiFA CDdO_YM
$ j"D C&bc'_OL
Z7>)4 Q7]>*459
NO'TwB:T'$'3M?"?79 2
>B3MBC5HT7F'+'3+'+9 2>'?
2)3>'? 25/7|189L7'2$>
> )?'</D
NK^ 7F7L(J)'::7F5
)':)=)7@FB3MD
NZ5)I7+< )??)
:F3 *9>?))T)S
3;B7JrH*P !:+>
B>:+ Rd*G)'+BH<=7
>)4BW4 4)S`4 47F'+B)':7WD
 O?) 7F=:BW9>3>
U>/4'2'$:'+)S2 ?!{+*3
7F'2M?'< *4MDO?)R 
'P 2:>H899aH?)>WM'<
k
J'? 2)':B3>'? 2B>: 4U7Sd)
3:<'):3'2D
 O:F3 :'+'3;r'+:
4U3'2:)'R9BCD%C4;r'+
':']'2†'$:'+9)3D)>:
F3;7FBC:>H +7S>)

HBCt2DEF=>*Q7]>*45
NE*4L)?'F=>'2BC:'3)
L:73;B>7'P  !']D
NV2BC*:MHB>F])w9
(r=)S'P$$R':D
N[ )d239(rD
NX3U=:>H3M '>M7Fr'+
w)':D
X)9; !:FBC5:
BW)'5*'=;B'<9:7H/7;;B':
6>3>{'))SM@> D
 O *'2d'<A *)9>H>
B3M']'<T )?G)7(>'PDY;
 )?*BW'&Q*9>?)=97=*3)9
*'<67;>'T )?r'PD
 O9>?) 7>;B']))'5BW
`3*>3>D#>9>?):>Hr 
)><J 9>?)=989L7;
B3MJ(>909L7+7})DO9>?):< 
J7F234$9@>B3M']3DZ)S 
3B3'&Q7F2'>M;*45'])D
.D oip&B s_ t&Bbc'_OL
N#>'] :<9aH@>B0B>=U>/
?*4r'+/B3M7=:B<7
'>>B3MBC=9D
N)3/?*7F'+H<7>)
4'] )9RL'56;'PJ*
;2D[':99x;J)>'I
PJ7:FM?$DY;J)>
t2;:FBC;BBW'5*'=;

9>?):<) 9B38']'2 
)'+D
N#58!>:9) !FU>
>9
l
‡O3't7M'F*45=)> )?'29
B<@7M'FT2='5 )?r'+5U*3
?7JM2=>9 5(a ! )?9 2)>
* )>{3't)>59aH?77M'F>B3
MBC5*'FD
‡O3't7M'F*45+9 25+7M'F =
9)U>/D
.b
T4U
j"D C& s_ t&Bbc' _OLdcL h[&BL GL B'a'bc' _OLD h[&B
84x&BX's&y^"AD 'wI<YKL$*z h[&B_kN& &E&BD"^
S•;•
 ]Xw$?4x&BX's&y^"AD 'wIzFD X's&y^"AD 'wI) f&BL E&
& G& FD %%VqD&t'_'rL.
 I•_X's&X`&By^"AD 'wI?
#)7FB0*ƒ:J[U*'+'F:ωU
7FHW:>'R9MT=7FTR'+:7MT
B
uur
D
G)'P 7M'T)B0*(r7F9r''F
3'tG)RG)'P ?9L 9r''F()*+D
$ ‘_ f&B@UB0*I7E&0*:J[U*)
TR'+
B

ur
9a?ˆb
( )
n B
ϕ
=
r ur
/
( )
)9NBS t
ω ϕ
Φ = +

( )
)9
o
t
ω ϕ
Φ = Φ +

V$PΦY4G"‰1
E&
OG9 "1
[7
.

* I•_X's&X`&By^"AD 'wI_|D_ }'

( ) ( )
Š

9 9
o o
e t E t
ω ω ϕ ω ϕ
= −Φ = Φ + = +

"A
( )
)9
.
)9
o
o o
te E E t
π
ω ϕ ω ϕ
 
+ + =
 ÷
 
= +

Yf
)
ˆEO[ω9r''F'?D
V$PGf
)
W"Y1
E&
OG9 "1

[7
.

ω
‹9
#B/593't=9r''F 459:ω@>
WM

.
T
π
ω
=
"'$P91
.
f
ω
π
=
"'$PZŒ1
 's&GLy^"AD 'wIz4x&BX's&y^"AD 'wI
$ 2'{I_ |DX's&GL_|D_ }'3'5B0*7?)
7?BJ/<M'>MR@7?) 
.
ˆG-
oG7B0*:
.


b/

( )
)9
o o
u e E t
ω ϕ
= = +
e&BŽIG_?
( )
)9
o u
u U t
ω ϕ
= +
Y•
)
'>>"Y1
u
ϕ
'5="1
ω
59:6U*=B"‹91
* 2'{I_ |DDh}&BX`ix&BX's&_|D_ }'
( )
)9
o
i
i I t
ω ϕ
= +
Yh

)
R'F&''?"p1
i
ϕ
'5="1
V? 2
u
i
ϕ ϕ ϕ
= −
 'F =9)
E3 ϕŽb/979)
ϕ•b/w9)
ϕˆb/'I
 GDB'G_ku 'sIip&B
N#)&'()*+:R'F
)9
o
i I t
ω
=
?*U')?7?`
:'@5sD#W9rQMR"W9r?R'<7rB/1
:WM

. . .
)9
o
p Ri RI t
ω

= =
"'$P‰1
#W9rQ/=&'()*+)7FB/
L W9rQ/:>P 
 Pˆ
.
. . .
)9
.
o
o
RI
p RI t RI
ω
= = =
"'$P‰1
V:v W9rQ/)Rr 9)
B//5R }9)B/rQ0*9 BW'>B<DY*
 2Q)R 
.
.
.
o
RI
Q t RI t= =
"'$P•1
N‚>PH=&'()*+Q$>P'?
.
 5


.
o
I
I =
%
.
o
U
U =
%
.
o
E
E =
 ^F&VFD D ’D!%D ’D!%D ’D!
-#7B>=F7‘

ˆω
-%B>=H'‘
#
ˆ

C
ω
$ ^F&VFD D ’D!X's&_kW_ I@&
N \'I
b
R
ϕ
⇒ =

N O<M'P ’7
o
o
U
I
R
=
*
U
I
R
=
N O<w6G$U*
..
(

I
r
U
ur

* ^F&VFD D ’D!_pX's&
N \7$7F:
.
C
ϕ
π
= −

N O<M'P ’7

o
o
C
U
I
Z
=
*
C
U
I
Z
=
N O<w6G$U*
# ^F&VFD D ’D!DI`&DaV
N \$7F:
.
L
ϕ
π
=

N O<M'P ’7
o
o
L
U
I
Z
=

*
L
U
I
Z
=

N ‚'IG$U*
 FD D!%%VqD&t'_'rL-`&B hW&BX's&
$ `YsD L "D]"X's&GL\^dK'Dh}&BX`ix&BX's&

( )
.
.
C
C C
L C
UZ
U IZ
R Z Z
= =
+ −

Y
ϕ
 'F =9)
. .
π π
ϕ
 

 ÷
 
− ≤ ≤
NE3')?7?:J7B>M 

L
C
ω
ω
>
/
ϕ
ŽbR'F
&'w9)'>;'5')?7?D
NE3')?7?:JB>M 

L
C
ω
ω
>
/
ϕ
•bR'F
&'979)'>;'5')?7?D
*2'{I_ |DXu& YIO_ŠVD ^X^F&VFD &t'_'rLe&B_kW
NV>H'5')?7?
( )
.
.

R L
C
U U U U= + −
Nt@=')?7?
( )
.
.
. .

L
C
Z R Z Z R L
C
ω
ω
 
 ÷
 
= + − = + −
N#WM'P ’7
U
I
Z
=
.m

(
(

I

r
C
U
uur
L
U
uur
I
r
S
S
#'a&XP“k„-&„&
Yt2>G$U*:<3G)U*L//
)SG)U*L'>D#>'I@>/9x)R2


Ž•
#
D
N t2>G$G)U*L//
N t2>G$ G)U*L'>
lf&B\I•_ D]"ix&BX's&y^"AD 'wIs
\tDf&B\I•_
-f&B\I•__|D_ }'#)&'()*+
)9
o
i I t
ω
=
?*U7?

s#3:
( )
)9
o
u U t
ω ϕ
= +
/W9rMR 

( )
)9 D)9
o o
p ui U I t t
ω ω ϕ
= = +
*
( )
)9 )9 .p UI UI t
ϕ ω ϕ
= + +
-f&B\I•__kI&BbN& P
)9P UI
ϕ
==
"Y)9
ϕ
 9W9r1
#v Df&B\I•__”"& 's__k(&\
s
ˆsh

.

-s\tDf&B\I•_
)9
oR
R
o
U
U
U U
R
Z
ϕ
= ==
,`&B hW&BX's&
"'wI)'s&X{yaAk"D`&B hW&BX's&


L
C
ω
ω
=
*

LC
ω
=
bGDb'{I 's&D]"D`&B hW&BX's&
N‘ˆ‘

7
ˆst@<
N
7(
U
I I
R
= =
R'F&''?
N•

ˆ•
#
•ˆ•
s
N
ϕ
ˆb'I
N
)9 
ϕ
=
9W9r'?
N\ˆ\
7(

.
.
U
I R UI

R
= = =
W9r4H'?
 ]Xw*?a&yI•_zkIAw&_a'X's&&…&B
 GAL G_X's&
$GAL G_X's&y^"AD 'wIV`_L "
.n
I
r
R
U
uuur
P
x
U
ur
ϕ
O
C
U
uuur
L
U
uur
L C
U U+
uur uuur
ϕ
I
r

O
U
ur
C
U
uuur
P
R
U
uuur
x
Q
L
U
uur
 E*4L)?'F=7>*>'()*+ 42
7M'T'+:FJ 575MD
 N‚9a?ˆb:
( )
 bn B =
r ur
/TWaU7^&0* 


)9 )9
o
BS t t
ω ω
Φ = = Φ


Y
o
Φ
 TW'?U7^&0*=7>>'D
[r''F()*+)7^F0*=7>*>' 


9 9
o o
d
e N N t E t
dt
ω ω ω
Φ
= − = Φ =

Y
o o
E N NBS
ω ω
= Φ =
 9r''F'?"Y1D
NE3?ˆb:
( )
n B
ϕ
=
r ur
/
( ) ( )


)9 )9
o
BS t t
ω ϕ ω ϕ
Φ = + = Φ +

( )
9
o
e E t
ω ϕ
⇒ = +

 59&'
f np=

Y 'FU*=W)')6&‹0*D
 9Sˆ9707D
*GAL G_X's&y^"AD 'wIb"L "
 V7>*>F0*5M'S 
.b
b
47F&&D
 [r''F)F0*=[)

.
m
)9
.

)9
m
.
)9
m
o
o
o
e E t
e E t
e E t
ω
π
ω
π
ω
 
 ÷
 ÷
 
 
 ÷
 ÷
 
=
= −
= +
 %&'()*+ &'()*+0*@
9r''F()*+:d59d4'F 
T'W7F:

.
m
π
D
E3'+ s/&'?*U> 

)9
o
i I t
ω
=
.
.
)9
m
o
i I t
π
ω
 
= −
 ÷
 
m
.
)9
m
o
i I t
π

ω
 
= +
 ÷
 
 #:>7L7?' 7L/9)7L/7>D
#WM 4;'>•

'>0*•

&'h


&'0*h

9
N V7?/9)•

ˆ
m


h

ˆh

D
._

×