Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Bài giảng Ma trận hai chiều

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (437.47 KB, 10 trang )

PHỤ LỤC
Phụ lục 1
Bảng 1. MA TRẬN HAI CHIỀU
Môn : Tiếng Anh lớp 7
Kỳ thi : Kết thúc học kì 1
Đối tượng : Học sinh lớp 7
Cấp độ : THCS
Hai chiều của ma trận gồm:
- Chiều trục tung : nội dung kiến thức, kỹ năng, v.v...
- Chiều trục hoành : cấp độ tư duy (tuỳ theo tầm quan trọng của
từng từng môn học, phần nội dung mà lựa chọn cấp độ tư duy phù
hợp).
Tổng số điểm cho cả bài thi cuối cùng: 100 điểm.
Với những đặc điểm của môn học, đối tượng đánh giá như nêu ở
trên, bảng ma trận hai chiều có chi tiết như sau:
1

Recognition
Comprehension Application
Sub-
total
Weight
Tota
l
Considerations
READING SKILLS
Global 5 5 5 15 70-
80
w
Specific 10 5 15 50-
60w


Sub-total
Weight
5 15 10 30 30

LISTENING SKILLS
Monologue 5 5 10 60-
80w
Dialogue 5 5 10
Sub-total
Weight
10 10 20 20

3
times
WRITING SKILLS+GRAMMAR
Word 5 5 10
Phrase 5 5 10
Sentence 10 10 20
Paragraph 5 5 10
Sub-total
Weight
10 10 50 50
Total Weight 100
2
Phụ lục 2 Bảng 2. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 7 (học kì 1)
(Dạng viết)
3
Test points
Item
N

u
m
b
e
r
Section Item specifications
N
o
of
Examples Points
Listening skills 1-10 1-5
6-10
• Completion (form filling, …), and/or
• Q-A format
5
5
• Nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ khuyết trong …
sau.
… (1) _____… …(5) … …; and/or
• Nghe và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau.
Q. ___________?
A. ___ B. ____ C. ___ D. ___
5x2 pts
=10pts
5x2pts
=10pts
Reading skills 11-25 11-20 General cloze procedures (text-based)
• Text length: ± 50 words long (50-60w)
• N
o

of blanks: 10
(grammatical and lexical words)
10 Đọc và điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau .
If you live in a city, you (11)___ see many people, hear the
(12)___ of traffic, and smell the pollution (13)____ cars and
factories.
11.
12. …
10x2 pts
=20pts
21- 25 Question-Answer:
• text length: ± 70 words long(70-80w)
5 Đọc và trả lời câu hỏi sau đoạn văn dưới đây
(A text)
21. (Question)
22. …
5x2 pts
=10pts
Writing skills
+Grammar
26-50 26 - 35 Identification of error (grammatical and lexical
errors)
10 Trong số từ/cụm từ được gạch chân ứng với chữ A, B, C, D trong
các câu sau đây có lỗi. Xác định lỗi đó.
31. One of the worst evil that the country has ever had is
corruption.
A B C D
10x2 pts
=20pts
36 - 50

• Sentence building,
• Sentence rewriting, or
• Essay writing
10
5
• Sắp xếp và thực hiện các biến đổi cần thiết các từ cho sẵn
thành những câu có nghĩa;
• Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi; or
Viết 50-60 từ về kế hoạch tương lai,….
15x2 pts
=30pts
Total 100 points
4
Phụ lục 3 Bảng 3. BẢNG PHÂN BỐ CÂU HỎI
Đề kiểm tra chương 1. Lớp 7
(Giáo trình Tiếng Anh 7, bài 1-3)
Nghe Đọc Viết+NP Ghi chú
CẤU TRÚC
01 Present simple tense 1,2,3,4,5
02 Future simple (will, shall) 1,2,3,4,5
03 Prepositions of position (on, in, at, in front of…) 1,2,3,4,5
04 Ordinal numbers 1,2,3,4,5
05 Wh-questions 1,2,3,4,5
06 Adverbs of time: still, till,untill 1,2,3,4,5
07 Indefinite quantifiers: many, a lot of, lots of 1,2,3,4,5
08 Exclamation: What + noun! 1,2,3,4,5
09 Compound adjectives 1,2,3,4,5
10 Comparatives/ superlatives of adjectives 1,2,3,4,5
CHỦ ĐỀ - TỪ VỰNG
11 Friends 8,9 6,7

12 Oneself and others 8,9 6,7
13 House and home 8,9 6,7
Tổng số câu cho học phần 2: 200 40 60 100
5

×